از قانون پيشگيري از وقوع جرم

ـ  قانون فوق در روزنامه رسمي شماره 20612 مورخ 17/9/1394 (ويژه‌نامه شماره 832) منتشر شده است.ـ  به نظر مي‌رسد ماده (3) صحيح باشد.

از قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب 21/6/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام() ماده 2- در اجراي وظايف مندرج در ماده (4)() اين قانون، شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم با اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ... 20- رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ماده 3- در اجراي وظايف زير، شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود: 1- تقسيم كار ملي در چهارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قواي سه‌گانه كشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه‌هاي مسؤول در امر پيشگيري 2- تعيين راهبردها، سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظا©136©م 3- بررسي و تصويب برنامه‌هاي كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه‌هاي مشاركت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها 4- بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملكرد نهادهاي مسؤول در اين زمينه 5- اتخاذ سياست‌هاي مورد نياز در جهت حمايت از بزه‌ديدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذيري محكومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه تبصره- شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم حداقل در هر فصل يك بار تشكيل جلسه خواهد داد©137©. آيين‌نامه‌ها

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف