از آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب كاركنان دولت

- در خصوص ساعت كاري كارمندان دولت ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) به‌شرح ذيل مي‌باشد: ماده 87 ـ ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيأت علمي از ساعات موظف، در طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد. تبصره 1 ـ كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك‌چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد. تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيأت‌وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. تبصره 3 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي‌باشند).-  به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در بند 9 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 تعداد دفعات تكرار در خصوص تأخير ورود و تعجيل خروج مدنظر نمي‌باشد لذا ماده مذكور نسخ ضمني گرديده است.

از آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب كاركنان دولت() مصوب 28/10/1365 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 5 (اصلاحي 12/4/1367) - ‌به مستخدمي كه در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غيرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد ‌در قبال مجموع تأخير براي ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان 30 درصد و براي ماه ‌چهارم به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم به ميزان صد درصد و به مدت يك‌ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي به «‌هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» ارجاع خواهد گرديد.() ‌تبصره 1 (اصلاحي 12/4/1367)- ‌تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود. ‌تبصره 2 (الحاقي 12/4/1367)- ‌در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به جز موارد فوق‌الذكر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين ماهي كه تأخير ورود با تعجيل خروج ‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع خواهد شد. ‌كارگزيني دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول پيگيري اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف