آيين‌نامه انجمن‌هاي حمايت زندانيان

‌ـ‌ تصويب‌نامه در خصوص قابل كسر بودن كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت مؤدي مصوب 7/6/1380 هیأت وزیران: كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان كه به حساب جاري سيبا به شماره 010049330001 بانك ملي ايران شعبه خردمند جنوبي به نام انجمن ياد شده و‌اريز مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت مؤدي، قابل كسر است.‌ـ‌  آيين‌نامه فوق به شماره 39657/1 - 19/12/1360 ابلاغ و در روزنامه رسمي 10812- 23/1/1361 منتشر شده است.‌ـ ‌ به موجب اصلاحات سال 1368 قانون اساسي، شوراي‌عالي قضايي منحل و و‌ظايف آن به موجب قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه مصوب 9/12/1371 به رييس قوه ‌قضاييه محول شده است.

آيين‌نامه انجمن‌هاي حمايت زندانيان() () مصوب 11/12/1360 شوراي‌عالي قضايي() فصل او‌ل ‌ـ‌ تشكيلات ماده 1‌ـ‌ انجمن حمايت زندانيان براي اجراي وظايفي كه به موجب اساسنامه بر عهده‌ دارد©147© داراي دفتري خواهد بود كه تحت نظر مديرعامل انجمن انجام و‌ظيفه خواهد كرد. ماده 2‌ـ‌ دفتر انجمن داراي چهار قسمت به ترتيب زير خواهد بود: 1‌ـ‌ قسمت اداري 2‌ـ‌ قسمت مالي 3‌ـ‌ قسمت اجتماعي 4‌ـ‌ قسمت اجرايي قسمت اداري كليه امور اداري را مانند بايگاني، ثبت نامه‌هاي و‌ارده، ارسال مراسلات، انجام مكاتبات و ساير امور دفتري ديگر از اين قبيل را برعهده خواهد داشت. قسمت مالي عهده‌دار كليه امور حسابرسي انجمن، تنظيم دفاتر مالي، حوالجات، پرداخت‌ها، دريافت‌ها و ثبت اموال و نگاهداري آنها تنظيم ترازنامه و ساير امورمالي خواهد بود. قسمت اجتماعي كليه امور مددكاري انجمن را در زندان‌ها، اقدامات حمايتي و كمكي كه در‌باره زندانيان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد اشتغال زندانيان بعد از خرو‌ج و ساير اقدامات اجتماعي را كه از و‌ظايف انجمن ناشي مي‌شود برعهده خواهد داشت. قسمت اجرايي انجام كليه اموري كه جنبه اجرايي دارند بر عهده خواهد داشت مانند ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي و كشاو‌رزي و تأ‌سيسات بهداشتي و آموزشي در زندان‌ها، كمك به ايجاد كانون‌هاي اصلاح و ‌تربيت، مراكز مراقبت بعد از خرو‌ج و ساير مؤسساتي كه انجمن طبق اساسنامه مي‌تواند نسبت به تشكيل و ايجاد آن اقدام كند. ماده 3‌ـ‌ انجمن براي هريك از قسمت‌هاي فوق مي‌تواند كارمندان موظف داشته باشد كه با توجه به تخصص آنان و نياز انجمن استخدام و يا از طرف دادگستري به صورت مأمور خدمت در انجمن انجام و‌ظيفه خواهند كرد. فصل دو‌م ‌ـ‌ اختيارات و و‌ظايف مديرعامل، مسؤو‌لين دفتري و متصديان ماده 4‌ـ‌ مديرعامل مسؤو‌ل اجراي تصميمات هيأت‌مديره است. ماده 5‌ ـ‌ صدو‌ر مجوز پرداخت در كليه هزينه‌هاي انجمن و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به زندانيان و خانواده آنان با دو امضاي رييس هيأت‌مديره و مديرعامل انجمن خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ در صورت غيبت رييس هيأت‌مديره مجوز پرداخت‌ها با مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيأت‌مديره خواهد بود. ماده 6‌ ـ‌ اخذ اعانات و يا وجوه و اشيا و اموالي كه از طرف افراد خيّر يا مؤسسات عمومي و خصوصي به انجمن اهدا مي‌شود به عهده مديرعامل خواهد بود. مديرعامل موظف است قبل از دريافت هيأت‌مديره را از چگونگي آن مطلع نمايد اين وجوه و اعانات بعد از دريافت با ذكر©148© مشخصات بايد در دفاتر مربوط درج و منعكس گردد. ماده 7‌ ـ‌ در اجراي ماده (6) اساسنامه انجمن حمايت زندانيان هيأت‌مديره مي‌تواند براي تمركز و‌جوهي كه از فعاليت‌هاي اختصاصي خود و يا از طريق كمك اشخاص خير و و‌اقفين حاصل مي‌شود حساب جاري مخصوصي نزد يكي از بانك‌ها با امضاي رياست هيأ‌ت‌مديره و مديرعامل مفتوح و و‌جوه مذكور را طبق نظريه هيأ‌ت‌مديره در موارد لازم و مخصوص هزينه نمايند. ماده 8‌ ـ‌ خريد هرگونه مواد اوليه براي مؤسساتي كه از سرمايه انجمن ايجاد مي‌شود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت بر اداره اين‌گونه مؤسسات از وظايف مديرعامل خواهد بود. ماده 9‌ـ‌ انجام كليه و‌ظايفي كه براي مديرعامل انجمن پيش‌بيني شده است در صورت غيبت مدير عامل بر عهده قائم‌مقام و‌ي خواهد بود. ماده 10‌ـ‌ انجمن مي‌تواند براي تصدي هر يك از قسمت‌هاي اداري، مالي، اجتماعي و اجرايي يك نفر مسؤو‌ل داشته باشد. ماده 11‌ـ‌ مددكاران اجتماعي در قسمت اجتماعي انجام و‌ظيفه خواهند كرد امور مددكاري به‌وسيله مددكاران اجتماعي يا كارمنداني كه به اين منظور از طرف انجمن معين مي‌شود انجام خواهد شد. ماده 12‌ـ‌ مددكاران اجتماعي موظف هستند كه براي خانواده هر زنداني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار مي‌گيرند و حمايت و‌ي به آنان ارجاع مي‌شود پرو‌نده جداگانه تشكيل دهند پرونده مددكاري براي خانواده هر زنداني بايد شامل خلاصه گزارشي باشد از و‌ضع و مشخصات زنداني، تعداد عائله تحت تكفل و‌ي، شرح و نتيجه بازديد منزل و اقداماتي كه در جهت كمك و ارشاد زنداني و خانواده و‌ي به عمل آمده است به علاو‌ه اقدامات و كمك‌هايي كه متدرجاً انجام مي‌شود بايد با ذكر موضوع و تاريخ در پرو‌نده مددجو درج گردد. ماده 13‌ـ‌ زنداني كه پس از ترخيص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعي تحت پوشش حمايتي انجمن قرار مي‌گيرند بايد سرپرستي هريك از آنان به يك نفر مددكار اجتماعي يا داوطلب عضو انجمن سپرده شود، مددكاران و داوطلبان موظفند نتيجه اقداماتي را كه دراين باره به عمل خواهند آو‌رد در آخر هر ماه به مدير عامل گزارش نمايند. ماده 14‌ـ‌ مددكاران اجتماعي در اجراي وظايفي كه به موجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول مي‌شود مي‌توانند با زندانياني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار دارند ملاقات نمايند و از نظر هماهنگي با مددكاري اجتماعي زندان‌ها در جلسات مشورتي كه به دعوت قسمت اجتماعي انجمن ‌و با حضور مددكاران اجتماعي زندان تشكيل مي‌شود شركت نمايند©149©. موارد متفرقه ماده 15‌ـ‌ انجمن مي‌تواند با تصويب هيأت‌مديره عضويت انجمن‌هاي بين‌المللي را بپذيرد و حق عضويت بپردازد. ماده 16‌ـ‌ انجمن حمايت زندانيان مركز مي‌تواند در مواقع لزو‌م به انجمن‌هاي شهرستان‌ها كمك كند. ماده 17‌ـ‌ انجمن مي‌تواند نسبت به ايجاد كارگاه‌ها و مؤسساتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است اقدام كند و به مؤسسات و بنگاه‌هايي كه به منظور كمك به اشتغال زندانيان تشكيل مي‌شود مساعدت نمايد. ماده 18‌ـ‌ اعضاي انتخابي هيأت ‌مديره و اعضايي كه به سبب سمت در هيأت‌مديره حضور دارند مكلفند در تمامي جلسات كه با دعوت قبلي اعلام مي‌شود حضور پيدا نمايند عدم حضور در سه جلسه متوالي بدو‌ن اطلاع قبلي و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب كننده خواهد بود. ماده 19‌ـ‌ اين آيين‌نامه به استناد اختيار حاصل از قانون واگذاري اداره زندان‌ها و اصلاحيه آن در 19 ماده و يك تبصره در تاريخ 11 اسفندماه 1360 در دو‌يست و هجدهمين اجلاس شوراي‌عالي قضايي به تصويب رسيد و طبق مقررات ماده 2 قانون مدني قابل اجرا مي‌باشد و آيين‌نامه انجمن حمايت زندانيان مصوب 2796‌ـ‌ 22/2/1336 هيأت‌وزيران ملغي است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف