قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور

-  اين قانون در روزنامه رسمي شماره 20994 مورخ 20/1/1396 منتشر شده است.-  الف- به موجب بند الف ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه...، حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 بر احكام قانون صدرالذكر حاكم است. ب- با توجه به بند ز تبصره 21 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، در بندهاي (الف) و (ب) تبصره(20)(*1) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور، در موارد مغايرت، حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه حاكم است. *1- از تبصره 20 قانون بودجه 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395: در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد: الف- دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (000/000/000/000/3) ريال نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7-102500 دريافت نمايند. تخلف از حكم اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند. ب- دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف بايد بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌هاي مالي ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در اين قانون و ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي‌باشد.-  به موجب جزء 5 بند ب ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 حكم جزء مذكور بر حكم ماده 4 فوق حاكم مي‌باشد.-  به موجب بند ت ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 حكم ماده 72 مذكور بر احكام بندهاي الف و ب ماده 7 فوق حاكم مي‌باشد.-  به موجب بند ت ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 حكم ماده 72 مذكور بر احكام بندهاي الف و ب ماده 7 فوق حاكم مي‌باشد.  به موجب مصوبه شماره 35838/206 مورخ 27/4/1390 شوراي‌عالي اداري نام «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير يافته است.-  بر اساس بند ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395، حكم ماده(16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم بند (ز) تبصره (6) قانون فوق(*1)، حاكم مي‌باشد. *1- بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.- بر اساس بند ب تبصره21 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395، در طول اجراي قانون بودجه سال1396، حکم مندرج در بند هـ تبصره4 قانون بودجه سال1396 بر این بند حاکم می‌باشد. بند هـ تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395: در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري شانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/16) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهارهزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال، دانشگاه فني و حرفه‌اي دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال، دانشگاه فرهنگيان يك‌هزار و دويست ميليارد (000/000/000/200/1) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (000/000/000/800) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال، جهاد دانشگاهي

قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور() مصوب 10/11/1395 ماده 1- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏‌ها و پارك‌هاي علم و فنآوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت‌ امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رييس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌‌كنند.(©181©) تبصره 1- اعتبارات اختصاص ‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي‌شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت‌ امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است. تبصره 2- هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است. تبصره 3- هيأت‌ امنا بر اساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 نمي‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاه‌ها و مراكز مزبور پادار مي‌شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌گيري و سال‌هاي بعد مصوب كند. تبصره 4- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره‌‌‌هاي آن مي‌شوند. تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و©182© تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌‌هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌‌هاي آن است. تبصره 6- دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌‌هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصت‌هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد. تبصره 7- به‌منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش‌عالي و مهارت‌آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند: 1- اعضاي هيأت‌علمي مي‌توانند با موافقت هيأت‌امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت‌هاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت‌ها مشاركت كنند. اين مؤسسات و شركت‌ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه‌هاي اجرايي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي- كاربردي و پيام‌‌نور و دانشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجويان قرار دهد. 3- وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند. 4- دانشگاه پيام ‌نور مكلف است شصت‌درصد (60%) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي©183© دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد. ماده 2- الف - دانشگاه‌هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و نيز در خارج از كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. ب - پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي‌شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور مصوب 1392 و براي دوره‌‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود. تبصره - دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري - صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند. اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي كشور مصوب 10/6/1392 الحاق مي‌شود. پ - دولت به‌منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي‌‎دهد: دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست‌‌درصد (20%) اعضاي هيأت‌علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌ و پنج‌‌درصد (25%)، آزادگان بالاي©184© سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌‌درصد (50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‎‌هاي «علوم، تحقيقات و فنآوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي‌‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غيرهيأت‌علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت‌علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به‌طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي‌‎باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت‌علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌‎شود. اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب‌2/10/1391 مي‌شود. ماده 3- به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد. تبصره - فعاليت اين‌ گونه صندوق‌‌ها در لايه بيمه‌‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است. ماده 4- كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور©185© مي‌‎رسد.() ماده 5- به‌منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي شخصي جهت بيمه ‎شدگان با مشاركت فرد بيمه ‌شده اقدام نمايند. ماده 6- الف - كاركنان تحت پوشش صندوق‌‌هاي بازنشستگي مي‌توانند در صورت انتقال به ساير دستگاه‌ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه ‌شده و كارفرما به‌استثناي افراد منتقل‌ شده به‌ عهده بيمه ‌شده است. ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (2) ماده (28) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 را در رديف جداگانه‌اي در قانون بودجه سالانه پيش‌‌بيني كند. پ - از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌ شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند. ماده 7- شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود: الف() - وظايف: 1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي©186© 2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي 3- تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي 4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي 5- تصويب برنامه اجرايي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي» 6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي 7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ب ()- تركيب: 1- رييس‌جمهور (رييس) 2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير) 3- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 4- وزير كشور 5- وزير صنعت، معدن و تجارت 6- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 7- وزير آموزش و پرورش 8- وزير جهادكشاورزي 9- وزير ورزش و جوانان 10- رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست 11- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 12- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر 13- رييس كميته امداد امام خميني(ره)©187© 14- رييس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران() 15- يك نفر به ‌عنوان نماينده انجمن‌‌هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رييس شوراي‌عالي 16- يك نفر به‌ عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهادكشاورزي و تأييد رييس شوراي‌عالي تبصره - مصوبات شورا با تأييد رييس‌جمهور قابل اجراء است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهادكشاورزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. پ - هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكمل‌هاي تغذيه‌‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد مي‌شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهادكشاورزي و سازمان دامپزشكي است. ت - به‌منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارايه ‌شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌‌هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد©188© غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري‌‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع‌‌هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند. ث - مراكز توليد و توزيع فرآورده‌‌هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌‌هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارايه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌‌ها فعاليت كنند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ج - هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌‌رسان به سلامت موضوع ماده (48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است. چ - واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت ‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي حسب مورد تأييد مي‌شود. ماده 8- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌ شده براي آن‌ دسته از©189© خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي‌شود توسط شركت‌هاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بيمه ‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست. تبصره 1- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه‌‌هاي مصوب هستند. تبصره 2- وزارتخانه‌‌هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي‌باشند. ماده 9 - الف - شوراي‌عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت‌وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارايه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت‌‎وزيران ارايه كند. اين بند به‌ عنوان يك ماده بعد از ماده (2) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي‌گردد. ب - آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل‌ونقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌‌هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تأمين مي‌شود.©190© ماده 10- به‌منظور يكپارچه‌‌سازي، ساماندهي و رفع موازي ‌كاري در نظام آماري كشور: الف - مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. اين بند قبل از ماده (2) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 الحاق مي‌شود. ب - مركز آمار ايران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فنآوري‌‌‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي‌عالي آمار ايران براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء است. پ - دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي‌عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است. بندهاي (ب) و (پ) به‌عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي‌گردد. ماده 11- فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌‌هاي پوششي و شهري در مقياس‌‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، بر عهده سازمان نقشه‌‌برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌‌هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت‌‌گيري‌‌هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌شود. تبصره - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرايي اين ماده را به‌منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه‌ها و داده‌‌هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند. اين ماده به‌ عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 الحاق مي‌گردد.©191© ماده 12- الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16/11/1390) به اين شرح اصلاح مي‌شود: به‌منظور تبادل ‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارايه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهادكشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رييس قوه 11- رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌‌هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب‌مورد) 16- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)©192© 17- رييس اتاق اصناف 18- رييس شوراي‌عالي استان‌‌ها 19- رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌‌هاي مختلف تبصره 1- نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارايه پيشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود. تبصره 2- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. تبصره 3- جلسات شوراي گفت ‌و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي‌باشد. تبصره 4- مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت‌دولت قرار مي‌گيرد تا در جلسه هيأت‌دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود. ب - اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته‌‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارايه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارايه ‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند. تبصره 1- گزارش‌‌هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه‌‌هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و©193© صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌ شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌‌ها و ظرفيت‌‌هاي موجود تهيه مي‌شود. تبصره 2- كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش‌‌هاي ارسالي را به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت ‌و گو ارسال مي‌كند. تبصره 3- مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت‌وزيران قرار مي‌گيرد. ماده 13- به‌منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و ارايه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند. ماده 14- به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: الف - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌‌المللي تأمين كنند. ب - فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود. ماده 15- به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين©194© منابع ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ها و شهرداري‏‌هاي مذكور است. ماده 16- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.() صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. الف - اركان صندوق عبارتند از: 1- هيأت‌ امنا 2- هيأت‌عامل 3- هيأت نظارت ب – هيأت ‌امنا به ‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌‌ها 2- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي©195© خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3- تصويب نظامنامه‌‌ها، برنامه‌‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4- انتخاب رييس و ساير اعضاي هيأت‌عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث) 5- عزل رييس و اعضاي هيأت‌عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت‌ امنا و تصويب هيأت‌ امنا 6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي 7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به ‌نحوي كه ميانگين اين نرخ‌ها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. پ - هيأت‌ امنا تركيب اعضاي هيأت‌ امنا به‌‌شرح زير است: 1- رييس‌جمهور (رييس هيأت‌امنا) 2- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت‌امنا) 3- وزير امور اقتصادي و دارايي 4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5- وزير نفت 6- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8- رييس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي©196© 9- دو نفر نماينده از كميسيون‌‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10- دادستان كل كشور تبصره 1- جلسات هيأت‌ امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود. تبصره 2- جلسات هيأت‌ امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد. تبصره 3- رؤساي هيأت‌عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت‌ امنا شركت نمايند. تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت‌ امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيأت‌عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت‌امنا، درج مي‌گردد. تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت‌ امنا توسط دبير هيأت‌ امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي‌شود. تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت‌ امنا مي‌رسد. ت - به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌امنا، هيأت‌عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت‌ امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند: 1- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت‌ امنا 2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت‌ امنا 3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسؤوليت‌ها و©197© اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها 4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب 5- تأييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارايه آن به هيأت‌ امنا 6- ارايه پيشنهاد به هيأت‌ امنا در خصوص نظامنامه‌‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات 7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به‌ نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصميم درباره آنها به‌ صراحت در حوزه صلاحيت هيأت‌ امنا يا رييس هيأت‌عامل است مگر اينكه به هيأت‌عامل تفويض شده باشد. 8- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رييس هيأت‌عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت‌عامل قرار مي‌گيرد. 9- اجراي مصوبات هيأت‌ امنا 10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت‌ امنا 11- افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت‌عامل، رييس و ساير مديران صندوق 12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي ‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق 13- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت‌ امنا تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت‌عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت‌ امنا خواهد بود. تبصره 2- اعضاي هيأت‌عامل بايد تمام‌ وقت بوده و هيچ‌ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به‌استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت‌عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند. تبصره 3- دوره تصدي هيأت‌عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.©198© تبصره 4- كليه اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت‌عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره 5- تصميمات هيأت‌عامل با حداقل سه رأي نافذ است. ث - رييس هيأت‌عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت‌ امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. رييس هيأت‌عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت‌عامل و نظارت بر حسن اجراي آن 2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت‌عامل 3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت‌عامل و هيأت‌ امنا 4- تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌‌هاي اجرايي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق 5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌‌نويس گزارش هيأت‌عامل به هيأت‌ امنا 6- اداره امور داخلي صندوق، به ‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌‌هاي جاري و اداري صندوق 7- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارايه به هيأت‌عامل حداقل هر سه‌‌ماه يك ‌بار 8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌طور مكرر 9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت‌عامل ج - به‌منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات©199© جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط ‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيأت نظارت با تركيب رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود. تبصره 2- هيأت نظارت داراي رييس،‌ نائب‌‌رييس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد. چ - وظايف هيأت نظارت: 1- رسيدگي به‌صورت‌ها و گزارش‌‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارش‌هاي موردي و ادواري‌ براي هيأت‌ امنا و مجلس شوراي اسلامي؛ 2- رسيدگي به‌‌صورت ريز دارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش‌ماه يك‌ بار به هيأت‌ امنا و مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد. تبصره - هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. ح - منابع صندوق: 1- حداقل معادل سي‌‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي©200© 2- حداقل بيست‌‌درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌ الذكر 3- افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد 4- پنجاه‌درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد 5- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت‌ امنا با رعايت قوانين مربوط 6- سود خالص صندوق طي سال مالي 7- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه‌ماه يك‌‌بار 8- بيست‌درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ كار گرفته مي‌شود. تبصره 2- حساب‌هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. خ - مصارف صندوق:(©201©) 1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌‌اي (سنديكايي) 3- اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به‌منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد. 6- تأمين هزينه‌هاي صندوق تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به‌صورت ارزي است و©202© سرمايه‌‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. د - ساير مقررات: 1- سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيأت‌عامل تعيين مي‌شود. 2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. 3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت‌ امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌‌گذاران بخش قرار مي‌دهد. 4- مجموع تسهيلات اختصاص ‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانك‌ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست‌درصد (20%) منابع صندوق باشد. تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شركت‌ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاددرصد (80%) سهام، يا سهم‌‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه©203© اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركت‌هايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. تبصره 2- بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرف ‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست‌‌درصد (20%) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌‌اي را مدنظر قرار دهد. 5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است. 6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت‌امناي صندوق به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138)‌ قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7- رييس هيأت‌عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش‌ماه يك‌ بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت‌امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 8- هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌‌دارد. 9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت‌ امنا تسليم گردد. 10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه©204© سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود. ماده 17()- فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي‌يابد: الف - معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال 1394 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 1395 با رعايت ماده (18) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي‌شود. ب - عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني ‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود. پ - تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌ شده در قوانين بودجه سنواتي ت - پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به‌ عهده بانك‌ها است. ث - ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌ عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي‌باشد. تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 18- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1389 و©205© اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25/4/1354 مي‌شود. ماده 19- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: الف- رييس‌جمهور (رييس مجمع) ب- وزير امور اقتصادي و دارايي پ- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت‌وزيران تبصره 1- قائم‌ مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌ سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. تبصره 2- رييس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رييس‌جمهور، هيأت‌دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد. ماده 20- الف - كليه دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون حساب‌هايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حساب‌هاي بانكي خود را بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور©206© اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند. تبصره 1- تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. تبصره 2- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند بانك عامل خود را از بين بانك‌هاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند. ب - كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد. پ - اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد. ت - در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود. ماده 21- اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است. الف - تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ‌‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ©207© مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌ موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير است. ب - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. پ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت‌ مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000/000/500) ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك ‌بار بر اساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به‌صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌شود. ت - انتخاب مديرعامل و هيأت‌ مديره بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده‌سال سابقه در زمينه‌‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و ‌اعتبار تعيين مي‌شود. ث - ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پست‌هاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود.©208© بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1382 () الحاق مي‌شود. ماده 22- متن زير به ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 الحاق مي‌گردد: برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌‌اي كه به‌منظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركت‌هاي دانش‌‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود. ماده 23- الف - هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي‌باشد: 1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري 2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏‌هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع ‌زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست تبصره - فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء مي‌شود. ب‌ - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌‌هاي مستقيم پرداختي به©209© كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. پ - به‌منظور هدفمندسازي معافيت‌‌ها و شفاف‌‌سازي حمايت‌‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديف‌هاي جمعي- خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد. ت - هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌‌ها توسط دولت ممنوع است. اين ماده جايگزين ماده (126) قانون امور گمركي مي‌شود. ماده 24- تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به‌ غير و منع انحصار مجاز است. تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به‌طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت‌‌كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركت‌ها اقدام مي‌‌كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد. تبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انجام مي‌شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود. تبصره 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد. تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت‌وزيران©210© مي‌رسد. ماده 25- الف - اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 و مصوبات شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد. ب - مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد. تبصره - صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركت‌هاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي‌باشد. پ - انجام بيمه‌‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به‌صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌‌گري لغو مي‌شود. ماده 26- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه ‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاه‌ها و تأسيسات هسته‌اي به‌ عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17/11/1358 تأمين مي‌شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي‌شود امكان‌پذير است. ذي‌‌نفع در صورت اعتراض مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد. تبصره 1- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌‌اي كشور كه توسط مركز©211© نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فنآوري هسته‌اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي‌شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 27- به‌منظور مديريت جامع (به‌ هم‌ پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است: الف - تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه‌‌‌هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد. تبصره 1- شركت‌هاي آب منطقه‌اي استاني با هدف حفاظت و بهره‌برداري منابع آب كماكان به ‌قوت خود باقي مي‌‌مانند. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌‌هاي نيرو، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ب - درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه‌‌داران متعلق به حقآبه‌‌داران است و پس از كسر هزينه‌‌ها و بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، بين آنها توزيع مي‌شود. ماده 28- به‌منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه‌‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند. ماده 29- الف - بهره‌برداري از جنگل‌ها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و در©212© چهارچوب مصوبات هيأت‌وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌ شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف ‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (100%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاه‌هاي خسارت ‌ديده هزينه مي‌شود. ب - به‌منظور مردمي‌ شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و بر اساس آخرين فهرست‌‌هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌‌هاي پيش‌بيني‌ شده در موافقتنامه‌‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكل‌هاي روستايي و عشايري و تعاوني‌‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌ كنند. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكل‌ها و تعاوني‌‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. پ- دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت ‌شده اقدام كند. ت- به‌منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع©213© عشايري از مراتع روستايي اقدام كند. ماده 30- الف - به‌منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل‌ونقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌ جايي كالا و مسافر در جاده‌‌هاي كشور به‌استثناي جاده‌‌هاي روستايي و عشايري بر اساس تن- كيلومتر و نفر- كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد. ب - ميزان وصول عوارض هر تن - كيلومتر حمل‌ونقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل‌ونقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌ اقتصاد تعيين مي‌شود. پ – صد درصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود. ت - به‌منظور كمك به تدارك ناوگان حمل‌ونقل جاده‌‌اي بين شهري و احداث پايانه‌‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌ شده از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود. ث - اجازه داده مي‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌‌اي، كاميون‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه‌‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب©214© هيأت‌وزيران مي‌رسد. ج - به‌منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌‌ها و موقعيت‌‌هاي جغرافيايي كشور: 1- وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل‌ونقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل كه در برگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌‌هاي راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان‌‌هاي ذي‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارايه داده‌‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل‌ونقل كشور همه‌ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود. 2- طرح جامع حمل‌ونقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل‌ونقل و محيط‌زيست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح‌هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل‌ونقل، فقط بر اساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است. 3- دولت موظف است سازوكارهاي قانوني لازم را به‌منظور كاهش سالانه ده‌‌درصد (10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌‌هاي كشور فراهم كند. چ - به‌منظور تسهيل تجارت و رقابت‌پذير كردن فعاليت‌هاي حمل‌ونقل با توجه به مزيت‌هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است: 1- از ايجاد پارك‌هاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه‌‌ها، شهرك‌هاي حمل‌ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.©215© 2- نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل‌ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند. 3- سازوكارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده‌درصد (10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند. تبصره 1- كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه‌هاي عرضه سوخت، وزارت جهادكشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به‌صورت قيمت‌هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند. ماده 31- الف - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رييس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان‌‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌‌گراي منطقه‌‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد: 1- استاندار (رييس) 2- رييس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير) 3- رييس واحد استاني وزارتخانه‌‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر) 4- رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان©216© 5- مديركل حفاظت محيط‌زيست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده سپاه استان 8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) 9- مديركل صدا و سيماي استان تبصره 1- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت در خصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد. تبصره 2- در مورد وزارتخانه‌‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك ‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌‌كند. تبصره 3- عضويت اعضا، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي‌باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي‌‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است. تبصره 4- دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي غيرعضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرايي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به‌عمل آورد. تبصره 5- دبير شورا موظف است يك‌ هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به‌عمل آورد. ب - وظايف و اختيارات شورا به‌شرح زير تعيين مي‌شود: 1- بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌‌هاي توسعه استان كه شامل جهت‌‌گيري‌‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌‌گيري‌‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان ‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد©217© توسعه‌اي و طرح‌ها و پروژ‌ه‌‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌‌هاي بلندمدت و ميان‌‌مدت استاني و ملي است. 2- بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل‌ درون ‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي ‌كشور و در راستاي جهت‌گيري‌‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌‌هاي توسعه استاني 3- تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري 4- شناخت و اولويت ‌بندي قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌ نهاد 5- اتخاذ سياست‌هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان 6- تصويب طرح‌هاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري 7- بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور 8- اتخاذ سياست‌ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت 9- بررسي راه‌هاي تجهيز و جذب منابع و پس‌‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان تبصره 1 - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند تصميم‌گيري موارد غيرمهم،©218© مستمر و يا خاص را به كارگروه‌ها و يا مديران دستگاه‌هاي اجرايي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌‌هاي شورا نيست. تبصره 2- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه ‌يافته»، سهم شهرستان‌ها را بر اساس شاخص‌هاي جمعيت و محروميت به ‌عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ريزي شهرستان را ندارد. تبصره 3- شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌‌درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست‌درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد. تبصره 4- آستان‌‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. تبصره 5- هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌، سازمان مجري ساختمان‌‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم‌درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.©219© ماده 32- به‌منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي‌شود: الف - 1- بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن 2- بررسي، ‌تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني 3- بررسي برنامه‌‌هاي اجرايي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني 4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه‌‌هاي عملياتي خود را به‌ گونه‌‌اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت ‌گيري‌‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد. تبصره 2- نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي موضوعي يا موضعي اقدام كند. تبصره 3- تركيب اعضاي شورا علاوه بر رييس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهادكشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست و سه نفر صاحب‌‌نظر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب رييس‌جمهور تبصره 4- دولت موظف است در برنامه‌ريزي‌‌هاي آمايش سرزمين همواره سياست‌هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد. ب - در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به‌منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌‌هاي نظامي، فرهنگي و©220© رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند. پ - به‌منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود: 1- شهرستان‌هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي‌باشد به‌ عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت‌وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌شود. 2- دولت موظف است مشوق‌هاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند. 3- معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي‌باشند. ت - دولت مكلف است سه‌‌درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌ سوم به استان‌‌هاي نفت‌خيز و گازخيز كه سهم هر استان بر اساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دو سوم به شهرستان‌هاي مناطق كمتر توسعه‌ يافته كه بر اساس شاخص‌هاي توسعه‌ نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي‌شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌‌هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌‌خيز و مناطق توسعه‌ نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود. تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين ‌قانون به©221© پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 33- در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري‌ها، دهياري‌‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون‌‌هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم‌ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌گردد. حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌ كارگيرنده تأمين مي‌شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند. حداقل پنجاه ‌‌درصد (50%) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ‌‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌‌نيافته يا كمتر توسعه‌‌يافته كشور خدمت كنند. تبصره 1- سهميه مربوط به فدراسيون‌‌هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد. تبصره 2()- صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: 3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست ‌و ‌پنج‌‌درصد (25%) جانبازي به ده‌‌درصد (10%) جانبازي، سي‌‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه تبصره - فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه‌درصد (50%) محسوب مي‌شود.©222© ماده 34- دولت موظف است به‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد: الف - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرايي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود: 1- نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌‌هاي ساخت و ساز باشد. 2- قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين ‌كنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌‌كنند، در اين سند لحاظ شود. 3- ويژگي‌هاي بخش‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش‌بيني ‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد. ب - روش‌هاي اجرايي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به ‌كار گيرد. پ - سازوكار تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك‌هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به ‌گونه‌اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد. تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌ عنوان متولّي نظام فني و اجرايي©223© يكپارچه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 35- دستگاه‌هاي اجرايي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به ‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند. تبصره - دستورالعمل نحوه تشكيل يگان‌هاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد. ماده 36- به‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 است. الف - كليه اشخاصي كه تا كنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند. ب - معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است. پ - پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان كه در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌‌اند و كالاهاي معامله ‌شده در بورس‌هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.©224© ت - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به‌ گونه‌اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌شود. ث - اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت‌ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد. ج - كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان ‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي‌‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار مي‌‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست. چ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌ عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي©225© جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. ماده 37- به‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به‌ عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسل‌هاي آينده، دولت مكلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاه‌هاي مربوط به‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز علمي و جهاددانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم ‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد: الف - ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به‌منظور اجرايي ‌شدن خط‌ مشي حضرت امام‌خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌‌العالي) ب - پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌عالي حوزه‌‌هاي علميه و دانشگاهي، تشكل‌هاي اجتماعي - فرهنگي مردم ‌نهاد در زمينه اسلام‌‌شناسي، شيعه‌شناسي، ايران‌‌شناسي و انديشه‌‌هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌‌ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه‌‌هاي مجازي بين‌المللي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي©226© آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه‌‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي‌عالي حوزه‌‌هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌ رهبري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. پ - دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي- ايراني را با لحاظ شاخص‌هاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌‌كوشي و ساده‌‌زيستي متناسب با آموزه‌‌هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد: 1- حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند 2- گفتمان‌ سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب 3- پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني بر اساس شاخص‌هاي مصوب و ارايه گزارش سالانه به هيأت‌وزيران 4- واسپاري و حمايت از سازمان‌هاي مردم ‌نهاد و تشكل‌هاي مردمي در اجراي سند 5- رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌‌ها ت - دولت مكلف است از طريق شوراي‌عالي حوزه‌‌هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌‌هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌‌هاي زير را به‌عمل آورد: 1- معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز 2- واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه‌ها بر اساس©227© نياز حوزه‌‌هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 3- پشتيباني و ارايه خدمات‌ لازم به‌منظور آموزش، تربيت دانش‌ آموختگان حوزوي به‌عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه‌يافته از طريق شوراي‌عالي حوزه‌‌هاي علميه 4- پيش‌بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ث - به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به ‌عنوان اصلي‌‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود: 1- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي شهري و ‌هادي روستايي و شهرك‌ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. تبصره - مساجد از پرداخت هزينه‌‌هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي‌باشند. 2- مالكان مجتمع‌‌هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌‌ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌ تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد. 3- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث©228© يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌‌هاي شهري اقدام كنند. 4- كليه دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌‌هاي ورزشي، مجتمع‌‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند. 5- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌‌هاي مسافربري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند. 6- به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند. ج - به‌منظور دستيابي به جامعه‌اي متمسّك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات‌ بخش قرآن كريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند: 1- تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به‌منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌ها و فعاليت‌هاي تعيين‌‌شده 2- حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش‌هاي قرآني و عترت 3- حمايت لازم به‌منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي حوزوي و تشكل‌هاي مردم‌ نهاد چ - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند©229© يك‌‌درصد (1%) اعتبارات هزينه‌اي خود به‌‌استثناي فصول (1)، (4) و (6) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌‌سازي و آگاهي‌ بخشي و اطلاع‌رساني نمايند. ح - هشتم ربيع‌‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي‌‌عصر(عج) به‌ عنوان تعطيل رسمي تعيين مي‌شود. ماده 38- الف - قوه‌قضاييه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضايي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌‌سازي مجازات‌ها و جرايم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراء‌هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ب - قوه‌قضاييه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام كند. پ - سازمان‌‌هاي مردم ‌نهاد در صورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يك‌سال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكر شده، محروم مي‌شوند. اين بند جايگزين تبصره (3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي‌شود. ت - 1- به‌منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارايه خدمات حقوقي و قضايي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه‌قضاييه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاييه، مراكز و سازمان‌‌هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد©230© كردن داده‌‌ها و اطلاعات مركز ملي داده‌‌هاي قوه‌قضاييه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند. تبصره 1- نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه‌قضاييه و كليه دستگاه‌ها و گروه‌هاي مرتبط با مراجع قضايي كه در ساير مراجع فعاليت مي‌‌كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضايي در مسير رسيدگي‌هاي قضايي را با رعايت طبقه‌‌‌بندي در اختيار مركز قرار دهند. تبصره 2- كليه دستگاه‌هاي دولتي، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضايي از طريق اين شبكه اقدام كنند. عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 حذف مي‌شود. 2- به قوه‌قضاييه اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه‌قضاييه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فنآوري‌‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها بر اساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است. تبصره 1- اصل پرونده‌‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌شود. تبصره 2- به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط رييس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده‌‌هاي تعزيراتي اقدام كند. ث - كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به‌منظور تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و©231© پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه‌‌گانه به بانك‌هاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام‌هاي صورت‌ گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاه‌هاي وابسته به قواي سه‌‌گانه به‌صورت رايگان پاسخ دهند. ج - سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات عمومي و مردم‌ نهاد، به‌منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد: 1- با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرايم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه‌هاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌‌ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد. 2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور 3- رفع مشكل معيشتي خانواده‌‌هاي زندانيان بي‌‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها تبصره - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه‌‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. 4- تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء‌پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط©232© 5- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. چ- سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگ‌هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌ دست ‌آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرايم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند. ماده 39- الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي‌ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي‌‌كند. ب - كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي از كشور خارج مي‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي‌شوند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه©233© پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ماده 40- منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب‌هاي بانكي مربوط به نام خزانه‌داري كل كشور واريز شده يا مي‌شود، به‌استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات‌‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست. ماده 41- اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 نمي‌باشند. ماده 42- واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌شود. تبصره 1- رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت ‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است. تبصره 2- واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌باشد. ماده 43- چاپ و انتشار ايران ‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي‌يابد. ماده 44- واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي صنعتي كه با تأييد دستگاه©234© صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهرك‌هاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي‌باشد. ماده 45- الف - سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت‌‌ سرمايه‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است. ب - سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است. ماده 46- الف - به‌منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي‌شود: 1- ارتقاي توان بازدارندگي 2- اصلاح ساختار بودجه‌اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي 3- تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت‌‌هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح 4- ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد 5- صرفه‌جويي و بهينه‌‌سازي موارد هزينه از جمله در حوزه‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح 6- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌‌هاي نرم‌‌افزاري، سامانه‌‌هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد 7- ارتقاي منزلت‌ اجتماعي‌ و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ ب - دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به‌عمل آورد:©235© 1- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌ افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاه‌هاي مرزي و تخصصي 2- اجراي طرح‌هاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا بر اساس طرح‌هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح 3- امنيت عمومي از طريق راه‌اندازي رده‌‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راه‌ها و بنادر 4- انضباط اجتماعي و ايمني راه‌ها بر اساس ملزم ‌سازي دستگاه‌هاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌‌سازي و نهادينه‌‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌ اجرايي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 5- امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكل‌هاي مردم ‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌‌هاي ذي‌ربط و افزايش قابليت‌‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي 6- تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرايم، با ارتقاي بانك‌هاي هويتي (ژنتيكي، اثرانگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌ انتظامي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران پ - دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به‌‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاه‌ها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديف‌هاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج ‌سال يك‌ بار در برنامه‌‌هاي پنج‌ساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد. ت - وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت‌‌هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي،©236© حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به ‌وجود آورد. ث - به‌منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان‌‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌‌شرح زير فراهم شود: 1- حمايت از زيرساخت‌‌ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري 2- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راه‌هاي مقابله با جنگ نرم 3- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش‌‌ها و اردوها و ساير برنامه‌‌ها حداكثر به‌ مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت تبصره 1- به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌هاي ناشي از به‌ كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت‌هاي مختلف به‌ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان‌‌هاي راهيان نور به‌عمل آورد. تبصره 2- به دستگا‌‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي بر اساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌ نحو سازمان ‌يافته، اجراء كند.©237© ماده 47- قانون جامع خدمات‌‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود. ماده 48- به‌منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل‌ونقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه‌گذاري زيرساخت‌‌ها، بيمه سرمايه‌گذاري‌‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه‌ها و زيرساخت‌‌ها، دولت مي‌تواند صندوق توسعه حمل‌ونقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000/000/000/000/190) ريال از دارايي‌هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش‌بيني ‌شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت‌ امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت‌عامل، فعاليت مي‌‌كند. 1- شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت‌ امنا و هيأت‌عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 2- در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي‌هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهي‌ها، به دولت تعلق دارد. 3- فعاليت‌هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است. 4- منابع صندوق عبارتند از: الف - سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه‌‌هاي سنواتي تأمين مي‌شود. ب - تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر©238© اساس اساسنامه مصوبه هيأت‌دولت پ - درآمدهاي حاصل از طرح‌هاي دولتي كه بهره‌برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود. ت - درآمدهاي حاصل از پروژه‌‌هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه‌گذاري آن اتمام‌ يافته و به دولت منتقل شده است. ث - درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي 5- انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانك‌هاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي‌گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانك‌هاي طرف قرارداد، سپرده‌گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارايه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده‌گذاري صندوق نزد بانك‌هاي عامل صورت مي‌پذيرد. ماده 49- به‌منظور تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌ بيت(ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت‌‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌‌ها و بخش‌هاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌‌هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه‌‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. ماده 50- دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمان‌بندي مورد تأييد هيأت‌وزيران در اين©239© سامانه ثبت‌ نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكت‌ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند. تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به ‌روز و تجميع ‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌هاي بخش عمومي جلوگيري گردد. تبصره 2- آن‌ دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس دستگاه مربوط است. ماده 51- به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهش‌هاي مسأله ‌محور، معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد: 1- حمايت از توسعه و تجاري ‌سازي فنآوري‌‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌ بوم نوآوري در بخش‌هاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فنآوري با بخش‌هاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت©240© 2- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان 3- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فنآوري و نوآوري در دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاي يادگيري فنآوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌‌هاي فنآورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرح‌هاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در داخل كشور تبصره - در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاون علمي و فنآوري رييس‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌شود. ماده 52- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، در اختيار اين دستگاه‌ها قرار دهد تا به نسبت شصت‌درصد (60%) كميته امداد و چهل‌درصد (40%) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده 53- به‌منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل‌ونقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي: 1- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»)() از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌‌هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد اداره مي‌شوند.©241© 2- اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمك‌ها و ساير درآمدهايي كه بر اساس تعرفه مصوب شوراي‌عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي‌گردد. 3- صددرصد (100%) درآمدهاي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»)() اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌‌هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌‌هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاه‌هاي كشور هزينه مي‌شود. 4- سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»)() مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 اضافه مي‌شود. 5- مطالبات شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»)()، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء مي‌باشد و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌رسد، قابل وصول مي‌باشد. تا تصويب آيين‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري©242© اجراء مي‌شود. ماده 54- در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و رقابت‌‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمك‌هاي لازم را به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به‌‌ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌رسد. ماده 55- به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كرده و معادل آن‌ را از محلي كه همه‌‌ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود دريافت نمايد. ماده 56- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري‌‌ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع‌آوري‌ شده برابر طرح‌هاي جامع و تفصيلي مي‌باشند. ماده 57- الف - به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌ بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخص‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروه‌هاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند: 1- بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيب‌هاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي©243© و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي 2- بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارايه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروه‌هاي هدف جهت برابرسازي فرصت‌ها و زمينه‌‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ‌ديده در اجتماع 3- بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارايه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروه‌هاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌ آموزي و ايجاد زمينه‌‌هاي خوداتكايي آنها 4- بسته سياستي (بيمه‌‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور تبصره 1- اجراي مراتب فوق بر اساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروه‌هاي هدف انجام مي‌‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌‌اي، آموزشي و مسكن به‌ كار گرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي‌شود. تبصره 2- به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروه‌هاي هدف و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، بيمه‌‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌‌هاي پايه و بيمه‌‌هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌‌هاي مذكور،©244© تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رييس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است. ب - دولت مكلف است كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده‌‌اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده‌سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد. تبصره 1- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بند تا پنج‌‌سال، هر سال يك‌سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك‌سال به سنوات بيمه‌‌پردازي افزوده مي‌گردد. تبصره 2- شرط سني براي عضويت بيمه‌‌گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه‌سال تعيين مي‌گردد. تبصره 3- بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و ماده (29) ‌قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1388() و اصلاحات بعدي آن تأمين مي‌شود. پ - دولت مكلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌‌هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22/2/1382()، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه‌هاي اجتماع‌ محور و خانواده‌ محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌‌هاي مردمي و همكاري‌هاي جمعي اقدام كند:©245© 1- اجراي طرح‌هاي حمايت از كودكان در معرض آسيب‌هاي اجتماعي و يا داراي معلوليت‌ها و نارسايي‌‌هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي 2- اجراي طرح‌هاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيب‌هاي اجتماعي 3- اجراي طرح‌هاي حمايت از سالمندان و برنامه‌‌هاي غني‌‌سازي دوران سالمندي به‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده 4- ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيب‌هاي اجتماعي به‌منظور پايش و پيمايش انواع آسيب‌هاي اجتماعي و شناسايي گروه‌ها و اقشار هدف 5- اجراي طرح‌هاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروه‌هاي نيازمند و آسيب ‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارايه انواع مساعدت‌‌ها و حمايت‌‌هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ ديده و نيازمند واجد شرايط 6- جلب مشاركت خيريه‌‌ها، واقفان، سازمان‌هاي مردم ‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه‌هاي حمايت اجتماعي 7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده‌‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌ موقع اقشار و گروه‌هاي هدف و در معرض آسيب‌هاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌‌ها و مساعدت‌‌هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن ‌را حسب مصوبات شوراي‌عالي رفاه و تأمين‌اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند. 8- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، ارايه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه©246© معلولان، مددجويان و گروه‌هاي آسيب‌‌پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي‌باشد: مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه‌‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌‌ها و اورژانس‌‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه‌‌آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن‌‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌‌كنند. ماده 58- دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرح‌هاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند. ماده 59- وزارت جهادكشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنه‌‌هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌روزرساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به‌ كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌‌هاي توليدي اقدام نمايد. ماده 60- به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌‌پذيري و كاهش قيمت تمام ‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فنآوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع©247© كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب‌هاي توليدي اقدام كند. تبصره 1- سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق‌‌هاي مذكور منظور مي‌شود. تبصره 2- دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسي تا سقف چهل ‌و نه‌‌درصد (49%) در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند. ماده 61- به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استاندارد‌هاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي‌شود: 1- درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره‌وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت‌‌درصد (60%) پس از پنج‌‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح‌هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌‌ها، زهكش‌ها و روش‌هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به ‌زراعي و به‌ نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي 2- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به‌صورت حجمي بر اساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي 3- ارتقاي شاخص بهره‌‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول©248© به‌ ازاي واحد حجم مصرفي 4- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت‌زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد 5- نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني ‌كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني‌ كردن آن 6- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح ‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌ گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم 7- درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي ماده 62- كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌ شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين ‌گونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه در خصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند. ماده 63- به وزارتخانه‌‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فنآوري، دانشگاه‌ها و مؤسسات و دستگاه‌هاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌‌ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند. ماده 64- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000/000/10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان©249© توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه ‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت‌وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند. ماده 65- به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارايه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف: الف - مديران سازمان‌‌هاي مناطق آزاد به‌ نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌ عهده آنها است. سازمان‌‌هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند. تبصره 1- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌‌هاي دستگاه‌هاي تحت‌ نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌‌پذيرد. تبصره 2- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در©250© مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود. ب - كالاهاي توليد و يا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌ هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. تبصره 1- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به‌ كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود. تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال ‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به‌ كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. پ - هزينه‌‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري- صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌‌هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام كنند. ت - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌استثناي عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند. ث - به‌منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه‌هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است. ج - محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه©251© به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است. چ - به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند. ماده 66- به‌منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌‌هاي مديريت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته‌اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي‌شود با موافقت رييس اين سازمان تا معادل چهاردرصد (4%) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاه‌هاي هسته‌اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه‌داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي‌گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً‌ به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رييس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه‌‌هاي عمليات جاري و سرمايه‌اي پيش‌بيني‌ شده در اين ماده مجاز مي‌باشد و معادل هزينه‌‌هاي عمليات جاري انجام‌ شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 67- در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني©252© دريافت‌ وجه براي ارايه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر لغو مي‌شود. ماده 68- در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌‌هاي داراي مزيت به‌منظور بهره‌برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي و كاهش عدم تعادل‌‌هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به‌ عنوان سازمان توسعه‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌‌هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان‌هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي‌شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت‌وزيران به مجلس جهت تصويب نهايي ارايه مي‌شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌ غير از دفاعي، امنيتي، قضايي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداري يا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي‌شود. اين ‌محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اداره مي‌شود. چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي‌شود. ماده 69- به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون‌‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن: 1- براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك حقوقي خصوصي- دولتي و تمهيد تعيين©253© سهم واقعي سازمان‌‌هاي توسعه‌اي در مشاركت‌‌هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي‌هايي كه به‌ عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان‌‌هاي مزبور در شركت مشترك ارايه مي‌شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و شركت‌ها در ترازنامه شركت‌هاي ذي‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه‌بندي و معاف از ماليات مي‌باشد. هزينه استهلاك دارايي‌هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي ‌شده و بر مبناي عمر مفيد تعيين‌ شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. 2- «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي‌يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد مشترك سازمان‌‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 3- هزينه‌‌هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين‌شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي‌شود. ماده 70- مجموع تغييرات طرح‌هاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج‌‌ درصد (5%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. ماده 71- كليه تصويبنامه‎‌ها، بخشنامه‎‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت‌هاي امنا و مراجع و مقامات اجرايي و دستگاه‌هاي اجرايي به‌استثناي احكام قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌‌هاي بازنشستگي يا دستگاه‌هاي اجرايي و دولت مي‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌‎ربط تأمين شده باشد و ايجاد و©254© تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع مي‌باشد در غيراين‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست. دستگاه‌ها و صندوق‌‌هاي مربوط مجاز به ‎اجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هرحال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌‌ها غيرقابل پذيرش مي‌‎باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاه‌ها و صندوق‌‌ها و مديران و مقامات مربوط است. ماده 72- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافت‌هاي ارزشمند كشور، به تمامي‌ دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي ثبت‌ شده در فهرست آثار ملي (به‌استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب 1/6/1366 مستثني مي‌باشد. ماده 73- اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/11/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.©255©

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف