از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

ـ به آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه 9/7/1373 وزاري عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد با الحاقات بعدي آن مندرج در اين مجموعه رجوع شود. ‌ـ‌ از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389: ماده 7 ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي‌نمايد: 1 ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (000/400) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود. 2 ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (000/600) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد. 3 ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك ‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك‌ ميليون (000/000/1) ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد. تبصره 1 ـ به استثناي بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك‌بار نمره منفي محاسبه مي‌شود. تبصره 2 ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي (1) و (2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره‌هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي‌گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد. تبصره 3 ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5)(*1) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرايم فوق به تناسب، جرايم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع‌‌شدن از نمرات منفي راهنمايي كند. تبصره 4 ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند. تبصره 5 ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است. تبصره 6 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.(*2) جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پرخطر رديف عنوان تخلف رانندگي نمره منفي  وسايل نقليه شخصي وسايل نقليه عمومي و سنگين  هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت بر روي يك چرخ 8 10  تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 كيلومتر در ساعت) 10 15  سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دوطرفه 5 10  عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 5 10  حركت به‌طور مارپيچ 3 5  حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 5 7  رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان‌گردان و يا افيوني 10 20  تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت) 5 10  عبور از محل ممنوع 4 6  تجاوز به چپ از محور راه 5 9  عبور وسايل نقليه از پياده‌رو 5 7  عدم رعايت حق تقدم عبور 4 6  دور زدن در محل ممنوع 3 5  استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر 3 5  نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه (سيستم) روشنايي در شب 3 6  عدم رعايت مقررات ايمني حمل‌ونقل جاده‌اي مواد خطرناك 8 8  رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز - 7  عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص 3 7  عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه 3 5  عدم رعايت مقررات حمل بار 5 8 ماده 10 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند: الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف و

از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 ماده 1- كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل‌ونقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل‌ونقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.() ماده 2- به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند. تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌ سال مي‌تواند©55© به درجه‌داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخش‌هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده‌اند استفاده نمايد. تبصره 2- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود حداكثر ده ‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش‌ديده جهت اجراء اين ماده بهره‌گيري كند. تبصره 3- راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد. ماده 21- جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط‌زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل مؤثر مندرج در رديف‌هاي (1‌) تا (6) جدول موضوع ماده (7) اين قانون() از يكصد هزار (000/100) ريال تا يك©56© ‌ميليون (000/000/1) ريال و در ساير موارد از سي هزار (000/30) ريال الي پانصد هزار (000/500) ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي() به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد به اجرا گذارده مي‌شود().‌ تبصره- جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند «ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.(‌)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف