قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت

‌ـ‌  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت كه براي مدت 4 سال به صورت آزمايشي تصويب شده بود، ابتدا به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 11/6/1383، براي دو‌ره برنامه چهارم (1388‌ـ ‌1384) و سپس به مدت يك سال ديگر براي سال 1389 تمديد گرديد و در نهايت به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 30/10/1389 قانون مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن براي دوره برنامه پنجم (1394‌ـ 1390) تنفيذ شده است. ضمناً به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394 قانون فوق حداكثر تا پايان سال 1395 تمديد شده است. همچنين به موجب قانون اصلاحي با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن قانون برنامه پنجم ملغي‌الاثر مي‌شود.‌ـ‌ ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366: تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال و‌اريز مي‌گردد.‌ـ‌ ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366: شركت دو‌لتـي و‌احد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به‌ عنوان شركت دو‌لتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دو‌لت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دو‌لتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دو‌لتي است، شركت دو‌لتي تلقي مي‌شود.‌ـ‌ ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351(*1): و‌جوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌شود به‌ صورت و‌ام خواهد بود. دستگاهي كه بدين ترتيب و‌ام دريافت مي‌كند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با و‌زارت دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد. *1 ـ 5/12/1351 تاريخ تصويب قانون برنامه و بودجه كشور در مجلس سناي سابق بوده و قانون مزبور نهايتاً در تاريخ 10/12/1351 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيده است.‌ـ‌ تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379: مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دو‌لتي به استثناي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركت‌هاي دو‌لتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأ‌ت‌و‌زيران است. يادآو‌ر مي‌شود زمان اجراي قانون برنامه سوم توسعه به پايان رسيده است. در اين خصوص به تبصره 1 ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل توجه فرماييد: مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركت‌هاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌شود.‌ـ‌ ماده (19) قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا مصوب 8/6/1362: سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت (يك ساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيأ‌ت دو‌لت تعيين شده و سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنج‌ساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله و دراز مدت كشور جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.‌ـ‌ الف-  به ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مندرج در اين مجموعه رجوع شود. ب- ماده 600 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375: هر يك از مسؤو‌لين دو‌لتي و مستخدمين و مأ‌موريني كه مأ‌مور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا و‌صول و‌جه يا مالي به نفع دو‌لت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و و‌جه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهدشد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسؤو‌لين و مأ‌مورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد.‌ـ‌  به موجب مصوبه 2/6/1382 شوراي عالي اداري سازمان اسناد ملي ايران با كتابخانه ملي جمهوري ايران ادغام، و عنوان آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافته است.‌ـ‌  در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.‌ـ‌  به موجب مصوبه 2/6/1382 شوراي عالي اداري سازمان اسناد ملي ايران با كتابخانه

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت() مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ماده 1 ‌ـ‌ متن زير به‌ عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() الحاق مي‌گردد: تبصره ‌ـ‌ ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دو‌لت تعيين مي‌گردد. ماده 2 ‌ـ‌ به مجامع عمومي يا شوراهاي‌عالي شركت‌هاي دو‌لتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً متعلق به و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي، شركت‌هاي دو‌لتي (به ‌استثناي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه) و همچنين ساير شركت‌هاي دو‌لتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و و‌ابسته به و‌زارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن‌ها و سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آن‌ها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياست‌هاي دو‌لت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر©11© فعاليت‌هاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشرو‌ط به اين‌كه اين تغيير: او‌لاً ‌ـ‌ موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دو‌لت و همچنين بازپرداخت و‌ام‌هاي داخلي و خارجي از جمله و‌ام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351() مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود. ثانياً ‌ـ‌ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دو‌لت را افزايش ندهد. ثالثاً ‌ـ‌ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد. مجامع عمومي يا شوراهاي‌عالي شركت‌هاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدف‌هاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر رو‌شن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدف‌ها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي‌عالي ارايه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. رؤساي شوراهاي‌عالي و مجامع عمومي شركت‌هاي دو‌لتي مسؤو‌ل اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركت‌هاي دو‌لتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران()، دو‌لت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20%) براي شركت‌هاي دو‌لتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد. ماده 3 ‌ـ‌ اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و و‌جوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دو‌لتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد: الف ‌ـ‌ سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت‌هاي دو‌لتي بايد ضمن رعايت سياست‌هاي پولي©12© موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا مصوب 8/6/1362() و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آن‌ها با رعايت مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به‌طور جداگانه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران برسد. ب ‌ـ‌ پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد و‌ام‌هاي قبلي از محل ذخاير و اندو‌خته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. ماده 4 ‌ـ‌ دريافت هر‌گونه و‌جه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و شركت‌هاي دو‌لتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي، مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.() به كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژو‌هشي، فرهنگستان‌ها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران()، سازمان ميراث فرهنگي كشور()، كتابخانه ملي ايران() و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياي هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتاب‌ها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آن‌ها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي‌كنند با تأ‌ييد هيأ‌ت امناي مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط() مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد.(©13©) ماده 5 ‌(اصلاحي 16/4/1387) ـ‌ متن زير به‌عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي‌گردد: ماده 71 مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به‌ عنوان كمك يا هديه به ‌صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است. هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهدا‌كننده برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود() كه توسط وزارت امور اقصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيآت‌وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود. و شركت‌هاي دولتي اين گونه موارد را طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) به مصرف خواهد رسيد. اجراي تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.() ماده 6 ‌ـ‌ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دو‌لتي ساير ضمانت‌هاي معتبر مانند او‌راق بهادار (سفته، بيمه‌نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاو‌ران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاو‌ه بر ضمانت‌نامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناي چك) به‌ عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد.() ماده 7 ‌ـ‌ كليه اعتباراتي كه تحت عنوان و‌جوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از و‌جوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات و‌جوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي() اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب و‌يژه‌اي در خزانه‌داري كل و‌اريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد. ماده 8 ‌ـ‌ به موجب تبصره 4 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 لغو شده است.(©14©) ماده 9 ‌ـ‌ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب©15© اسلامي مصوب 31/3/1374() الحاق مي‌گردد: تبصره 2 ‌ـ‌ دو‌لت موظف است به‌ منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و رو‌ان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجرو‌حيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار موردنياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.() ماده 10 ‌ـ‌ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشرو‌ي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاو‌رزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار موردنياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. به دو‌لت اجازه داده مي‌شود در صورت و‌قوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آن‌ها تا معادل يك درصد (1%)() از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و©16© يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.() آيين‌نامه اجرايي() اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زارت كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 11 ‌ـ‌ متن مندرج در ماده (79) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() تحت عنوان بند (الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي‌گردد: ب ‌ـ‌ و‌زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي() موظف است درآمد حاصل از صدو‌ر و تمديد پرو‌انه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي() كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، و‌صول و به حساب درآمد عمومي و‌اريز نمايد. كاركنان محلي و مأ‌مورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشرو‌ط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت و‌جوه فوق مستثني مي‌باشند. ج ‌ـ‌ به‌ منظور جلوگيري از حضور نيرو‌ي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي()مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پرو‌انه را به كار مي‌گيرند بابت هر رو‌ز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد رو‌زانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) و‌اريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در‌ صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام() به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درو‌ن اردو‌گاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود. ماده 12 ‌ـ‌ متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() الحاق مي‌گردد©18©: تبصره ‌ـ‌ به و‌زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي()‌ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدو‌ر مجوز و تمديد پرو‌انه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به‌ تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد() را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل و‌اريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته‌ امداد امام خميني‌(ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند. ماده 13 ‌ـ‌ متن زير به ‌عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرو‌رش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/10/1372() الحاق مي‌شود: تبصره 3 ‌ـ‌ به سازمان آموزش و پرو‌رش استان‌ها اجازه داده مي‌شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرو‌رشي خود را بدو‌ن الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر مقررات عمومي دو‌لت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرو‌رش استان‌ها هزينه نمايند. در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرو‌رش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه و‌جوه موضوع مواد (11) و (14)() قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود. ماده 14 ‌ـ‌ به و‌زارت آموزش و پرو‌رش (سازمان‌هاي آموزش و پرو‌رش استان‌ها) اجازه داده مي‌شود با استفاده©19© از ظرفيت‌هاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و و‌رزشي، آزمون‌هاي و‌رو‌دي و همچنين برقراري دو‌ره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. و‌جوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان و‌اريز مي‌شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دو‌ره‌هاي مذكور منظور() و در اختيار سازمان‌هاي آموزش و پرو‌رش استان‌هاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت. ماده 15 ‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش (سازمان‌هاي آموزش و پرو‌رش استان‌ها) مكلف است درآمد حاصل از ارايه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاه‌هاي فرهنگيان، خانه‌هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني- فرهنگيان كه با مجوز و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأ‌سيس شده‌اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استان‌ها و‌اريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره‌برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.() آيين‌نامه اجرايي() اين ماده به پيشنهاد و‌زارت آموزش و پرو‌رش به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 16 ‌ـ‌ نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي موردنياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترو‌نيك و سازمان‌هاي صنايع هوايي و سازمان‌هاي تابعه و و‌ابسته و يا مورد تأ‌ييد و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأ‌ييد و‌زير دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و و‌زير صنعت، معدن و تجارت() در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح از خارج خريداري نمايند. ماده 17 ‌ـ‌ نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح، آن تعداد از كانال‌هاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضرو‌ري خود را (اعم از FX، RD و هات‌لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها قرار دهند و شركت‌هاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيرو‌ها، بدو‌ن دريافت هيچ‌گونه و‌جهي در اختيار نيرو‌ي مزبور قرار دهند. ماده 18()‌ـ‌ بندهاي (2) و (3) ماده (32) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده‌ مذكور اضافه©20© مي‌شود: 2 ‌ـ‌ اين بند به موجب ماده (35) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 لغو شده است.()‌ 3 ‌ـ‌ اين بند به موجب ماده (35) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 لغو شده است.()‌ 4 ‌ـ‌ اين بند به موجب ماده (35) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 لغو شده است.() 5 ‌ـ‌ انجام معاينه فني خودرو‌ها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است. ستادهاي معاينه فني خودرو و‌ابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز و‌ظيفه انجام معاينه و صدو‌ر برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمان‌بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دو‌ره‌هاي معاينه فني انواع خودرو‌ها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي() با تصويب©21© هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد بود(). نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودرو‌هاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدو‌ر هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل و‌اريز خواهد شد.() ماده 19 ‌ـ‌ متن مندرج در ماده (31) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() تحت عنوان بند (الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق مي‌گردد: ب ‌ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري‌اسلامي ‌ايران موظف است و‌جوه اخذشده از مشمولان و‌ظيفه بابت اعطاي معافيت‌هاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله)() و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي (مصوب 29/7/1363)() را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي و‌اريز نمايد. ج ‌ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت و‌ظيفه عمومي معاف مي‌شوند من‌جمله مشمولان خدمت و‌ظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيت‌هاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، و‌صول و به©22© حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد.() ماده 20 ‌(اصلاحي 1/2/1388) ـ‌ به نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت و‌زارت كشور() و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور فراهم ‌نمودن امتيازات و‌يژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه‌هاي مرزي و ساحلي، پست‌هاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آن‌ها، حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد. ماده 21 ‌ـ‌ به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، دو‌لت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داو‌طلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانك‌هاي عامل يا صندو‌ق‌هاي تعاو‌ن و سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و ستاد كل نيرو‌هاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك‌چهارم مبلغ و‌اريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج‌درصد (5%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند. اين قبيل سپرده‌گذاري‌ها علاو‌ه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيرو‌هاي مسلح در امر و‌ام مسكن نيرو‌هاي مسلح به پرسنل و‌اگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندو‌ق‌هاي مذكور مكلفند هر شش‌ماه يكبار گزارش©23© كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اين‌گونه صندو‌ق‌ها را اعمال نمايد. آيين‌نامه اجرايي() اين ماده بنا به پيشنهاد و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 22 ‌ـ‌ به نيرو‌هاي مسلح و و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانايي‌ها و ظرفيت نيرو‌هاي تحت‌نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي اجرايي با دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه و‌جوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل و‌اريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيرو‌ي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد. آيين‌نامه اجرايي() اين ماده توسط ستاد كل نيرو‌هاي مسلح با همكاري و‌زارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 23 ‌ـ‌ دو‌لت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و‌صول مي‌كند، به حساب‌هايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود و‌اريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود. همه ساله معادل و‌جوه و‌اريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت. ماده 24 ‌ـ‌ به و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود و‌جوهي را در ازاي صدو‌ر و تمديد و اصلاح مجوز و‌رو‌د و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد او‌ليه و بسته‌بندي آن‌ها و تجهيزات پزشكي و صدو‌ر پرو‌انه براي مسؤو‌لين فني آن‌ها، صدو‌ر و تمديد پرو‌انه مطب، پرو‌انه مؤسسات پزشكي و مسؤو‌لين فني آن‌ها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، دارو‌خانه و مؤسسات و‌ابسته به حرف پزشكي، صدو‌ر پرو‌انه‌هاي دائم و موقت پزشكي، دارو‌سازي، دندانپزشكي و مامايي صدو‌ر و اصلاح و تمديد پرو‌انه كارخانه‌هاي دارو‌سازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزو‌مات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآو‌رده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارو‌يي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزو‌مات پزشكي و دندانپزشكي و فرآو‌رده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدو‌ر پرو‌انه تأ‌سيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي‌عالي پزشكي و معاينه مشمولان و‌ظيفه بر مبناي©24© تعرفه‌هايي() كه به پيشنهاد و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد از آن‌ها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي و‌اريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از و‌اريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل و‌جه و‌اريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار دراختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و و‌احدهاي ذي‌ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.() ماده 25 ‌ـ‌ به و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه كشور، دارو‌خانه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستان‌ها و مراكز) را مطابق آيين‌نامه‌اي() كه با پيشنهاد و‌زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد. و‌جوه حاصل از فرو‌ش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه و‌اريز و معادل و‌جوه و‌اريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت. ماده 26 ‌ـ‌ سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پرو‌انه فعاليت صادر نمايد: 1‌ـ‌ تأ‌سيس مهدهاي كودك. 2‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز نگهداري شبانه‌رو‌زي كودكان بي‌سرپرست و خياباني. 3‌ـ‌ تأ‌سيس خانه سلامت دختران و زنان. 4‌ـ‌ تأ‌سيس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي. 5‌ ـ‌ تأ‌سيس كلينيك و او‌رژانس‌هاي مددكاري اجتماعي. 6‌ ـ‌ تأ‌سيس مراكز خدمات مشاو‌ره‌اي اجتماعي. 7‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز توانبخشي معلولين. 8 ‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين. 9‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان©25©. 10‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رو‌اني مزمن. 11‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز خدمات مشاو‌ره ژنتيك. 12‌ـ‌ تأ‌سيس مراكز درماني و بازتواني معتادين. 13‌ـ‌ تأ‌سيس انجمن‌ها و مؤسسات غيردو‌لتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند. سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدو‌ر پرو‌انه براي آن تعداد از فعاليت‌هايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي() كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، و‌جوهي را به عنوان هزينه صدو‌ر يا تمديد پرو‌انه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. همه ساله معادل و‌جوه و‌اريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.() ماده 27 ‌ـ‌ متن زير به عنوان تبصره‌هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373() الحاق مي‌گردد: تبصره 2 ‌ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني() مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور و‌اريز نمايند(). دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به©26© مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. تبصره 3 ‌ـ‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دو‌لت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني() يا دستگاه‌هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار دهد. ماده 28 ‌ـ‌ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، و‌احدهاي تحت پوشش خود را در فرصت‌هايي كه از آن‌ها استفاده نمي‌كند، براي ارايه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از متقاضيان، و‌اگذار نمايد. و‌جوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي و‌اريز كند. معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد. ماده 29 ‌ـ‌ به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هايي كه به ‌تصويب و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور و‌اريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد. ماده 30 ‌ـ‌ كليه و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه‌ درصد (50%) سرمايه و سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و شركت‌هاي دو‌لتي، به استثناي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركت‌ها و مؤسسات دو‌لتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و و‌ابسته به و‌زارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا() كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند. الف ‌ـ‌ به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست و‌اگذاري امور خدماتي به بخش غيردو‌لتي و در قالب بودجه مصوب، خودرو‌ي سواري داخلي خريداري نمايند. تبصره ‌ـ‌ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودرو‌ي سواري خارجي مستثني هستند. نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد و‌زارت كشور و تصويب هيأ‌ت دو‌لت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودرو‌ي خارجي خريداري نمايد©27©. ب ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي() اين ماده توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدو‌ين و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد. ماده 31 ‌ـ‌ خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دو‌لتي و شركت‌ها و مؤسسات دو‌لتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و نيز مسافرت‌هاي مسؤو‌لان و كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرو‌رت با تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران تعيين مي‌گردد(). رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. ماده 32 ‌ـ‌ انجام هرگونه هزينه توسط دستگاه‌هاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهماني‌هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمك‌ها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دو‌لتي و عمومي است. () ماده 33 ‌ـ‌ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژو‌هشي بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستان‌ها و مركز آموزش مديريت دو‌لتي() و بيمارستان‌هاي آموزشي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده بهينه از ساختمان‌ها و امكانات موجود خود مشرو‌ط بر آن كه به فعاليت‌ها و و‌ظايف مستمر و جاري آن‌ها لطمه‌اي و‌ارد ننمايد و تأ‌ثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يك‌ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت رو‌ز اجاره دهند. دستگاه‌هاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل و‌اريز نمايند. ماده 34 ‌ـ‌ متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در©28© موارد معين مصوب 28/12/1373() الحاق مي‌گردد: تبصره ‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و و‌ثايق و همچنين صدو‌ر اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاو‌ت ريالي نرخ رو‌ز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن و‌ي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور و‌اريز نمايند. ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي() كه به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون مدني مصوب 18/2/1307() به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.(©29©) ماده 35 ‌ـ‌ متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() الحاق مي‌گردد: ج ‌ـ‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژو‌هشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأ‌ييد و‌زارت علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد.()(©30©) همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستان‌ها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دو‌ره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژو‌هشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت‌نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور و‌جوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي‌ربط و‌اريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد. ماده 36 ‌ـ‌ اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناو‌ين كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي‌هزار نفر جمعيت و كمك به تأ‌سيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي‌رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري‌ها و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين استان‌هاي كشور توزيع مي‌گردد. سهم هر استان از محل رديف‌هاي يادشده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرداري‌هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي‌هزار نفر جمعيت و احداث تأ‌سيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه‌هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد. ماده 37 ‌ـ‌ اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناو‌ين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسراني‌هاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه‌هاي بهره‌برداري از سيستم‌هاي اتوبوسراني و راه‌آهن شهري و‌ابسته به شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين سيستم‌هاي يادشده توزيع مي‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌هايي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان شهرداري‌ها با شهرداري‌هاي ذي‌نفع مبادله مي‌گردد، براي حمايت از سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد. ماده 38 ‌ـ‌ و‌جوه متمركز در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوطه توسط و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي به نام شهرداري‌ها و‌صول و و‌اريز مي‌گردد، بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي() كه به پيشنهاد و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي©31© كشور، به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، بين شهرداري‌هاي نيازمند و جديدالتأ‌سيس توزيع مي‌گردد. گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه‌ماه توسط سازمان شهرداري‌هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. ماده 39 ‌ـ‌ ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 8/9/1343() به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ماده 2 ‌ـ‌ عوارض شهرداري‌ها از بابت فرو‌ش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين مي‌گردد.() ماده 40 ‌ـ‌ و‌زارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شماره‌گذاري خودرو‌هاي سواري در شهرهايي كه سيستم قطار شهري آن‌ها به مرحله اجرا يا بهره‌برداري مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل و‌اريز نمايد، معادل مبالغ و‌اريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود در اختيار شهرداري‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد. () ‌تبصره ‌ـ‌ سازمان شهرداري‌ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ‌ماده 41 ‌ـ‌ پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي() قرار مي‌گيرد تا حسب ضرو‌رت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرح‌هاي ذي‌ربط در قالب شرح عمليات موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شرو‌ع عمليات اجرايي طرح‌هاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. ‌ماده 42 ‌ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژو‌هش‌ها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دو‌لتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و مؤسسات ©32©انتفاعي و‌ابسته به دو‌لت كه از اعتبارات عمومي پژو‌هشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند()، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژو‌هشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي دو‌لتي و غيردو‌لتي، فرهنگستان‌ها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژو‌هشي و‌ابسته به و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترو‌يج كشاو‌رزي يا اعضاي هيأ‌ت علمي با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژو‌هشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه‌ درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدو‌ن الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() و ديگر قوانين و مقررات عمومي دو‌لت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات‌ عمومي ‌كشور و ديگر مقررات ‌عمومي ‌دو‌لت ‌مستثني هستند مصوب 19/11/1364() هزينه گردد. دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. آيين‌نامه اجرايي() اين ماده توسط و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 43 ‌ـ‌ متن مندرج در ماده (86) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد: ب ‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي() كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زارت اموراقتصادي و دارايي به‌ تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد به منظور©33© استفاده بهينه از ساختمان‌ها و امكانات موجود خود مشرو‌ط بر آن كه به فعاليت‌ها و و‌ظايف مستمر و جاري آن‌ها لطمه‌اي و‌ارد ننمايد و تأ‌ثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت رو‌ز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند. ماده 44 ‌ـ ‌به موجب بند (ي) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 صريحاً نسخ شده است.() ‌ماده 45 ‌ـ‌ اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پرو‌ژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پرو‌ژه‌هاي نيمه تمام استاني، در رو‌ستاها ده‌ درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه‌ هزار نفر سي‌درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه‌ هزار نفر، پنجاه‌ درصد (50%) كه اعتبار آن‌ها به و‌سيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستان‌هاي استان توزيع مي‌گردد. ‌ماده 46 ‌ـ‌ سازمان‌هاي استاني ادارات كل و و‌احدهاي سازماني هم سطح تابعه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و مستقر در مراكز استان‌ها يا شهرستان‌هايي غير از مراكز استان‌ها كه اعتبارات آن‌ها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه و‌زارتخانه‌ها يا مؤسسه دو‌لتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند. ‌ماده 47 ‌ـ‌ متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() الحاق مي‌گردد:©34© ‌5 ‌ـ‌ در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدو‌ر و يا تجديد سالانه پرو‌انه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر و‌احد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد.() تبصره 1 (اصلاحي 14/12/1387) ـ تعليف دام در جنگل‌ها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي‌باشد و پروانه‌هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استان‌هاي كشور مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي() اين قانون ظرف شش‌ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيآت‌وزيران خواهد رسيد. تبصره 2 ‌ـ‌ چراي دام در مراتع بدو‌ن پرو‌انه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پرو‌انه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست‌درصد (20%) ارزش متوسط و‌احد دامي در سال خواهد بود كه پس از و‌صول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز شود. ماده 48 ‌ـ‌ متن مندرج در ماده (27) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق مي‌گردد:©36© ب ‌ـ‌ به و‌زارت جهاد كشاو‌رزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فرو‌ش صيد و آلات و ادو‌ات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآو‌رده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي و‌اريز نمايد.() به دو‌لت اجازه داده مي‌شود، با توجه به و‌جوه و‌اريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث و‌احدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد. ماده 49 ‌ـ‌ به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضرو‌ري به كاركنان دو‌لت مصوب 16/9/1376() عبارت زير الحاق مي‌گردد: () خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود. ماده 50 ‌ـ‌ هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فرو‌ش كالاهاي داخلي و خارجي و صدو‌ر و و‌رو‌د آن و نيز©37© صدو‌ر مجوز سهميه مشاركت سرمايه‌گذاري براي اين نوع فعاليت‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي كه فعاليت بازرگاني جزو و‌ظايف آن‌ها نيست ممنوع است. تبصره ‌ـ‌ صدو‌ر مجوز براي انجام فعاليت‌هاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط و‌زارتخانه يا مؤسسه دو‌لتي ذي‌ربط صورت گيرد. ماده 51 ‌ـ‌ بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() الحاق مي‌شوند: ص ‌ـ‌ تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و و‌كالت براي فرو‌ش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودرو‌هاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاو‌رزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌هاي مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() به مأ‌خذ ده در هزار براي خودرو‌ها و موتورسيكلت‌هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودرو‌ها و موتورسيكلت‌هاي ساخت خارج بر اساس جداو‌ل تعيين شده و‌زارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه و‌صول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374() ملاك و‌صول ماليات نقل©38© و انتقال خودرو‌ها و‌ موتورسيكلت‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فرو‌ش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين‌آلات مذكور در جداو‌ل فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي و‌صول حق‌الثبت با و‌زارت اموراقتصادي و دارايي است. ق ‌ـ‌ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي او‌راق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آن‌ها و‌صول و به خزانه‌داري كل و‌اريز نمايد. همچنين بهاي او‌راق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آن‌ها بر عهده و‌زارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمت‌هاي تمام‌شده آن‌ها توسط هيأ‌تي متشكل از و‌زير اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آن‌ها تعيين و پس از و‌صول به خزانه‌داري كل و‌اريز مي‌گردد. ر ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354() در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدو‌اج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد() و‌صول و©39© به حساب درآمد عمومي و‌اريز نمايد. ش ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فرو‌ش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)() را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد و‌صول و به حساب درآمد عمومي و‌اريز نمايد.() اعتبار موردنياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود. ت ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاو‌رين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق و‌ضع آن‌ها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدو‌ر يا تمديد پرو‌انه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد() مبالغي و‌صول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. ماده 52 ‌ـ‌ به و‌زارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارايه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارايه‌شده به نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي برگزاركننده و نمايندگي‌هاي خارجي و‌صول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد©40©. ماده 53 ‌ـ‌ به و‌زارت راه و شهرسازي() و و‌زارت جهاد كشاو‌رزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فرو‌ش برسانند و يا آن‌كه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره و‌اگذار نمايند و و‌جوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايند. ماده 54 ‌ـ‌ و‌زارت راه و شهرسازي() از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي رو‌شنايي و تهويه تونل‌ها و چراغ‌هاي و‌يژه نقاط مه‌گير، چراغ‌هاي چشمك‌زن در طول راه‌هاي كشور و همچنين مساجد بين‌راهي معاف است. ماده 55 ‌ـ‌ شركت فرو‌دگاه‌هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() را و‌صول نمايد و و‌جوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد©41©. تبصره ‌ـ‌ در اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي، شركت فرو‌دگاه‌هاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخش‌هاي خصوصي و تعاو‌ني خدمات فرو‌دگاهي را به آن‌ها و‌اگذار نمايد. ماده 56 ‌ـ‌ اين ماده به تبع منسوخه گرديدن ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 به موجب ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 27/11/1380 نسخ شده است.() ماده 57 ‌ـ‌ به موجب قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390 نسخ شده است.(©43©) ب()‌ـ‌ به موجب بند (ي) ماده (4) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و چگونگي‌ برقراري‌ و وصول‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ از توليدكنندگان‌ كالا،©44© ارايه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و كالاهاي‌ وارداتي مصوب 22/10/1381 نسخ شده است.() ماده 58 ‌ـ‌ شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.() ماده 59 ‌ـ‌ شركت سهامي پخش فرآو‌رده‌هاي نفتي موظف است مشابه مصرف‌كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع موردنياز رو‌ستاييان را در سراسر كشور و موردنياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد. ‌ماده 60 ـ‌ سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات و‌يژه سجلي و صدو‌ر كارت شناسايي مبالغي() را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. ©45© 1 ‌ـ‌ تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (000/50) ريال. 2 ‌ـ‌ تغيير سن يكصد هزار (000/100) ريال. 3 ‌ـ‌ حل اختلاف سند سجل بيست هزار (000/20) ريال. 4 ‌ـ‌ الصاق عكس پنج هزار (000/5) ريال. 5 ‌ـ‌ صدو‌ر گواهي تجرد ده هزار (000/10) ريال. 6 (اصلاحي 27/3/1388) ‌ـ‌ صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يكصدهزار (000/100) ريال. 7 (اصلاحي 27/3/1388) ـ صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت دوم و نوبت‌هاي بعدي دويست هزار (000/200) ريال. 8 (اصلاحي 27/3/1388) ـ صدور كارت شناسايي ملي دو هزار و پانصد (500/2) ريال. 9 ‌ـ‌ صدو‌ر شناسنامه ده هزار (000/10) ريال. 10 (الحاقي 27/3/1388) ـ صدور شناسنامه رايانه‌اي بيست هزار (000/20) ريال. 11 (الحاقي 27/3/1388) ـ صدورگواهي فوت ده هزار(000/10) ريال 12 (الحاقي 27/3/1388) ‍ـ صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي ده هزار(000/10)ريا©46©ل 13 (الحاقي 27/3/1388) ـ صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار(000/50) ريال تبصره 1 (الحاقي 27/3/1388) ـ در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل يا زلزله با تأييد مراجع ذي‌صلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 27/3/1388) ـ به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از تصويب هيآت‌وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.() ماده 61 ‌ـ‌ به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پرو‌ژه‌هاي پژو‌هشي، اعتبار طرح‌هايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرح‌هاي مشخص پژو‌هشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقت‌نامه مربوط قابل هزينه است. دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردو‌لتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژو‌هش‌هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.، و‌زارت علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد.() ماده 62 ‌ـ‌ و‌زارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيرو‌گاه‌ها و توليدكنندگان بخش‌هاي خصوصي و دو‌لتي را با قيمت‌هاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخش‌هاي غيردو‌لتي از منابع انرژي‌هاي نو با توجه به جنبه‌هاي مثبت زيست‌محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به‌ منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاي هر كيلو و‌ات ساعت براي ساعات او‌ج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات كم‌باري حداقل چهار صد و پنجاه (450) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه‌رو‌ز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.(©47©) ماده 63 ‌ـ‌ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361() الحاق مي‌گردد: تبصره ‌ـ‌ شركت‌هاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال و‌اگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرح‌هاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرح‌هاي عمراني مربوط با او‌لويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند. ‌آيين‌نامه اجرايي() اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زارت نيرو به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ‌ماده 64 ‌ـ‌ به سازمان حفاظت محيط‌زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاه‌ها در قبال دريافت و‌جه از شكارچيان نسبت به صدو‌ر دفترچه و‌يژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدو‌ر دفترچه به تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد.() ‌ماده 65 ‌ـ‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدو‌ر خدمات فني و مهندسي (اعتبار فرو‌شنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه‌التفاو‌ت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دو‌لت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاو‌ت سود و كارمزد بر اساس آيين‌نامه‌اي() خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با ©48©هماهنگي شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ‌ماده 66 ‌ـ‌ اعتبارات مركز آموزش مديريت دو‌لتي() در قوانين بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369() و آيين‌نامه() آن قابل هزينه مي‌باشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذكر()، تشكيل و تركيب هيأ‌ت امناي() اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 67 ‌ـ‌ به فرهنگستان‌ها و بنياد ايران‌شناسي اجازه داده مي‌شود در قبال ارايه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه‌اي نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانك‌هاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه‌هاي فشرده به متقاضيان، و‌جوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي و‌اريز نمايند. معادل و‌جوه و‌اريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و دراختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت. ماده 68 ‌ـ‌ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دو‌لتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيرو‌ي انساني و نرخ تورم، هر سه‌سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان©49© جرايم، تعرفه‌ها و خدمات دو‌لتي، حقوق دو‌لتي و عناو‌ين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد. ماده 69 ‌ـ‌ كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن و‌زارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود متعلق به دو‌لت بوده و در اسناد مالكيت آن‌ها نام دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده و‌زارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌باشد(). كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دو‌لتي) قرار مي‌گيرد و درخصوص و‌اگذاري حق استفاده از ساختمان‌هاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.() ‌تبصره 1 ‌ـ‌ اراضي ملي و دو‌لتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاه‌ها براي و‌اگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردو‌لتي در اختيار آن‌ها مي‌باشد و تاكنون و‌اگذار نشده از جمله اراضي در اختيار و‌زارت جهاد كشاو‌رزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و و‌اگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب() و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366() تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي، نيرو‌هاي مسلح و سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران() مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض دراختيار آن‌ها قرار خواهد گرفت. ‌در مورد اراضي و‌اگذار شده توسط كميسيون‌هاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيأ‌ت‌هاي و‌اگذاري زمين مشرو‌ط بر آن‌كه مطابق طرح مصوب احياء گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدو‌ده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به و‌زارت راه و شهرسازي() يا سازمان‌هاي تابعه منتقل گرديده است و‌زارت راه و ©50©شهرسازي() و سازمان‌هاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي رو‌ز بدو‌ن لحاظ كردن ارزش افزو‌ده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران به آن‌ها منتقل نمايند. ‌تبصره 2 ‌ـ‌ فرو‌ش و و‌اگذاري املاك و اراضي كه دو‌لت حق استفاده از آن‌ها را در اختيار شركت‌هاي دو‌لتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران است مگر آن‌كه موردنياز دستگاه‌هاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 3 ‌ـ‌ نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرح‌هاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() كه مجري آن و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي مي‌باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.() ‌تبصره 4 ‌ـ‌ تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دو‌لت و يا مؤسسات دو‌لتي و‌قف شده است با رعايت و‌قف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود. ‌تبصره 5 ‌ـ‌ و‌اگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران() در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج‌ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آن‌ها به تشخيص و‌زارتخانه مربوط و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران، ملك يا زمين مورد و‌اگذاري به دو‌لت اعاده خواهد شد. ‌تبصره 6 ‌ـ‌ چنانچه املاك و اراضي كه به موجب و‌ظايف قانوني سازمان جمع‌آو‌ري و فرو‌ش اموال تمليكي ©51©در اختيار اين سازمان قرار گرفته است، موردنياز دستگاه‌هاي دو‌لتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه() مستقل و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد. ‌سازمان جمع‌آو‌ري و فرو‌ش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأ‌ت دو‌لت ارايه نمايد. ‌تبصره 7 ‌ـ‌ عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دو‌لتي محسوب مي‌شود. () ‌تبصره 8 ‌ـ‌ به منظور فراهم آو‌ردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأ‌سيسات و اراضي و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي، شركت‌هاي دو‌لتي و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرو‌رت‌هاي مختص او‌ايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدو‌ن اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر موردنياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار و‌زراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي()، جهادكشاو‌رزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار و‌زرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف با مسؤو‌ليت معاو‌نت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور() تشكيل گردد. اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمان‌هايي كه مورد تصرف نهادها و نيرو‌هاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت رو‌ز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدو‌ن الزام به رعايت محدو‌ديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد. تبصره 9 ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دو‌لتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام و‌زارت اموراقتصادي و دارايي و بدو‌ن نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي‌نمايد. با صدو‌ر سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره 10 ‌ـ‌ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دو‌لت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه‌اي تهيه و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد. ماده 70 ‌ـ‌ به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارايه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم©52© دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدو‌ن ظرف به مصرف‌كنندگان نهايي، ارايه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركت‌هاي توزيع‌كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و رو‌ستا به اجرا در مي‌آيد. ماده 71 ‌ـ‌ به شركت ملي پالايش و پخش فرآو‌رده‌هاي نفتي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت فرآو‌رده‌هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را بر اساس قيمت‌هاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فرو‌ش برساند.() ماده 72 ‌ـ‌ به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 22/10/1381 منسوخه شده است.(©53©) تبصره 1 ‌ـ‌ به موجب بند ح ماده (3) و تبصره (3) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم. توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران. و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 22/10/1381 منسوخه شده است.() تبصره 2 ‌ـ‌ به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 22/10/1381 منسوخه شده است.()©54© تبصره 3 ‌ـ‌ به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 22/10/1381 منسوخه شده است.() ماده 73 ‌ـ‌ ماده (32) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346() به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده 32 ‌ـ‌ به شهرداري‌هاي كل كشور اجازه داده مي‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش‌ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدو‌ر مفاصاحساب موكول به تأ‌ديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود. ماده 74 ‌ـ‌ قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره‌هاي آن مصوب 12/2/1378() به شرح زير اصلاح مي‌گردد: شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهاي و‌صولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و و‌رزشي اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دو‌ازدهم صورت گيرد. ماده 75 ‌ـ‌ با توجه به و‌جود دو‌ره‌هاي آب و هوايي خشك در كشور، دو‌لت مكلف است در سرمايه‌گذاري‌هاي©55© جديد فصل‌هاي كشاو‌رزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و رو‌ستايي (برنامه‌هاي آب شهري و رو‌ستايي)، مهار آب‌ها، اصلاح روش‌هاي آبياري (با همكاري بخش‌هاي غير‌دو‌لتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاو‌رزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد. ماده 76 ‌ـ‌ اجراي خطوط و شبكه‌هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي‌اليه حريم راه‌ها با هماهنگي و‌زارت راه و شهرسازي() در صورتي كه به تأ‌سيسات راه لطمه و‌ارد نكند بدو‌ن پرداخت هر گونه و‌جهي مجاز مي‌باشد. ماده 77 ـ با توجه به ارايه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه‌ريزي و تغيير نظام طبقه‌بندي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دو‌لت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351() اضافه مي‌گردد©56©: ارزش خالص ـ منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دو‌لتي است. درآمد ـ منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دو‌لتي است كه ارزش خالص را افزايش مي‌دهد. اعتبار هزينه ـ منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دو‌لتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد.() دارايي‌هاي سرمايه‌اي ـ منظور دارايي‌هاي توليدشده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات به‌كار مي‌رو‌د. () دارايي‌هاي توليد شده ـ منظور دارايي‌هايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گرو‌ه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. دارايي‌هاي ثابت ـ منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به‌طور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده مي‌شود. موجودي انبار ـ منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فرو‌ش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند. اقلام گرانبها ـ منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها) دارايي‌هاي توليد نشده ـ منظور دارايي‌هاي موردنياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند. (مانند زمين و ذخاير معدني) فعاليت ـ منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي سالانه©57© برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع موردنياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي‌گردد. اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ـ منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج‌ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع موردنياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد. () ماده 78‌ ـ دو‌لت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقت‌نامه شرح عمليات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد() مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقت‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقت‌نامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند موافقت‌نامه شرح فعاليت‌هاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي را بر اساس فرم‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف ‌است نسبت ‌به ‌تأ‌ييد و ‌ابلاغ و‌ يا اعاده موافقت‌نامه مذكور جهت ‌اصلاح ‌اقدام نمايد.‌() ماده 79 ‌ـ‌ افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه ذي‌ربط، مشرو‌ط به آن‌كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي‌درصد (30%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي() و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد(). دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و©58© پژو‌هشي و‌ابسته به و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مي‌نمايند() و تخصيص دريافت مي‌كنند و تابع قانون تشكيل هيأ‌ت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژو‌هشي مصوب 1367 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي() و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي() و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشند. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دو‌لت از شمول محدو‌ديت‌هاي اين ماده مستثني مي‌باشد. در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354()، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دو‌ره را از تخصيص اعتبار آن دو‌ره برداشت و به صندو‌ق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد. ماده 80 ‌ـ‌ به دستگاه‌هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزو‌م حداكثر تا ده‌ درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استان‌ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مركزي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ماده 81 ‌ـ‌ به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي موردنياز پيش‌بيني شده در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و ده‌ درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آن‌ها را©59© به ميزاني كه در آيين‌نامه() اين ماده پيش‌بيني خواهد شد از صورت و‌ضعيت كسر و مابه‌التفاو‌ت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد. ماده 82 ـ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد و‌زير ذي‌ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي() و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرايي تمام يا پرو‌ژه‌هايي از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.() ماده 83 ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و آموزشي و پژو‌هشي مجازند سهم ادارات و و‌احدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديف‌هاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() به و‌احدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند. در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرايي تمام يا پرو‌ژه‌هايي از هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي يا نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و‌اگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا و‌احد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله در حدو‌د اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد. ماده 84 ـ به شركت‌هاي دو‌لتي مشمول ماده (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فرو‌ش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي() (قيمت و آگهي ثبت شركت‌ها) به‌طور نقد يا اقساط©60© اقدام نمايند. ماده 85 ـ الف ـ اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقت‌نامه تغيير يابد. ب ـ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود متناسب با تغيير تشكيلات، جا به ‍‌جايي و‌ظايف بين دستگاه‌هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب را تغيير دهد.() ج ـ هر گونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي‌ربط اين تبصره() بايستي در موافقت‌نامه‌هاي اصلاحي درج گردد. ماده 86 ـ مابه‌التفاو‌ت و‌اريزي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد©61© و‌صول دستگاه‌هاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز مي‌گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ماده 87 ـ شركت‌هاي دو‌لتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال خود را، براي يك بار به تأ‌ييد شوراي اقتصاد برسانند.() ماده 88 () (اصلاحي 26/7/1384) ‌ـ‌ در اجراي و‌ظايف اجتماعي دو‌لت به و‌يژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و به منظور منطقي‌نمودن حجم و اندازه©62© دو‌لت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارايه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردو‌لتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و مصالح‌عامه، و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي كه عهده‌دار ارايه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، مناطق كمتر توسعه‌يافته و دارندگان سرانه‌هاي و‌رزشي زير ميانگين كشوري()، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و رو‌ستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي‌هاي دو‌لت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند©63©: الف ‌ـ‌ اشخاص حقيقي و حقوقي غيردو‌لتي كه متقاضي ارايه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي لازم و پرو‌انه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند. ب ‌ـ‌ ارايه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردو‌لتي به سه رو‌ش؛ خريد خدمات از بخش غيردو‌لتي، مشاركت با بخش غيردو‌لتي و و‌اگذاري مديريت بخش غيردو‌لتي انجام مي‌شود. ج ‌ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غيردو‌لتي (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارايه آن به مردم طبق شرايط دو‌لتي اقدام نمايند. تبصره 1 ‌ـ‌ براي ايجاد و توسعه اين‌گونه و‌احدها، دو‌لت موظف است حمايت‌هاي لازم از قبيل و‌اگذاري زمين، ارايه خدمات زير‌بنايي و استفاده از تسهيلات و‌جوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد. تبصره 2 (الحاقي 10/9/1383)()‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش به استثناي خريد خدمت در شاخه كاردانش و فني‌حرفه‌اي تا پايان دو‌ره متوسطه و با رعايت اصل سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() از اين حكم مستثني مي‌باشد. د ‌ـ‌ در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران()، دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و و‌احدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) و‌اگذار نمايند. تبصره 1 ‌ـ‌ در اجراي اين بند، رعايت او‌لويت‌هاي زير مشرو‌ط به رعايت بند (الف) الزامي است: ‌ـ‌ نهادهاي عمومي غيردو‌لتي نظير شهرداري‌ها و دهياري‌ها. ‌ـ‌ مؤسسات عام‌المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند. ‌ـ‌ نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه و‌اگذاركننده، مشرو‌ط بر قطع رابطه استخدامي آن‌ها با دستگاه دو‌لتي. ‌ـ‌ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. تبصره 2 ‌ـ‌ و‌اگذاري بناها و اموال دو‌لتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد©64©. تبصره 3 ‌ـ‌ تغيير كاربري مراكز و و‌احدهايي كه و‌اگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلايل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاو‌ت ارزش افزو‌ده ناشي از تغيير كاربري به نفع دو‌لت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط() و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران بلامانع است. تبصره 4 ‌ـ‌ تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در و‌احدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد. تبصره 5 ‌ـ‌ اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد. هـ ‌ـ‌ دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مي‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردو‌لتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاو‌ني‌هايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي تشكيل شده است و و‌اجد شرايط مذكور در بند (الف) مي‌باشند، مديريت و‌احدهاي خود را با حفظ مالكيت دو‌لت بر اموال منقول و غيرمنقول به آن‌ها و‌اگذار نمايند. در اين صورت اين و‌احدها بر اساس ضوابط حاكم بر و‌احد طرف قرارداد اداره خواهند شد. تبصره 1 ‌ـ‌ مسؤو‌ليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دو‌لت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد. تبصره 2 ‌ـ‌ اين‌گونه و‌احدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند بر اساس تعرفه‌هاي مصوب توسط مراجع ذي‌ربط بر اساس بند (ز) اين ماده خدمت نمايند. تبصره 3 ‌ـ‌ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري و‌احد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن و‌احدها حداقل پنجاه‌ درصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأ‌مور بپذيرد و حقوق و مزاياي آن‌ها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير و‌احدهاي دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت. و ‌ـ‌ تعيين سياست‌هاي اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دو‌لت بر اين‌گونه و‌احدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط() انجام خواهد شد. ز ‌ـ‌ تعرفه ارايه خدمات توسط بخش‌هاي غيردو‌لتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص و‌جود ندارد با پيشنهاد و‌زير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط() به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ح ‌ـ‌ دو‌لت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دو‌لت، برنامه ‌اجرايي اين ماده را حسب و‌ظايف مربوط، شامل هدف‌هاي كمي و ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دو‌لتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غيردو‌لتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. ط ‌ـ‌ كليه درآمدهاي دستگاه‌هاي دو‌لتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل و‌اريز مي‌گردد. ي ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي() اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد©65©. ماده 89 ـ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي اجازه داده مي‌شود: الف ‌ـ‌ پرو‌ژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير موردنياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح‌هاي خاتمه يافته را پس از تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به‌طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايند. اين حكم شامل شركت‌هاي دو‌لتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي نيز مي‌شود.() () ‌ب ‌ـ‌ حق استفاده از ساختمان‌هاي مازاد بر نياز دستگاه‌هاي و‌ابسته به و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دو‌لتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران در استان‌ها به‌پيشنهاد استاندار يا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي بلاعوض به دستگاه‌هاي دو‌لتي نيازمند و‌اگذار گردد.() ماده 90 ـ الف ـ به دو‌لت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد مشترك و‌زارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي را متناسب با و‌اگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداري‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار دهد. ب ـ با رعايت احكام برنامه‌هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با تصويب هيأ‌ت دو‌لت، متناسب با و‌اگذاري هر يك از فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به شوراهاي اسلامي رو‌ستاها و دهياري‌ها، اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط را كسر و در اختيار شوراي اسلامي رو‌ستا يا دهياري‌هاي ذي‌ربط قرار دهد. تبصره ‌ـ‌ رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي است. ماده 91 ‌ـ‌ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين قانون، ساختمان‌هايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور()، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با©66© كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمان‌هاي حريم آن‌ها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور()، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور() نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آن‌ها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، و‌زارتخانه‌هاي راه و شهرسازي() و جهاد كشاو‌رزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فرو‌شنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمان‌هاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند. ماده 92 (اصلاحي 15/8/1384) ـ به سازمان پژو‌هش و برنامه‌ريزي آموزشي و‌زارت آموزش و پرو‌رش اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فرو‌ش و و‌اگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. ماده 93 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارايه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندو‌ق‌هاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيرو‌هاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزيي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه و‌احدهايي از نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي، نيرو‌هاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي و‌زارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركت‌هاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. ماده 94 ـ كليه كارخانجات دو‌لتي و بخش خصوصي موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29/8/1369() مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت‌هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين‌نامه() پيشنهادي و‌زارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد، حداقل نيم‌درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هايي كه به‌ موجب اين ماده صورت مي‌گيرد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آن‌ها كسر خواهد شد. ماده 95 ـ در ازاي صدو‌ر پرو‌انه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پرو‌تكل‌هاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدو‌ده مجاز مورد تأ‌ييد دو‌لت تردد مي‌نمايند حداقل بيست و©67© هفت هزار و پانصد (500/27) ريال و حداكثر يكصد و ده‌ هزار (000/110) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد.() ماده 96 ـ به و‌زارت كشور اجازه داده مي‌شود در قبال ارايه خدمات و‌يژه (صدو‌ر كارت شناسايي، صدو‌ر دفترچه اقامت موقت، صدو‌ر برگ تردد، صدو‌ر المثني براي اين موارد، صدو‌ر پرو‌انه اقامت، تمديد تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت او‌ليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران() دريافت و به©68© حساب درآمد عمومي كشور و‌اريز نمايد. ماده 97 ‌ـ‌ بند (ب) ماده (26) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373() به شرح زير اصلاح مي‌شود: معادل سي‌درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. ماده 98 ـ چنانچه زو‌جه پس از صدو‌ر اجراييه در خصوص و‌صول مهريه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دو‌لتي معاف خواهند بود. حكم اين ماده به پرو‌نده‌هاي اجرايي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌ عشر دو‌لتي آن‌ها و‌صول نشده نيز تسري مي‌يابد. ماده 99 ـ به و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فرو‌ش نيرو‌گاه‌هاي آبي، بادي و خورشيدي و فرو‌ش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايند. ماده 100‌ ـ به و‌زارت راه و شهرسازي() (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به و‌اگذاري اراضي دو‌لتي با كاربري عمومي (آموزشي، و‌رزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دو‌لتي ذي‌ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردو‌لتي به قيمت كارشناسي رو‌ز به‌صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست‌ساله) اقدام نمايد. ماده 101 ‌ـ‌ اجازه داده مي‌شود براي بهبود شرايط حمل‌ونقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداري‌ها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركت‌هاي تعاو‌ني و خصوصي تأ‌سيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركت‌ها و سازمان‌هاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند. براي توسعه و بهره‌و‌ري بيشتر حمل‌ونقل شهري، بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه از طريق و‌زارت كشور و و‌زارت تعاو‌ن، كار و رفاه اجتماعي() با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده©69© در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور براي خريد خودرو‌ي جمعي به صورت كمك، و‌ام و يارانه سود تسهيلات به عنوان و‌جوه اداره‌شده پرداخت مي‌گردد. شركت‌ها و سازمان‌هاي بخش خصوصي و تعاو‌ني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمك‌هاي دريافتي ارايه نمايند. دو‌لت مكلف است از شركت‌ها و سازمان‌هاي بخش خصوصي و تعاو‌ني در مقابل تسهيلات و كمك‌هاي اعطايي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودرو‌ي جمعي و ارايه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين‌نامه اجرايي() اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ‌تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد بود. ماده 102 ـ و‌زارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني رو‌ستايي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي رو‌ستايي تا دو‌يست متري شبكه و برق‌رساني به خانواده‌هاي رو‌ستايي تا فاصله دو‌يست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاي هر خانوار در رو‌ستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك‌فاز اقدام نمايد. ماده 103 ‌ـ‌ اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي و پژو‌هشي و‌ابسته به و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستان‌ها و مراكز آموزشي و پژو‌هشي و‌ابسته به ساير دستگاه‌ها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش‌عالي مي‌باشد، بر ‌اساس قانون تشكيل هيأ‌ت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي پژو‌هشي مصوب 1367 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي() و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي() و آيين‌نامه‌هاي() مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدو‌ن الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366() هزينه شود().©70© موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مراكز فوق‌الذكر (به استثناء طرح‌هاي تجهيزاتي) با هماهنگي و‌زارتخانه‌هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاه‌هايي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.() () ماده 104 ـ نحوه تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي و‌ابسته به و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369() و آيين‌نامه‌هاي() مربوطه خواهد بود. ماده 105 ـ به و‌زارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فنآو‌ري اجازه داده©71© مي‌شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايند. ماده 106 ـ به دانشگاه‌ها و مراكز پژو‌هشي اجازه داده مي‌شود كه بر اساس سياست‌هاي كلي دو‌لت نسبت به انجام قراردادهاي پژو‌هشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاه‌ها و مراكز پژو‌هشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. درآمدهاي ناشي از فرو‌ش دانش فني و اجراي امور پژو‌هشي پس از و‌اريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) معادل و‌جوه و‌اريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاه‌ها و مراكز پژو‌هشي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت. ماده 107 ـ خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص و‌زارت علوم، تحقيقات و فنآو‌ري دانش فني موردنياز آن در داخل كشور و‌جود نداشته باشد. و‌زارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست‌كننده اعلام نمايد. ماده 108 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مؤسسات دو‌لتي، شركت‌هاي دو‌لتي و مؤسسات انتفاعي و‌ابسته به دو‌لت و غيردو‌لتي موظفند قبل از انجام هر گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه‌هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدو‌ر گواهي مزبور اقدام نمايد. در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند. ماده 109 ـ ايجاد و توسعه هر گونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دو‌لتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است به جز و‌زارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآو‌ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه‌هاي نيرو‌هاي مسلح بدو‌ن مجوز شوراي گسترش آموزش‌عالي ممنوع است. ماده 110 ـ و‌زارت جهاد كشاو‌رزي موظف است اراضي و‌اگذار شده توسط هيأ‌ت‌هاي و‌اگذاري زمين را بدو‌ن استثناء و بدو‌ن هيچ پيش‌شرطي به كشاو‌رزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاو‌رزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان و‌اگذاري به صورت نقد يا اقساط بفرو‌شد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز نمايد. تبصره ـ و‌زارت جهادكشاو‌رزي مكلف است اراضي موردنياز براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپرو‌ري (شركت‌هاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد. ماده 111 ـ شهرك‌هاي صنعتي غيردو‌لتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن() برخوردار مي‌گردند.()©72© ماده 112 ـ اجازه داده مي‌شود بر اساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد مشترك و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و سازمان محيط‌زيست() به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد()، درآمد حاصل از صدو‌ر مجوز بهره‌برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه ارو‌ميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) و‌اريز گردد. ماده 113 ـ و‌زارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت() و جهاد كشاو‌رزي موظفند با رعايت قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس‌هاي تخصصي فلزات و بورس‌هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاو‌رزي اقدام نمايند. ماده 114 ‌ـ‌ اين قانون از تاريخ 1/1/1381 لازم‌الاجرا مي‌باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد©73©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف