كتاب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (سارع) « نوع سوم ـ چاپ پنجم-1396»

بازدید: 661

 • کد: 702-3-0-5-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 5
 • ویرایش: 4
 • سال چاپ: 1396
 • فصل چاپ: 29
 • ماه چاپ: 2
 • تعداد صفحه: 184
 • قیمت نسخه چاپی: 80000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 20000
 • پرونده: 702-3-0-5-2
 • شابک: 978-600-7434-94-9
 • کد کتابخانه: 4428372
مشتمل بر:
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)؛
جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م 1318 با مواد ق.آ.د.م 1379؛
فهرست ابواب و فصول قانون؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر يكصد و بيست و يكمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مي‌باشد كه تقديم علاقمندان مي‌گردد. همچنين براي بهره‌مندي بيشتر مخاطبان جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م.1318 «قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318» با مواد ق.آ.د.م. 1379 «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379» و نيز واژه‌نامه تفصيلي قانون نيز درج شده است. مخاطبان محترم برای ملاحظه سایر قوانین و مقررات مربوط مي‌توانند به مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (دو جلد) از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمايند.
در مواردي كه درج پاورقی‌ها و یادداشت‌های تنقیحی معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ضرورت داشته مراتب با درج نشان و علامت اختصاري معاونت انجام شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح : رضا خاني گياشي
واژه‌نامه : عباسعلي رحيمي اصفهاني، سيدمصطفي سليماني، مهناز كردنائيج
آماده سازي : آزيتا خورشيدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- حسن نعمتي- احد رسولي مهين
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيدرحمان سلامت
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب تقدیر و سپاس خود را از آقايان سعيد تقديسيان، سيد مصطفي سليماني، عباسعلي رحيمي اصفهاني، حميدرضا شفيعي، مهرداد مستجاب‌الدعواتي و خانم مهناز كردنائيج كه در تدوين و تنقيح انواع و چاپ‌هاي گوناگون اين مجموعه مشاركت نموده‌اند و نيز خانم‌ها‌ ريحانه سيفي، سپيده رحيم‌زاده و جميله كاردوست که در آماده‌سازی چاپ‌هاي‌ پیشین این اثر همکاری كرده‌اند اعلام می‌دارد.آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : مشتمل بر قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی.../ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تهيه و تنظيم: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات‌]رياست جمهوري[؛ تدوين و تنقيح رضا خاني گياشي؛ ]براي[ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. زيرنظر مهدي مهدي‌زاده.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1395.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- آيين دادرسي مدني -- ايران 2- دادگاه هاي انقلاب – قوانين و مقررات – ايران
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
ظ 1395 / 1704 KMH 55/347 كتابخانه ملي ايران : 4428372