از ضمايم قانون بودجه سال 1396 كل كشور

ـ‌ نظر به اين كه امكان درج كليه ضمايم و جداول قانون بودجه در اين اثر، ميسر نمي‌باشد، مخاطبان محترم مي‌توانند در روزنامه رسمي و يا از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور به آن دسترسي پيدا كنند. در عين حال، نظر به اينكه برخي احكام كه اصولاً بايد در متن قانون ذكر مي‌شد در اين ضمايم درج گردیده لذا تنها بخشي از آن كه حاوي چنين احكامي مي‌باشد در اين قسمت درج شده است.‌ـ‌  واژه «علاوه» صحيح به نظر مي‌رسد كه به اشتباه در نسخه ابلاغی «علوه» تحرير شده است.

از ضمايم قانون بودجه سال 1396 كل كشور از بخش دوازدهم : تغييرات متفرقه() 1- عنوان رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) به «سه درصد فروش نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق نفت‌خيز، گاز خيز و كمتر توسعه‌يافته كشور» اصلاح شد. 5- عنوان رديف 92-530000 جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه، به نسبت 50% سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 30% سهم وزارت ورزش و جوانان و 20% سهم وزارت آموزش و پرورش» اصلاح شد. 7- به‌منظور تسريع در تكميل طرح‌‍‌هاي بيمارستاني مندرج در جداول (19) و (20) قانون بودجه سال 1396، ابلاغ اعتبار از محل اعتبارات رديف 106-530000 جدول شماره(9) قانون بودجه با عنوان زير مجاز است: «اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 70 درصد سهم تجهيزات و طرح‌هاي نيمه‌تمام بيمارستان‌هاي در‌حال ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 30 درصد سهم طرح‌هاي وزارت راه و شهرسازي و طرح‌هاي بيمارستاني مندرج در جداول (19) و (20) اين قانون‌». 8- شركت ملي حفاري ايران از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون‌اساسي مستثني گرديد©57©. 27- ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي در سال 1396 طي مقررات قانوني به دولت واگذار مي‌شود. 29- مبلغ 330 ميليارد ريال از اعتبارات اختصاصي سازمان هواپيمايي كشوري (رديف 8-‌153000 جدول شماره (7)) صرفاً به منظور اجراي طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي مصرف خواهد شد. 33- عنوان رديف 160123 جدول شماره (5) به «درآمد حاصل از افزايش 10% به قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و 30% به قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي وارداتي (به استثناي نوشابه‌هاي با پايه ميوه و انواع دوغ بدون گاز» اصلاح شد. 37- درصد تخصيص اعتبارات جدول شماره 1-10، به استثناي 3 درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي كه معادل منابع ذي‌ربط انجام مي‌گيرد، حداقل معادل درصد تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از همه منابع مي‌باشد. 38- اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه اقتصادي استان‌ها در جدول شماره (1-10)، براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود توزيع مي‌گردد. 39- اعتبارات مربوط به ستون 27/0‌درصد ماليات بر ارزش افزوده جدول شماره 1-10، براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان توزيع مي‌گردد. اعتبارات ورزش و تفريحات هر استان در سال 1396 علوه() بر رديف جديد حداقل معادل اعتبارات سال 1395 باشد. 40- شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه وزارت نفت و وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف به پرداخت عوارض آلايندگي حسب قوانين موضوعه در سال 1396 مي‌باشند. در صورت ضرورت اصلاح بودجه شركت مربوطه صورت پذيرد. 42- در اجراي ماده (58) قانون مقررات مالي دولت مبني‌بر حذف آب‌بهاي كشاورزي، در سال 1389، اعتبارات آب‌بهاي كشاورزي مربوط به آبريز هراز كه از سال 1384 دريافت آن ممنوع شد، مانند گذشته از محل اعتبارات پيش‌بيني‌نشده دولت پرداخت مي‌شود©58©. 43- واحد بهداشتي و درماني شهرستان خنج (با اعتبار 40 ميليارد ريال) از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز به دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان منتقل شود. 46- شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور در پيوست شماره (3) با درج 500 ميليون ريال درآمد و 500 ميليون ريال هزينه ايجاد شود و مبالغ مزبور عيناً از موارد متناظر سازمان بيمه سلامت ايران (رديف 264800) كسر گردد. 48- وظايف و مسؤوليت‌هاي حاكميتي شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران و شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي‌نو ايران به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارايي‌ها، بدهي‌ها، تعهدات و امكانات و نيروي انساني به سازمان جديد «سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)» انتقال مي‌يابد و بودجه شركت‌هاي مزبور و سازمان جديد بر اساس تغييرات مذكور در بخش‌هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم اين مصوبه اصلاح مي‌شود. 52- مبلغ موضوع ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1396 براي مشتركين گاز دو هزار (2000) ريال و براي مشتركين برق هزار (1000) ريال تعيين مي‌گردد. درآمد مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر است. 54- تعرفه‌هاي خدمات قضايي به شرح جدول پيوست در جدول شماره (16) جايگزين شود. 71- در ذيل جدول (15) اين عبارت اضافه شد «به دولت اجازه داده مي‌شود طرح‌هاي موضوع اين جدول را جهت اتمام مطالعه و اجرا به شركت‌هاي قطارهاي حومه‌اي محول و به جدول (20) اضافه نمايد». 78- اعتبارات رديف (3) جدول ذيل تبصره (14) به عنوان درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محسوب مي‌شود و همزمان با اجراي بودجه اعمال مي‌گردد. 79- اعتبارات رديف 6-155000 «بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار» همزمان با ابلاغ بودجه صرفاً جهت پرداخت حقوق و مزاياي بازرسان صنعت و معدن و 100 درصد©59© توزيع استاني شده براي پرداخت به استان‌ها اعلام مي‌گردد. 84- در ذيل جدول 1-10 تأكيد شود كه سهم يك سوم منابع حاصل از 3% صادرات نفت و ميعانات گازي صرفاً مربوط به مناطق نفت‌خيز و گازخيز استان مي‌باشد. 90- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان- دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سيرجان از ذيل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان خارج و در ذيل رديف مستقل 124702 در بخش بهداشت و درمان آورده شود با حقوق و مزاياي مستمر 400 ميليارد ريال كه عيناً ار حقوق و مزاياي مستمر دانشگاه علوم پزشكي كرمان بخش بهداشت و درمان كسر مي‌گردد. بخش سيزدهم- تغيير تعرفه‌هاي خدمات قضايي در سال 1396
عنوان تعرفه موجود (ريال) تعرفه پيشنهاد 1396 (ريال)
بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ 000/15 000/20
در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد از 000/000/3 تا 000/000/30 از 000/300/3 تا 000/000/33
هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود يك روز([1]) حبس و حداكثر آن يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از 000/000/30 تا 000/000/90 از 000/000/33 تا 000/000/99
هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيشتر از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از 000/000/90 تا 000/000/900 از 000/000/99 تا 000/000/990
تقديم شكايت كيفري (افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رييس حوزه قضايي از پرداخت اين هزينه معاف هستند) 000/50 000/100
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات 000/200 000/300
هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد 000/300 بدون تغيير
هزينه پلمپ اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمي دادگستري 000/300 بدون تغيير
هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد 000/300 بدون تغيير
هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد 000/300 بدون تغيير
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال  
پروانه وكالت پايه 1 000/000/7 000/000/8
پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد 000/500/4 000/000/5
پروانه كارآموزان وكالت و كارگشايي در ساير شهرستان‌ها 000/750 000/850
پروانه وكالت اتفاقي 000/500 000/600
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب ديوان 000/150 000/200
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب تجديدنظر 000/300 000/400
هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي بسته به نوع دعوي از 000/300 ريال تا 000/500/1 طبق بخشنامه رييس قوه قضاييه از 000/400 ريال تا 000/800/1 طبق بخشنامه رييس قوه قضاييه
هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت:  
در مرحله بدوي تا مبلغ 200 ميليون ريال دو و نيم درصد ارزش خواسته بدون تغيير
در مرحله بدوي بيش از 200 ميليون ريال سه و نيم درصد ارزش خواسته بدون تغيير
در مرحله تجديدنظر چهار و نيم درصد ارزش خواسته بدون تغيير
در مرحله فرجام‌خواهي پنج ونيم درصد ارزش خواسته بدون تغيير
هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد 000/000/1 000/500/1
هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي 000/200 000/300
هزينه اعتراض و درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان‌عالي كشور 000/300 بدون تغيير
هزينه تطبيق اوراق يا اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي 000/10 000/15
هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي 000/10 000/50
هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد 000/75 000/100
هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادركننده چك بي‌محل  
تا مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال 000/50 000/60
نسبت به مازاد تا ده ميليون (000/000/10) ميليون ريال 000/200 000/300
نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (000/000/100) ميليون ريال 000/300 000/400
مازاد بر يكصد ميليون (000/000/100) ريال يك در هزار بدون تغيير
هزينه صدور گواهي عدم سوءپيشينه كيفري- نسخه اول 000/150 000/200
هزينه صدور گواهي عدم سوءپيشينه كيفري- نسخه‌هاي بعدي 000/100 000/150
هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري 000/200 000/300
هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم ‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري از 000/300 ريال تا 000/500/1 طبق بخشنامه رييس قوه قضاييه از 000/400 ريال تا 000/800/1 طبق بخشنامه رييس قوه قضاييه
هزينه درخواست اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 000/200 000/300
اعتراض شخص ثالث به اجراي احكام مدني - 000/200
هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا - 000/200
هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده - 000/50
هزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان‌عالي كشور - 000/500
درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 - مطابق ماده قانوني مربوطه

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف