از قانون ثبت احوال

‌ـ‌  جهت آگاهي از مواد مذكور به مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماري از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.‌ـ‌  لازم به ذكر است قسمت اول ماده 48 با توجه به مواد 3 و 4 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370(*1) نسخ شده است. *1- موادي از قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370: ماده 3 - اشخاصي كه از وظايف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 000/50 ريال تا 000/300 ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد. ماده 4 - اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 00/200 ريال تا 000/000/1 ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.-  در حال حاضر، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري.

از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 ماده 48 - اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43() خودداري كنند‌ يا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا‌ پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.() ‌ولي هرگاه مأموران و مسؤوليني كه به‌موجب اين قانون وظايفي برعهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاه‌هاي اداري يا انتظامي() طبق‌ ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف