از آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان

- به نظر مي‌رسد تخلف از اين ماده، مدنظر مي‌باشد كه به اشتباه تخلف از اين بند ذكر شده است.

از آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 7/3/1393 هيأت‌وزيران ماده 4 – واحد ثبتي مكلف است پاسخ استعلام ثبتي ملك را بر اساس آخرين وضعيت ملك، نام و مشخصات آخرين مالك و ساير اشخاصي كه به هر نحو در ملك داراي حق مي‌باشند، تهيه و ظرف پنج روز كاري به دفترخانه ارسال نمايد. تخلف از اين بند() موجب تعقيب اداري است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف