از آيين‌نامه سجل قضايي

از آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 2/11/1384 رييس قوه‌قضاييه ماده 3ـ سجل قضايي چهار نوع است: كيفري، مدني، بازرگاني و اداري كه موارد زير به‌طور©151© اختصار در آن درج مي‌شود: ...... د ـ در امور اداري: 1ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از كشور و الغاء آن؛ 2ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني كه تابعيت ايران را تحصيل كرده‌اند و كساني كه ايراني‌الاصل هستند؛ 3ـ محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي، ويژه روحانيت، تجديدنظر، دادگاه و محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان‌عالي كشور و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و محروميت از تصدي سمت‌هاي خاص و مديريتي و محكوميت به اخراج از دستگاه متبوع.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف