آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت وظيفه عمومي

‌ـ در حال حاضر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. ‌ـ  در حال حاضر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/7/1365 هيأت‌وزيران ماده 1- كارگران و مستخدمين وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌‌‌هاي دولتي و نهاد‌‌هاي قانوني و سازمان‌‌‌هاي وابسته به دولت، ملي و مصادره شده و تحت پوشش و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداري‌ها، چنانچه ظرف 60 روز از تاريخ پايان خدمت وظيفه به محل كار خود مراجعه نمايند، كارفرما يا سازمان مربوط مكلف است آنان را به كار اوليه خود بگمارد. ماده 2 - در صورتي كه در بخش خصوصي بازگشت به كار كارگر پس از انجام خدمت وظيفه عمومي در قرارداد استخدامي شرط شده باشد و كارگر ظرف مهلت مقرر در ماده يك به كارگاه مراجعه نمايد كارفرما مكلف است وي را به كار اوليه خود بگمارد. تبصره - در مواردي كه كارگر به كار اوليه گمارده شود نبايد مزد و مزاياي وي از آنچه كه قبل از اعزام به خدمت وظيفه عمومي دريافت مي‌‌نموده كمتر باشد. ماده 3 - چنانچه اشتغال مجدد كارگران و مستخدمين مشمول اين آيين‌نامه در شغل اوليه يا مشاغل مشابه آن امكان‌پذير نباشد و ذي‌نفع نيز از قبول شغل ديگر امتناع نمايد با آنان حسب مورد ضمن رعايت ماده 2 اين آيين‌نامه طبق مقررات مورد عمل سازمان مربوط يا قانون كار رفتار خواهد شد. ماده 4- در صورتي كه مستخدم يا كارگر به علت بيماري يا پيشامد‌‌هاي غيرمترقبه نتواند در مدت مقرر در اين آيين‌نامه به مؤسسه يا محل كار سابق خود مراجعه نمايد، مكلف است پس از رفع مانع بلافاصله خود را به واحد مربوط معرفي و مدارك لازم را ارايه نمايد كه در اين صورت طبق مقررات مورد عمل سازمان يا قانون كار با وي رفتار خواهد شد. ماده 5 - كارگران مشمول اين آيين‌نامه در صورتي كه براي اشتغال به كار سابق خود به آموزش حرفه‌اي نياز داشته باشند كارفرما از طريق وزارت كار و امور اجتماعي()، امكانات آموزش مورد لزوم را فراهم مي‌‌نمايد. ماده 6 - كارفرمايان مكلفند در صورتي كه مزايايي از قبيل اضافه دستمزد، تهيه مسكن براي كارگران كارگاه خود برقرار كرده باشند مزاياي مزبور را براي كارگران مشمول اين آيين‌نامه©82© نيز از تاريخ اعاده به كار تأمين نمايند. ماده 7 - در صورتي كه كارگران مشمول قانون كار، پس از پايان خدمت وظيفه عمومي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه كار خود را به جهاتي از قبيل تعطيل كارگاه از دست بدهند، مراكز كاريابي وزارت كار و امور اجتماعي() نسبت به معرفي اين قبيل كارگران براي آموزش يا اشتغال به كار، در شرايط مساوي حق تقدم قائل خواهند شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف