از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران

‌ـ‌  در اين قسمت موادي از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 كه صريحاً به كاركنان وظيفه اشاره دارد درج شده، براي اطلاع از ساير مواد مربوط به كاركنان وظيفه ارتش به متن كامل قانون ياد شده مندرج در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir مراجعه فرماييد. ‌ـ‌.  در حال حاضر وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح.‌ـ‌  در مورد شوراي‌عالي دفاع به زيرنويس ماده 51 قانون خدمت وظيفه عمومي مراجعه شود.‌ـ‌ الف- ماده 1 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 (اصلاحي 16/9/1376، 13/2/1379 و 27/11/1380): به كاركنان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370‌، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران - هنگام بازنشستگي، ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت‌ معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود، خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.  ب- جهت ملاحظه متن كامل قانون در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir رجوع شود.

از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدي ماده 7 - مأموريت و وظايف ارتش به شرح زير مي‌باشد: ز - آماده نمودن مردم براي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي در چهار چوب قانون خدمت وظيفه عمومي©156©. ماده 21 - پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌‌شوند و‌ عبارتند از: ‌الف - كادر ثابت. ب – وظيفه() ج - پيماني. ماده 26‌ـ‌ پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌‌باشند. ماده 33‌ـ‌ ارتش و وزارت دفاع‌() و سازمان‌‌‌هاي وابسته به آنها مي‌‌توانند به منظور تأمين نياز سازماني خود داو‌طلبيني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌‌باشند با اخذ تعهد 5 سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايند. تمديد مدت و تجديد قرارداد مجاز نمي‌‌باشد. تبصره1‌ـ خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌‌گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد. تبصره 2‌ـ‌ ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌‌‌هاي وابسته به آنها مي‌‌توانند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌‌باشند به صورت پيماني استخدام نمايند. ماده 34‌ـ‌ به منظور جلوگيري از تورم پرسنلي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌‌‌هاي وابسته به آنها، در جداو‌ل سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش‌بيني گردد كه حتي‌الامكان از پرسنل وظيفه و پيماني استفاده شود. ماده 35‌ـ‌ ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌‌‌هاي وابسته به آنها مي‌‌توانند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم براي كادر ثابت استخدام نمايند و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از او‌لويت برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود. ماده 36 - سابقه خدمت وظيفه و پيماني پرسنل كادر ثابت از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي احتساب مي‌‌گردد. ماده 59‌ ـ‌ پرسنل پيماني كه به صورت نظامي خدمت خواهند كرد و همچنين پرسنل وظيفه در بدو خدمت دوره‌‌هاي آموزشي مقدماتي نظامي و تخصصي مربوط را طي خواهند نمود. ستاد مشترك موظف است در جهت بهره‌گيري هرچه بهتر از پرسنل پيماني و وظيفه، برنامه آموزشي هر يك از دوره‌‌هاي مزبور را با همكاري نيروها تهيه و به تصويب شوراي‌عالي دفاع برساند.() ماده 72- پرسنل وظيفه از نظر نيل به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي مي‌‌باشند. ماده 94-«‌مرخصي» وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در حال استفاده از مرخصي‌هاي زير مي‌باشند: الف - مرخصي استحقاقي - پرسنل اعم از كادر ثابت، وظيفه پيماني حق استفاده از يك ماه مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط‌ دارا مي‌باشند. مدت مرخصي در مناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود. ... ماده 161 - پرسنل وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كارمندان دولت بوده‌اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و يا معلوليت‌ حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و‌ چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط كمتر از حقوق پرسنل كادر ثابت هم‌تراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه بر مبناي حقوق پرسنل كادر ثابت‌ هم‌طراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد. ماده 164 - مستمري‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از: ‌الف - همسر دائم جز در صورتي‌كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي‌كه همسرش مخارج وي را تأمين مي‌نموده است. ب(اصلاحي 11/9/1377) - فرزندان ذكور غير شاغل تا سن (20) سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا پايان تحصيل حداكثر تا (25) سال تمام. ج - اولاد اناث جز در صورتي‌كه شوهر داشته باشد يا شاغل باشند. ‌د - پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند. هـ- برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد©158©. ‌و - برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام مشروط به‌اينكه شاغل نباشد. ‌ز - خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي‌كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ح - نوه‌هايي‌كه تحت كفالت متوفي بوده‌اند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتي‌كه شوهر داشته ‌يا شاغل باشند. ‌تبصره 2 ماده 164- مستمري‌بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز از حقوق مستمري برخوردار خواهند شد. ماده 168(اصلاحي 5/3/1383)- به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظيفه، جانباز، معلول كه شهيد يا‌ فوت مي‌‌شوند معادل مبلغ پيش بيني شده در قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي ‌از هزينه‌‌‌هاي ضروري به كاركنان دولت - مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدي()-‌ هزينه كفن و دفن پرداخت مي‌‌شود. ماده 174 - ارتش و وزارت دفاع مكلفند بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايند كه پاسخگوي ‌نيازمندي‌هاي پرسنل باشد. تبصره 2 - در مواردي كه امكانات بيمارستان‌هاي ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي‌باشد بيمارستان‌هاي مزبور با رعايت تقدم‌ پرسنل كادر و وظيفه شاغل مجازند به كليه اشخاص خدمات درماني ارائه نمايند. هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات به بيمارستان‌هاي مربوط‌پرداخت مي‌گردد. ماده 194 - براي پرسنلي كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده‌اند مدت خدمت وظيفه آنان از نظر پايه حقوقي و احتساب سنوات بازنشستگي ‌منظور خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف