از آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي

ـ  در حال حاضر، وزارت جهاد كشاورزي.ـ  در حال حاضر، وزارت جهاد كشاورزي.ـ  از مصوبه شوراي‌عالي اداري در خصوص ارایه خدمات به موقع، مؤثر و سريع در امور متقاضيان صنعت و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتي مصوب 4/3/1372: 8 ـ بانك‌هاي اعطاكننده تسهيلات موظفند به ‌منظور تسريع در اعطاي تسهيلات به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي، قرارداد واگذاري اراضي و ساير اسناد صادره از سوي مراجع قانوني واگذاركننده نظير شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران، سازمان امور اراضي، سازمان زمين شهري، سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور را به عنوان وثيقه تلقي نمايند.ـ  در حال حاضر، وزارت جهاد كشاورزي.ـ  در حال حاضر، وزارت جهاد كشاورزي.

از آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي از بخش اول ـ مواد عمومي ماده 6 ـ اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حُسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد. ... تبصره 2 (الحاقي 3/5/1369 و اصلاحي 5/4/1370)ـ كليه بانك‌ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابعه و همچنين قرار‌دادهاي مربوط به تخصيص زمين براي اجراي طرح‌هاي صنايع روستايي و پروژه‌هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه حسب مورد موافقت اصولي آنها توسط وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي() و كشاورزي() صادر شده است را هم‌رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. () شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابعه و وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي() و كشاورزي() حسب مورد موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بانك‌ها، بنا به درخواست بانك يا مؤسسه اعتباري ذي‌نفع آنها را به عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و©50© تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك يا مؤسسه اعتباري ذي‌نفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانك مورد استفاده قرار گيرد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف