آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره

- ‌ آيين‌نامه اجرايي خريد خدمات مشاوره مصوب 18/7/1388به شماره 193542/ت 42986ك- مورخ 1/10/1388 ابلاغ شده است و متعاقباً اصلاحات بعدي در آن اعمال شده است.‌- ‌ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366- اختيار و مسؤوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌ قوانين و مقررات به عهده ذي‌حساب مي‌باشد. ‌تبصره 1 - اختيارات و مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌ يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسؤوليت سلب اختيار و مسؤوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد. ‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسؤوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذي‌حساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌ و مسؤوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذي‌حساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.- ‌نظريه شماره 61338 هـ /ب مورخ 13/10/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي: با عنايت به مواد (1) و (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – مصوب 1383 – كه «انجام يافتن امور اجرايي و سياست‌گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، را به عنوان اهداف و مأموريت‌هاي اصلي مورد نظر قانون در وزارت يادشده مورد تأكيد قرار داده است و همچنين باتوجه به حكم تبصره (1) ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389- كه مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند امكانات مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت‌هاي دانش بنيان مورد تأييد شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند» و نظر به اينكه بند «ب» ماده (20) همين قانون بر تبعيت دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و ... از مصوبات و آيين‌نامه هاي مصوب هيأت امنا ... تأكيد مي‌ورزد، عليهذا، بندهاي (1) و (2) مصوبه(*1) كه مشعر به امكان صدور مجوزهاي لازم از ناحيه «معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور» مي‌باشد از حيث توسعه شمول قانون و مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني مقامات ذي‌ربط، مغاير با قانون است. *1-  مقصود بندهاي (1) و (2) مصوبه شماره 237395/ت 42986 هـ مورخ 6/12/1390 مصوب 4/10/1390 ناظر به الحاق يك تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) و الحاق جزء (11) به بند (ث) ماده (16) آيين‌نامه خريد خدمت مشاوره مي‌باشد. اين الحاقيه‌ها به شرح فوق در متن منظور گرديده است.-  به موجب نامه اصلاحي شماره 116164/42986 مورخ 7/6/1390 دبير هيأت دولت، در اجزاء (1) و (5) بند (ت) ماده (7‏) ‏به ترتيب عبارت «تا پنج مشاور تقليل مي‌يابد» به صورت عبارت «به پنج مشاور تقليل مي‌يابد» و عبارت «از مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تكميل مي‌كند» به صورت عبارت «از تعداد موجود مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تشكيل مي‌دهد» تحرير شده بود كه به شرح فوق اصلاح گرديد.-  به موجب نامه اصلاحي شماره 116164/42986 مورخ 7/6/1390 دبير هيأت دولت، در اجزاء (1) و (5) بند (ت) ماده (7‏) ‏به ترتيب عبارت «تا پنج مشاور تقليل مي‌يابد» به صورت عبارت «به پنج مشاور تقليل مي‌يابد» و عبارت «از مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تكميل مي‌كند» به صورت عبارت «از تعداد موجود مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تشكيل مي‌دهد» تحرير شده بود كه به شرح فوق اصلاح گرديد.-‌  براي ملاحظه قانون مزبور به مجموعه قوانين و مقررات مربوط به معاملات و اموال دولتي از انتشارات اين معاونت مراجعه نماييد.-‌  به موجب نامه اصلاحي شماره 204869/‌‌842986 مورخ 19/10/1388 دبير هيأت دولت عبارت«بند ب ماده 26» به اشتباه عبارت«بند پ ماده 25» تحرير شده بود كه به شرح فوق اصلاح گرديد.‌-  اين بند با توجه به نامه شماره 61338 هـ / ب مورخ 13/10/1391 مورد ايراد رييس مجلس قرار گرفته است؛ جهت اطلاع بيشتر به پاورقي تبصره بند 6 ماده 2 همين آيين‌نامه مراجعه نماييد.‌-  با توجه به تكرار اين فرمول در ماده 12 آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع‌رساني مناقصات مصوب 1/9/1385 هيأت‌وزيران مندرج در اين مجموعه، به نظر مي‌رسد علامت × به اشتباه * تحرير شده است. -‌  آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب 4/8/1382 هيأت‌وزيران در روزنامه رسمي 17098 مورخ 17/8/1382 درج گرديده مضافاً در تاريخ‌هاي 17/4/1383، 15/11/1386، 4/6/1388 اصلاح شده است.-‌  به موجب نامه اصلاحي شماره 242197/42986 مورخ 8/12/1388 دبير هيأت دولت، عبارت «شماره 42956/ت28493هـ مورخ

آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مصوب18/7/1388 وزراي عضو كميسيون اقتصاد() (با اصلاحات و الحاقات بعدي) فصل اول ‌‌ـ‌‌ كليات ماده 1- هدف و كاربرد الف - هدف: در اجراي بند (ه‍ـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازين و©102© معيارهاي خريد خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند: 1- انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند 2- ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره 3- تضمين كيفيت خدمات مشاوره ب - كاربرد: تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات بايد مقررات اين آيين‌نامه را براي خريد خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعايت كنند. خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط بر اساس ماده(24) اين آيين‌نامه خواهد بود. ماده 2- تعاريف و عبارت‌هاي اختصاري الف - اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به شرح زير تعريف مي‌شوند: 1- قانون: قانون برگزاري مناقصات 1383. 2- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 3- كارفرما: دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تبصره - به استناد ماده (53) قانون محاسبات عمومي – مصوب 1366- و تبصره‌هاي آن()، اعمال اختيارات و وظايفي كه براي كارفرما در اين آيين‌نامه منظور شده‌ است، توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت كه به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض مي‌باشد.©103© 4- هيأت انتخاب مشاور: هيأتي مركب از كارفرما يا نماينده وي، ذي حساب يا بالاترين مقام مالي كارفرما و يك يا سه كارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب كارفرما تبصره 1 - در معاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط از نهاد صنفي مربوط كه توسط كارفرما مشخص مي‌گردد، يك نفر نماينده بعنوان يكي از اعضاي هيأت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. كارفرما از نهاد يادشده به صورت كتبي براي معرفي نماينده و شركت در جلسه دعوت بعمل مي‌آورد. عدم حضور نماينده مانع از تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد شد. تبصره 2- در هر حالت، تعداد اعضاي هيأت بايد فرد باشد. 5- مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره‌اي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله: الف - طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي ب - مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح پ - مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه‌اي. ت - مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي. ث - مطالعات منطقه‌اي و آمايش سرزمين. ج - تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي. چ - برنامه‌ريزي و كنترل پروژه. ح - مهندسي ارزش. خ - برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني. د - پايش و ارزشيابي طرح‌ها. ذ - خدمات مديريتي. ر - مديريت طرح. ز - كنترل مهندسي.©104© ژ - مطالعات اقتصادي. س - امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستم‌ها. ش - مطالعات ارزيابي زيست محيطي. ص - نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداري. ض - مطالعات آماري. ط - نقشه‌برداري و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي. ظ - ويژه‌سازي، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري. ع - برنامه‌ريزي، امكان‌سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‌سازي، ارزيابي و مميزي نظام‌هاي فنآوري اطلاعات. غ - معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهاي سفارشي. ف - طراحي شبكه‌هاي رايانه‌اي. ق - خدمات برنامه‌ريزي فنآوري اطلاعات و ارتباطات شامل تهيه طرح‌هاي جامع فنآوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ريزي راهبردي فنآوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني. ك - خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاوره. گ - خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه‌هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني و بازرگاني. تبصره - چنانچه به سبب توسعه فنآوري و زمينه‌هاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، كارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارايه مي‌كند و معاونت در صورت تأييد، موضوع را ابلاغ مي‌نمايد. 6- مشاور: شخصي حقيقي يا حقوقي كه داراي گواهينامه صلاحيت براي انجام كار مشاوره است. در كارهايي كه معاونت گواهينامه ارايه نمي‌دهد، طبق دستورالعملي كه توسط معاونت تهيه مي‌شود، شخص صلاحيتدار به طور مشخص بيان مي‌گردد©105©. تبصره (الحاقي4/10/1390)- موافقت قطعي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فنآوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي‌شوند، به منزله گواهينامه صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند، تلقي مي‌شود(). 7- خدمات كارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء (5) بند(الف) ماده (2)‌) كه توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار انجام‌مي‌شود. 8- كار پژوهشي: فعاليت‌هاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‌هاي طبيعي، انساني، اجتماعي و فرهنگي كه در قالب تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي يا كاربردي انجام شود. 9- طرح/‌پروژه: تبيين يك سلسله فعاليت‌هاي سامانه‌وار و داراي هدف، منابع، مهلت و©106© برنامه زماني معين كه معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، پيمانكاري، تأمين كالا و خدمات اجرا مي‌شود. 10- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس، دورنگار، پست الكترونيك يا نظاير آن، با رعايت ماده (22) قانون‌، به نشاني مشاوران ارسال مي‌شود. 11- فراخوان مشاوره: سندي كه در ابتداي فرايند خريد خدمات مشاوره براي دعوت به همكاري از مشاوران ارايه مي‌شود. 12- استعلام ارزيابي كيفي (RFQ): كاربرگ‌هايي كه به منظور ارزيابي كيفي بين مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7)) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود. 13- درخواست پيشنهاد (RFP): كاربرگ‌هايي كه به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يكسان بين مشاوران برگزيده (فهرست كوتاه) توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود. 14- فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه از طريق يكي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست مي‌آيد. 15- فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه در ارزيابي كيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند. 16- مدت اعتبار پيشنهادها: مدتي كه پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتي كه قرارداد منعقد نشده ‌باشد، پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‌باشد و فرايند خريد خدمات مشاوره بايد تجديد شود. 17- برنامه زماني انتخاب مشاور: سندي كه در آن، زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود. 18- مطالعات توجيهي: پس از انجام مطالعات پيدايش (براي تعيين طرح يا پروژه)، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي- تاريخي، زيست محيطي و©107© پدافند غيرعامل با گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي‌هاي فني و ارايه راه‌حل‌هاي مختلف براي تامين نياز و ضرورت يا عدم ضرورت تبديل آن به طرح يا پروژه منجر به تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن) و در نهايت تعيين گزينه برتر با توجه به مباني فني، سودآوري مالي، اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني مي‌شود. توسط اين مطالعات، تأييد يا رد طرح يا پروژه و يا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص‌ مي‌شود. 19- طراحي تفصيلي: خدماتي كه در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني- مهندسي به مدارك لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك) يك طرح يا پروژه منجر شود. 20- ارزشيابي عملكرد: فرايندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام‌شده مشاور در مقاطع يا دوره‌هاي زماني خاص تعيين مي‌شود. 21- گروه مشاركت: مشاوراني كه در قالب مشاركت مدني يا ثبت شده (بر اساس قانون تجارت) شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند. 22- كارهاي مشروط: آن بخش از كارهاي مشاوره كه به لحاظ حوزه كار، مقدار، مدت و چگونگي انجام كار، قابل پيش‌بيني نبوده و تغييرات قرارداد در اين‌گونه كارها وابسته به شرايط كار ‌باشد. 23- مديرطرح: شخص حقوقي كه طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام طرح را از طرف كارفرما به عهده‌ مي‌گيرد. 24- اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل: اشخاصي كه كارفرما در انجام فرايند خريد خدمات مشاوره از كمك آنها استفاده مي‌نمايد و با ساير عوامل ذي‌نفع پروژه منافع مشترك ندارند. 25- پيشنهادهاي مالي نامتناسب: پيشنهادهاي مالي خارج از اعتدال (بسيار گران يا بسيار ارزان) كه شاخص آنها در درخواست پيشنهاد توسط كارفرما تعيين مي‌شود.©108© 26- شرح خدمات همسان: شرح خدماتي كه توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود. 27- شرح تفصيلي خدمات: مجموعه ريز خدمات، فعاليت‌ها و تكاليفي كه براي انجام دادن خدمات مشاوره در يك پروژه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 28- طراحي پايه: خدماتي كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري كلي طرح يا پروژه را تعيين مي‌نمايد. 29- حوزه كار: دامنه، شرايط و وضعيت فني كار كه ممكن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل پيش‌بيني نباشد. 30- شرح كلي خدمات: شرح نياز و خدمات كلي مورد نياز كارفرما كه مبناي تهيه شرح تفصيلي خدمات قرار مي‌گيرد. 31- حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌هاي عمومي، شيوع بيماري‌هاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان‌هاي غيرعادي، آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل حوادث قهري گفته مي‌شود. 32- مسابقه: مسابقه طراحي معماري و شهرسازي كه طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان «راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر‌سازي در ايران» انجام مي‌شود. 33- متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد كه به صورت همسان از طرف معاونت ابلاغ شده ‌است. 34- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌هاي موضوع بند (‌ب) ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند. (فهرست دستگاه‌هاي مركزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات قابل دستيابي است.) 35- كارهاي حوزه فنآوري اطلاعات: خدمات مشاوره‌‌ مشمول ضوابط شوراي عالي©109© انفورماتيك كشور. ب - معادل‌ها و عبارت‌هاي اختصاري در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
۱- طرح/ پروژه: Project
۲- گزارش شناخت: ITC = Information to Consultants
۳- فراخوان/ دعوتنامه: LOI = Letter of Invitation
۴- ارزيابي كيفي: PQ = Pre-qualification
۵- استعلام ارزيابي كيفي: RFQ = Request for Qualification
۶- درخواست پيشنهاد: RFP = Request for Proposal
۷- پيشنهاد فني: TP = Technical Proposal
۸- پيشنهاد مالي: FP = Financial Proposal
۹- انتخاب براساس كيفيت: QBS = Quality Based Selection
۱۰- انتخاب براساس كيفيت و قيمت: QCB S= Quality and Cost Based Selection
۱۱- انتخاب براساس بودجه ثابت: SFB = Selection under a Fixed Budget
۱۲- انتخاب بر اساس روش تك گزينه‌اي: SSS = Single Source Selection
۱۳- هيأت انتخاب مشاور: Evaluation Committee =‌EC
۱۴- پيمانكار عمومي: GC = General Contractor
۱۵- شرايط عمومي قرارداد: GCC = General Condition of Contract
۱۶- طراحي و ساخت توأم: DB = Design and Build
۱۷- خدمات مهندسي- تامين كالا- ساخت: EPC = Engineering and Procurement and Construction
۱۸- خدمات مهندسي- ساخت: EC = Engineering and Construction ([1])
۱۹- مبلغ مشروط: Psovisional Sum([2])
ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن، قانون محاسبات عمومي كشور، آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، نظام فني و اجرايي كشور و ضوابط آن و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شود. فصل دوم- اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره ماده 3- مسؤوليت‌ها و نقش‌ها الف - به طور كلي، وظايف و مسؤوليت‌هاي كارفرما در خريد خدمات مشاوره شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است: 1- اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4)). 2- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو فرايند خريد خدمات مشاوره. 3- مستندسازي خريد خدمات مشاوره. 4- انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تك‌گزينه‌اي. 5- انعقاد قرارداد مشاوره. 6- بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت. 7- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران. 8- تهيه فهرست كوتاه و گزارش ارزيابي كيفي. 9- تأييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP). 10- گشايش پاكت‌هاي ارزيابي فني. 11- امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها. 12- تعيين مشاور منتخب. 13- اطلاع‌رساني خريد خدمات مشاوره‌©111©. تبصره - چنانچه كارفرما احساس نياز نمايد، براي انجام وظايف مي‌تواند به تشخيص خود از كميته‌اي مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل با پرداخت حق‌الزحمه استعلام نمايد. نظر كميته يادشده پس از تاييد وي اجرايي خواهد بود. ب - در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، كارفرما مي‌تواند مسؤوليت‌هاي اجزاي (3)، (7) و (8) بند (الف) اين ماده و اجزاي (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدير طرح واگذار كند. پ - مسؤوليت‌هاي هيأت انتخاب مشاور در فرايند خريد خدمات مشاوره بجز روش‌هاي تك گزينه‌اي و مسابقه، شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است: 1- گشايش پاكت‌هاي قيمت. 2- ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيين مشاور منتخب. تبصره - در روش‌هاي‌ انتخاب بر مبناي تعرفه و بودجه ثابت، ارزيابي مالي پيشنهادها فقط شامل كنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد درخواست پيشنهاد مي‌باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد بر طبق بخش مالي اسناد درخواست پيشنهاد كه كارفرما ارايه كرده است، منعقد مي‌شود. 3- تأييد وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره (پس از انجام هر يك از فرايندهاي اجزاي (4) يا (5). بند (ت) ماده (7) توسط كارفرما و وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره). 4- رد پيشنهادهاي مالي نامتناسب بر اساس روش اعلام‌شده كارفرما در درخواست پيشنهاد. ت - مسؤوليت‌هاي معاونت در خريد خدمات مشاوره عبارتند از: 1- تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذكر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد. 2- ابلاغ متن قرارداد همسان. 3- ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان.©112© 4- ابلاغ مباني تعيين حق‌الزحمه خريد خدمات مشاور. 5- نظارت بر ارجاع كار از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات. 6- تفسير و تبيين اين آيين‌نامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌ها و راهنماي لازم براي اجراي آن. ث – مسؤوليت‌هاي انجام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق نشريه شماره (240) معاونت تعيين مي‌شود. ماده 4- تمهيدات خريد خدمات مشاوره الف - كارفرما قبل از شروع فرايند خريد خدمات مشاوره بايد اقدام‌هاي زير را انجام دهد: 1- تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5)). 2- تهيه شرح كلي خدمات (موضوع ماده (6)). 3- تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره. 4- برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره. 5- تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16)). 6- تهيه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7)). 7- تعيين هيأت انتخاب مشاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره). 8- تهيه معيارها و استعلام ارزيابي كيفي مشاوران حسب مورد (موضوع ماده (13)). 9- تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)). ب - كارفرما بايد قبل از شروع فرايند انتخاب مشاور، نسبت به تهيه مقدمات لازم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشه‌ها و مدارك مربوط به مراحل قبلي اقدام و از تأمين منابع مالي كار اطمينان حاصل كند. ماده 5- گزارش شناخت: الف – تهيه گزارش شناخت در موارد زير بر عهده كارفرما است: 1- عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي طرح©113©. 2- سازمان كارفرمايي. 3- اسناد فني و نقشه‌ها و مدارك طراحي به نحوي كه وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط كار تبيين كند. (در صورتي كه در مطالعات قبلي تهيه شده باشد). 4- فهرست مهمترين مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط. ب - چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحي مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه، عوارض، ماليات و نظاير آن) حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي باشد، در گزارش شناخت بايد موارد با ذكر قوانين و مقررات مربوط تشريح شوند. ماده 6- شرح كلي خدمات الف - شرح كلي خدمات حداقل شامل موارد زير مي‌باشد: 1- هدف و محدوده طرح. 2- اطلاعات پايه (به منظور ارايه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي). 3- مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر كارفرما. 4 - خروجي‌ها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات، نقشه‌ها يا گزارش‌هايي كه مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان‌كار به كارفرما تحويل دهد. 5- خدمات جنبي و تكميلي كه بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود. 6- وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني (حسب مورد). ب - معاونت با دريافت نظر كارفرمايان نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي كارهاي مشاوره برنامه‌ريزي مي‌‌كند. در صورت نبودن شرح خدمات همسان، كارفرما مي‌تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا در ابتدا به عنوان يك امتياز فني از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصيلي خدمات تلفيق شده خود را به منظور استعلام قيمت از مشاوران به آنها ابلاغ نمايد.©114© تبصره - كارفرما مجاز است تهيه يك يا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل واگذار نمايد. ماده 7- تهيه فهرست بلند الف - كارفرما مي‌تواند به روش‌هاي زير فهرست بلند مشاوران را تهيه كند: 1- فراخوان مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و درج آن در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات 2- مراجعه به فهرست مشاوران داراي صلاحيت‌ طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور ب - آگهي فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زير مي‌باشد: 1- نام و نشاني كارفرما. 2- موضوع خدمات مشاوره. 3- درخواست گواهينامه صلاحيت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن. 4- اعلام انجام ارزيابي كيفي (حسب مورد). 5- رشته يا زمينه تخصصي مشاور. 6- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد. 7- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم. پ - فهرست مشاوران داراي صلاحيت معاونت از طريق مراجعه به نشاني الكترونيكي بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در دسترس عموم مي‌باشد. ت - شرايط خاص در تهيه فهرست بلند: 1- در موارد خاص با تشخيص و مسؤوليت كارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند(الف) تا پنج مشاور تقليل مي‌يابد.()©115© 2- انتشار آگهي براي كارهايي كه برآورد حق‌الزحمه مشاوره آنها در حوزه فنآوري اطلاعات بيش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنين براي ساير كارهاي مشاوره با برآورد حق‌الزحمه مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروري است. 3- در مورد كارهاي موضوع جزء (2) بند (ت) اين ماده، كارفرما با مجوز بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي خود مي‌تواند با رعايت ساير مفاد اين آيين‌نامه بدون انتشار آگهي نسبت به تهيه فهرست بلند اقدام نمايد. 4- در صورت انتشار فراخوان به‌صورت آگهي و عدم تكميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، كارفرما فرايند انتشار آگهي را يك بار تكرار يا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام مي‌نمايد و در هر صورت به تعداد متقاضيان اين فرايند كفايت مي‌شود. 5 - در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم كفايت تعداد فهرست مشاوران داراي صلاحيت، كارفرما فهرست بلند را از مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تكميل مي‌كند و به اين ترتيب، به تعداد موجود مشاوران براي فهرست بلند كفايت مي‌شود(). 6- در شرايطي كه پس از انجام هريك از فرايندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) اين ماده فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد، پس از تأييد هيأت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تك گزينه‌اي انجام مي‌شود.©116© 7- در روش تك گزينه‌اي، موضوع بند (ث) ماده (16) تهيه فهرست ‌بلند و به تبع آن جزء (2) بند (ت) اين ماده موضوعيت ندارد. ماده 8- همزماني خدمات مشاوره الف - ارجاع همزمان فعاليت‌هاي جنبي و تكميلي به مشاور اصلي، در صورتي كه داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در اين صورت ارجاع كار خدمات جنبي با استفاده از روش تك گزينه‌اي خواهد بود. تبصره - درصورتي ‌كه مشاور اصلي فاقد صلاحيت لازم براي انجام خدمات جنبي باشد، ارجاع خدمات جنبي به صورت تك گزينه‌اي به مشاور خدمات جنبي داراي صلاحيت كه به عنوان همكار و انجام دهنده اين خدمات توسط مشاور اصلي به كارفرما معرفي مي‌شود، مجاز است. ب - ارجاع خدمات زير در يك طرح به يك مشاور مجاز نيست: 1- مديريت‌ طرح با هر يك از خدمات مطالعات پيدايش، مطالعات‌ توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي. 2- مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هر يك از خدمات طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت كارگاهي. 3- قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هر يك از خدمات طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي. تبصره - خدمات مهندسي ارزش مي‌تواند جزئي از شرح خدمات در هر‌گونه قرارداد خدمات مشاوره باشد. پ – هر‌گونه مشاركت در منافع مالي و تداركاتي پروژه براي مشاوري كه خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي يا نظارت عاليه يا كارگاهي در طرحي را بر عهده گرفته است، در قراردادهاي تأمين كالا (P) و پيمانكاري (C) همان طرح ممنوع است. تبصره - براي كارهاي خدمات مشاوره خارج از حوزه فنآوري اطلاعات، همزماني©117© طراحي با كارهايي كه قراردادهاي آنها به صورت مشاركت براي پيمانكاري (EC&EPC&DB) و پيمانكاري عمومي (GC) ارجاع مي‌شود، از مصاديق كارهاي پيمانكاري بوده و در قالب اين آيين‌نامه قرار نمي‌گيرد. ماده 9- تشخيص صلاحيت و موازين كلي الف - ارجاع كارهاي مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و ميزان ظرفيت كاري مجاز بنا بر خود اظهاري مشاوران مي‌باشد. ب (اصلاحي 23/8/1389) - به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعايت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337()- تمام مشاوران استعلام‌ شده بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه كارفرما باشند و از مصاديق بندهاي (7) و (8) و تبصره (1‌) ماده(1) قانون مذكور نباشند. تبصره 1- فرايند خريد خدمات مشاوره كه با حضور شركت‌هاي وابسته و نظاير آن انجام مي‌شود بايد حسب حوزه كار به صورت انتخاب براساس روش كيفيت و قيمت يا روش كيفيت برگزار شود. تبصره 2- صندوق‌هاي بازنشستگي و تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آنها در چهارچوب ماده (3) عهده‌دار مسؤوليت تصميم‌گيري در فرايند خريد خدمات مشاوره مي‌باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود نخواهند بود. تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آن جزء مراجع تصميم‌گيري موضوع ماده يادشده نمي‌باشند مجاز به شركت در فرايند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه كار بر اساس روش كيفيت و قيمت و يا روش كيفيت خواهند بود. پ - ارجاع كار به اشخاص حقوقي كه خدمات مشاوره را در قالب گروه مشاركت ارايه مي‌كنند، با نظر كارفرما مجاز است. در اين صورت، امتيازهاي مشاوران همكار در امتياز©118© ارزيابي كيفي مشاور منظور مي‌شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشاركت و همكاري گروه مشاركت را تهيه و ابلاغ مي‌نمايد. ت - چنانچه مشاور در فرايند ارزيابي و انتخاب از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نموده باشد و يا پس از گشايش هر يك از پاكت‌هاي فني و يا مالي از پيشنهاد خود انصراف دهد و يا از مبادله قرارداد استنكاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود از ارجاع كار محروم بوده و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد. ث - به منظور ارتقا و تضمين كيفيت خدمات مشاوره بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند: 1- اصول و مقررات نظام فني و اجرايي كشور. 2- انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي (حسب مورد). 3- استقلال مشاور نسبت به كارفرما. 4- تنظيم دقيق شرح خدمات. 5- رعايت اصل رقابت كيفي، فني و مالي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع كارهاي مشاوره. 6- استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود). 7- تحقق مسؤوليت مدني مشاوران در قبال صحت و كيفيت كارها و خدمات از طريق ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي و يا ساير روش‌ها براي تضمين خدمات. تبصره‌- معاونت موظف است در چارچوب بند (ب) ماده (26)() نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول تصريح شده در اجزاي اين بند اقدام و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كند. ماده 10- انعقاد قراردادهاي مشاوره الف - قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. در©119© صورت توافق مشاور منتخب و كارفرما اين مدت براي يك بار قابل تمديد است. ب - تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع‌ است. پ - تغيير در قيمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. تبصره - در كارهايي كه انتخاب مشاور به روش كيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام مي‌شود و حوزه كار مشخص دارند، كارفرما مي‌تواند تغييرات (كاهش ويا افزايش) خدمات مشاوره را با اعلام در درخواست پيشنهاد، در متن قرارداد به بيست و پنج درصد (25%) محدود نمايد. ت - كارفرما مي‌تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد كند كه خدمات مشاوره متكي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متكي به صورت وضعيت پيمانكار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقد كند. ماده 11- مستندسازي و اطلاع‌رساني الف - كارفرما موظف است فرايند انتخاب مشاوران را مستندسازي كند. ب - مستندهاي فرايند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است: 1- فراخوان مشاوره. 2- فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تك گزينه‌اي). 3- استعلام ارزيابي كيفي به‌جز روش تك گزينه‌اي. 4- گزارش ارزيابي كيفي مشاوران به‌جز روش تك گزينه‌اي. 5- اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده (18)‌). 6- صورتجلسه پاياني طبق ماده (23). 7- خلاصه قرارداد كه شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهمّ خدمات است. 8- اسناد و مدارك اخذ شده از مشاوران در طول فرايند خريد خدمات مشاوره.©120© 9- اسناد قراردادي كه شامل قرارداد، ضمايم و ملحقات آن است. پ - كارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر با اجزاي (1) تا (7) بند (ب) اين ماده را از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند. تبصره 1- كارفرما به تشخيص خود مي‌تواند مدارك و مستندات استعلام از مشاوران براي ارزيابي كيفي را در چارچوب مشخص فقط به صورت الكترونيكي (بدون نسخه كاغذي) اخذ نمايد. تبصره 2- در صورت لغو فرايند خريد خدمات مشاوره، كارفرما بايد اعلاميه و خلاصه ادله مربوط را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر نمايد. تبصره 3- در پايان فرايند خريد خدمات مشاوره بايد پاكت‌هاي مالي ناگشوده به ارسال‌كنندگان پيشنهاد مسترد و رسيد دريافت گردد و رسيد دريافت‌شده به صورت مكتوب مستند و بايگاني شود. ت - معاونت فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‌اي در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر مي‌نمايد. ث - مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي هر يك اجزاي (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) اين ماده در دستورالعمل معاونت تعيين مي‌شود. فصل سوم- ارزيابي كيفي مشاوران ماده 12- ارزيابي كيفي مشاوران ارزيابي كيفي مشاوران بايد به ترتيب زير انجام شود: الف - ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه فهرست بلند، براي تمام روش‌ها بجز روش تك گزينه‌اي و روش مسابقه، توسط كارفرما و طي مراحل زير انجام مي‌شود: 1- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها.©121© 2- تعيين حداقل امتياز قابل قبول 3- تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده (13)‌) 4- توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن 5- انطباق مدارك دريافتي با مدارك درخواستي و امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي 6- تعيين سه تا شش مشاور حايز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه) 7- مستندسازي و تهيه گزارش ارزيابي كيفي مشاوران 8- اطلاع‌رساني گزارش ارزيابي كيفي مشاوران ب - ارزيابي كيفي مشاوران براساس معيارهايي كه توسط كارفرما تعيين مي‌شود انجام و سه تا شش مشاور به عنوان فهرست كوتاه انتخاب مي‌شوند. اين معيارها مي‌تواند شامل تجربه (سابقه اجرايي)، ارزيابي كارفرمايان قبلي و ساختار سازماني باشد كه مجموع امتيازها معادل يكصد خواهد بود. پ - نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت يك‌سال از تاريخ گزارش ارزيابي كيفي معتبر است. ت - ارزيابي كيفي مشاوران بايد در مهلت مقرر در استعلام ارزيابي كيفي انجام شود. ث - در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيت‌دار فهرست كوتاه كافي نباشد، كارفرما مي‌تواند به تشخيص خود حداقل فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه پايين‌تر تشخيص صلاحيت شده‌اند، تكميل كند. همچنين درصورت احراز شرايط هر يك از اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) به تعداد موجود مشاوران كفايت مي‌شود. ج - درصورت انصراف متقاضيان پس از مرحله ارزيابي كيفي از فهرست كوتاه با نظر كارفرما و با هر تعداد باقيمانده در فهرست كوتاه، فرايند انتخاب مشاور ادامه خواهد يافت. ماده 13- استعلام ارزيابي كيفي مشاوران الف - استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) حداقل شامل اطلاعات زير مي‌باشد:©122© 1- نام و نشاني كارفرما 2- موضوع خدمات مشاوره 3- درخواست مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم 4- حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره (حسب مورد) 5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها 6- درخواست مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها ‌(حسب مورد) 7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها 8- حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعوت به ارايه پيشنهاد 9- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام‌ها 10- نام و نشاني مدير طرح (حسب مورد) 11- مهلت بررسي استعلام‌ها ب - حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن از آخرين روز توزيع استعلام‌ها محاسبه مي‌شود كه اين مدت براي ارزيابي كيفي يك هفته مي‌باشد. پ - استعلام ارزيابي كيفي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزيع شود. ماده 14- امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران الف - بررسي و امتيازدهي استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مشاوران نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد. ب - كارفرما موظف است نحوه و فرايند امتيازدهي به معيارهاي تعيين شده در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع ماده (12)) را مشخص و در اسناد استعلام ارزيابي كيفي، اطلاع‌رساني و آن را مستند نمايد. ماده 15- گزارش ارزيابي كيفي مشاوران الف - پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي، گزارش ارزيابي كيفي مشاوران شامل©123© موارد زير توسط كارفرما تهيه مي‌شود: 1- فهرست استعلام‌هاي تكميل شده توسط مشاوران 2- امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي 3- امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران 4- نام و مشخصات مشاوراني كه براي درخواست پيشنهاد برگزيده شده‌اند (فهرست كوتاه) 5- متن دعوتنامه براي دريافت 6- محل و زمان تشكيل جلسه ب - كارفرما بايد گزارش ارزيابي كيفي مشاوران را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند. پ - در صورتي كه هيچ يك از مشاوران حداقل امتياز لازم را كسب نكنند، گزارش ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرايند انتخاب مشاور تجديد مي‌شود. فصل چهارم- ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور ماده 16- روش‌هاي انتخاب مشاوران الف – روش‌هاي انتخاب مشاوران عبارتند از: 1- روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت 2- روش انتخاب بر اساس كيفيت 3- روش بودجه ثابت 4- روش انتخاب تك گزينه‌اي 5- روش مسابقه 6- روش انتخاب بر اساس تعرفه‌ ب - روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت: در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت©124© (QCBS) مشاور منتخب طي فرايند رقابت كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. در اين روش، پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران فهرست كوتاه طبق بند (ب) ماده (22) تراز شده و كمترين قيمت تراز شده ملاك انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قيمت درج شده در پاكت قيمت مشاور منتخب، انجام مي‌پذيرد. اين روش را فقط مي‌توان براي خدمات مشاوره‌اي كه حوزه كار مشخص دارند، استفاده نمود. پ- روش انتخاب بر اساس كيفيت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت، مشاور منتخب طي فرايند رقابت كيفي و فني انتخاب مي‌شود. اين روش در كارهاي پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي وسيع و يا بلند مدت داشته باشد كاربرد دارد. ت- روش بودجه ثابت: در اين روش قيمت مربوط به هزينه خدمات مشاور توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني مي‌شود. اين روش براي كارهاي ساده، تكراري و دقيقاً قابل شرح كه بودجه آن ثابت باشد كاربرد دارد. در اين روش كارفرما بايد محدوده كار، شرح تفصيلي خدمات و مبلغ مورد نياز را براي مشاوران در اسناد درخواست پيشنهاد، مشخص نمايد. اين روش براي كارهايي كه مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمي‌باشد. تبصره - بودجه مندرج در موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين دستگاه‌هاي اجرايي و معاونت و يا بين دستگاه‌هاي اجرايي با واحدهاي زيرمجموعه خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمي‌باشد. ث - روش انتخاب تك گزينه‌اي:‌ انتخاب تك گزينه‌اي روشي است كه در آن مشاور بدون وابستگي به فرايند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. با اين وجود، مذاكره فني و مالي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد انجام مي‌پذيرد. استفاده از اين روش صرفاً در موارد زير مجاز است: 1- ارجاع خدمات تكميلي يا توسعه‌اي مشاوره پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلي به مشاوري كه خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است©125© 2- ارجاع خدمات نظارتي پروژه به مشاوري كه خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را قبلاً انجام داده‌ است 3- ارجاع خدمات جنبي مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن 4- تهيه و تدوين ضوابط‌، استاندارها و معيارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط 5- بروز حوادث قهري (شرايط فورس ماژور) 6- عدم امكان خريد خدمات مشاور با استفاده از ساير روش‌هاي انتخاب مشاور حداكثر تا بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط بر اساس گزارش توجيهي كارفرما با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما 7- وجود شرايطي كه در فرايند تهيه فهرست بلند فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد 8- در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تأليف يا ثبت اختراع باشد با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما 9- ارجاع خدمات مشاوره حقوقي براي قراردادها 10- ارجاع خدمات نگهداري يا پشتيباني نرم‌افزاري به مشاوري كه قبلاً همان نرم‌افزار را طراحي يا ارايه كرده است. 11 (الحاقي 4/10/1390) ـ ارجاع كارهاي پژوهشي به دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فنآوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه موافقت قطعي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي براي آنها حسب مورد توسط معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور()، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شده يا مي‌‌شود.©126© ج- روش مسابقه: اين روش طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان «راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران» انجام مي‌شود و فرايندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش مطابق نشريه يادشده مي‌باشد. چ - روش انتخاب براساس تعرفه: براي اين روش در اسناد درخواست پيشنهاد، نحوه و ميزان حق‌الزحمه مشاور كاملاً براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تعيين مي‌شود. لذا انتخاب مشاور طي فرايند رقابت كيفي و فني انجام مي‌پذيرد. ح - در صورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روش‌هاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است. ماده 17- فرايندهاي خريد خدمات مشاوره الف - فرآيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام مي‌شود. تبصره- در صورتي كه پس از ارايه پاكت‌هاي پيشنهاد فني و يا مالي (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوري انصراف دهد، كارفرما مي‌تواند با تعداد باقيمانده مشاوران فرايند انتخاب مشاور را ادامه دهد. ب - فرايند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است: 1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7) 2- انجام مراحل ارزيابي‌كيفي و انتخاب مشاوران ‌صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه) 3- ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران فهرست كوتاه طبق ماده (18) 4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19) 5- ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (21) 6- ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند (ب) ماده (22)©127© 7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور (ارايه ‌شده در پاكت قيمت مشاور) پ - فرايند انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) به شرح زير است: 1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7) 2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه) 3- ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه 4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19) 5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) 6- گشايش پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است و ارزيابي مالي پيشنهاد وي طبق بند (پ) ماده (22) 7- انعقاد قرارداد طبق ماده (10) ت- فرايند انتخاب تك گزينه‌اي به شرح زير است: 1- تهيه اسناد درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) 2- ارسال دعوتنامه به همراه درخواست پيشنهاد و اخذ پيشنهاد فني و مالي از مشاور 3- ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت 4- انعقاد قرارداد طبق ماده (10) ث- فرايند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زير است: 1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7) 2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه) 3- ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر مبلغ مشاوره پروژه©128© 4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19) 5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب 6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3) 7- انعقاد قرارداد با رعايت ماده (10) ج- فرايند انتخاب به روش تعرفه: 1- تهيه فهرست بلند طبق فرايند ماده (7) 2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه) 3- ارسال درخواست پيشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر تعرفه مورد استفاده 4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19) 5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب 6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3) 7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعرفه‌هاي مصوب معاونت با رعايت ماده(10) (هر‌گونه تغيير خارج از حدود بخشنامه‌هاي تعرفه‌هاي مربوط ممنوع مي‌باشد) تبصره - در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پيش‌بيني نشده باشد بايد مابه‌التفاوت مربوط توسط كارفرما در تعرفه منظور شود. چ – روش انتخاب براساس مسابقه: فرايندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش طبق نشريه شماره (240) معاونت با عنوان «‌راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران» انجام مي‌شود. ماده 18- درخواست پيشنهاد الف- درخواست پيشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:©129© 1- بخش فني كه شامل موارد زير است: 1-1- گزارش شناخت (ITC) 1-2- شرح كلي خدمات 1-3- روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16)) 1-4- روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها 1-5- ضريب تأثير فني در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت 1-6- حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز از صد امتياز بجز روش‌ تك گزينه‌اي و روش مسابقه 1-7- نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي (حسب مورد) 1-8- مدت اعتبار پيشنهادها 1-9- متن قرارداد همسان (در صورت وجود) 1-10- نحوه تنظيم متدولوژي (حسب مورد) 1-11- ساير موارد به تشخيص كارفرما. 2- بخش مالي كه حداقل شامل موارد زير است: 2-1- نحوه محاسبه حق‌الزحمه 2-2- روش پرداخت حق‌الزحمه 2-3- حقوق دولتي و غير دولتي مترتب بر قرارداد 2-4- نرخ تسعير ارز (حسب مورد) 2-5- فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور 2-6- هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر (حسب مورد) 2-7- روش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور) 2-8- برآورد اوليه حق‌الزحمه خدمات مشاوره (حسب مورد) 2-9- روش تأمين منابع مالي©130© تبصره- در كارهايي كه بخشي از آن مشروط بوده و يا حق‌الزحمه آنها براساس نفر ماه برآورد مي‌شود پيشنهادهاي مالي مشاوران با توجه به ابعاد، نوع كار و نيز سوابق، تجارب و تخصص‌هاي مورد نياز بايد براساس ساختار مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسورات و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز و نيز تسهيلاتي كه توسط كارفرما تأمين مي‌شود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود. 3- بخش عمومي كه شامل موارد زير است: 3-1- برنامه زماني كلي طرح 3-2- ترتيب فهرست ارايه مدارك 3-3- مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما (حداقل دو هفته) 3-4- مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي ب- كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران فهرست كوتاه ارسال كند. پ - درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود. ماده 19- تهيه و تحويل پيشنهادها الف - رعايت موارد زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است: 1- پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند 2- اطلاعات صحيح و كامل باشد 3- اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارايه شود 4- اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود 5- تمامي صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود. ب - مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.©131© پ - مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب با ذكر نام مشاور، موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت قرار دهند. ت - كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارايه‌شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند. ث – هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود. ماده 20- توضيح و تشريح اسناد الف- چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد. ب - توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور ارسال شود. تبصره - امكان ارايه توضيحات و دريافت سؤال و ارايه پاسخ‌ها و يا ساير راهنمايي‌ها مي‌تواند از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات صورت پذيرد. ماده 21- ارزيابي فني پيشنهادها الف- تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هر‌گونه ارزيابي فني پيشنهادها‌ تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت مجاز است. پاكت‌هاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند. ب - در صورت استفاده از روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب براساس كيفيت (QBS)، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت در جلسه گشايش پاكت‌هاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكت‌هاي قيمت (در لفاف لاك و مهر شده مشاور) توسط كارفرما صيانت مي‌شود. پ - ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام©132© مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد (100%) مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود. ت - معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است: 1- روش‌شناسي/ متدولوژي (حداقل سي درصد (30%)‌‌): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظير شرح تفصيلي خدمات، نحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي انجام پروژه و برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود. 2- كاركنان كليدي مؤثر (حداقل بيست و پنج درصد (25%)‌): امتياز كاركنان كليدي مؤثر طرح براساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيت‌هاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزش‌هاي عمومي، سوابق كار و مسؤوليت‌ها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارت‌هاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود. 3- ساير ‌معيارها (حداكثر‌ چهل‌ و ‌پنج‌ درصد (45%)‌): اين معيارها با‌توجه به ‌نوع پروژه به‌ تشخيص كارفرما تعيين ‌مي‌شوند. تبصره - وزن هر يك از معيارهاي ‌اصلي يادشده و نيز معيارهاي‌فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و پس‌ از آن تغيير در اوزان معيارها ممنوع‌ است. همچنين مجموع درصد وزني معيارهاي اصلي بايد برابر با يكصد (100) باشد. ث - كارفرما بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را طبق گزارشي مستندسازي مي‌كند. اين گزارش حداقل شامل موارد زير مي‌‌باشد: 1- نام و مشخصات مشاوران©133© 2- معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها 3- حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) 4- امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و امتياز فني كل هر يك از مشاوران 5- نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند 6- محل و زمان ارزيابي فني 7- ساير مواردي كه به تشخيص كارفرما براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد. ج - اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت‌هاي قيمت توسط كارفرما بايگاني مي‌شود. ماده 22- ارزيابي مالي پيشنهادها الف - ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرايند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و (17)‌) بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود. ب - روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها براساس قيمت تراز شده بين مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب نموده‌اند انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما موظف است از مشاوران يادشده يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود():©134©
C*100 L=
100-[i* (100-t)]
كه در آن: L: قيمت تراز شده C: قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت) i: ضريب تاثير امتياز فني (بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0)‌ t: امتياز فني پيشنهادها (بين حداقل امتياز فني قابل قبول تا صد امتياز) تبصره 1- همه پاكت‌هاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود. تبصره 2- ضريب تأثير امتياز فني، عددي بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است كه بر حسب پيچيدگي كار، ابداعي بودن، تكراري بودن و بزرگي كار توسط كارفرما تعيين و بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. پيچيدگي و يا ابداعي بودن كار ضريب تأثير امتياز فني را افزايش و تكراري بودن و يا بالا بودن حجم ريالي كار آن را كاهش مي‌دهد. تبصره 3- در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. تبصره 4- هيأت انتخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت تراز شده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمت‌هاي نامتناسب را از فرايند ارزيابي مالي براساس روشي كه كارفرما در اسناد درخواست پيشنهاد درج كرده است، حذف نمايند. تبصره 5- قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را كسب كرده است و با قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود. تبصره 6- چنانچه در طول انجام فرايند به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)، فقط يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند،©135© رابطه بند (ب) اين ماده ملاك نيست و قيمت پروژه با ملاحظه روش رد قيمت‌هاي نامتناسب و بر اساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور تعيين مي‌گردد. پ - روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS): براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور ياد شده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيأت انتخاب مشاور با توجه به نرخ‌هاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرارگيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيأت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيأت در مذاكره با مشاور ياد شده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق با مشاور اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام شود. تبصره - فقط در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجاز است كه پيشنهاد قيمت مشاور اولويت دوم، گران‌تر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشد. ت - ساير روش‌هاي انتخاب مشاور: ارزيابي مالي ساير روش‌هاي انتخاب مشاور براساس تعاريف و فرايند جداگانه كه براي هر روش در مواد (16) و (17) تصريح شد، انجام مي‌پذيرد. ماده 23- صورتجلسه پاياني الف - بعد از گشايش پاكت‌هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها، صورتجلسه پاياني ارزيابي پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي هيأت داوران (در روش مسابقه)، كارفرما (در روش تك گزينه‌اي) و اعضاي هيأت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها) مي‌رسد: 1- محل و زمان تشكيل جلسه پاياني 2- نام و امضاي كارفرما (در روش تك گزينه‌اي)، هيأت داوران (در روش مسابقه) و اعضاي هيأت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها) 3- برآورد كارفرما 4- امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران طبق گزارش ارزيابي فني پيشنهادها (حسب روش©136© انتخاب مشاور) 5- ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS) 6- حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد و حسب روش انتخاب مشاور) 7- قيمت‌هاي پيشنهادي رويت شده مشاوران بجز روش‌هاي بودجه ثابت و تعرفه 8- قيمت تراز شده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش QCBS) 9- نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد 10- كليه محتويات پاكت‌هاي گشوده ‌شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود. ماده 24- خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط در معاملات كوچك و متوسط با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد معيارها و ضوابط زير مجاز است: 1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهينامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز 2- داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرايي 3 - ارايه يكي از تضمين‌هاي موضوع آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه «شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382»() براي كيفيت خدمات()©137© تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه توسط شخص حقوقي جهت انجام مشاوره معرفي مي‌شوند بايد واجد شرايط فوق باشند ولي دادن تضمين بر عهده شخص حقوقي است. تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قراردهند. ماده 25 - معاونت فلوچارت اجراي اين آيين‌نامه را تدوين و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارايه نمايد. ماده 26 - مقررات و استانداردها الف - از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 لغو مي‌گردد. تبصره- در مواردي كه فرايند ارجاع كار به مشاوران با تصويب‌نامه يادشده شروع شده باشد، كارفرما مي‌تواند ساير مراحل را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و بر‌اساس تصويب‌نامه ياد شده ادامه داده و به انجام رساند يا آنكه فرايند خريد خدمات مشاوره را مجدداً بر اساس اين آيين‌نامه شروع نمايد. ب – در صورت ضرورت، معاونت بايد دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، به هنگام، تنفيذ و در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف