آيين‌نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت

‌ـ‌ الف - آیين‌نامه فوق به شماره 4742/7- 9/7/1347 ابلاغ و در روزنامه رسمي 6892- 18/7/1347 منتشر شده است. لازم به ذكر است مطابق ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و ... ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رییس قوه قضاییه مي‌رسد. ب - نظريه 3890/7- 7/8/1390 ا.ح.ق: نظر به اينكه بعد از برقراري حكومت جمهوري اسلامي، قانون يا آيين‌نامه‌اي راجع به«كانون اصلاح و تربيت» به تصويب نرسيده است و در تبصره 1 ماده 5 آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان(*1) اشاره به آيين‌نامه اجرايي كانونهاي اصلاح و تربيت شده است به نظر مي‌رسد همچنان آيين‌نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت مصوب 9/7/1347 در خصوص اين سازمان جاري است. توجهاً به ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هستند و حكم به نگهداري طفل در مراكز اصلاح و تربيت به استناد قسمت اخير ماده مذكور مجازات محسوب نمي‌شود و چون طفلي كه دستور نگهداري وي در مركز اصلاح و تربيت صادر شده «زنداني» نيست از شمول ماده 5 آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان خارج است و تا مدتي كه در حكم دادگاه مشخص شده بايد در اين مراكز نگهداري شود، اما اگر دادگاه حكم به حبس فرد بالغ زير 18 سال داده باشد مشمول ماده 5 آيين‌نامه موصوف است و نهايتاً تا سن 18 سالگي بايد در كانون اصلاح و تربيت نگهداري شود و بعد از رسيدن به‌سن 18سالگي طبق بند ب ماده مذكور جزء گروه سني جوانان بوده و بايد جدا از ساير زندانيان نگهداري‌شوند. *1- آيين‌نامه فوق در همين مجموعه درج شده است. ‌ـ‌ موادي از قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب آذر ماه 1338 در همين مجموعه درج شده است.‌ـ‌ ماده 6‌ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381: كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤو‌ليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك‌آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش‌ماه يا جزاي نقدي تا پنج‌ميليون (000/000/5) ريال خواهد بود.‌ـ‌ ماده (11) در سال 1352 اصلاح و به شماره 7467/7-15/11/1352 ابلاغ و در روزنامه رسمي 8467-17/11/1352 منتشر شده است.‌ـ‌ تبصره فوق در سال 1352 اصلاح و به شماره 7467/7- 15/11/1352 ابلاغ و در روزنامه رسمي 8467-17/11/1352 منتشر شده است.‌ـ‌ ماده (15) در سال 1351 اصلاح و به شماره 3961/7- 28/6/1351 ابلاغ و در روزنامه رسمي 8063- 5/6/1351 منتشر شده است.و 2‌ـ‌ ماده (17) در سال 1354 اصلاح و به شماره 8927/7- 28/11/1354 ابلاغ و در روزنامه رسمي 9074- 4/12/1354 منتشر شده است.‌ـ‌ تبصره فوق در سال 1354 اصلاح و به شماره 8927/7- 28/11/1354 ابلاغ و در روزنامه رسمي 9074-4/12/1354 منتشر شده است.‌ـ‌ ماده (19) در سال 1351 اصلاح و به شماره 3961/7- 28/6/1351 ابلاغ و در روزنامه رسمي 8063-5/6/1351 منتشر شده است.‌ـ‌ ماده (20) در سال 1351 اصلاح و به شماره 3961/7- 28/6/1351 ابلاغ و در روزنامه رسمي 8063-5/6/1351 منتشر شده است.‌ـ‌ تبصره فوق در سال 1354 الحاق و به شماره 8927/7- 28/11/1354 ابلاغ و در روزنامه رسمي 9074-4/12/1354 منتشر شده است.‌ـ‌ منظور قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب آذرماه 1338 مي‌باشد كه موادي از آن در همين مجموعه درج شده است.‌ـ‌ به آيين‌نامه انجمن‌هاي حمايت زندانيان مصوب 11/12/1360 و اساسنامه انجمن‌هاي حمايت زندانيان مصوب 11/12/1360 كه در همين مجموعه درج شده است مراجعه شود.‌ـ‌ ماده (30) در سال 1354 اصلاح و به شماره 8927/7-28/11/1354 ابلاغ و در روزنامه رسمي 9074-4/12/1354 منتشر شده است.

آيين‌نامه اجرايي سازمان كانون اصلاح و تربيت مصوب 9/7/1347 وزير دادگستري() با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به ماده 29 و در اجراي مواد 24 و 20 و تبصره ماده 7 و تبصره دوم ماده 3 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار() آيين نامه اجرايي قانون مذكور در چهار فصل و چهل ماده به شرح زير تصويب مي گردد: فصل اول ـ سازمان كانون اصلاح و تربيت ماده 1 - كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه نگاهداري، تهذيب و تربيت اطفالي را كه بر حسب مقررات قانون دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 به آن سپرده مي‌شود برعهده خواهد داشت. ماده 2 - كانون اصلاح و تربيت داراي سه قسمت است: الف- قسمت نگهداري موقت. ب - قسمت اصلاح و تربيت. ج – زندان. هر يك از قسمت‌هاي مذكور از يكديگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال برحسب سن با رعايت تبصره ذيل ماده 23 قانون دادگاه اطفال و سابقه ارتكاب جرم و حتي‌الامكان از نظر نوع جرم و درجه تربيت‌پذيري طبقه‌بندي خواهند شد، به‌علاوه قسمتي كه دختران در آن نگاهداري مي‌شوند از پسران مجزا خواهد بود. ماده 3 - قسمت نگهداري موقت اختصاص به اطفالي خواهد داشت كه از طرف دادگاه هنوز درباره آنها اخذ تصميم به عمل نيامده است. اطفالي كه طبق ماده 20 قانون دادگاه اطفال بزهكار به اين قسمت از كانون اعزام خواهند شد تا زماني كه اعلام رفع توقيف از طرف دادگاه به عمل نيامده است در آنجا خواهند ماند. در مورد اطفالي كه دادگاه براي جلوگيري از تباني و يا ساير جهات قانوني نگهداري انفرادي آنها را لازم مي داند در اين قسمت تا دستور ثانوي دادگاه به طور انفرادي نگهداري خواهند شد. ماده 4 - در مدت توقف طفل در قسمت نگاهداري موقت از نظر اجراي ماده 7 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار به وسيله مددكاران اجتماعي كانون درباره سوابق خانوادگي، اجتماعي و خصوصيات اخلاقي طفل تحقيقات لازم به عمل خواهد آمد و از نظر وضع جسماني، رواني، ميزان قوه درسي و استعداد حرفه‌اي به وسيله متخصصين كانون مورد معاينه قرار خواهد گرفت. مجموعه سوابق جمع‌آوري شده در شورايي با حضور مدير كانون و متخصصيني كه از طفل معاينه به عمل آورده‌اند و بررسي خواهد شد و گزارش نهايي كه متضمن خصوصيات واقعي شخصيت طفل و تدابير پيشنهادي درباره وي خواهد بود در دو نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد و نسخه ديگر در پرونده وي در كانون باقي خواهد ماند. در اين پرونده تصميمات دادگاه و گزارش‌هاي واصله مربوط به طفل و نتيجه تحقيقات و معايناتي كه از طرف مددكاران اجتماعي و متخصصين تهيه مي‌شود نگاهداري خواهد شد پرونده مزبور شامل دو قسمت قضايي و اجتماعي خواهد بود. ماده 5 - در قسمت اصلاح و تربيت اطفالي نگاهداري خواهند شد كه از طرف دادگاه به موجب بند 2 ماده 17 و بند 3 ماده 18 اعزام شده و يا به موجب ماده 26 قانون 1338 دستور مجدد انتقال آنها به قسمت اصلاح و تربيت داده شده باشد. ماده 6 - در قسمت زندان اطفالي نگاهداري مي‌شوند كه از طرف دادگاه طبق بند 4 ماده18 تصميم اعزام به آن قسمت درباره آنها اتخاذ شده باشد. ماده 7 - در هر يك از قسمت‌هاي مذكور در ماده 2 اين آيين‌نامه اطفال برحسب استعداد، سن، درجه معلومات طبق برنامه‌اي كه با رعايت مواد 15 و 16 اين آيين‌نامه تنظيم مي‌شود مورد تعليم و تربيت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌اي به نحوي بايد اجرا شود كه حتي‌الامكان خللي به تحصيلات عادي اطفال وارد نيايد. ماده 8 ـ ترتيب نگاهداري اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا، خواب، تعليمات اخلاقي و حرفه‌اي به طوري است كه در قسمت اصلاح و ترتيب به عمل مي‌آيد ولي مدير كانون مي‌تواند برحسب روحيه اطفال و نوع بزه ارتكابي آنان را از لحاظ صرف غذا يا خواب يا تعليمات اخلاقي و حرفه‌اي و اجرا تدابير تربيتي به دسته‌هايي تقسيم نموده و معاشرت هر دسته را با دسته ديگر ممنوع بدارد. ماده 9 ـ روز و ساعت ورود و خروج اطفال در دفتر كانون و پرونده آنها ثبت و منعكس خواهد شد. و در بدو ورود اشيايي را كه اطفال همراه خواهند داشت به بايگاني كه براي نگاهداري آنها اختصاص داده شده ضمن ثبت مشخصات اشيا مزبور سپرده و پس از پايان دوره توقف هنگام خروج از كانون به آنها مسترد و يا در مقابل اخذ رسيد به والدين آنها داده خواهد شد. ماده 10 ـ اطفالي كه به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌شوند موظف هستند كه طبق برنامه كانون در هفته 36 ساعت در كلاس‌هاي درسي يا در كارگاه‌هاي فني و حرفه‌اي به تحصيل يا كارآموزي اشتغال داشته باشند و روزي يك ساعت ورزش نمايند. فصل دوم ـ وظايف مسؤولين كانون اصلاح و تربيت() ماده 11 (اصلاحي 1352)()- كانون اصلاح و تربيت در هر حوزه داراي يك نفر مدير و براي هر يك از قسمت‌هاي آموزش، نگاهداري موقت و اصلاح و تربيت و زندان، داراي يك نفر مسؤول خواهد بود و تعداد كافي پزشك، روانپزشك، روانشناس متخصص، مددكار اجتماعي، مربي، آموزگار و آموزگار تعليمات حرفه‌اي، كارمند دفتري، پزشكيار و مراقب تربيتي و انتظامي در اختيار خواهد داشت. تبصره (اصلاحي 1352)()- مدير مسؤول كانون اصلاح و تربيت در صورت نياز مي‌تواند با تصويب وزارت دادگستري تا سه نفر معاون داشته باشد. ماده 12 - مدير كانون عهده‌دار اداره كليه امور مربوط به كانون بوده و موظف است تصميمات دادگاه اطفال را به موقع اجرا گذاشته و نسبت به اجراي برنامه‌هاي ورزشي، تربيت اخلاقي و آموزش علمي، تعليم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد. ماده 13 - مدير كانون اصلاح و تربيت موظف است حداقل هر سه ‌ماه يك بار گزارش كاملي از وضع رفتار و اخلاق هر طفل و پيشرفت‌هايي كه حاصل كرده است به رييس دادگاهي كه طفل را به كانون اعزام داشته است بدهد و رييس دادگاه در صورت تجديدنظر در تصميمات قبلي اجراي تصميمات مجدد دادگاه را به كانون اعلام خواهد داشت. تبصره - مدير كانون مي‌تواند قبل از مدت مذكور فوق هرگاه تغييرات محسوسي در وضع تربيتي طفل ايجاد شده باشد مراتب را به دادگاه اطفال اعلام نمايد. ماده 14 - در مواردي كه بر اثر بيماري يا اختلال در وضع مزاجي يا رواني طفل نگاهداري و معالجه وي در كانون اصلاح و تربيت ميسر نباشد مدير كانون مراتب را به قاضي‌دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به‌يكي از مؤسسات‌پزشكي يا طبي- تربيتي اعزام خواهد داشت مدتي كه طفل در آن مؤسسه بستري خواهد بود جزء مدت توقف وي در كانون محسوب خواهد شد. ماده 15 (اصلاحي 1351)() - آموزگاران و مربيان عهده‌دار تدريس، تعليم، تربيت و تهذيب اخلاقي اطفال هستند و طبق برنامه اي كه از طرف مدير كانون با جلب نظر متخصصين مربوط و تأييد اداره خدمات اجتماعي و تصويب وزارت دادگستري تنظيم مي‌شود عمل خواهند نمود. تبصره (الحاقي 1351)()- هر مربي، تربيت و راهنمايي يك گروه از اطفال را در كانون بر عهده خواهد داشت، و با معاونت و همكاري مراقبين تربيتي و انتظامي نسبت به اصلاح و تهذيب اخلاق آنان اقدام خواهد كرد و مراقبين تربيتي هر گروه موظفند هرگونه تغيير اخلاقي و يا دگرگوني در طرز رفتار اطفال را به اطلاع مربي گروه برسانند. ماده 16 - آموزگاران تعليمات‌ حرفه‌اي عهده‌دار آموختن حرفه به ‌اطفال و اداره كارگاه‌هاي كانون بوده و طبق برنامه‌اي كه از طرف مدير كانون به كمك متخصصين و پس از كسب نظر اداره خدمات اجتماعي و تصميم وزارت دادگستري تهيه مي‌شود اقدام خواهند نمود. ماده 17(اصلاحي 1354)()- به منظور حفظ نظم، اجراي اقدامات تربيتي، مراقبت و راهنمايي اطفال در كانون اصلاح و تربيت، مامورين مخصوصي به نام مراقب تربيتي و انتظامي در هر يك از قسمت‌هاي كانون انجام وظيفه خواهند كرد. مراقبت انتظامي داخل كانون به‌وسيله مراقبين تربيتي داخلي و مراقبت خارج آن به‌وسيله مراقبين انتظامي خارجي كانون به عمل خواهد آمد. مراقبين تربيتي و انتظامي كانون اصلاح و تربيت به دو درجه تقسيم مي‌شوند: - مراقبين تربيتي و انتظامي درجه 1 كه حداقل تحصيلات آنان دارا بودن گواهينامه كامل متوسطه (يا معادل آن) خواهد بود. - مراقبين تربيتي و انتظامي كه از بين دارندگان كارنامه قبولي سوم متوسطه و ششم ابتدايي (يا معادل آنها) انتخاب خواهند شد.دارندگان كارنامه قبولي سوم متوسطه اولويت خواهند داشت. سن مراقبين تربيتي در هر حال در بدو استخدام نبايد از بيست سال كمتر باشد به علاوه بايد متأهل بوده و از نظر اخلاق و سلامتي جسماني و رواني صلاحيت آنان محرز شده باشد. براي مراقبت خارجي و حفاظت محوطه داخلي كانون اصلاح و تربيت و بدرقه اطفال و موارد ديگري كه ضروري باشد ممكن است از افراد كادر پليس عمومي استفاده شود كه از حيث مسؤوليت و انجام وظيفه تابع اين آيين‌نامه خواهند بود. كساني كه دوره اختصاصي پليس اطفال را ديده باشند حق تقدم خواهند داشت. تبصره (الحاقي 1352 و اصلاحي 1354)()- كليه مراقبين تربيتي و انتظامي موظف هستند كه قبل از شروع خدمت در كانون‌هاي اصلاح و تربيت يك دوره آموزش تخصصي و كارآموزي عملي را كه چگونگي آن از طرف وزارت دادگستري تعيين خواهد شد بگذرانند. ماده 18 - از طرف مدير كانون يك نفر سرپرست براي مراقبين داخلي و يك نفر براي مراقبين خارج كانون تعيين خواهد شد. تبصره - چنانچه مراقبين خارجي از افراد كادر انتظامي پليس باشند سرپرست آنها از طرف سازمان انتظامي مربوط تعيين و در اختيار مدير كانون قرار خواهد گرفت. ماده 19(اصلاحي 1351)()- مراقبين تربيتي و انتظامي بايد به طور كشيك در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت كامل قرار داده و در موقع تغيير پست گزارش اتفاقات و اطلاعات پست خود را از طريق مراقبين ارشد به مسؤول قسمت انتظامات بدهند. ماده 20(اصلاحي 1351)()- مراقبين تربيتي و انتظامي و مراقبين تربيتي و انتظامي ارشد موظف هستند كه تحت نظارت مسؤول قسمت انتظامات وظايف خود را چه از نظر مراقبت قسمت‌هاي مختلف كانون و اجراي برنامه‌هاي روزانه و چه هنگام بدرقه با نهايت دقت انجام دهند. چنانچه مراقبين در امر محافظت مسامحه كرده و يا وسايل فرار طفلي را به نحوي از انحا فراهم سازند طبق مقررات قانون كيفر همگاني تعقيب و مجازات خواهند شد. ماده 21 - مسؤولين تربيتي، مراقبين داخلي، آموزگاران و آموزگاران تعليمات حرفه‌اي برحسب وظايفي كه از نظر تربيت، مراقبت و يا آموزش اطفال بر عهده دارند موظفند وضع اخلاق، رفتار، پيشرفت‌هاي درسي و طرز كار اطفال را در كارگاه‌هاي كانون به‌طور مرتب يادداشت نموده و چگونگي را لااقل ماهي يك بار طي گزارشي براي مدير كانون ارسال دارند. گزارش‌ها هر ماه در شوراي مذكور در ماده 4 مورد بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه از نظر اقدامات مراقبتي، تربيتي، علمي يا آموزش فني و حرفه‌اي تجديدنظر در وضع هر يك از اطفال لازم باشد نسبت به آنها اخذ تصميم به عمل خواهد آمد. ماده 22 - اطفالي كه در كانون اصلاح و تربيت به تحصيل يا كارآموزي اشتغال دارند از طرف مدير كانون ممكن است جهت شركت در امتحانات و اخذ گواهينامه رسمي به مراجع مربوط معرفي شوند. تبصره - در گواهينامه اين اطفال محل آموزش يا كارآموزي قيد نخواهد شد. ماده 23 ـ نظارت كامل در امور كانون‌هاي اصلاح و تربيت در كشور از وظايف اداره خدمات اجتماعي وزارت دادگستري و بر عهده تشكيلات وابسته به آن خواهد بود. ماده 24 – كانون‌هاي اصلاح و تربيت موظفند هر شش‌ماه يك بار گزارش كاملي از وضع كانون و اقداماتي كه ظرف اين مدت به عمل آورده‌اند به اداره خدمات اجتماعي ارسال و طرقي را كه براي بهبود وضع كانون در نظر دارند پيشنهاد نمايند. گزارش‌هاي رسيده در شورايي كه از اين نظر در اداره خدمات اجتماعي تشكيل خواهد گرديد مطرح شده و طرقي را كه موثر براي بهبود وضع هر يك از كانون‌هاي تشخيص دهند پس از تصويب وزارت دادگستري براي اجرا ابلاغ خواهند نمود. تبصره (الحاقي 1354)()- اداره خدمات اجتماعي وزارت دادگستري در صورت اقتضا مي‌تواند به درخواست والدين يا سرپرست طفل و يا مدير كانون اصلاح و تربيت با جلب موافقت دادگاه، نسبت به انتقال طفل از كانون اصلاح و تربيت يك شهرستان به كانون محل ديگر اقدام نمايد. فصل سوم ـ مقررات انضباطي، تشويقي و پايان دوره نگاهداري اطفال ماده 25 - اطفالي كه مقررات كانون را نقض نمايند و يا برخلاف شرايط انضباطي آن رفتار كنند برحسب مورد از طرف مدير كانون مشمول تصميمات انضباطي زير خواهند شد. سرزنش و نصيحت توبيخ محروميت از ملاقات تا 15 روز محروميت از مكاتبه محروميت از خريد از 5 روز تا يك ماه محروميت از حضور در سينما و تالار سخنراني نگاهداري انفرادي از 1 تا 15 روز تقاضاي اجراي ماده 26 قانون 1338() از دادگاه چنانچه اطفال در مدت توقف خود در كانون اصلاح و تربيت مرتكب جرمي شوند فوراً مراتب را از طرف مدير كانون اعلام و در پرونده شخصي وي منعكس خواهد شد. ماده 26 ـ از اطفالي كه به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي شوند فقط والدين، خويشان نزديك، سرپرست قانوني و وكلاي اطفال پس از ارايه مدرك شناسايي مي توانند ملاقات نمايند. تبصره - مدير كانون مي تواند ملاقات كساني را كه از نظر تهذيب و تربيت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه دهد و در مواردي كه ملاقات بعضي از افراد خانواده طفل را مضر به حال وي تشخيص دهد منع نمايد. و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد. ماده 27 - مدير كانون اصلاح و تربيت موظف است كه به محض اتمام دوره توقف طفل در كانون در نسبت به آزادي وي اقدام نمايد و در صورت فوت طفل مراتب را بايد فوراً به دادسرا و رييس دادگاهي كه او را اعزام داشته است اعلام نمايد. ماده 28 - مدير كانون اصلاح و تربيت موظف است 15 روز قبل از تاريخ مقرر براي آزادي اطفالي كه به حكم دادگاه در كانون نگاهداري مي‌شوند مراتب را به اطلاع انجمن حمايت زندانيان() برساند تا بخش مربوط به اطفال در انجمن مزبور طفل را تحت مراقبت قرار داده و تسهيلات لازم را از نظر وضع شغلي و تحصيلي و استقرار مجدد وي در اجتماع فراهم سازد. ماده 29 - در مورد اطفالي كه مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربيت و يا زندان بيش از شش ماه باشد در آخرين ماه توقف چنانچه مدير كانون رفتار و وضع روحي و اخلاقي طفل را مناسب تشخيص دهد مي‌تواند با اطلاع و پس از تأييد قاضي دادگاهي كه طفل را به كانون اعزام داشته است موافقت نمايد كه طفل روزها در خارج نزد كارفرماي مورد اعتماد كار كرده يا در آموزشگاهي كه مورد موافقت كانون باشد تحصيل نمايد و شب‌ها به كانون مراجعت كند. تبصره - مدير كانون در اين باره با كارفرماي مربوط قراردادي منعقد خواهد نمود و در نحوه كار، تحصيل و حضور و غياب اطفال به وسيله مددكاران اجتماعي يا نمايندگي كه از اين نظر تعيين مي شوند نظارت خواهد داشت در صورت نقض مقررات اين ماده به وسيله طفل مراتب فوراً جهت اتخاذ تصميم مجدد به دادگاه مربوط اعلام خواهد شد. ماده 30 (اصلاحي 1354)()- به اطفالي كه در تمام مدت توقف در كانون اصلاح و تربيت حسن رفتار نشان داده و كار آنها در كارگاه‌ها رضايت‌بخش باشد به تشخيص مدير كانون پاداش مناسبي پرداخت خواهد شد به علاوه مدير كانون اختيار دارد در قبال خدماتي كه اطفال با رعايت قانون كار از نظر سن، داوطلبانه در كانون انجام مي‌دهند حق الزحمه مناسبي پرداخت نمايد. هرگونه پرداخت پاداش و حق الزحمه به اطفال در دفتر مخصوصي ثبت و در پرونده آنان منعكس خواهد شد‌. ماده 31 - اطفالي كه طبق بند 4 ماده 18 به زندان كانون اصلاح و تربيت سپرده مي‌شوند تا سن 20 سال تمام در آنجا نگاهداري خواهند شد سپس برحسب مورد تا پايان مدت تصميم دادگاه به قسمتي در كانون كه به اين دسته از نوجوانان اختصاص داده مي‌شود منتقل خواهند گرديد. فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورين دادگاه‌هاي اطفال و مددكاران اجتماعي ماده 32 - حق الزحمه هر يك از مشاورين دادگاه براي هر جلسه حضور از سيصد الي پانصد ريال خواهد بود كه به تناسب كار از طرف رييس دادگاه اطفال معين مي‌شود. ماده 33 ـ چنانچه مشاورين بدون عذر موجه در جلسات دادگاه حاضر نشوند و يا در انجام وظيفه قصور نمايند دادگاه مي‌تواند درخواست عزل آنها را از اين سمت و تعيين جانشين آنها را بنمايد - در صورت عزل يا استعفا يا فوت مشاورين جانشين آنها به ترتيب و براي مدت مقرر در قانون انتخاب خواهد شد. ماده 34 ـ اشخاص زير نمي توانند به عنوان مشاور انتخاب شوند: 1 - كساني كه مشهور به فساد اخلاق باشند. 2 - متجاهرين به استعمال مسكرات و معتادين به مواد افيوني و مخدره. 3- اشخاصي كه داراي سابقه محكوميت به جنحه و جنايت باشند. 4 - كساني كه سن آنها كمتر از 35 سال باشد. 5 - كساني كه مجرد باشند. ماده 35 - تحقيقاتي كه با توجه به تبصره ذيل ماده 7 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار درباره سوابق طفل به عمل خواهد آمد ممكن است به وسيله مددكاران اجتماعي كانون‌هاي اصلاح و تربيت يا مددكاران اجتماعي كه در دادگاه‌هاي اطفال انجام وظيفه مي‌نمايند انجام شود. ماده 36 - مددكاران اجتماعي قبل از ورود به خدمت موظفند سوگند ياد كنند كه در انجام وظايفي كه بر عهده دارند كمال صداقت و امانت را منظور داشته هنگام تحقيقات و در تهيه و تنظيم پرسشنامه‌‌ها هرگز بر خلاف حقيقت و راستي چيزي ننويسند و آنچه را كه در حين انجام وظيفه از زندگي خصوصي اشخاصي مطلع مي شوند جز در جهت انجام وظيفه‌اي كه بر عهده آنها محول شده است تحت هيچ عنواني در خارج فاش نسازند. ماده 37- حق الزحمه مددكاران اجتماعي در صورتي كه مستخدم رسمي يا پيماني باشند طبق مقررات قانون استخدام كشوري خواهد بود و در صورتي كه خدمت مددكاران مستمر نبوده و اتفاقي باشد برحسب مورد و ميزان كاري كه انجام مي‌دهند دستمزد آنها به‌وسيله رييس دادگاه معين خواهد شد و براي هر مورد بيش از سه هزار ريال نخواهد بود. ماده 38 ـ كاركنان و مسؤولين فعلي دارالتأديب‌‌ها تا زماني كه از طرف وزارت دادگستري وسايل انتخاب و استخدام مديران، مسؤولين، كارمندان دفتري، مربيان، معلمان حرفه‌اي و مراقبين انتظامي كانون‌هاي اصلاح و تربيت فراهم نشده تحت تعليمات وزارت دادگستري وظايف خود را انجام خواهند داد. ماده 39 ـ آيين‌نامه مصوب 24/7/1345 وزير دادگستري در خصوص اجراي قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه ملغي است. ماده 40 ـ اين آيين‌نامه ده روز پس از درج در روزنامه رسمي قابل اجرا خواهد بود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف