چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400
انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط

چاپ نخست کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط در قطع وزیری منتشر شد.

اخبار حوزه نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجموعه كیفری

تازه‌های نشر

هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.

گروه‌های موضوعی

هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.
هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.
هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.