تصویبنامه درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400)

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400) ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400) طی نامه شماره 020/10907 مورخ 1400/05/19 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir