از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌هاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان‌ قرار دهند. ..... ماده 24 -فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورت‌جلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند. ماده 34 - اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت‌جلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي‌باشند. تبصره 1 (اصلاحي 3/3/1395)- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه يا دادستان و يا رييس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي به مقامات اجرايي مافوق آنها اعلام داشته كسب تكليف نمايد. تبصره 2 (اصلاحي 3/3/1395)- در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار يا دادستان و يا رييس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرايي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد. تبصره 3- هيأت اجرايي موظف است در صورت‌جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد. ماده 40 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پر تراكم به تشخيص هيأت©76© اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند. تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و بقيه اعضاء را به‌عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد. تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين‌صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت‌جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به‌نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد. تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد. ماده 53 -درصورتي‌كه معتمدين هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي يا به‌طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرايي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرايي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد. ماده 60 (اصلاحي 3/3/1395)- اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان، رييس‌جمهور، وزير كشور و معاونان و مشاوران آنها، رييس و اعضاي ستاد انتخابات كشور، رييس و اعضاي ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي انتخابات و بازرسان و ساير دست‌اندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخابات نمي‌توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام‌نظر كنند. ......... ماده 79- مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره‌هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك‌ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك‌ماه تا يك سال©77©. تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت‌هاي اجرايي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف