از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب3/2/1374 ماده 16 - در صورتي‌كه صاحبان و مسؤولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌كننده ظرف مهلت تعيين‌شده مبادرت به رفع آلودگي يا‌ ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضايي ذي‌ربط ‌محل كه بلافاصله توسط مأمورين انتظامي به مورد اجراء گذاشته مي‌‌شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده ‌كننده جلوگيري به عمل خواهد ‌آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد ‌بود. تبصره - در صورتي‌كه صاحبان و مسؤولان كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌هاي آلوده‌‌كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت ‌و ادامه كار كارخانجات و كارگاه‌هاي مربوط ممانعت به‌عمل نياورده و يا پس از تعطيل كارخانجات و كارگاه‌هاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از ‌سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها بنمايند بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير‌ مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسؤولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و‌ كارگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا‌ مسؤول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف