آيين‌نامه هيأت‌عالي نظارت

‌ـ‌  هيأت‌عالي نظارت در اجراي ماده 22 قانون تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 تشكيل شده است. ‌ـ‌  به ماده 22 قانون مذكور در همين مجموعه مراجعه شود.

آيين‌نامه هيأت‌عالي نظارت() مصوب 12/3/1373 هيأت‌عالي نظارت ماده 1ـ‌ جلسات هيأ‌ت‌عالي نظارت به دعوت دبير هيأ‌ت تشكيل مي‌شود. ماده 2ـ جلسات هيأ‌ت‌عالي نظارت با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت پيدا مي‌كند و تصميمات آن با نظر موافق اكثريت 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده 3ـ يك نفر از اعضاء هيأ‌ت به‌عنوان نايب رييس انتخاب مي‌شود تا در غياب رييس هيأ‌ت جلسات را برگزار و اداره نمايد. ماده 4 ـ‌ دفتر هماهنگي، بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات ‌اداري، به‌عنوان دبيرخانه هيأ‌ت‌عالي نظارت بوده و كليه كارهاي هيأ‌ت‌عالي نظارت از طريق اين دفتر اجراء مي‌گردد. تبصره ـ مديركل دفتر مزبور به‌عنوان دبيرهيأت‌عالي نظارت در جلسات حضور خواهد داشت. ماده 5 ـ دبيرخانه هيأ‌ت‌عالي نظارت، موظف است درصورت مشاهده موارد عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات انضباطي مشابه در دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اعمال تبعيض در اجراي قانون مذكور يا مقررات انضباطي مربوط و نيز كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري و يا عدم رعايت قانون در صدو‌ر آراء، ضمن پيگيري و برخورد قانوني با متخلفين، گزارش‌هاي لازم را جهت طرح در هيأت‌عالي نظارت تهيه و ارايه نمايد. ماده 6 ـ‌ در اجراي ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد پيشنهاد اصلاح يا تغيير آراء خود را پس از تشخيص مخدو‌ش بودن رأي توسط هيأت‌هاي مذكور با ذكر دليل و ارايه مدارك و سوابق امر از طريق مسؤو‌ل هماهنگي دستگاه ذي‌ربط به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تسليم نمايند تا در دستور كار هيأت‌عالي نظارت قرار گرفته و اخذ تصميم شود. ماده 7 ـ‌ شكايت كارمندان نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، و چنانچه لغو، اصلاح يا تغيير آراء ضرو‌رت داشته باشد مراتب به هيأت‌عالي نظارت پيشنهاد خواهد شد، در غيراين‌صورت طبق©110© قوانين و مقررات عمل خواهد شد. ماده 8 ـ‌ در مواقعي كه حضور مسؤو‌ل هماهنگي با رييس هيأ‌ت يا شاكي در بررسي پرو‌نده ضرو‌رت داشته باشد، دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت از آنان دعوت به‌عمل خواهد آو‌رد و پس از استماع نظرات آنان گزارش لازم را همراه با مدارك و مستندات مربوط جهت اخذ تصميم به هيأت‌عالي نظارت ارايه خواهد نمود. ماده 9 ـ‌ دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت موظف است، از طريق بازرسين خود موضوع تبصره3 ماده 22 (قانون رسيدگي به تخلفات اداري)() در كليه دستگاه‌هاي مشمول، كارمندان متخلف را حسب مورد براي رسيدگي به پرو‌نده آنها به هيأت‌هاي مربوط معرفي نموده و نتيجه را مستمراً به هيأت‌عالي نظارت گزارش نمايد. ماده 10 ـ بخشنامه‌هاي صادره از سوي هيأت‌عالي نظارت كه به‌منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تهيه و ابلاغ مي‌شود براي كليه هيأت‌ها لازم‌الاتباع است. ماده 11 ـ‌ تغييرات بعدي اين آيين‌نامه با هيأت‌عالي نظارت خواهد بود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف