از قانون بودجه سال 1394 كل كشور

ـ  به موجب ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 25/12/1394 به دولت اجازه داده شده است در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال 1394 كل كشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.ـ  الف ـ به قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك مصوب 24/9/1383 مندرج در اين مجموعه رجوع شود. ب ـ به اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك مصوب 16/9/1384 هيأت وزيران مندرج در اين مجموعه رجوع شود.

از قانون بودجه سال 1394 كل كشور() مصوب 24/12/1393 تبصره 5 ـ ... ب ـ به منظور سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند©47©. ز ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوق‌هاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك()، در سال 1394 از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (000/000/200) دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يكصد ميليون (000/000/100) دلار به ساير صندوق‌هاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت كند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ‌ايران است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف