آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري

- اين آيين‌نامه در تاريخ‌هاي 1/2/1372 ، 22/2/1372، 19/2/1380 و 18/3/1384 توسط هيأت وزيران اصلاح شده و اصلاحات مزبور در متن آيين‌نامه اعمال گرديده است. در عين حال، لازم به ذکر است از آنجا که برخي احکام قوانين اصلاحي (از جمله اصلاحات 26/10/1391) در آيين‌نامه حاضر تغيير نيافته لذا ذيل مواد مربوط زيرنويس لازم درج شده است. همچنين با توجه به اختيار وزير كشور مبني بر حذف، تغيير و يا اصلاح فرم‌هاي مورد اشاره در ‌آيين‌نامه (حسب ماده 43 الحاقي آيين‌نامه)، آخرين تغييرات در اين خصوص از دفتر انتخابات وزارت کشور دريافت و مراتب در فرم‌هاي پيوست و متن آيين‌نامه منعكس شده است. - اين واژه در مجموعه قوانين سال 1364 روزنامه رسمي كشور «متشكه» درج شده كه «متشكله» صحيح به نظر مي‌رسد.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره 1 و 2) به (فرم شماره 1 و 2 و 3) تغيير يافت.‌-‌ به موجب قانون اصلاحي 26/10/1391، در ماده 38 قانون، رييس دادگستري يا نماينده وي به اعضاي هيأت اجرايي انتخابات شهرستان اضافه شده‌ است.‌- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره 5) به (فرم شماره 4 و 5 و 6) تغيير يافت.- منظور تبصره 1 ماده 38 مي‌باشد.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره6) به (فرم شماره7) تغيير يافت.‌-‌ به موجب ماده 39 اصلاحي 26/10/1391، تعداد معتمدين اصلي به 9 نفر اصلاح شده‌است.‌ - در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره7) به (فرم شماره8) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره8 و9) به (فرم شماره9و10) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره10) به (فرم شماره8) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره 11و 13) به (فرم شماره 11و12) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره12) حذف شده است.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره14) به ( فرم شماره 13) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره 15) به‌ (فرم شماره 14) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره16) به (فرم شماره 15) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره 17) به (فرم شماره 16) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره18) به (فرم شماره17) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره19) به ( فرم شماره18) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره20) به ( فرم شماره19) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره21) به ( فرم شماره20) تغيير يافت.- در اجراي ماده 43 آيين‌نامه و حسب تغييرات مصوب وزير كشور، (فرم شماره22) به (فرم شماره21) تغيير يافت.- در ماده مذكور، عبارت «اعضاي شعبه ...... آغاز مي‌نمايند» اصلاحي 1/2/1372 مي‌باشد و عبارت «چنانچه صندوق‌هاي اخذ رأي به گونه‌اي طراحي ...... لاك و مهر خواهد شد» الحاقي 19/2/1380 مي‌باشد. لازم به ذكر است به هنگام اصلاح آيين‌نامه اجرايي در تاريخ 19/2/1380، عبارت الحاقي به جاي الحاق به ماده 28 آيين‌نامه اصلاحي مصوب1/2/1372، به اشتباه به ماده 28 آيين‌نامه اصلاحي مصوب16/4/1364 الحاق شده است.- با توجه به ماده 42 الحاقي اين آيين‌نامه مبني بر اجراي مرحله پنجم و ششم ماده 28 سابق در مناطقي كه قرائت و شمارش آراء با دستگاه شمارش‌گر مقدور نباشد (با رعايت اصلاحات به عمل آمده در مواد 25 و 26و 27و 28 قانون انتخابات)، مراحل ماده 28 در مناطق مزبور شامل شش مرحله و مراحل 5 و 6 آن به شرح مذكور در زيرنويس مرحله پنجم ماده 28 مي‌باشد.-‌ به موجب قانون اصلاحي26/10/1391 و 20/3/1392، در ماده 19، علاوه بر ارايه شناسنامه، ارايه شماره ‌ملي نيز لازم ‌است.-‌ به موجب قانون اصلاحي26/10/1391 و 20/3/1392، در ماده 19، علاوه بر ارايه شناسنامه، ارايه شماره ‌ملي نيز لازم ‌است.- هرچند به موجب ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري (اصلاحي 12/10/1385‌)، سن انتخاب‌كنندگان به هيجده سال تغيير كرده، ولي تاكنون اين قسمت از آيين‌نامه اجرايي اصلاح نشده است. در اين حال ملاك حكم قانون مي‌باشد.- با توجه به ماده 42 الحاقي اين آيين‌نامه مبني بر اجراي مرحله پنجم و ششم ماده 28 سابق در مناطقي كه

آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب 16/4/1364 هيأ‌ت و‌زيران با اصلاحات بعدي() ماده 1 ‌- فرمانداران و بخشداران موظفند در اجراي ماده (8) قانون انتخابات رياست‌جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند. ماده 2 ‌- هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي‌بايد رو‌نوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي مربوطه ارسال نمايد. ماده 3 ‌- فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رو‌نوشت احكام هيأت‌هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به‌عمل آو‌رند. ماده 4 ‌- شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست‌جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورتجلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود. ماده 5 ‌- هيأت‌هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورتجلسه، نماينده‌اي از بين خود انتخاب و نمايندة منتخب با در دست داشتن يك©50© نسخه از صورتجلسه تنظيمي در جلسه متشكله() شركت نموده و صورتجلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد. ماده 6 ‌- مراجع ذي‌صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان (موضوع تبصره 5 ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست‌جمهوري) عبارتند از: شوراي نگهبان، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور. ماده 7 ‌- هيأت‌هاي اجرايي شهرستان موظفند يك نسخه از صورتجلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي‌نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند. ماده 8 ‌- در اين انتخابات ملاك تبعيت بخشداري‌ها از فرمانداري‌ها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه‌بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود. ماده 9 ‌- فرمانداران پس از و‌صول دستور و‌زارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست‌جمهوري، شرو‌ع برنامه انتخابات را به و‌زارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخش‌هاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مي‌نمايند. (فرم شماره 1 و 2 و 3)(‌) ماده 10 ‌- به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. ماده 11 ‌- به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. ماده 12 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌ فرمانداران و بخشداران پس از بررسي‌هاي لازم سي(30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان/ بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي (دادستان يا نماينده و‌ي و رييس ثبت احوال()) و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرايي دعوت به‌عمل مي‌آو‌رند. (فرم شماره 4 و 5 و 6)(‌) ماده 13 ‌- در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد©51© فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون رياست‌جمهوري() اقدام مي‌نمايند.(فرم شماره 7)(‌) ماده 14 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت‌شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8)() نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند و مراتب صورتجلسه مي‌شود و به امضاي حاضران در جلسه مي‌رسد. (فرم شماره 8 )(‌) تبصره ‌- بخشداران دو نسخه از صورتجلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورتجلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال مي‌دارند. (فرم شماره 9 و 10)(‌) ماده 15 ‌- فرمانداران پس از تشكيل او‌لين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌دارند. (فرم شماره 8)(‌) ماده 16 ‌- به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. ماده 17 ‌- هيأت‌هاي اجرايي بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورتجلسه نموده و يك نسخه از آن را و‌سيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در جلسه هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي‌دارند.(فرم شماره 11 و 12)() ماده 18 ‌- بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدو‌ر حكم عضو رابط©52© اقدام مي‌نمايند. (فرم شماره)(‌) ماده 19 ‌- هيأت اجرايي شهرستان با توجه به ماده (45) قانون انتخابات رياست‌جمهوري پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرايي بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاو‌ي تاريخ، ساعت برگزاري انتخابات، محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزايي در سراسر شهرستان مي‌نمايد. (فرم شماره 13)() ماده 20 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌ فرمانداران با همكاري نيرو‌ي انتظامي نسبت به انتشار آگهي انتخابات در سطح شهرستان اقدام مي‌نمايند.(فرم شماره 14)(‌) ماده 21 ‌- در اجراي ماده (46) قانون انتخابات رياست‌جمهوري فرمانداران موظفند سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند.(فرم شماره 15)() ماده 22 ‌- هيأت‌هاي اجرايي شهرستان و بخش در اجراي ماده (47) قانون نسبت به تنظيم صورتجلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام مي‌نمايند.(فرم شماره 16)() ماده 23 ‌- بخشداران يك نسخه از صورتجلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي را به فرمانداري مركز شهرستان ارسال مي‌دارند.(فرم شماره 17)(‌) ماده 24 ‌- فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورتجلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صدو‌ر ابلاغ آنان اقدام و جهت تحويل صندو‌ق©53© و لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به‌عمل آو‌رند. (فرم شماره 18) () ماده 25 ‌- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مدارك و لوازم شعبه و همچنين برگ‌هاي انتخاباتي را تحويل اعضاي شعبه اخذ رأي نموده و پس از توجيه برنامه و رو‌ش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك رو‌ز قبل از رو‌ز اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند. (فرم شماره 19)(‌) ماده 26 ‌- فرمانداران مي‌بايد نسبت به صدو‌ر حكم نماينده فرماندار اقدام نمايند. (فرم شماره 20)() ‌ ماده 27 (اصلاحي 1/2/ 1372 و 18/3/1384) ‌-‌ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با هماهنگي نيرو‌ي انتظامي حداقل دو نفر از مأمورين انتظامي را ضمن صدو‌ر ابلاغ در معيت اعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام مي‌نمايند. (فرم شماره 21)() ماده 28 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌ برنامه رو‌ز اخذ رأي: اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از و‌قت مقرر در محل شعبه حاضر مي‌شوند. ابتدا از بين خود نسبت به انتخاب يك نفر رييس، يك نفر نايب‌رييس و سه نفر منشي اقدام و سپس صندو‌ق اخذ رأي را در حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار باز و پس از حصول اطمينان از خالي‌بودن آن، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي لاك و مهر و مراتب را در صورتجلسه ثبت و اخذ رأي در 5 نسخه منعكس و كار ثبت نام و اخذ رأي را به شرح مراحل پنج‌گانه زير آغاز مي‌نمايند. چنانچه صندوق‌هاي اخذ رأي به گونه‌اي طراحي و ساخته شده باشند كه نيازي به لفاف نداشته باشند، فقط محل يا محل‌هاي تعيين شده بر روي صندوق پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي©54© انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات، لاك و مهر خواهد شد. () او‌ل ‌-‌ مرحله مراجعه رأي‌دهندگان دو‌م ‌-‌ مرحله كنترل سوم ‌-‌ مرحله ثبت ‌نام چهارم‌-‌ مرحله اخذ رأي پنجم ‌-‌ مرحله تكميل صورتجلسه() او‌ل ‌-‌ مرحله مراجعه رأي دهندگان 1 ‌-‌ اعضاي شعبه بايد كوشش كنند محل اخذ رأي حتي‌الامكان داراي درب و‌رو‌دي و خرو‌جي مجزا باشد و مأمورين انتظامي موظفند طبق دستور نماينده فرماندار يا رييس شعبه ثبت‌‌نام و اخذ رأي از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد. 2 ‌-‌ رأي‌دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه() در محل شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت ‌نام و دادن رأي و‌ارد محوطه اخذ رأي مي‌شوند. دو‌م ‌-‌ مرحله كنترل كنترل در دو مرحله انجام مي‌شود: الف ‌-‌ كنترل شناسنامه (): نماينده فرماندار يا رييس شعبه يا هريك از سه منشي شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي‌دهنده موارد ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهند: 1 ‌-‌ شناسنامه به مهر انتخابات رياست‌جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد. 2 ‌-‌ شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌كننده بوده و دارنده آن در رو‌ز اخذ رأي و‌ارد سن©55© شانزده (16) سالگي() شده باشد. ب ‌-‌ كنترل انگشت: نماينده فرماندار يا رييس شعبه و يا هريك از سه منشي، انگشت سبابه دست رأي‌دهنده را كنترل مي‌نمايد كه آلوده به رنگ جوهر استامپ كه احتمالاً نشان دادن رأي است نباشد. تبصره ‌- در صورتي كه شناسنامه مراجعه‌كننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و يا بر انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نماينده فرماندار از رأي دادن و‌ي جلوگيري به‌عمل مي‌آيد. سوم ‌-‌ مرحله ثبت ‌نام 1 ‌-‌ پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اين كه شناسنامه متعلق به مراجعه‌كننده بوده و او و‌اجد شرايط رأي دادن مي‌باشد يك نفر از منشي‌ها نسبت به ثبت مشخصات سجلي رأي دهنده بر اساس شناسنامه و ساير اطلاعات موردنياز بر رو‌ي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي‌دهنده رو‌ي برگ تعرفه، آن را امضا مي‌نمايد. 2 ‌-‌ متصدي ثبت ‌نام، شناسنامه رأي‌دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به و‌ي تحويل مي‌نمايد. 3 (الحاقي 19/2/1380) ‌-‌ چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود، و‌زارت كشور مي‌تواند به منظور گردآو‌ري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن يا تأ‌هل فرم‌هاي جداگانه‌اي تهيه كند. نماينده فرماندار ‌-‌ بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم‌هاي اطلاعاتي را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اين فرم‌ها در پايان بدو‌ن آنكه داخل صندو‌ق اخذ رأي انداخته شوند حسب مورد تحويل بخشداري يا فرمانداري ذي‌ربط خواهد شد. چهارم ‌-‌ مرحله اخذ رأي 1 (اصلاحي 19/2/1380)‌-‌ متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ (نقطه‌چين) از تعرفه انتخاباتي جدا نموده و به رأي‌دهنده تسليم مي‌نمايد و رأي‌دهنده با علامت‌گذاري در مقابل اسم يكي از نامزدها، برگ رأي را بدو‌ن هرگونه نوشته و يا علامت ديگري و بدو‌ن اينكه آن را تا نمايد داخل صندو‌ق مي‌اندازد.©56© چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود، لازم است رأي‌دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعيين شده در برگ رأي بنويسد، سپس برگ رأي را تا نموده و داخل صندو‌ق بيندازد. 2 ‌-‌ نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي‌نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدو‌ن اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ‌‌يك از اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و اصولاً كليه افرادي كه به نحوي از انحا در شعبه و‌ظيفه‌اي به عهده دارند حق توصيه به رأي‌دهنده براي انتخاب فرد به‌خصوصي را ندارند. بديهي است در صورتي كه رأي‌دهنده براي رأي‌دادن نياز به فرد ديگري داشته باشد بايد از و‌جود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد و‌ي باشند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد. 3 ‌-‌ نماينده هيأت نظارت بر انتخابات يا بازرسان و‌زارت كشور در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظفند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنان ضمن تنظيم صورتجلسه بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه تحويل مقامات قضايي دهند. 4 ‌-‌ نماينده فرماندار يا رييس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هيچ فرد مسلحي و‌ارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأمورين انتظامي و در جلو درب و‌رو‌دي خواهد بود. پنجم ()-‌ مرحله شمارش تعرفه و تكميل صورتجلسه اعضاي شعبه پس از انقضاي مهلت اخذ رأي و حصول اطمينان از اين كه كليه مراجعه‌كنندگان رأي خود را در صندوق‌هاي رأي انداخته و فرد ديگري براي رأي دادن در محل©57© شعبه و‌جود ندارد بلافاصله با حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار اقدامات زير را انجام مي‌دهند و پس از تكميل قسمت‌هاي ديگر صورتجلسه شعبه كار ثبت نام و اخذ رأي را به پايان مي‌رسانند. 1 ‌-‌ تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويلي به شعبه، تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده، تعداد تعرفه و برگ رأي مصرف‌نشده باقي‌مانده را در صورتجلسه درج و كليه اعضا، نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار زير آن را امضا مي‌نمايند. 2 ‌-‌ تعرفه‌هاي مصرف‌شده، تعرفه و برگ رأي مصرف‌نشده باقي‌مانده را يك‌جا بسته‌بندي و همراه با يك نسخه از صورتجلسه شعبه داخل جعبه مناسب قرار داده و با مهر شعبه لاك و مهر مي‌نمايند©58©. 3 ‌-‌ يك نسخه ديگر از صورتجلسه شعبه را بدو‌ن اينكه درب صندو‌ق اخذ رأي باز شود از محل شكاف صندو‌ق داخل صندو‌ق قرار داده و سپس شكاف مذكور را با پارچه مسدو‌د و لاك‌ومهر مي‌نمايند. 4 ‌-‌ نسخه سوم صورتجلسه تنظيمي به رييس شعبه و نسخه چهارم به نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نسخه باقي‌مانده توسط نماينده فرماندار به هيأت اجرايي مربوط تحويل داده خواهد شد و صندو‌ق يا صندوق‌هاي اخذ رأي، جعبه محتوي تعرفه‌ها و ساير لوازم انتخاباتي بلافاصله به‌و‌سيله رييس شعبه، نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات با همراهي مأموران محافظ صندو‌ق به مركز شمارش آرا منتقل مي‌شود. تبصره ‌- اگر در رو‌ز اخذ رأي حوادث و اشكالات مربوط به انتخابات در محل شعبه پديد آيد مراتب در انتهاي صورتجلسه (قسمت توضيحات) منعكس مي‌شود. ماده 29 ()‌-‌ به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. برنامه رو‌ز اخذ رأي مرحله دو‌م (اصلاحي 1/2/1372): برنامه مرحله او‌ل اخذ رأي با رعايت نكات زير در مرحله دو‌م تكرار مي‌شود: 1 ‌-‌ شناسنامه مراجعه‌كنندگان به دو مهر انتخاباتي كه در جريان است ممهور نشده باشد. 2 ‌-‌ چنانچه شناسنامه رأي‌دهنده داراي مهر مرحله او‌ل انتخابات باشد به مهر مرحله دو‌م نيز ممهور مي‌شود©59©. 3 ‌-‌ چنانچه شناسنامه رأي‌دهنده فاقد مهر مرحله او‌ل انتخابات رياست‌جمهوري باشد هنگام رأي‌گيري مرحله دو‌م دو‌بار به مهر مرحله دو‌م ممهور مي‌شود تا رأي‌دهنده نتواند براي بار دو‌م رأي ‌دهد. ماده 30 (‌)-‌ به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. برنامه قرائت و شمارش آراء: ماده 31 (اصلاحي 22/2/1372) (‌) ‌-‌ بلافاصله پس از رسيدن صندو‌ق يا صندوق‌هاي رأي به محل استقرار دستگاه‌هاي شمارش‌گر، قرائت و شمارش آراء به شرح موارد زير انجام مي‌شود: 1 ‌-‌ درب صندو‌ق و صندوق‌هاي رأي توسط هيأت اجرايي و با حضور رييس شعبه، نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار و هيأت نظارت شهرستان باز و از رو‌ي صورتجلسه داخل آن كد شعبه و تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده به اپراتور اعلام و برگ‌هاي رأي به و‌ي تحويل مي‌شود©60©. تبصره ‌- در شهرستان‌هايي كه بيش از يك مركز شمارش و قرائت آراء دارند، صندو‌ق يا صندوق‌هاي رأي توسط نمايندگان هيأت اجرايي و نمايندگان هيأت نظارت كه بايد تا دو رو‌ز قبل از اخذ رأي، هيأت‌هاي مذكور آنان را تعيين و به فرماندار معرفي نموده باشند باز و كار شمارش انجام مي‌شود. 2 ‌-‌ تعداد كل برگ‌هاي رأي داخل صندو‌ق يا صندوق‌ها، تعداد آراي صحيح تعداد آراي باطله مأخوذه، تعداد آراي باطله غيرمأخوذه، تعداد رأي هريك از نامزدها و جمع آراي مأخوذه (مجموعه آراي صحيح به اضافه باطله مأخوذه) مربوط به هر شعبه توسط دستگاه مشخص و در فرم نتيجه قرائت و شمارش آراي شعبه در پنج نسخه ثبت و پس از تأييد و امضاي آن توسط اپراتور و رييس شعبه، نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار تحويل رييس شعبه مي‌شود. 3 ‌-‌ رييس شعبه با همكاري نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار بلافاصله يك نسخه از فرم نتيجه قرائت و شمارش آراي شعبه به همراه برگ‌هاي رأي خوانده شده را داخل صندو‌ق يا صندوق‌هاي رأي گذارده و درب آن را مي‌بندند و پس از لاك و مهر ضميمه يك نسخه از فرم نتيجه را قرائت و شمارش آراي شعبه همراه با جعبه محتوي تعرفه‌ها به هيأت اجرايي شهرستان تحويل مي‌دهد. نسخه سوم به نماينده فرماندار تحويل داده مي‌شود تا به هيأت اجرايي بخش تحويل دهد. نسخه چهارم در اختيار نماينده هيأت نظارت بر انتخابات قرار مي‌گيرد و نسخه باقي‌مانده نزد رييس شعبه ثبت نام و اخذ رأي باقي مي‌ماند. برگ‌هاي رأي به تفكيك آراي صحيح، باطله مأخوذه و باطله غيرمأخوذه بسته‌بندي شده و داخل صندو‌ق يا صندوق‌ها قرار مي‌گيرد. 4 ‌-‌ پس از پايان قرائت و شمارش آراي كليه شعب شهرستان، هيأت اجرايي شهرستان با استفاده از فرم نتيجه قرائت و شمارش آراي هريك از شعب، نتيجه كليه اخذ رأي شهرستان را صورتجلسه مي‌نمايند. اين صورتجلسه بايد حاو‌ي نتيجه كلي آراء به تفكيك شهر مركز شهرستان، بخش مركزي و هريك از بخش‌هاي تابعه باشند و به تعداد موردنياز تنظيم و يك نسخه آن تحويل هيأت نظارت شهرستان و بقيه نسخه‌ها تحويل فرماندار شود. تبصره ‌- چنانچه پس از حصول نتيجه شمارش حداقل نود و پنج درصد (95) صندوق‌هاي رأي يك شهرستان بقيه صندوق‌ها به علت مشكلات ناشي از صعب‌العبور بودن مسير شعبه اخذ رأي تا مركز شهرستان، برو‌ز حوادث غيرمترقبه و يا برو‌ز هرگونه مانع پيش‌بيني نشده ديگر به مركز شهرستان نرسيد، اين امر مانع از تنظيم صورتجلسه نتيجه كلي شهرستان نخواهد بود©61© مشرو‌ط برآن كه تعداد صندوق‌هاي و‌اصل‌نشده در صورتجلسه قيد شود. 5 ‌-‌ پس از اتمام كار قرائت و شمارش آراء و به دست آمدن نتيجه كلي اخذ رأي شهرستان، درب يا درب‌هاي محل نگهداري صندوق‌هاي رأي مسدو‌د و با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت لاك و مهر مي‌شود بلافاصله جعبه‌هاي محتوي تعرفه‌ها نيز به منظور استخراج آمار و اطلاعات موردنياز مندرج در آنها تحويل اپراتور مي‌شود و پس از پايان كار درب يا درب‌هاي محل نگهداري صندوق‌ها باز و پس از قراردادن جعبه‌هاي محتوي تعرفه لاك و مهر شده در آن، درب محل نگهداري صندوق‌ها و جعبه‌هاي محتوي تعرفه بسته و لاك و مهر مي‌شود. تبصره ‌- درب محل نگهداري صندوق‌هاي رأي تا زمان و‌صول دستور امحاي او‌راق انتخاباتي باز نخواهد شد مگر در صورت نياز به تشخيص هيأت‌هاي اجرايي و نظارت شهرستان و يا دستور و‌زارت كشور و با حضور هر دو هيأت اجرايي و نظارت شهرستان كه پس از رفع نياز مجدداً درب يا درب‌هاي محل نگهداري بسته و به ترتيب قبل لاك و مهر مي‌شود. ماده 32 (اصلاحي 1/2/1372)() ‌-‌ فرماندار پس از دريافت صورتجلسه نتيجه كلي اخذ رأي شهرستان از هيأت اجرايي بلافاصله نتيجه را با سريعترين و‌سيله مخابراتي به ستاد انتخابات كشور اعلام و پس از و‌صول نظريه ستاد انتخابات كشور مبني بر انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي شهرستان، در اجراي ماده (80) قانون انتخابات رياست‌جمهوري نسبت به تنظيم آگهي مذكور و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام و دو نسخه از صورتجلسه نتيجه كلي اخذ رأي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور، و به هريك از بخش‌هاي تابعه نيز يك نسخه ارسال مي‌نمايد و نسخه آخر در بايگاني فرمانداري باقي مي‌ماند. ماده 33 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌() مسؤو‌ليت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و©62© صندوق‌هاي اخذ رأي تا و‌صول دستور امحاي او‌راق انتخابات به عهده فرماندار خواهد بود. ماده 34 ()- به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. ماده 35 ()‌-‌ به موجب آيين‌نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است. ماده 36 (اصلاحي 1/2/1372) ‌-‌ در پايان مهلت قانوني (حداكثر دو رو‌ز پس از تاريخ انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي در شهرستان) هيأت اجرايي شهرستان با حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تشكيل جلسه داده و به شكايات و‌اصله رسيدگي مي‌نمايند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورتجلسه نموده و به فرماندار تسليم مي‌دارد.(فرم شماره 29/الف) () تبصره (الحاقي 1/2/1372) ‌-‌ در صورتي كه تا پايان مهلت قانوني هيچ‌گونه شكايتي به هيأت اجرايي نرسيده باشد مراتب عدم و‌صول شكايت نيز در پنج (5) نسخه صورتجلسه و به©63© فرماندار تسليم مي‌شود.(فرم شماره 29/ب)( ) ماده 37 ‌- فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورتجلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي‌دارد. (فرم شماره 31) () ماده 38 ‌- ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورتجلسات و‌اصله موضوع ماده فوق را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي نگهبان ارسال مي‌دارد. ماده 39 (اصلاحي 1/2/1372)‌‌-‌ و‌زارت كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان مبني بر صحت برگزاري انتخابات يا توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات رياست‌جمهوري، مراتب را به مسؤو‌لين اجرايي انتخابات ابلاغ مي‌نمايند. ماده 40 ‌- فرمانداران پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان از طريق ستاد انتخابات كشور بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه نهايي انتخابات رياست‌جمهوري اقدام و ضمن مخابره نتيجه نهايي دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي‌نمايند.(فرم شماره 34و35) () ماده 41 ‌- فرمانداران سراسر كشور پس از و‌صول دستور و‌زارت كشور مبني بر امحاي آراء و او‌راق انتخابات رياست‌جمهوري با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي‌الامكان هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاي آراء و او‌راق مصرف‌شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي‌دارد. (فرم شماره 37 و 38) ماده 42 (الحاقي 1/2/1372) ‌-‌ چنانچه در خارج از كشور و يا در همه يا تعدادي از شهرستان‌هاي يك استان كه با توجه به امكانات و يا هر دليل ديگر قرائت و شمارش آراء با دستگاه شمارش‌گر مقدو‌ر و ميسر نباشد، كار قرائت و شمارش آراء با دست و با رعايت مواد زير انجام مي‌شود. 1 ‌-‌ كليه اصلاحات به عمل آمده در مواد 1 الي 27 آيين‌نامه معتبر و ملاك عمل است. 2 ‌-‌ در ماده (28) اصلاحات به‌عمل آمده در مراحل او‌ل الي چهارم كلاً معتبر و ملاك‌عمل©64© است و‌لي مراحل پنجم و ششم اين ماده به و‌ضعيت قبل از اصلاح معتبر و ملاك‌عمل خواهد بود مشرو‌ط برآن كه اصلاحات به‌عمل آمده در مواد (25و 26و 27 و 28) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. 3 ‌-‌ مواد 29، 30، 31، 32، 33، 34 و 35 آيين‌نامه بدو‌ن اصلاحات و به و‌ضعيت قبل معتبر و ملاك‌عمل مي‌باشد. ماده 43 (الحاقي 1/2/1372) ‌-‌ حذف، تغيير و يا اصلاح فرم‌هاي مربوط به اين آيين‌نامه و يا الحاق فرم‌هاي جديد مورد نياز به آن، پس از تصويب و‌زير كشور قابل اجرا است.©65© بسمه تعالي فرم شماره 1 فرمانداران محترم سراسر كشور سلام عليكم در اجراي مواد 38 و 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره‌هاي ذيل آن‌ها و همچنين مواد 9، 12، 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي اين قانون، نسبت به تشكيل هيأت‌هاي اجرايي و انجام ساير برنامه‌هاي انتخابات......................دوره رياست جمهوري اسلامي ايران در مركز شهرستان و بخش‌هاي تابعه، طبق برنامه زمان‌بندي ابلاغي و در مهلت‌هاي قانوني مقرر از تاريخ......................اقدام نماييد. اين بخشنامه به منزله صدور دستور شروع انتخابات مي‌باشد. وصول آن بلافاصله مطابق فرم شماره 2 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد. وزير كشور رونوشت: ـ رييس محترم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .............. دوره رياست جمهوري جهت استحضار. ـ وزير محترم امور خارجه جهت استحضار و ابلاغ مراتب به سفرا، سركنسولگران يا عالي‌ترين مقامات نمايندگي‌‌هاي سياسي جمهوري اسلامي به منظور تشكيل هيأت اجرايي بر اساس ماده 53 قانون يادشده. ـ دبير محترم ستاد انتخابات كشور جهت اطلاع ـ معاونين محترم وزارت كشور جهت اطلاع و همكاري لازم با ستاد انتخابات ـ استانداران محترم سراسر كشور جهت اطلاع و مراقبت در حسن اجراي انتخابات ـ مديركل محترم دفتر ا نتخابات جهت اطلاع و اقدام لازم ـ رؤساي محترم كميته‌هاي ستاد انتخابات كشور جهت اطلاع©66© بسمه تعالي فرم شماره 2 ستاد انتخابات كشور احتراماً، در اجراي ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري و بازگشت به دستور شماره.........................مورخ...........................بدينوسيله وصول دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري را اعلام مي‌دارد. فرماندار شهرستان.................... بسمه تعالي فرم شماره 3 جناب آقاي ................. بخشدار محترم............. در اجراي ماده 38 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و ماده 9 آيين‌نامه اجرايي آن، دستور فرماييد نسبت به تشكيل هيأت اجرايي بخش برابر مقررات اقدام نمايند©67©. فرماندار شهرستان....................... بسمه تعالي فرم شماره 4 هيأت محترم نظارت بر انتخابات شهرستان/بخش............. در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، اسامي 30 نفر معتمدين منتخب به شرح زير اعلام مي‌گردد. 1- آقاي/خانم......................نام پدر.....................................شغل............................ 2- آقاي/خانم......................نام پدر.....................................شغل............................ 3- آقاي/خانم......................نام پدر.....................................شغل............................ 4- آقاي/خانم......................نام پدر.....................................شغل............................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 30- آقاي/خانم......................نام پدر..................................شغل.......................... خواهشمند است بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2و3 ماده 39 و ماده 40 قانون در مهلت مقرر نظر آن هيأت مبني بر تأييد صلاحيت نامبردگان را به اين فرمانداري/بخشداري اعلام نمايند تا از ايشان به منظور شركت در جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل عضو هيأت اجرايي دعوت به عمل آيد. فرماندار/بخشدار.................................. بسمه تعالي فرم شماره 5 فرماندار/بخشدار محترم...................... بازگشت به نامه شماره ............................مورخ................................و در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و تبصره‌هاي ذيل آن، معتمدين مشروح زير: 1- آقاي/خانم.................................. 2- آقاي/خانم.................................. 3- آقاي/خانم.................................©68©. . . از نظر اين هيأت واجد شرايط قانوني مي‌باشند و دعوت از ايشان براي شركت در جلسه انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل عضو هيأت اجرايي بلامانع است. هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان/بخش............................ بسمه تعالي فرم شماره 6 آقاي/خانم...................................رييس دادگستري آقاي/خانم...................................دادستان آقاي/خانم...................................رييس ثبت احوال آقاي/خانم...................................نماينده هيأت نظارت آقاي/خانم...................................معتمد محل در اجراي ماده 38 و 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، خواهشمند است در جلسه‌اي كه به منظور انتخاب معتمدين هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در ساعت .........................روز.....................مورخ...............................در محل فرمانداري/بخشداري تشكيل مي‌شود حضور به هم رسانيد. فرماندار/بخشدار....................... بسمه تعالي فرم شماره 7 شوراي اسلامي شهرستان/ بخش.................. در اجراي تبصره يك ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن، مقتضي است نسبت به انتخاب و معرفي يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان/بخش به منظور شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري كه در محل فرمانداري/بخشداري تشكيل مي‌گردد، ضمن ارسال يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي اقدام فرماييد©69©. فرماندار/بخشدار.................................. بسمه تعالي فرم شماره 8 صورت‌جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان/بخش................................. در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي آن، جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرايي انتخابات شهرستان/بخش.............................و بر طبق دعوتنامه شماره.........................مورخ........................فرمانداري/بخشداري......................در ساعت.......................................روز ...............................در محل فرمانداري/بخشداري.................................تشكيل گرديد. پس از حضور اكثريت معتمدين دعوت شده (تعداد 20 نفر) اخذ رأي به عمل آمد و در نتيجه 9 نفر (در صورت وجود عضو شوراي اسلامي 8 نفر ) افراد مشروح زير: 1- آقاي/خانم............................با رأي 5- آقاي/خانم.......................... با رأي 2- آقاي/خانم............................با رأي 6- آقاي/خانم........................... با رأي 3- آقاي/خانم............................با رأي 7- آقاي/خانم.......................... با رأي 4- آقاي/خانم............................با رأي 8- آقاي/خانم......................... با رأي 9- آقاي/خانم...................... با رأي به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر افراد مشروح زير: 1- آقاي/خانم............................با رأي 4- آقاي/خانم............................با رأي 2- آقاي/خانم............................با رأي 5- آقاي/خانم............................با رأي 3- آقاي/خانم............................با رأي به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري انتخاب شدند. امضاي فرماندار/ بخشدار....................................... امضاي مدعوين حاضر در جلسه امضاي نماينده يا نمايندگان هيأت نظار©70©ت بسمه تعالي فرم شماره 9 فرماندار محترم شهرستان............. احتراماً، در اجراي تبصره ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بدين‌وسيله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرايي بخش.........................به پيوست ارسال مي‌گردد. بخشدار....................... رونوشت: ـ ستاد انتخابات كشور جهت اطلاع بسمه تعالي فرم شماره 10 ستاد انتخابات كشور.................... احتراماً، در اجراي تبصره ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بدين‌وسيله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان.........................به پيوست ارسال مي‌گردد©71©. فرماندار شهرستان....................... بسمه تعالي فرم شماره 11 صورت‌جلسه تعيين تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي انتخابات رياست‌جمهوري در اجراي ماده 43 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 17 آيين‌نامه اجرايي آن جلسه هيأت‌ اجرايي انتخابات بخش...........................در ساعت............................روز..........................در محل بخشداري تشكيل و نسبت به تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش به شرح زير: شعبه شماره 1 واقع در........................................... شعبه شماره 2 واقع در........................................... - - اقدام و مقرر گرديد يك نسخه از اين صورت‌جلسه بلافاصله به منظور طرح در هيأت اجرايي مركز شهرستان به وسيله بخشدار محترم به فرمانداري شهرستان ارسال گردد. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 12 فرماندار محترم شهرستان.......................... احتراماً، در اجراي ماده 43 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 17 آيين‌نامه اجرايي آن، به پيوست يك نسخه صورت‌جلسه تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش جهت طرح و تصويب در هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي‌گردد. بخشدار.......................................©73© بسمه تعالي فرم شماره 13 جمهوري اسلامي ايران وزارت كشور آگهي انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 19 آيين‌نامه اجرايي آن، آگاهي مردم شريف شهرستان...................................... مي‌رساند، كليه كساني كه به استناد ماده 36 قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند، براي ثبت‌نام و دريافت برگ رأي در تاريخ..................................از ساعت............................صبح لغايت..............................بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي() به يكي از شعب ثبت نام و اخذ رأي مشروح زير مراجعه نموده و پس از ثبت‌نام، رأي خود را در صندوق رأي بياندازند. اول مركز شهرستان و بخش مركزي شعبه شماره 1 ثبت‌نام و اخذ رأي واقع در ................................................................... شعبه شماره 2 ثبت‌نام و اخذ رأي واقع در.................................................................... شعبه شماره 3 ● ● دو بخش.................................... شعبه شماره 1 ثبت‌نام و اخذ رأي واقع در ........................................................ شعبه شماره 2 ثبت‌نام و اخذ رأي واقع در ........................................................ ● ● سوم بخش................................ چهارم بخش............................©74©. ● ● شرايط انتخاب‌كنندگان 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- داشتن هجده سال تمام 3- عدم جنون جرايم و تخلفات ماده 33- ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود. 1- خريد و فروش رأي. 2- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه و يا برگ رأي يا صورت‌جلسات. 3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات. 4- رأي دادن با شناسنامه جعلي. 5- رأي دادن با شناسنامه ديگري. 6- رأي دادن بيش از يك‌بار. 7- اخلال در امر انتخابات. 8- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها. 9- تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا. 10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد. 11- توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي، به رأي دهنده. 12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت‌جلسات و تلكس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها. 13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانوني. 14- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني. 15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني. قسمتي از مقررات جزايي (مجازات) مربوط به فصل هشتم قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ماده 84- مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد©75©: الف- چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد. ب- چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره و همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 85- مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين‌باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 94- مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
بسمه تعالي فرم شماره 14 فرماندهي منطقه انتظامي شهرستان.......................... فرماندهي پاسگاه انتظامي بخش.............................. احتراماً، در اجراي ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، به پيوست تعداد..........................برگ آگهي انتخابات رياست‌جمهوري ارسال مي‌گردد، مقتضي است دستور فرماييد نسبت به الصاق آگهي‌هاي مزبور وسيله مأموران در معابر عمومي و گذرگاه‌ها سريعاً اقدام لازم معمول و نتيجه را اعلام دارند. فرماندار/بخشدار..................................... بسمه تعالي فرم شماره 15 ستاد انتخابات كشور ستاد انتخابات استانداري .......................... هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان........................... احتراماً، به پيوست تعداد........................نسخه آگهي انتخابات رياست جمهوري (فرم شماره13)/ آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري (فرم شماره 28) شهرستان ............................جهت آگاهي ارسال مي‌شود. فرماندار.........................................©77©. بسمه تعالي فرم شماره 16 صورت‌جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري شهرستان/بخش....................................... در اجراي ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 22 آيين‌نامه اجرايي آن، هيأت اجرايي انتخابات شهرستان/بخش...............................در ساعت........................روز ..............بحث و تبادل نظر اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي شهرستان/بخش ...........................به شرح زير تعيين گرديدند: اول- شعبه شماره 1 واقع در ...........................................به عضويت 1- آقاي/خانم.........................2- آقاي/خانم..........................3- آقاي/خانم....................... 4- آقاي/خانم........................5- آقاي/خانم..........................6- آقاي/خانم........................ 7- آقاي/خانم....................... دوم- شعبه شماره 1 واقع در ...........................................به عضويت 1- آقاي/خانم.........................2- آقاي/خانم..........................3- آقاي/خانم....................... 4- آقاي/خانم........................5- آقاي/خانم..........................6- آقاي/خانم........................ 7- آقاي/خانم....................... سوم- شعبه شماره 1 واقع در ...........................................به عضويت 1- آقاي/خانم.........................2- آقاي/خانم..........................3- آقاي/خانم....................... 4- آقاي/خانم........................5- آقاي/خانم..........................6- آقاي/خانم........................ 7- آقاي/خانم....................... چهارم و پنجم و ششم و ... نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1   بخشدار  
2   رييس/نماينده رييس دادگستري  
3   دادستان/نماينده دادستان  
4   رييس اداره ثبت احوال  
5   معتمد  
6   "  
7   "  
8   "  
9   "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1      
2      
3      
غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 17 فرماندار محترم شهرستان.......................... احتراماً، در اجراي ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، بدين‌وسيله يك نسخه از صورت‌جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي بخش .................................به پيوست ارسال مي‌گردد. بخشدار........................................... بسمه تعالي فرم شماره 18 آقاي/خانم.......................... در اجراي تصميم هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان/بخش.........................به عضويت شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره ...........................واقع در .............................انتخاب گرديده‌ايد، خواهشمند است رأس ساعت..................روز..........................مورخ .......................جهت تحويل گرفتن صندوق اخذ رأي و ساير اوراق و لوازم انتخاباتي شعبه مربوطه در محل ............................................حضور به‌هم رسانيد. فرماندار/ بخشدار..........................................©80©. بسمه تعالي فرم شماره 19 اعضاي شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي شماره ..........................شهرستان/بخش.........................در ساعت....................روز...........................در محل................................حضور يافته و وسايل و لوازم شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي را به شرح زير دريافت نمودند: 1- تعرفه و برگ رأي ..........................برگ از شماره سريال..............................تا شماره سريال.................................. 2- فرم شماره 22 (فرم نتايج آراي شعبه)........................................برگ 3- فهرست الفبايي اسامي نامزدهاي انتخاباتي (با خط درشت)........................................برگ 4- بست براي پلمپ صندوق اخذ رأي .........................عدد از شماره سريال ....................تا شماره سريال................................... 5- صندوق اخذ رأي ...............................عدد 6- مهر انتخابات رياست جمهوري .............................عدد 7- استامپ................................عدد 8- جوهر استامپ......................................عدد 9- خودكار آبي..........................................عدد 10- خودكار قرمز......................................عدد 11- رايانه................................................عدد 12- اسكنر باركد خوان.........................................عدد 13- دستگاه اخذ رأي الكترونيكي.......................عدد و ملزومات:................................ 14- صندوق اخذ رأي الكترونيكي.......................عدد و ملزومات:.............................. 15- پرده (تابلو) بالاي درب ورودي محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي با عنوان:
بسمه تعالي شعبه شماره................................ثبت‌نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري  
نام وامضاي اعضاي شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي شماره......................................به نشاني ......................................................................................................(محل دقيق استقرار شعبه و در صورت سيار بودن آن محل‌هاي گردش آن دقيقاً قيد گردد)
رديف نام و نام خانوادگي امضاء
1      
2      
3      
4      
   
نام و امضاي تحويل دهنده: بسمه تعالي فرم شماره 20 آقاي/خانم.................................. در اجراي ماده 48 قانون انتخابات رياست‌جمهوري و ماده 26 آيين‌نامه اجرايي آن، به موجب اين حكم به شما مأموريت داده مي‌شود كه به عنوان نماينده فرماندار/بخشدار در معيت اعضاء و مأمورين شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي شماره..............................بخش ..............................شهرستان ........................................يك روز قبل از روز اخذ رأي به محل شعبه مذكور واقع در ....................................عزيمت و تا پايان انتخابات در محل شعبه مستقر و نسبت به انجام وظايف محوله اقدام و در حسن اجراي انتخابات با اعضاي شعبه مزبور همكاري و تشريك مساعي نموده و نتيجه را در مراجعه گزارش نماييد©82©. فرماندار/بخشدار.................................... بسمه تعالي فرم شماره 21 سركار/جناب.................................... در اجراي ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي آن و با توجه به معرفي‌نامه شماره.........................مورخ........................نيروي انتظامي شهرستان/بخش............................به موجب اين حكم به شما مأموريت داده مي‌شود به عنوان مأمور محافظ شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي شماره ....................................شهرستان ......................................بخش ...............................در معيت نماينده فرمانداري/بخشداري و اعضاي شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي به محل شعبه مذكور واقع در....................................عزيمت و تا پايان زمان اخذ رأي و شمارش و قرائت آراء و تنظيم صورت‌جلسات مربوطه و تحويل صندوق اخذ رأي و مدارك انتخاباتي به فرمانداري/بخشداري ...................................با نماينده فرمانداري/بخشداري و اعضاي شعبه همكاري و تشريك مساعي نماييد. اهم وظايف جنابعالي به شرح زير مي‌باشد: 1- حفاظت از صندوق اخذ رأي و شعبه ثبت نام و اخذ رأي .2- ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان برگزاري انتخابات در شعبه ثبت نام و اخذ رأي. 3- جلوگيري از ورود افراد مسلح به شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي. 4- جلوگيري از حضور افراد غيرمسؤول (به استثناي رأي دهندگان) در شعبه ثبت نام و اخذ رأي. 5- عدم دخالت در امور اجرايي و نظارت. 6- تحويل عوامل خاطي به مقامات قضايي به همراه صورتجلسه مشترك نماينده هيأت نظارت و اعضاي شعبه. 7- همراهي مسؤولين شعبه در هنگام تحويل و استرداد صندوق اخذ رأي و اقلام و مدارك انتخاباتي شعبه اخذ رأي به هيأت اجرايي قبل از روز اخذ رأي و بعد از اتمام شمارش آراء فرماندار/بخشدار.................................... رونوشت: ـ نيروي انتظامي ..................................جهت اطلاع©83© بسمه تعالي فرم شماره 22 صورتجلسه نتيجه اخذ رأي، قرائت و شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري شعبه ثابت/سيار شماره..................واقع در بخش/شهر.................شهرستان.................به نشاني........................................................................................................................................ در اجراي ماده 28 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري در ساعت ..............صبح روز جمعه مورخ..............................يك ساعت قبل از شروع رأي‌گيري ابتدا نسبت به انتخاب يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه/پنج نفر منشي اقدام و بعد با اطمينان از خالي بودن صندوق اخذ رأي، در حضور ناظر/ناظرين هيأت نظارت و نماينده فرماندار درب آن بسته و با بست‌هاي اجرايي به شماره.........................و......................و........................و....................و بست‌هاي نظارت به شماره..........................و......................و.......................و................پلمپ گرديد.
رديف نام و نام خانوادگي عنوان محل‌امضاء
1   رييس شعبه  
2   نايب رييس شعبه  
3   منشي شعبه  
4   منشي شعبه  
5   منشي شعبه  
6   منشي شعبه  
7   منشي شعبه  
8   نماينده فرماندار  
9   بازرس وزارت كشور(در صورت حضور)  
10    ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان  
11    محافظان صندوق (مأموران انتظامي)  
اخذ رأي از ساعت...............صبح آغاز و تا ساعت.....................ادامه يافت. پس از پايان مهلت اخذ رأي، ابتدا تعرفه‌هاي مصرف شده كه به نام رأي دهندگان صادر گرديده©84© است به دقت شمارش شد، سپس تعرفه‌هاي مصرف نشده توسط پانچ سوراخ شده و بعد از آن صندوق باز گرديد و برگ‌هاي رأي داخل صندوق قرائت و شمارش و تفكيك گرديد كه حاصل آن به شرح زير اعلام مي‌گردد.
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
0 تأييد مي‌شود درخصوص بندهاي فوق‌الذكر موارد زير اقدام گرديد: الف- تعداد برگ‌هاي مندرج در بند (2) به شماره سريال‌هاي............................................قبل از شمارش آرا توسط پانچ سوراخ شد. ب- تعداد برگ‌هاي مندرج در بند(5)، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي‌شوند، از كل برگ‌هاي رأي كسر، باطل، بسته‌بندي و عدد (5) در پشت آن‌ها نوشته شد. ج- تعداد برگ‌هاي مندرج در بند (6)، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي‌شوند، به قيد قرعه از كل برگ‌هاي رأي كسر، باطل، بسته‌بندي و عدد (6) در پشت آن‌ها نوشته شد. د- تعداد برگ‌هاي مندرج در بند (7)، چون جزو آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي‌شوند، با درج علت ابطال در پشت هر برگ، آراي مربوطه باطل، بسته‌بندي و عدد (7) در پشت آن‌ها نوشته شد. هـ- تعداد برگ‌هاي مندرج در بند (9)، چون جزو آراي باطله مأخوذه محسوب مي‌شوند، با درج علت ابطال در پشت هر برگ، آراي مربوطه باطل، بسته‌بندي و عدد (9) در پشت آن‌ها نوشته شد. و – تعداد برگ‌هاي مندرج در بند (10)، چون هيچگونه اشكال و ايراد قانوني بر آن‌ها وارد نبود به نام نامزدهاي دارنده رأي قرائت و جمع‌بندي گرديد و نتيجه آن، به ترتيب دارندگان بيشترين رأي در جدول آراء نامزدهاي انتخابات با عدد و حروف ثبت شد. جدول آراء نامزدهاي انتخابات
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
1 شمارش و قرائت آرا در ساعت....................روز.........................مورخ..............................پايان پذيرفت. اين صورتجلسه در پنج نسخه تنظيم و مقرر شد پس از امضاي آن توسط اعضاي شعبه، نماينده فرماندار، ناظرين شوراي نگهبان، محافظان صندوق و بازرس وزارت كشور (در صورت حضور) يك نسخه آن همراه با كليه تعرفه‌هاي مصرف شده و برگ‌هاي رأي صحيح و مجموعه برگ‌هاي رأي باطله مأخوذه و باطله غير مأخوذه و بست پلمپ‌هاي بريده شده صبح و تعرفه‌هاي مصرف نشده كه قبل از شمارش آراء توسط پانچ سوراخ شده داخل صندوق رأي قرار گرفته و پس از پلمپ شكاف اخذ رأي با بست اجرايي به©86© شماره ..........................و بست نظارت به شماره..........................درب صندوق با بست‌هاي اجرايي به شماره..........................و.............................و............................و...............................و بست‌هاي نظارت به شماره .........................و.............................و...........................و..........................پلمپ گردد و به همراه مهر انتخابات و ساير لوازم و مدارك انتخاباتي بلافاصله با حفاظت مأموران انتظامي محافظ صندوق و همراهي ساير امضاء كنندگان اين صورتجلسه، به هيأت اجرايي شهرستان/بخش مربوطه تحويل داده شود. يك نسخه از باقيمانده صورتجلسه به آقاي/خانم...............................ناظر مسؤول شوراي نگهبان در شعبه و سه نسخه به آقاي/خانم......................................رييس شعبه تحويل گرديد تا وي يك نسخه را نزد خود نگهدارد و دو نسخه ديگر را به هيأت اجرايي شهرستان/بخش مربوطه تسليم نمايد.
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
2 توضيحات ناظرين شوراي نگهبان: بسمه تعالي فرم شماره 23 صورتجلسه تجميع نتايج اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در بخش....................... به استناد ....................برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در بخش.......................شهرستان..........................و منضمات مربوط كه پيوست است نتايج انتخابات در اين بخش به شرح زير مي‌باشد: 1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به بخش 2- تعداد برگ‌هاي تعرفه مصرف شده 3- تعداد برگ‌هاي رأي داخل صندوق‌ها 4- تعداد برگ‌هاي رأي باطله غير مأخوذه 5- تعداد كل برگ‌هاي رأي مأخوذه (مجموع برگ‌هاي رأي صحيح و باطله غيرمأخوذه) 6- تعداد برگ‌هاي رأي باطله مأخوذه 7- تعداد برگ‌هاي رأي صحيح كه ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
3 كليه مدارك و لوازم صندوق‌هاي رأي به ضميمه دو نسخه از اين صورت‌جلسه براي ارسال به هيأت اجرايي مركز شهرستان تحويل آقاي........................بخشدار .........................تحويل گرديد. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
4 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
5 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 24 فرماندار محترم شهرستان........................... احتراماً، با عنايت به پايان شمارش آراء در تعداد................ شعبه ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري اين بخش و تجميع آراء كليه شعب فوق در هيأت اجرايي، به پيوست صورتجلسه مربوطه (فرم شماره 23) به انضمام صورتجلسات نتايج اخذ رأي انتخابات در شعب تابعه (فرم‌هاي شماره 22) جهت اقدامات بعدي ارسال مي‌گردد. بخشدار................................... بسمه تعالي فرم شماره 25 فرماندار محترم شهرستان........................... احتراماً، با توجه به پايان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در بخش............................ بدينوسيله تعداد........................ صندوق اخذ رأي مربوط به شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش به همراه ساير لوازم و مدارك با همراهي محافظين صندوق‌ها جهت تحويل به هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي‌شود، خواهشمند است دستور فرماييد وصول صندوق‌هاي اخذ رأي و ساير لوازم و مدارك انتخاباتي را به اين بخشداري اعلام نمايند©90©. بخشدار.................................. بسمه تعالي فرم شماره 26 صورتجلسه تجميع نتايج اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان.............. در اجراي ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري، هيأت اجرايي بر اساس صورتجلسات دريافتي از هيأت‌هاي اجرايي بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي شهر مركز شهرستان و بخش مركزي نتيجه انتخابات شهرستان را كه در روز ......................مورخ....................به عمل آمد به شرح زير اعلام مي‌دارد: 1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به شهرستان 2- تعداد برگ‌هاي تعرفه مصرف شده 3- تعداد برگ‌هاي رأي داخل صندوق‌ها 4- تعداد برگ‌هاي رأي باطله غير مأخوذه 5- تعداد كل برگ‌هاي رأي مأخوذه (مجموع برگ‌هاي رأي صحيح و باطله مأخوذه) 6- تعداد برگ‌هاي رأي باطله مأخوذه 7- تعداد برگ‌هاي رأي صحيح كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
6 ضمناً تعداد تعرفه و برگ‌هاي رأي سفيد مصرف نشده مي‌باشد. اين صورتجلسه در ساعت .........................روز...........................مورخ..........................در ......................نسخه تنظيم كه همراه با كليه مدارك، لوازم و صندوق‌هاي رأي تحويل آقاي...........................فرماندار شهرستان.......................گرديد تا با تمهيد مقدمات مناسب به منظور حفاظت و نگهداري آنها، نسبت به تنظيم و انتشار آگهي نتيجه انتخابات شهرستان اقدام نمايد. مقرر شد يك نسخه از اين صورتجلسه تحويل هيأت نظارت، دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و©91© نسخه باقيمانده در بايگاني فرمانداري نگهداري شود. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
7 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
8 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 27 ستاد انتخابات كشور احتراماً به پيوست دو نسخه صورت جلسه نتيجه انتخابات رياست جمهوري در شهرستان.....................................ارسال مي‌گردد. فرماندار................................... بسمه تعالي فرم شماره28 آگهي نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري به اطلاع كليه اهالي شهرستان ...........................مي‌رساند در نتيجه انجام انتخابات كه در روز .........................در شهرستان................................به عمل آمد جمع‌آراي مأخوذه ................................برگ بود كه در نتيجه اشخاص زير: 1- آقاي ...........................................داراي........................................رأي 2- آقاي............................................داراي.........................................رأي 3- آقاي............................................داراي.........................................رأي 4- آقاي............................................داراي.........................................رأي ● ● بوده‌اند. اينك در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست‌جمهوري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 2 روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري....................................براي قبول شكايات آماده مي‌باشد. در ضمن برابر تبصره 2 ماده فوق شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد. همچنين با توجه به تبصره 3 ماده مذكور، در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان©93© افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است. فرماندار شهرستان.................................. بسمه تعالي فرم شماره 29/الف صورتجلسه بررسي شكايات انتخابات رياست جمهوري در شهرستان.................... در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 36 آيين‌نامه اجرايي آن، جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان.........................در ساعت.......................روز..........................مورخ..........................براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي واصله از تاريخ .............................تا تاريخ ...........................در محل فرمانداري تشكيل گرديد. مجموع شكايات واصله.............................فقره مي‌باشد كه تعداد........................فقره آن به استناد تبصره 2 ماده 80 قابل رسيدگي نبود. تعداد.........................فقره شكايت كه قابل رسيدگي بود بررسي و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد: 1- شكايت آقاي/خانم...................................مبني بر اينكه: .............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... مورد رسيدگي قرار گرفت و مقرر شد كه ............................................................................ 2- شكايت آقاي/خانم........................................................ 3- شكايت آقاي/خانم........................................................ ● ● اين صورتجلسه در پنج نسخه تنظيم و مقرر شد يك نسخه آن به هيأت نظارت شهرستان تحويل و سه نسخه به وزارت كشور ارسال و يك نسخه به منظور اجراي تصميمات گرفته شده به فرماندار تحويل شود©94©. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء
  بخشدار  
  رييس/نماينده رييس دادگستري  
  دادستان/نماينده دادستان  
  رييس اداره ثبت احوال  
  معتمد  
  "  
  "  
  "  
  "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
9 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
0 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 29/ب صورتجلسه بررسي شكايات انتخابات رياست‌جمهوري و اظهارنظر درخصوص چگونگي برگزاري انتخابات در شهرستان.................................... در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 36 آيين‌نامه اجرايي آن، جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان ...........................در ساعت....................روز...................مورخ...............................براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي در محل فرمانداري تشكيل گرديد. تعداد شكايات واصله از ابتداي تشكيل هيأت اجرايي تا جلسه شماره ........................مورخ........................جمعاً ......................فقره بود كه طي ........................جلسه نسبت به آنها بررسي و اتخاذ تصميم و مراتب برابر فرم شماره 29/الف صورتجلسه و به مراجع ذي‌ربط ارسال شد. تعداد...........................فقره شكايت نيز پس از جلسه فوق تا پايان مهلت قانوني دريافت شكايات (2 روز پس از اعلام نتيجه انتخابات) دريافت شد كه تعداد ................فقره آن به استناد تبصره 2 ماده 80 قابل رسيدگي نبود. تعداد..........................فقره شكايت كه قابل رسيدگي بود بررسي و به شرح زير اظهار نظر مي‌گردد: 1- شكايت آقاي/خانم.........................................مطرح گرديد. نامبرده مدعي است كه ........................................................................................................................ با توجه به بررسي‌هايي كه به عمل آمده است به نظر هيأت اجرايي شكايت مزبور وارد مي‌باشد/نمي‌باشد. 2- شكايت آقاي/خانم............................................... 3- شكايت آقاي/خانم............................................... ● ● در پايان رسيدگي به شكايات و به ترتيبي كه در بالا ذكر شد، صحت انتخابات رياست جمهوري در شهرستان .....................................مورد تأييد قرار گرفت/نگرفت. اين صورتجلسه در پنج نسخه تنظيم و مقرر شد يك نسخه آن به هيأت نظارت شهرستان تحويل و يك نسخه آن جهت نگهداري در بايگاني فرمانداري تحويل فرماندار و سه نسخه©96© جهت دريافت نظريه نهايي شوراي نگهبان از طريق فرماندار به وزارت كشور ارسال شود. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
1 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
2 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 30 صورتجلسه عدم دريافت شكايت انتخابات رياست جمهوري در شهرستان.................... در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 36 آيين‌نامه اجرايي آن، جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان..........................در ساعت ..................روز ..................مورخ.............................براي رسيدگي به شكايات واصله راجع به انتخابات رياست جمهوري در محل فرمانداري تشكيل گرديد كه چون در مهلت قانوني هيچگونه شكايتي واصل نشده بود، صحت انتخابات رياست جمهوري در شهرستان مورد تِأييد قرار گرفت. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
3 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
4 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 31 ستاد انتخابات كشور احتراماً، به استناد ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي آن به پيوست 3 نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات انتخابات شهرستان ........................ (فرم شماره 29/30) ارسال مي‌گردد. فرماندار شهرستان................................ بسمه تعالي فرم شماره 32 هيأت محترم مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در اجراي ماده 38 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، به پيوست دو نسخه از صورتجلسه رسيدگي به شكايات انتخابات شهرستان.............................................(فرم شماره 31) جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي محترم نگهبان ارسال مي‌گردد. خواهشمند است نظريه شوراي محترم نگهبان را در خصوص برگزاري انتخابات براي اجراي مراحل بعدي به اين ستاد اعلام نمايند. ستاد انتخابات كشور بسمه تعالي فرم شماره 33 فرمانداران محترم شهرستان......................... در اجراي ماده 39 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، به پيوست نظر شوراي محترم نگهبان در خصوص برگزاري انتخابات، جهت اقدامات بعدي ارسال مي‌گردد. ستاد انتخابات كشور بسمه تعالي فرم شماره 34 صورتجلسه نهايي در اجراي ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه طي دستور شماره.........................مورخ ..........................وزارت كشور به فرمانداري ..............................ابلاغ شده است، با تشريك مساعي هيأت اجرايي پس از تشكيل ...................شعبه اخذ رأي در سراسر حوزه شهرستان ................انتخابات در روز ...................از ساعت ................تا ساعت .......................در كليه شعب برگزار گرديد، كه نتايج اوليه شمارش آرا به شرح زير به ستاد انتخابات كشور اعلام گرديد: 1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان 2- تعداد برگ‌هاي تعرفه مصرف شده 3- تعداد برگ‌هاي رأي داخل صندوق‌ها 4- تعداد برگ‌هاي رأي باطله غير مأخوذه 5- تعداد كل برگ‌هاي رأي مأخوذه (مجموع برگ‌هاي رأي صحيح و باطله مأخوذه) 6- تعداد برگ‌هاي رأي باطله مأخوذه 7- تعداد برگ‌هاي رأي صحيح كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
5 مراتب در اجراي قانون انتخابات جهت اطلاع اهالي آگهي گرديد و ظرف مهلت مقرر ..................................فقره شكايت به هيأت اجرايي شهرستان واصل شد كه پس از رسيدگي، صورت‌جلسه آن به منظور اظهارنظر نهايي به ستاد انتخابات كشور ارسال گرديد. اينك با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه طي نامه شماره ............................مورخ............................ستاد انتخابات كشور به اين شهرستان رسيده است نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان........................................به شرح زير اعلام و انتخابات در اين شهرستان خاتمه يافته تلقي مي‌گردد. 1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان 2- تعداد برگ‌هاي تعرفه مصرف شده 3- تعداد برگ‌هاي رأي داخل صندوق‌ها 4- تعداد برگ‌هاي رأي باطله غير مأخوذه 5- تعداد كل برگ‌هاي رأي مأخوذه (مجموع برگ‌هاي رأي صحيح و باطله مأخوذه) 6- تعداد برگ‌هاي رأي باطله مأخوذه 7- تعداد برگ‌هاي رأي صحيح كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
6 مقرر گرديد اوراق و مدارك انتخاباتي توسط فرمانداري نگهداري شود و پس از اعلام ستاد انتخابات كشور امحاء گردند. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
7 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
8 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 35 ستاد انتخابات كشور احتراماً، در اجراي ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري، به پيوست دو نسخه صورت‌جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ....................ارسال مي‌گردد. ضمناً كليه مدارك و صندوق‌هاي اخذ رأي تا وصول دستور امحا، توسط اين فرمانداري محافظت خواهد شد. فرماندار شهرستان ................ بسمه تعالي فرم شماره 36 فرمانداران محترم سراسر كشور دراجراي ماده 17 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و ماده 41 آيين‌نامه اجرايي آن، با توجه به پايان كار برگزاري انتخابات ..............دوره رياست جمهوري دستور فرماييد با استفاده از امكانات محلي نسبت به امحاي كليه آراء و اوراق انتخاباتي با حضور هيأت‌هاي نظارت مطابق فرم شماره 37 منضم به آيين‌نامه اجرايي قانون اقدام و دو نسخه صورتجلسه آن را مطابق فرم شماره 38 به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايند. لازم بذكر است قبل از امحاي اوراق مذكور موارد ذيل را مورد توجه قرارداده و بر اساس مفاد آن اقدام فرماييد. 1 ـ فرمانداران محترم شهرستان‌هاي مراكز استان بايد از امحاي اوراق، سه صندوق از صندوق‌هاي محتوي تعرفه و برگ‌هاي رأي و صورتجلسه نتيجه شعب در حوزه فرمانداري مركز استان را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منطقه كه بر اساس نامه شماره ..................مورخ .........................سازمان مذكور و يك برگ جدول پيوست معين گرديده تحويل نمايند و سپس نسبت به امحاي محتويات ساير صندوق‌ها و همچنين تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي سفيد مصرف نشده اقدام شود. 2 ـ چون اوراق تعرفه و برگ رأي در شمار اوراق رسمي كشور مي‌باشد به هيچ وجه نبايد به©103© عنوان پيش‌نويس مورد استفاده قرار گيرد. دبير ستاد انتخابات كشور رونوشت: ـ استانداران محترم سراسر كشور جهت استحضار و دستور اقدام لازم ـ جناب آقاي ........معاون محترم اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان جهت استحضار ـ جناب آقاي ........مديركل محترم دفتر انتخابات جهت اطلاع و پيگيري ـ مدير كل محترم شناسايي و فراهم‌آوري اسناد، ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جهت اطلاع و اقدام لازم بسمه تعالي فرم شماره 37 صورتجلسه امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري در اجراي دستور شماره .................مورخ .................وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري و به موجب دعوت‌نامه شماره ....................مورخ ...................فرمانداري.........................جلسه هيأت اجرايي شهرستان با حضور نماينده هيأت نظارت در محل فرمانداري تشكيل و كليه آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ...........................امحاء گرديد. سه نسخه از اين صورت جلسه تحويل آقاي فرماندار شد تا نسبت به ارسال دو نسخه آن به ستاد انتخابات كشور اقدام نمايد. نام و امضاي اعضاي هيأت اجرايي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
     
     
     
9 نام و امضاي اعضاي هيأت نظارت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
0 غائبين هيأت اجرايي: 1- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 2- آقاي/خانم..........................................به علت................................... 3-........................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ بسمه تعالي فرم شماره 38 ستاد انتخابات كشور احتراماً، عطف به بخشنامه شماره ..............................مورخ .........................به استحضار مي‌رساند، به استناد ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري، اوراق انتخابات رياست جمهوري در شهرستان .........................امحاء شد كه دو نسخه صورت‌جلسه مربوط به پيوست ايفاد مي‌گردد. فرماندار شهرستان .......................©105©. بسمه تعالي فرم شماره 39 «پرسشنامه اعلام داوطلبي انتخابات000000 دوره رياست جمهوري» مشخصات داوطلب: جنسيت: مرد زن
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
1 مشهور به:........................نام خانوادگي قبلي: ........................تاريخ تولد(روز/ماه/سال) / / 13
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
2 شماره شناسنامه:......... شماره مسلسل شناسنامه: ............. نام كشور محل تولد: ............ نام استان محل تولد: .............. نام شهرستان محل تولد: ...........نام بخش محل تولد: ...........نام شهر محل تولد: ..........نام روستاي محل تولد: ........... محل صدور: ............................تابعيت: ..............................وضعيت تأهل: متأهل مجرد توضيحات آخر شناسامه: ............................ شماره تلفن همراه ............................آدرس پست الكترونيكي............................ دين: ............................مذهب: ............................ وضعيت نظام وظيفه: داراي كارت پايان خدمت معافيت: دائمموقتعلت معافيت:.................... مشخصات محل سكونت
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
3 وضعيت جسماني داوطلب: بينايي كاملناقصشرح نقص بينايي...........................................................................................................©106©. شنوايي كامل ناقصشرح نقص شنوايي........................................................................................................ گويايي كامل ناقصشرح نقص گويايي..................................................................................................... مشخصات پدر: نام......................نام خانوادگي......................شماره ملي......................نام خانوادگي قبلي................................... شماره شناسنامه......................تاريخ تولد......................محل تولد......................محل صدور.............................. دين......................مذهب......................مليت......................تابعيت......................شغل..................................... مشخصات مادر: نام......................نام خانوادگي......................شماره ملي......................نام خانوادگي قبلي............................. شماره شناسنامه......................تاريخ تولد......................محل تولد......................محل صدور........................ دين......................مذهب......................مليت......................تابعيت......................شغل................................... مشخصات همسر يا همسران:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
4 مشخصات فرزند يا فرزندان: تعداد فرزند: 
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
5 مشخصات تحصيلي: تحصيلات كلاسيك: (داوطلباني كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم يا بالاتر مي‌باشند، مشخصات تحصيلي خود را از مقطع ديپلم به بالا درج نمايند)
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
6
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
7 تحصيلات حوزوي:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
8
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1     فرماندار  
2     رييس/نماينده رييس دادگستري  
3     دادستان/نماينده دادستان  
4     رييس اداره ثبت احوال  
5     معتمد  
6     "  
7     "  
8     "  
9     "  
10     "  
11     "  
12     "  
13     "  
9 آشنايي به زبان‌هاي خارجي: آشنايي با زبان‌هاي خارجي: دارم ندارم
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
0 تأليف و ترجمه
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
1 تجربيات و سوابق كار قبل از انقلاب (لطفاً از آخرين شغل به قبل ذكر شود)
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
2 تجربيات و سوابق كار بعد از انقلاب (لطفاً از آخرين شغل به قبل ذكر شود)
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
3 فعاليت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي قبل از انقلاب الف- سابقه فعاليت، عضويت يا وابستگي و هواداري به احزاب و گروه‌ها و انجمن‌هاي شهر و شهرستان يا هرگونه فعاليت فرهنگي و اجتماعي در قبل از انقلاب اسلامي
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
4 ب) شرح مختصر سوابق و مبارزات سياسي ................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. فعاليت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بعد از انقلاب الف- سابقه فعاليت، عضويت يا وابستگي و هواداري به احزاب و گروه‌هاي سياسي يا هرگونه فعاليت فرهنگي و اجتماعي در بعد از انقلاب اسلامي©110©:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
5 ب) شرح مختصر سوابق و مبارزات سياسي ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ج) سوابق ايثارگري
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
6 سابقه قضايي: سابقه محكوميت توسط محاكم صالحه قضايي: دارم ندارم
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
7
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
8 اقامت در خارج از كشور:
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1        
2        
3        
9 سوابق شركت در انتخابات به عنوان داوطلب: (رياست جمهوري، نمايندگي خبرگان رهبري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا)
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1   بخشدار  
2   رييس/نماينده رييس دادگستري  
3   دادستان/نماينده دادستان  
4   رييس اداره ثبت احوال  
5   معتمد  
6   "  
7   "  
8   "  
9   "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
0 ساير مدارك و اسناد مثبت ارايه شده مربوط به سوابق مذكور در پرسشنامه: ................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1   بخشدار  
2   رييس/نماينده رييس دادگستري  
3   دادستان/نماينده دادستان  
4   رييس اداره ثبت احوال  
5   معتمد  
6   "  
7   "  
8   "  
9   "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
1
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1   بخشدار  
2   رييس/نماينده رييس دادگستري  
3   دادستان/نماينده دادستان  
4   رييس اداره ثبت احوال  
5   معتمد  
6   "  
7   "  
8   "  
9   "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
2 بسمه تعالي فرم شماره 40 جناب آقاي ........................ نامزد محترم انتخابات......................دوره رياست جمهوري پيرو نامه شماره ........................مورخ .......................شوراي محترم نگهبان مبني بر تأييد صلاحيت جنابعالي به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري و در راستاي اجراي ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي و آيين‌نامه اجرايي آن، مقتضي است مسؤول ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي خود را به عنوان نماينده تام‌الاختيار به همراه نمونه امضاء ايشان و آدرس ستاد مركزي، به اين ستاد معرفي نماييد. ضمناً يادآوري مي‌شود كه مسؤول ستاد مركزي تبليغات، بايد مسؤول ستاد استان‌هاي سراسر كشور را به همراه نمونه امضاء و آدرس ستاد تبليغات استان به ستاد انتخابات استانداري‌هاي مربوطه معرفي نمايد. ستاد انتخابات كشور بسمه تعالي فرم شماره 41 ستاد انتخابات كشور احتراماً، بازگشت به نامه شماره ................مورخ .......................و در اجراي مفاد قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي و آيين‌نامه اجرايي آن، بدين وسيله آقاي/خانم.................به عنوان نماينده تام‌الاختيار و مسؤول ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي اينجانب معرفي مي‌گردد. همچنين نمونه امضاء نامبرده به همراه آدرس محل ستاد تبليغات انتخابات شهرستان ذيلاً اعلام مي‌شود. آدرس محل ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي: ...................................................................... نامزد انتخابات بسمه تعالي فرم شماره 42 ستادهاي انتخابات استان‌هاي سراسر كشور به پيوست، نامه شماره..........................مورخ................................آقاي .....................نامزد دوره .............. انتخابات رياست جمهوري مبني بر معرفي آقاي/خانم................به عنوان مسؤول ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي ايشان جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. ستاد انتخابات كشور رونوشت: ـ فرمانداران سراسر كشور جهت اطلاع بسمه تعالي فرم شماره 43 ستاد انتخابات استان....................................... احتراماً، در اجراي مفاد قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي و آيين‌نامه اجرايي آن، بدين وسيله آقاي/خانم.................به عنوان نماينده تام‌الاختيار و مسؤول ستاد تبليغات انتخاباتي آقاي .....................در استان................ معرفي مي‌گردد. همچنين نمونه امضاء نامبرده به همراه آدرس محل ستاد تبليغات انتخابات استان ذيلاً اعلام مي‌شود. آدرس محل ستاد تبليغات انتخاباتي استان: ...................................................................... مسؤول ستاد تبليغات انتخابات آقاي ..........................نامزد انتخابات رياست جمهور©114©ي رونوشت: ـ ستاد انتخابات كشور جهت استحضار بسمه تعالي فرم شماره 44 فرماندار محترم شهرستان....................................... به پيوست، نامه شماره..........................مورخ................................مسؤول ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي آقاي ..........................نامزد دوره .......................رياست جمهوري مبني بر معرفي آقاي/خانم................به عنوان مسؤول ستاد تبليغات انتخاباتي در اين استان جهت اطلاع و اقدامات بعدي ارسال مي‌گردد. ستاد انتخابات استان بسمه تعالي فرم شماره 45 فرماندار محترم شهرستان....................................... احتراماً، در اجراي مفاد قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي و آيين‌نامه اجرايي آن، بدين وسيله آقاي/خانم.................به عنوان نماينده تام‌الاختيار و مسؤول ستاد تبليغات انتخاباتي آقاي .....................در شهرستان................جهت انجام وظايف قانوني و معرفي نمايندگان نامزد در محل‌هاي قانون معرفي مي‌گردد. همچنين نمونه امضاء نامبرده به همراه آدرس محل ستاد تبليغات انتخابات شهرستان ذيلاً اعلام مي‌شود. آدرس محل ستاد تبليغات انتخاباتي شهرستان: ...................................................................... مسؤول ستاد تبليغات انتخابات استان...................................... آقاي ...................................نامزد انتخابات رياست جمهوري رونوشت: ـ ستاد انتخابات كشور جهت استحضار ـ ستاد انتخابات استان جهت استحضار ©115© بسمه تعالي فرم شماره 46 فرماندار محترم شهرستان....................................... احتراماً، با عنايت به نامه شماره .................... مورخ ..................... ستاد تبليغات انتخاباتي آقاي ...................... نامزد انتخابات دوره‌ .................... رياست جمهوري در استان .................... و معرفي اينجانب به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد مذكور در اين شهرستان (پيوست) بدينوسيله نمايندگان آقاي ........................ در شعب اخذ رأي شهرستان به شرح ذيل معرفي مي‌گردند. خواهشمند است دستور فرماييد برابر مقررات، كارت يا معرفي‌نامه ايشان را جهت حضور در محل‌هاي قانوني صادر نمايند.
رديف نام و نام خانوادگي سمت امضا
1   بخشدار  
2   رييس/نماينده رييس دادگستري  
3   دادستان/نماينده دادستان  
4   رييس اداره ثبت احوال  
5   معتمد  
6   "  
7   "  
8   "  
9   "  
10    "  
11    "  
12    "  
13    "  
3 مسؤول ستاد تبليغات انتخابات شهرستان......................... آقاي ...................نامزد انتخابات رياست جمهور©116©ي

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف