شیوه نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها

شیوه نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها توسط معاون حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد.

شیوه نامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها طی نامه شماره 50982 مورخ 1400/05/12 توسط معاون حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir