‌قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه

ـ  به استناد تبصره3 ماده‌ واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جايگزين عبارت «وزارت كار و امور اجتماعي» شده است.ـ رأي شماره 38 – 4/2/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: نظر به اينكه شعبه سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 716 – 4/5/1388 خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق‌التدريس تلقي و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دانامه شماره 258 – 13/2/1388 ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را قابل احتساب سابقه حق‌التدريس موضوع قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 تلقي نكرده است تعارض محقق و مسلم است و با توجه به اينكه احكام مقرر در قانون مذكور بر معلمان حق‌التدريس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق‌التدريس نمي‌باشد تا ايام تدريس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي تلقي شود و دستورالعمل‌هاي شماره 5/87457/710 – 18/12/1383 و 22/63817/710 – 11/10/1384 و 10/10328/710 – 11/10/1384 وزارت آموزش و پرورش كه تاكنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمي را قابل احتساب به عنوان معلمي حق‌التدريس ندانسته است، بنابر اين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 258 – 13/2/1388 كه بر غير وارد دانستن شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ـ  در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي.ـ  آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيرا پزشكان وظيفه در تاريخ 2/3/1380 به تصويب هيأت وزيران رسيده و با اصلاحات بعدي در همين مجموعه درج شده‌ است.ـ  در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي.ـ  در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.ـ  به استناد تبصره3 ماده‌ واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جايگزين عبارت «وزارت كار و امور اجتماعي» شده است.ـ  به استناد تبصره3 ماده‌ واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جايگزين عبارت «وزارت كار و امور اجتماعي» شده است.ـ  در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.ـ  به آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام خدمت مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي موضوع قانون معلمان، پزشكان و پيرا پزشكان وظيفه مصوب 8/3/1370 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود.ـ به استناد تبصره3 ماده‌ واحده قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390، عبارت «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جايگزين عبارت «وزارت كار و امور اجتماعي» شده است.ـ  در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه مصوب 25/7/1369با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 9/5/1373) ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران همه‌ ساله تعدادي از مشمولان وظيفه را كه ‌داراي مدارك تحصيلي ديپلم و بالاتر از آن مي‌‌باشند پس از انجام دوره آموزش نظامي براي انجام بقيه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت در‌ وزارتخانه‌‌‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي() و نهضت سوادآموزي براي انجام فعاليت‌‌هاي اصلي اين وزارتخانه‌ها در بخش‌هاي ‌محروم كشور و نقاط محروم آموزشي بصورت مأمور در اختيار وزارتخانه‌‌‌هاي مذكور و نهضت سوادآموزي قرار مي‌‌دهد(). تبصره (الحاقي 9/5/1373)- مشموليني كه به موجب اين قانون براي انجام بقيه خدمت دوره ضرورت جهت خدمت در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مأمور مي‌‌شوند‌ مي‌‌بايست حداقل داراي مدرك ديپلم فني و بالاتر بوده باشند©163©. ماده 1 مكرر(الحاقي 12/7/1377) - از تاريخ تصويب اين قانون در زمان صلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران همه ساله تعدادي ‌از مشمولان وظيفه فارغ‌التحصيل در رشته كتابداري را بنا به درخواست وزارتخانه‌‌‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد سازندگي() و سازمان اداري‌ مجلس شوراي اسلامي پس از تأييد ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح با رعايت اصل (147) قانون اساسي و تبصره(48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از انجام دوره آموزش نظامي به منظور گذرانيدن بقيه خدمت دوره ضرورت در كتابخانه‌‌‌هاي شهري و‌ روستايي به‌صورت مأمور، در اختيار وزارتخانه‌‌‌هاي مذكور و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌‌دهد. تبصره 1 (الحاقي 12/7/1377)- تكاليفي كه در اين قانون بر عهده وزارتخانه‌‌‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذارده شده است، حسب مورد عيناً ‌درخصوص وزارتخانه‌‌‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد سازندگي اجرا خواهد گرديد. تبصره 2(الحاقي 12/7/1377) – آيين‌نامه اجرايي اين قانون() توسط وزارتخانه‌‌‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد سازندگي() و دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح و سازمان امور ‌اداري و استخدامي كشور() ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 2 (اصلاحي 9/5/1373)- تعداد اين قبيل مشمولين در هر دوره بر اساس اعلام نياز وزارتخانه‌‌‌هاي مذكور، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و موافقت ستاد فرماندهي كل‌نيرو‌‌هاي مسلح مي‌‌باشد ماده 3 (اصلاحي 9/5/1373)- مشمولان مذكور علاوه بر طي دوره آموزش نظامي موظف به گذراندن دوره آموزشي مهارت‌‌هاي حرفه‌‌اي طبق برنامه‌اي كه هر يك از ‌وزارتخانه‌ها، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي()و نهضت سوادآموزي تدوين و اعلام مي‌‌نمايند مي‌‌باشند©164©. ماده 4 (اصلاحي 30/6/1372)- مشمولاني كه پس از پايان دوره آموزش نظامي مهارت‌‌هاي حرفه‌اي در آزمايش‌‌هاي نهايي موفقيت حاصل نمايند، بر اساس قوانين و مقررات مورد‌ عمل ارتش جمهوري اسلامي ايران به درجات نظامي نايل خواهند شد. آموزش مهارت‌‌هاي حرفه‌اي معلمان وظيفه كه توسط وزارت آموزش و پرورش و ‌نهضت سوادآموزي به اجراء درمي‌آيد جايگزين آموزش‌‌هاي تخصصي لازم جهت نيل به درجات نظامي مربوط خواهد بود. ماده 5 (اصلاحي 12/7/1377)- اين مدت از خدمت مشمولين فوق جزو خدمت وظيفه محسوب خواهد شد. افراد مذكور از نظر انضباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات‌ نيرو‌‌هاي مسلح بوده و از لحاظ آموزشي، بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات وزارتخانه‌‌‌هاي مذكور مي‌‌باشند. ماده 6 (اصلاحي9/5/1373 و 12/7/1377)- تعيين محل خدمت افرادي كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنان با نظر وزارتخانه‌‌‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي()و نهضت سوادآموزي در طي دوره آموزش نظامي و مهارت‌‌هاي حرفه‌اي براي قبول مسؤوليت معلمي، پزشكي، پيراپزشكي و كتابداري مناسب تشخيص داده نشود به عهده ستاد فرماندهي ‌كل نيرو‌‌هاي مسلح خواهد بود. ماده 7 - به مشمولان اين قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزاياي معادل درجه استحقاقي و هزينه خوراك، پوشاك و مسكن طبق ضوابط ‌مورد عمل نيرو‌‌هاي مسلح پرداخت خواهد شد. ماده 8 - كليه هزينه‌‌‌هاي دوره آموزش نظامي مشمولين اين قانون اعم از حقوق و مزايا، لباس، جيره غذايي، درمان و غيره به‌عهده وزارت دفاع و ‌پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح خواهد بود. ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه() مكلف است همه‌ساله اعتبارات لازم جهت اجراي اين قانون را در رديف جداگانه منظور و تأمين نمايد. ماده 10 - فارغ‌التحصيلان فوق ليسانس كه تعهد خدمت به مراكز آموزش عالي دارند مشمول اين قانون نمي‌‌باشند.©165© ماده 11 (اصلاحي 9/5/1373)- آيين‌نامه اجرايي اين قانون() توسط وزارتخانه‌‌‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي‌ مسلح و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي()و نهضت سوادآموزي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور() ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 3)الحاقي 3/7/1377)- آن عده از مشمولان اين قانون كه در مدت خدمت مقرر، تحت پوشش نظام‌هاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون ‌تأمين اجتماعي - ‌مصوب 1354- (‌توسط مشمول و دستگاه ذي‌ربط) تحت پوشش حمايت‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون ياد‌شده قرار خواهند گرفت.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف