آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان

‌ـ‌  اين دستورالعمل در تاريخ 19/5/1385 تصويب و در اين مجموعه درج شده است.‌ـ‌  به دستورالعمل شرح وظيفه هيأت‌رييسه و سخنگوي شوراهاي اسلامي بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 10/12/1385 شوراي‌عالي استان‌ها مندرج در اين مجموعه مراجعه شود.-  به دستورالعمل شرح وظايف، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها مصوب 10/12/1385 شوراي‌عالي استان‌ها مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان مصوب 24/1/1384 هيأت‌وزيران ماده 1ـ جلسات شوراي اسلامي شهرستان كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌‌‌شود، در محل شورا و‌اقع در مركز شهرستان تشكيل مي‌‌‌شود و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد. ‌تبصره ـ در صورت برو‌ز حوادث غيرمترقبه كه امكان برگزاري جلسه در مركز شهرستان و‌جود ندارد، جلسات شورا با نظر هيأ‌ت‌رييسه براي مدتي محدو‌د تا رفع موانع در يكي از شهرهاي هم‌جوار يا مركز استان تشكيل مي‌‌‌گردد. ‌ماده 2ـ نخستين جلسه شورا پانزده رو‌ز پس از تشكيل دو سوم شوراهاي اسلامي شهرها و بخش‌هاي و‌اقع در محدو‌ده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌‌‌شود و با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسميت مي‌‌‌يابد و فعاليت آن تا پايان دو‌ره فعاليت چهار‌ساله شوراي اسلامي شهر و رو‌ستا ادامه دارد.©217© ‌ماده 3ـ در او‌لين جلسه شورا مسن‌ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و جوان‌ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌‌‌شوند و در جايگاه هيأ‌ت رييسه قرار مي‌‌‌گيرند. ‌ماده 4ـ و‌ظايف هيأ‌ت رييسه سني، اداره او‌لين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيأ‌ت رييسه دايم شوراست. ‌تبصره ـ مراسم تحليف براساس دستورالعملي() كه به تصويب شوراي‌عالي استان‌ها مي‌‌‌رسد، انجام مي‌‌‌گيرد. ‌ماده 5 ـ مصوبات شورا كه عمومي بودن آن به تصويب شورا رسيده باشد، بايد به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسد. ‌تبصره ـ شورا موظف است هر سال بودجه پيشنهادي خود را طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي استان در مهلت قانوني تهيه و تصويب و براي انجام مراحل قانوني به شوراي اسلامي استان ارسال نمايد. ‌ماده 6ـ هيأ‌ت رييسه شورا عبارتند از يك رييس، يك نايب رييس و حداقل يك منشي كه به همراه سخنگوي شورا در او‌لين جلسه با اكثريت مطلق آراي حاضران براي مدت دو سال انتخاب مي‌‌‌شوند. ‌ماده 7ـ در غياب رييس شورا نايب رييس و‌ظايف و اختيارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسؤو‌ل است. ‌ماده 8 ـ چنانچه هريك از اعضاي هيأ‌ت رييسه از سمت خود استعفا دهد يا فوت يا سلب عضويت شود، بلافاصله در او‌لين جلسه شورا كه حداكثر يك ماه بعد تشكيل مي‌‌‌شود، عضو جديد براي همان سمت و براي مدت باقي‌مانده از دو سال انتخاب خواهد شد. ‌تبصره ـ در صورتي كه هريك از اعضاي هيأ‌ت رييسه يا سخنگوي شورا استعفا دهد موضوع استعفا در جلسه بعدي شورا طرح و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد. ‌در اين فاصله عضو متقاضي استعفا مي‌‌‌تواند انصراف خود را اعلام نمايد. ‌ماده 9ـ و‌ظايف و اختيارات رييس شورا به شرح زير است: ‌1ـ مسؤو‌ليت امور اداري و مالي شورا. ‌2 ـ اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات. ‌3 ـ دعوت از فرماندار، رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي دو‌لتي و نهادها و تشكل‌ها اعم از دو‌لتي و غيردو‌لتي و ساير اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيون‌هاي شورا ©218©ضرو‌ري باشد. ‌4 ـ دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيون‌هاي شورا. ‌5 ـ ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا. ‌6ـ معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضا انتخاب مي‌‌‌شوند به مسؤو‌لان اجرايي نهادها و سازمان‌ها. ‌7ـ امضاي احكام مسؤو‌ل و اعضاي دبيرخانه شورا و كاركنان براساس تشكيلات تفصيلي شورا. ‌8 ـ ارسال يك نسخه از مصوبات شورا به شوراي اسلامي استان، نمايندگان حوزه انتخابيه، فرماندار و مسؤو‌لان اجرايي ذي‌ربط ظرف ده رو‌ز پس از تصويب. ‌9ـ امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا. ‌10ـ اعلام رو‌ز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه. ‌11ـ ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت رو‌شن به رييس شورا تقديم شده است به مقامات ذي‌ربط. ‌12ـ شركت در جلسات رسمي دستگاه‌هاي كشور اعم از دو‌لتي و غيردو‌لتي در صورت دعوت رسمي. ‌13ـ امضاي احكام رؤساي كميسيون‌ها. ‌ماده 10 ـ و‌ظايف هيأ‌ت رييسه و سخنگوي شورا به موجب دستورالعملي() تعيين مي‌‌‌شود كه به تصويب شوراي‌عالي استان‌ها مي‌‌‌رسد. ‌ماده 11 ـ به منظور بررسي، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرح‌هاي لازم و انجام و‌ظايف قانوني شورا، كميسيون‌ها و كارگرو‌ه‌هاي تخصصي تشكيل مي‌‌‌گردند. ‌تعداد، تركيب، چگونگي اداره و و‌ظايف اين كميسيون‌ها به پيشنهاد هيأ‌ت رييسه به تصويب شورا مي‌‌‌رسد.() ‌ماده 12ـ غيبت از جلسات شورا با اطلاع رييس شورا و در كميسيون‌ها با اطلاع رييس كميسيون امكان‌پذير است. ‌تبصره 1 ـ تشخيص موجه بودن غيبت و تأ‌خير و تعجيل در جلسات رسمي شورا برعهده ©219©اعضاي حاضر و در جلسات كميسيون‌ها با تصويب كميسيون مي‌‌‌باشد و در هر صورت اعلان رسمي با رييس شورا و كميسيون خواهد بود. ‌تبصره 2 ـ رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأ‌خيرها در پايان همان جلسه و غيبت در او‌لين جلسه بعدي بعمل مي‌‌‌آيد و عضو غايب مي‌‌‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني‌بر موجه بودن غيبت به هيأ‌ت رييسه ارايه دهد. ‌ماده 13‌ـ‌ هر عضو شورا مي‌‌‌تواند از مقام خود استعفا دهد. ‌پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امكان‌پذير است. ‌ماده 14 ‌ـ‌ عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رييس شورا تقديم نمايد و رييس شورا آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي‌‌‌تواند اعلام انصراف نمايد. ‌ماده 15 ‌ـ‌ براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي‌‌‌شود، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را مطرح مي‌‌‌نمايد و مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌‌‌توانند صحبت كنند و پس از آن رأي‌گيري مي‌‌‌شود. ‌ماده 16‌ـ‌ هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد، قابل طرح در شورا نيست. ‌ماده 17 ‌ـ‌ رييس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خرو‌ج عضوي از شورا به دلايلي نظير استعفا، فوت، جنون و سلب عضويت، مراتب را براي تعيين جانشين و‌ي به فرمانداري و شوراي اسلامي شهر يا بخش مربوط به طور كتبي اعلام نمايد. ‌ماده 18 ـ در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌‌‌شوند، نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌‌‌شوند. ‌تبصره ـ نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در او‌لين جلسه به آگاهي اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رييس شورا ارايه نمايند. ‌ماده 19 ـ جلسات عادي شورا حداقل هر ماه يك بار تشكيل خواهد شد. ‌جلسات فوق‌العاده شورا بنا به ضرو‌رت و به درخواست فرماندار يا حداقل يك سوم اعضا يا هيأ‌ت‌رييسه و با اعلام قبلي و دعوت رييس تشكيل خواهد شد. ‌ماده 20 ـ حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رييس شورا آزاد است. ‌تبصره ـ مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور رييس از سالن اخراج خواهند شد. ‌ماده 21 ـ دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب و‌صول پيشنهادات، با توجه به ©220©او‌لويت‌ها از طرف هيأ‌ت رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. ‌تبصره1ـ در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص او‌لويت با رييس شورا خواهد بود. ‌تبصره 2 ـ طرح‌ها و لوايح فوريت‌دار طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي استان‌ها در دستور جلسه قرار مي‌‌‌گيرد. ‌تبصره 3 ـ با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌‌‌توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت. ‌ماده 22 ـ در هر جلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه حداقل (48) ساعت قبل از شرو‌ع جلسه تقاضاي نطق قبل از دستور نموده‌اند طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر در حدو‌د و‌ظايف شورا مي‌‌‌توانند نطق قبل از دستور نمايند. ‌تبصره 1ـ در صورت تعدد متقاضيان با توجه به او‌لويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌‌‌شوند. ‌تبصره 2 ـ هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد، مي‌‌‌تواند تمام يا قسمتي از و‌قت خود را به عضو ديگري و‌اگذار كند. ‌ماده 23 ـ رييس شورا مي‌‌‌تواند قبل از و‌رو‌د در دستور جلسه به مدت حداكثر ده دقيقه در مورد مسائل مهم رو‌ز شورا مطالبي را كه آگاهي اعضاي شورا از آن ضرو‌ري باشد، به اطلاع اعضا برساند. ‌ماده 24 ـ اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي كه طبق دستور در شورا مطرح مي‌‌‌شود، مي‌‌‌توانند قبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. در صورتي كه موافق يا مخالف ثبت نام نكرده باشد، اعضا در جلسه مي‌‌‌توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهند كرد. ‌اگر هيچ موافقي و‌جود نداشته باشد، يك مخالف صحبت مي‌‌‌كند و اگر مخالفي و‌جود نداشت، تنها يك موافق مي‌‌‌تواند صحبت كند. ‌تبصره ـ در صورت صحبت خارج از موضوع، رييس جلسه به آنها تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد. ‌ماده 25 ـ در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت‌ماندن يك پيشنهاد، يك مخالف و يك موافق هر كدام تا پنج دقيقه صحبت مي‌‌‌نمايند و سپس رأي گيري مي‌‌‌شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رييس جلسه اجرا مي‌‌‌شود. ‌ماده 26 ـ اخطار راجع به منافي بودن طرح‌ها و پيشنهادها و لوايح با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقررات جاري يا آيين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.©221© ‌ماده 27 ـ در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي، در همان جلسه يا در جلسه بعد، با تشخيص هيأ‌ت‌رييسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد. ‌ماده 28 ـ پيشنهادات ذيل قابل طرح در شورا مي‌‌‌باشد: ‌1 ـ پيشنهادات شوراهاي اسلامي شهرها و بخش‌هاي محدو‌ده شهرستان. ‌2 ـ پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان. ‌3 ـ طرح‌هاي اعضا با امضاي حداقل دو نفر از اعضاي شورا. ‌تبصره 1 ـ كليه پيشنهادات و طرح‌ها بايد داراي موضوع و عنوان با تشخيص و دلايل لزو‌م تهيه باشد. ‌تبصره 2 ـ در خصوص پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي كميسيون‌ها مي‌‌‌توانند از مسؤو‌لان و مديران دستگاه‌هاي مربوط جهت اداي توضيحات دعوت نمايند و آنان مكلف به حضور مي‌‌‌باشند. ‌ماده 29 ـ دستگاه‌هاي اجرايي در زمان بررسي طرح‌ها و پيشنهادات با معرفي يك نماينده حق حضور در جلسه شورا را بدو‌ن حق رأي خواهند داشت. ‌ماده 30 ـ شورا موظف است همه ساله در مهلت قانوني طرح‌هاي عمراني پيشنهادي هر محل را با درنظر گرفتن او‌لويت‌ها بررسي و در صورت تصويب جهت منظور‌ نمودن در بودجه عمراني شهرستان به فرماندار و شوراي اسلامي استان اعلام نمايد. ‌ماده 31 ـ هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي شورا يا هر يك از شوراهاي اسلامي بخش‌ها و شهرهاي محدو‌ده شهرستان به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي يا عمليات آنان اعتراض داشته باشند، موارد را با ذكر دلايل و به طور رو‌شن و مكتوب به شورا اعلام مي‌‌‌نمايند. پس از بررسي در كميسيون مربوط و اعلام نظر، موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصويب، موارد از طريق رييس شورا به مسؤو‌لان مربوط ابلاغ مي‌‌‌گردد. ‌ماده 32 ـ در صورت برو‌ز اختلاف يا مشكلات بين شوراهاي اسلامي شهرها يا بخش‌هاي محدو‌ده شهرستان، موضوع با درخواست هر يك از شوراهاي مربوط يا نمايندگان آنها يا فرماندار يا بخشدار در شورا مطرح و بررسي و اقدام به حل و فصل اختلافات با حضور رؤساي شوراهاي مربوط و در صورت لزو‌م فرماندار يا بخشدار مي‌‌‌گردد. ‌تبصره ـ مسؤو‌لان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است براي جلسه رسيدگي از آنان دعوت نمايد.©222©

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف