مجموعه قوانين روابط موجر و مستاجر و آيين‌نامه مربوط (سارع) (نوع دوم ـ چاپ چهارم - ويرايش سوم)

بازدید: 648

 • کد: 707-2-0-4-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 4
 • ویرایش: 3
 • سال چاپ: 1396
 • فصل چاپ: 29
 • ماه چاپ: 2
 • تعداد صفحه: 56
 • قیمت نسخه چاپی: 25000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 10000
 • پرونده: 707-2-0-4-2
 • شابک: 978-600-7434-95-6
 • کد کتابخانه: 4684152
مشتمل بر:
موادي از قانون مدني مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي ؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 با اصلاحات بعدي؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب13/2/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376؛
آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مصوب19/2/1378 با اصلاحات بعدي؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ...
پيشگفتار چاپ چهارم (ويرايش سوم)
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و بيست و دومين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قوانين روابط موجر و مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه مربوط مي‌باشد كه تا ارديبهشت¬ماه سال 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. لازم به ذكر است كه پيش از اين «مجموعه قوانين و مقررات اجاره» مشتمل بر تمامي قوانين و مقررات مربوطه و زيرنويس‌هاي تفصيلي در دي ماه 1390، «مجموعه قوانين و مقررات برگزيده اجاره» مشتمل بر قوانين و مقررات مهم و كاربردي مرتبط در آذر¬ماه 1392 و «مجموعه قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن (سارع)» در ارديبهشت ماه 1395 منتشر شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح : اكبر رسولي
مشاوران : مصطفي سليماني- فاطمه منتصراسدي
آماده‌سازي : آزيتا خورشيدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- سعيد پامي- داود محمودي
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده

ايران، قوانين و احكام
مجموعه قوانين روابط موجر و مستأجر و آيين‌نامه مربوط.../ تهيه و تنظيم: معاونت حقوقي رياست جمهوري، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات تدوين و تنقيح: اكبر رسولي (ويراست 3).
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1396. زيرنظر مهدي مهدي‌زاده.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
مالك و مستاجر- قوانين و مقررات- ايران
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
1396 28آ/880KMH 550434/346 كتابشناسي ملي: 4684152