طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور در جلسه علنی مورخ 1400/04/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir