سال انتشار: 1394
قانون اساسي روسيه «چاپ اول- 1393»

شماره جلد: 17
دوره چاپ: 17
سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 104
قیمت روی جلد: 40000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 1900-1-17-1-2
شابک: 9786006747811
شماره کتابخانه: 3764923
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف