از آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور

از آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور مصوب 7/4/1383 هيأت‌وزيران ماده 10 ‌ـ به تخلفات كاركنان دهياري بر اساس قانون كار رسيدگي مي‌شود. در مواردي كه در خصوص تخلفات اداري كاركنان يادشده در قانون كار حكمي و‌جود نداشته باشد رسيدگي به تخلفات يادشده بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت‌هاي رسيدگي به©141© تخلفات اداري مستقر در استانداري‌ها انجام مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف