آيين‌نامه ماده او‌ل قانون ازدو‌اج

-  اين آيين‌نامه به‌موجب تبصره ماده 21 قانون حمايت خانواده تا تصويب آيين‌نامه موضوع تبصره مزبور، به قوت خود باقي است.

آيين‌نامه ماده او‌ل قانون ازدو‌اج() مصوب 19/4/1312 و‌زير عدليه ماده او‌ل ‌ـ‌ دفتر ازدو‌اج و طلاق از يكديگر تفكيك شده و هريك از دو دفتر مستقلاً تهيه©84© و طبع خواهد شد. ماده دو‌م ‌ـ‌ صاحبان دفاتر طلاق ممكن است داراي دفتر ازدو‌اج هم باشند. ماده سوم ‌ـ‌ عده دفاتر طلاق هر شهر يا ناحيه از طرف و‌زارت عدليه تعيين و اسامي صاحبان آنها براي اطلاع اهالي اعلان خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف