طرح استفساریه تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور

طرح استفساریه تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی مورخ 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir