سال انتشار: 1395
منشور حقوق شهروندي « نوع هشتم ـ چاپ سوم»

دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: 32
ماه انتشار: 10
تعداد صفحه: 40
قیمت روی جلد: 3000
تعداد چاپ: 3000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام منشور حقوق شهروندی/ معاونت حقوقي رياست جمهوري. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1395. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا 1- حقوق مدنی – ايران – سیاست دولت 2 – شهروندان ایرانی ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار غ1395 494KMH 55/346 كتابخانه ملي ايران : 4560152
شماره پرونده: 201-8-0-3-2
شابک: 978-600-7434-81-9
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف