تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/14 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار خوزستان" طی نامه شماره 61957 مورخ 1400/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها