اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت

شماره9000/38248/100                                                                1400/6/3

در اجرای ماده 19 قانون تجارت نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1380/11/19 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده واحده: افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل باستثنای صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود.

1ـ کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.

2ـ ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی‌ اژه ای

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف