منشور حقوق شهروندي « نوع هشتم ـ چاپ سوم»

بازدید: 515

  • کد: 201-8-0-3-2
  • دوره چاپ: 3
  • سال چاپ: 1395
  • فصل چاپ: 32
  • ماه چاپ: 10
  • تعداد صفحه: 40
  • قیمت نسخه چاپی: 3000
  • پرونده: 201-8-0-3-2
  • شابک: 978-600-7434-81-9
ايران، قوانين و احكام
منشور حقوق شهروندی/ معاونت حقوقي رياست جمهوري.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1395.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- حقوق مدنی – ايران – سیاست دولت 2 – شهروندان ایرانی
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
غ1395 494KMH 55/346 كتابخانه ملي ايران : 4560152