آيين ‏نامه اجرايي شرح وظايف بازرس

-  آيين‏نامه فوق به شماره 282098/60 مورخ 28/12/1392 ابلاغ شده است.‌‌-  دستورالعمل مذكور با عنوان «دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‏هاي نظارت، اتحاديه‏ها، اتاق اصناف شهرستان‏های كشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها» در يكصد و هفتمين جلسه هيأت‌عالي نظارت به تصويب رسيده و در همين مجموعه درج شده است.

آيين ‏نامه اجرايي شرح وظايف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفي كشور) مصوب 28/12/1392 وزير صنعت،‏ معدن و تجارت() شرح وظايف بازرس ماده 1 - بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله: الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه. ب- نحوه اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي در خصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب. ج- نحوه اجراي ماده (28) قانون نظام صنفي در خصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب. د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك‏ هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد. هـ- تشكيل كميسيون ‏ها، برگزاري دوره‏ هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏ هاي هيأت‏ عالي نظارت و كميسيون نظارت. و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه. ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران. الزامات بازرس ماده 2 - الزامات بازرس در هنگام ايفاي وظايف خود: الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد. ب- بازرس نمي‏ تواند در معاملاتي كه با اتحاديه يا به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد به ‏طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي ‏نفع شود. ج- بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيأت ‏مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيأت ‏مديره اعلام نمايد و چنانچه هيأت ‏مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد. د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيأت‏ مديره بدون داشتن حق رأي مي‏باشد. هـ- بازرس مكلف است هر سه‏ ماه يك ‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيأت ‏مديره (موضوع ماده 1 اين آيين ‏نامه) را به اتاق اصناف ارايه نمايد. تكاليف اتحاديه ماده 3 – هيأت ‏مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد. ماده 4 – هيأت ‏مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحاديه مي ‏تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود. ماده 5 - هيأت‏ مديره اتحاديه مكلف است، در صورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تأمين كارشناس اقدام نمايد. تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت ماده 6 - اتاق اصناف مكلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيأت‏ مديره اتحاديه، مراتب را بررسي و گزارش آن را به صورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد. ماده 7 - در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي ‏البدل، اقدام نمايد. ماده 8 - اتاق اصناف مسؤو‏ل نظارت بر عملكرد بازرس مي ‏باشد و در صورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي، مي‏ بايست مراتب را به صورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد. تبصره - كميسيون نظارت موظف است در صورتي‏كه رسيدگي به تخلف درصلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده (55)() قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غيراين ‏صورت مراتب را به مراجع ذي ‏صلاح اعلام نمايد. ماده 9 - اين آيين ‏نامه در اجراي ماده (23) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/1392 مشتمل بر 9 ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيأت ‏عالي نظارت تأييد و در تاريخ 28/12/1392 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب آن، آيين ‏نامه قبلي لغو مي‏گردد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف