قانون الحاق ماد‌‌ه‌اي به قانون خدمت وظيفه عمومي

‌ـ اين آيين‌نامه اجرايي تاكنون به تصويب نرسيده‌ است.

قانون الحاق ماد‌‌ه‌اي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1/9/1366 ماده واحده ـ بسيجيان، جهادگران و ساير افرادي كه در اسارت و يا گروگان دشمن باشند و يا به اسارت و گروگان گرفته شوند، با تأييد حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان در حكم خدمت وظيفه عمومي (اعم از ضرورت، احتياط و ذخيره) محسوب مي‌‌گردد. تبصره 1ـ براي افراد مذكور در ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان آنان دوسال باشد، كارت معافيت دائم از انجام دوره ضرورت صادر و اگر بيش از دو سال در اسارت يا گروگان باشند، اين مدت از دوره‌‌هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2ـ افراد موضوع ماده واحده كه مدت اسارت و يا گروگان بودن آنان كمتر از دوسال©72© بوده و فاقد شرايط معافيت باشند، مابقي خدمت خود را در صورتي كه كمتر از يك سال باشد، در نزديك‌ترين واحد نظامي انتظامي محل سكونت مي‌‌گذرانند و در غير اين صورت نسبت به مابقي خدمت همانند ساير مشمولين با آنان رفتار خواهد شد. تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌‌‌هاي دفاع، سپاه و كشور ظرف سه‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (©73©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف