سال انتشار: 1398
مجموعه قانون كار «چاپ سوم- ويرايش دوم»

قانون كار مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ فهرست موضوعي فصول و مباحث قانون كار؛ واژه‌نامه تفصيلي؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ و ... .

معرفی: با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد. مجموعه حاضر، یکصد و سی و نهمین از اين نوع مشتمل بر قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه تقديم يكايك علاقه مندان مي‌شود درخصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد: 1- مجموعه تا فروردین ماه 1398 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال شده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس، مورد اشاره قرار گرفته است. 2- به موجب تبصره (3) «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» عبارت‌هاي «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به ترتيب جايگزين عبارت‌هاي «وزارت كار و امور اجتماعي» و «وزير كار و امور اجتماعي» گرديده و با توجه به تعدد موارد، از تكرار اين زيرنويس پرهيز شده؛ در عين حال عبارت جايگزين‌شده با قلمي متمايز مشخص گرديده است. 3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. لعیا جنیدی معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1398
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 135
قیمت روی جلد: 100000
قیمت نسخه اینترنتی: 20000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام Iran. Laws. etc عنوان و نام پديدآور: مجموعه تنقيحي قانون کار: مشتمل بر قانون کار - مصوب 1369- با اصلاحات و الحاقات بعدی .../ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوين و تنقيح: سیدرحمان سلامت، مهناز کردناییج و نفیسه فصیحی؛ زيرنظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت. مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398. مشخصات ظاهري: 136 ص. شابك: 8-46-8804-600-978 قيمت: 100000 ريال وضعيت فهرست‌نويسي: فیپا موضوع: کار و کارگری – قوانین و مقررات - ایران موضوع: Criminal procedure- Iran شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده بندي كنگره: 1398 1264KMH رده بندي ديويي: 5501/344 شماره كتابشناسي ملي: 5618472                          اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821+ كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 206-2-0-3-2
شابک: 978-600-8804-46-8
شماره کتابخانه: 5618472
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف