مجموعه قوانين و مقررات صنايع کوچک، شهرک‌ها و نواحي صنعتي «چاپ اول»

بازدید: 671

 • کد: 404-2-0-1-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 1
 • ویرایش: 1
 • سال چاپ: 1395
 • فصل چاپ: 29
 • ماه چاپ: 1
 • تعداد صفحه: 278
 • قیمت نسخه چاپی: 130000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 30000
 • پرونده: 404-2-0-1-2
 • شابک: 978-600-7434-57-4
 • کد کتابخانه: 4207632
مشتمل بر‌:
قوانين مربوط به صنايع كوچك، شهرك‌ها و نواحي صنعتي؛
آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، مصوبات شوراي‌عالي اداري و ساير مصوبات مربوط؛
نظرات رییس مجلس شوراي اسلامي؛
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
يادداشت‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ... .
پيشگفتار
امروزه، توسعه صنايع‌ كوچك‌ به عنوان یکی از روش‌های موثر در توسعه اقتصادي کشورها شناخته شده است. صنايع كوچك، مزيت‌هاي بسیاری همچون نوآوري و تنوع را به همراه دارد. طي دو دهه اخير و در عرصه اقتصاد جهاني نیز فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك، رشد بيشتری را نسبت به فعاليت‌هاي بزرگ تجربه کرده است؛ چراکه صنايع كوچك حداقل از چهار جنبه كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و ايجاد اشتغال و درآمد، بر اقتصاد جهاني تاثير مي‌گذارد. در كشورهاي درحال توسعه، توسعه صنايع كوچك و تكنولوژي‌هاي متوسط، مي‌تواند به عنوان راهبردی مناسب در جهت رفع فقر، افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي نيروي انساني و بهبود بهره‌وري در بخش روستايي مطرح باشد و با جلوگيري از گسترش شهرنشيني و مهاجرت‌هاي بي‌رويه، به فرآيند توسعه این كشورها در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، كمك نماید و رشد اقتصادي آنها را تسريع کند.
صنایع کوچک در چند دهه اخیر، مورد توجه فعالان اقتصادی و قانونگذاران ایران نیز بوده است. به موجب ماده 8 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 6/10/1379 به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته با استفاده از امكانات موجود در وزارتخانه مذكور، سازمان صنايع كوچك ايران تشكيل ‌گردید و سياستگذاري و تنظيم حمايت‌هاي لازم از صنايع كوچك به عهده اين سازمان قرار گرفت. لكن وظايف فوق‌الذكر به موجب مصوبه مورخ 24/2/1384 شوراي‌عالي اداري، از سازمان صنايع كوچك ايران منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وظايف و فعاليت‌هاي اجرايي ـ حمايتي سازمان صنايع كوچك ايران به شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران منتقل شد و عنوان اين شركت به «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» تغيير يافت.
منظور از شهرك‌های صنعتي مكان‌هایي است داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع‌رساني، مشاوره‌اي، بازرگاني كه تمام يا پاره‌اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت‌هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‌دهد. به موجب ماده واحده قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 و در راستاي استفاده مطلوب از امكانات شهرك‌هاي صنعتي و به منظور ايجاد هماهنگي و ايجاد هر چه بيشتر امكانات زيربنايي و ارايه خدمات ضرو‌ري براي متقاضيان ايجاد و‌احدهاي صنعتي، «شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران» تأ‌سيس گرديد.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در مسیر تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و توسعه صنعتي و اقتصادی كشور و با توجه به سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت ابلاغي مقام معظم رهبري، مشعر بر ايجاد خوشه‌هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم‌افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي، گردآوري قوانین و مقررات معتبر مربوط به صنايع كوچك، شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي را به عنوان یک ضرورت تشخیص داده و مجموعه حاضر را تدوین نموده است.
موضوع صنايع‌ كوچك،‌ شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي، جزئي از كد صنايع (404) از کدهای 91گانه معاونت مي‌باشد که در مجموعه حاضر كليه قوانين و مقررات مربوط به آن گردآوري و تنقيح شده است. بدین ترتیب در این مجموعه، آن دسته از سیاست‌های کلی نظام، قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات شوراي عالي اداري، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگی، نظرات رییس مجلس شوراي اسلامي و نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه که مرتبط با موضوع مذکور بوده گردآوری شده است. همچنين یادداشت‌های تنقیحی يا توضيحي لازم نیز همراه با درج نشان معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري درج شده است. به منظور ارتقاي كيفي مجموعه از نظرات برخی كارشناسان حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز استفاده گرديده است.
اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم در سالي كه با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» ناميده شده است از اين اثر، به نحو شايسته، بهره‌برداري نمايند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

الهام امین‌زاده
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور

همكاران
تدوين و تنقيح : فريدون تحصيلدوست، غلام‌حسين افتاده، مهناز كردنائيج
دستيار تدوين و صفحه‌آرا : فاطمه احساني
آماده‌سازي : سپيده رحيم‌زاده، الهام ابوالحسني، معصومه زارعي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري، داود محمودي، داود ترابي
زير نظر : مهدی مهدی‌زاده


ايران. قوانين و احكام
مجموعه قوانين و مقررات صنايع كوچك، شهرك‌ها و نواحي صنعتي مشتمل بر: قوانين مربوط به صنايع كوچك، شهرك‌ها و نواحي صنعتي .../ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات‌]رياست جمهوري[؛ تدوين و تنقيح فريدون تحصيل دوست، غلام‌حسين افتاده، مهناز كردنائيج؛ ]براي[ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. زيرنظر مهدي مهدي‌زاده.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1395.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- صنايع كوچك – قوانين و مقررات – ايران 2- نواحي صنعتي – قوانين و مقررات – ايران 3- صنايع كوچك – ايران
ايران. رياست جمهوري، شوراي هماهنگي مناطق آزاد ويژه اقتصادي، دبيرخانه، معاونت توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس
1395 28آ/3206 KMH 5507/343 كتابخانه ملي ايران : 4207632