سياست‌هاي برنامه پنجساله دوم

-  هرچند تاريخ اجراي سياست‌هاي برنامه پنجساله دوم خاتمه يافته است، اما درج آن در اين مجموعه براي آگاهي مخاطبان از تمامي سياست‌هاي مصوب مي‌باشد.

سياست‌هاي برنامه پنجساله دوم() مصوب 18/8/1372 مقام معظم رهبري آنچه سياست‌هاي حاكم بر برنامه دوم را تشكيل مي‌دهد پس ازلحاظ كردن احكام شريعت اسلامي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن است كه بايد همه مواد برنامه در بخش‌هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احكام فقهي هيچگونه تعارض و تنافي نداشته بلكه در همه‌ موارد مذكور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتيب زير است: 1 - رعايت عدالت اجتماعي در: الف‌: تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي. ب‌: دريافت ماليات بر حسب برخورداري از در‌آمد. ج‌: حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه‌هاي مربوط به خدمات دولت و قوه قضاييه. د: بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه‌هاي مختلف، خاصّه، ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي. هـ ‌: اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي باد آورده مي‌شود. و: ايجاد زمينه‌‌هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويت‌هاي منطقه‌اي. ز: گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي. 2 - تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه‌ كشور و رشد آرمان‌هاي انقلابي و اسلامي به كار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان. 3 - گسترش توليد داخلي به‌ويژه در زمينه كشاورزي، و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي. 4 - تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضايي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدف‌هايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هرگوشه معيوب از آن‌. 5 - اهتمام لازم به بخش‌هاي اجتماعي و توسعه‌ سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني‌. 6 - جهت دادن كليه‌ فعاليت‌هاي اجرايي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيت‌ها و باور ديني، گسترش ارزش‌هاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه‌ كار و تلاش و خوداتكايي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف‌گرايي و پرداختن به زوايد. 7 - رعايت اولويت در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و غيرزيربنايي باهدف تكميل زنجيره توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي‌نيازكردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در اموري كه با اين هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي‌گردد. 8 - توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامّه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم‌: الف‌- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد. ب‌- در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. ج‌- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي نگردد. د‌- به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد. هـ- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود. 9 - اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي‌. 10 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياست‌هايي كه اعلام مي‌گردد. 11 - رعايت نكات زير در سياست‌هاي پولي و بانكي: الف‌- امحاي تدريجي استقراض داخلي. ب‌- اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور. ج‌- تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانايي‌هاي كاري و فكري و فني برخوردارند. د‌- اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي‌. 12 - رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عّزت و حكمت و مصلحت در اين روابط. توفيق جنابعالي و همه‌ مديران و دست اندركاران اداره كشور را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم. سيدعلي خامنه‌اي

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف