قانون بودجه سال 1397 كل كشور

-‌/ اين قانون در روزنامه رسمي شماره 21273 مورخ 28/12/1396 منتشر شده است.- تبصره‌هاي (2) و (3) بند(خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشورمصوب 10/11/1395: تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به‌صورت ارزي است و سرمايه‌‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. - تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/6/1395: به دولت اجازه داده مي‌‌شود با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا مبلغ پنج ‌ميليارد (000/000/000/5) دلار وام از دولت روسيه براي طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي با شرايط زير أخذ نمايد: 1- وام دريافتي‌ صرفاً براي طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت انرژي‌هاي نو، هسته‌‌اي، نيرو، راه ‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبكه‌‌هاي آبياري و طرح‌هاي انتقال آب اختصاص مي‌يابد. 2- طرح‌هاي موضوع بند (1) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد. 3- نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد. - الف - ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشورمصوب 10/11/1395: دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏‌ها و پارك‌هاي علم و فنآوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت‌امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رييس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌‌كنند. ب - بند ي ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393: دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قوانين برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضاي موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهايي كه لازم‌الاجرا است، به نحوي كه مغاير قانون نباشد، اقدام كند. تبصره - در‌خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، براي اعتبارات هزينه‌اي، بودجه تفصيلي مورد تأييد هيأت امناء، ملاك عمل مي‌باشد. - / ‌به عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات و زائرين اربعين، در رديف 1 بخش شانزدهم، تغييرات متفرقه نيز اشاره شده است.- الف – بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) مصوب 14/12/1395:‌ كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (1) ماده‌ واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به‌عهده وزراي وزارتخانه‌هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاه‌هاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي‌نفعان از طريق اعمال تعرفه‌ خاص در

قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/12/1396() ماده‌واحده- بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000/000/740/523/225/12)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده‌ميليون و دويست و بيست و پنج‌هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000/000/740/523/225/12)ريال به‌شرح زير است: الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (000/000/668/604/432/4) ريال شامل: 1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (000/000/149/866/861/3) ريال 2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (000/000/519/738/570) ريال ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از©10© لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000/000/284/247/391/8) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000/000/284/247/391/8) ريال تبصره 1- الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد (32%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه‌درصد (3%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون مطابق جزء (3) بند(الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 و بند (ت) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي‌گردد. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه©11© هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000/000/403/314/959) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (3) بند(الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و جزء (3) بند (ب) ‌ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره(5) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (000/000/000/800/50) ريال تعيين مي‌شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1397 كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000/000/403/114/010/1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه‌درصد (50%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند. د- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/12/1392 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 اقدام لازم را به‌عمل آورد. هـ‍ - شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000/000/000/000/30) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (13%) در اختيار وزارت©12© جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهار درصد (54%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاه‌هاي مذكور به شركت‌هاي توليد قير قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها تسويه نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1397 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مكلفند با رعايت شاخص‌هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد. چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راه‌هاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و- بانك‌ها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد©13© (000/000/000/000/50) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شركت‌هاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد. ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد. تبصره 2- الف- 1- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء(2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1/3/1384 را از طريق جدول شماره(13) اين قانون پرداخت نمايد. 2- بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است©14©. ب- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1397، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي‌باشند. تبصره 3- الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي‌ميليارد (000/000/000/30) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانك‌هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد. طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرح‌هاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. در مورد كليه طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. در‌ خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانك‌هاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد. دولت مجاز است يك ميليارد (000/000/000/1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانك‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد. حكم تبصره‌هاي (2) و (3) بند(خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است. (©16©) ب- مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3/6/1395 در سال 1397 تنفيذ مي‌گردد. () ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانك‌هاي توسعه‌اي ازجمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) ‌اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرح‌هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند. د- دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط©17© شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000/000/000/2) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و طرح‌هاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد. تبصره 4- الف- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند: 1- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها 2- طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ و يك‌ درصدي (51%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي 3- سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند. ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند. ج- بانك‌هاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود. تجهيزات تخصصي آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصد و چهل‌ و سه‌ هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/750/143) ريال از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي 310705©19© نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديف‌هاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 1- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال 2- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه 3- بازسازي مناطق آسيب‌ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافت‌هاي فرسوده 4- توسعه سامانه (سيستم)‌هاي نوين (تحت فشار) در اجراي ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه 5- طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن 6- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه 7- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه 8- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است. اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد. هـ - ‍ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد. و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌هاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد. ز- تسهيلات بندهاي(د) و (هـ) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد: 1- تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. 2- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد. 3- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. 4- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است. 5- گزارش نظارتي تبصره(4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد. 6- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرايي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به‌ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده(7) و جدول شماره (4)) و جهت تأمين منابع اجراي طرح‌هاي مشمول اين مجوز©21© در سال‌هاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه‌ملي) ضروري است. تبصره 5- اجازه داده مي‌شود در سال 1397 با رعايت قوانين و مقررات: الف- شركت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند. ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (000/000/000/000/260) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (1) و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد. ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها) است. د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/55) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد. اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد. ه‍ـ - دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/95) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول(8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/47) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد. و- دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 1- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (000/000/000/000/000/1) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي‌شود. 1-1- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص©24© حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (000/000/000/000/500) ريال 1-2- تهاتر بدهي‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (000/000/000/000/500) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا سقف پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/5) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرايي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركت‌هاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي‌يابد. 2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1397 مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهي‌هاي بخش‌هاي ديگر تسويه نمايد. 3- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانك‌ها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانك‌ها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 4- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 5- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. 6- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانك‌هاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانك‌ها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت. 7- به ميزان تسويه مطالبات بانك‌ها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. 8- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌‌كشور، تا مبلغ يكصدهزارميليارد (000/000/000/000/100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرح‌هاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1397 تـا معــادل سي هزارميليارد (000/000/000/000/30) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود. ط- به‌منظور‌سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي( ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/35) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت‌هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح‌هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌نمايند. حداقل مبلغ بيست‌هزارميليارد (000/000/000/000/20) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساخت‌هاي لازم و تأسيسات و ايستگاه‌هاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده(NGL) اختصاص مي‌يابد. ي- وزارت نفت ازطريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (000/000/000/3) دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر نمايد. شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند. ك- 1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود. 2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد. 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. ل- اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود. م- دولت مبلغ ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي‌نمايد. ن- در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و©28© كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف پانصد هزار ميليارد (000/000/000/000/500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روش‌هاي زير اقدام نمايد: 1- ارايه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. 2- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند. 3- واگذاري پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور 4- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركت‌ها و شهرداري‌ها در بودجه عمومي را ندارد. ع- ستون متفرقه هزينه‌اي رديف 1-151000 جدول شماره(7) اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص‌يافته خواهد بود. تبصره 6- الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1397 سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (000/000/276) ريال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌هاي©29© (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد(15%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد(25%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(35%) تعيين مي‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (000/000/216) ريال تعيين مي‌شود. احكام ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر حكم بند فوق حاكم است. (©30©) ب- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه (150)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/750) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست درصد (20%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80%) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. ج- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌نمايد. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. د‍- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/8/1394 به ميزان هشت درصد(8%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (000/000/000/800/12) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاه‌هاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. هـ - 1- متن زير به جزء(1) بند(پ) ماده(32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود: شاخص‌هاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد©32©. و- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ز- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك‌هزار (1000)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه ‌درصد(50%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. آيين‌نامه اجرايي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سال‌هاي 1388و 1389 را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد(10%) محاسبه و دريافت نمايد. ط- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(1) بند(ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) نقاط شهري و دوازده‌درصد (12 %) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است. ي- در سال 1397 كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي‌آب، برق و گاز در سقف يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي‌شود. ك- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود. ل- در سال 1397 درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديف‌هاي 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي‌شود. م- از ابتداي سال 1397 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (75)ريال، توليد مشترك صد و پنجاه(150) ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي دويست و پنجاه (250) ريال و وارداتي ششصد(600) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160190 اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديف‌هاي شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(30%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(50%) قرار مي‌گيرد©34©. ن- در راستاي بهبود شاخص‌هاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم‌ درصد (5/0%) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال به رديف شماره 160189 واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور قرار گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرايي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. س- با هدف ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي(شامل زباله‌سوزي، گازي سازي و آتش‌كافت (پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاه‌هاي حرارتي در سقف دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور مي‌باشد. برق توليدي اين نيروگاه‌ها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ع- در راستاي اجراي جزء(2) بند (چ) ماده(80) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص‌يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك ‌بار معافند. ف- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف 110410 صددرصد (100%) آن را از محل رديف هزينه‌اي 63-530000 صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاري و ايجاد ويژه‌خواري(رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌عمومي محسوب مي‌شود. ص- به‌منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار مي‌باشند به‌استثناي كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (000/000/000/000/13) ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال آن را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته از محل رديف 4-155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين‌المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوق‌هاي صادراتي، اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي©36© توليدي صادرات‌گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد. تبصره 7- الف- در راستاي اجرايي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت‌هاي دولتي نزد خزانه‌داري كل كشور» اصلاح مي‌گردد. ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. د- به دولت اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 را از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه‌اي 53-530000 به‌صورت جمعي- خرجي تسويه نمايد. شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه حساب را در صورت‌هاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارايه مي‌نمايد. هـ - به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) يا تضامين براي طرح‌هاي اشتغال‌زا با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم اقدام نمايد. و- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌نمايد. ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و©38© سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد 1397 نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامه‌ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوق‌هاي لازم موضوع ماده (31) قانون حمايت از توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور از محل رديف‌هاي درآمدي شماره 160191 و هزينه‌اي شماره 65-530000 به‌صورت جمعي- خرجي براي توليد حداقل ده درصد (10%) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود. ح- پس از اجراي بند(ج) تبصره (1) اين قانون و رعايت ماده(17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مانده‌بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران براساس آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانك‌هاي عامل تا سقف سي و پنج هزارميليارد (000/000/000/000/35) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه‌شده محسوب مي‌گردد. ط- در اجراي جزء(5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنايع معدني علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (1%) فروش مواد و فرآورده‌هاي معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني را دريافت و به رديف 160187 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل وجوه©39© واريزشده از محل رديف 60-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قرار مي‌گيرد تا صرف فعاليت‌هاي بهداشتي- درماني و عمراني مورد نياز شهرستان يا شهرستان‌هاي منطقه درگير خسارت‌هاي مذكور شود. رديف هزينه‌اي مذكور در جدول شماره (9) با شماره 60-530000 اعتبارات موضوع جزء (5) بند(الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندي مي‌شود. تبصره 8- الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرح‌هاي ذيل برنامه‌هاي 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقي‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذيرش است. ب- در اجراي ماده (6) قانون هواي پاك مصوب 25/4/1396 مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) مي‌باشند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جريمه‌هاي صادرشده به رديف درآمد عمومي 160183 نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز مي‌گردد تا از محل اعتبار رديف 49-530000 جدول شماره (9) اين قانون در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره‌برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص يابد. تبصره 9- الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت‌هاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1396 نسبت به أخذ تسهيلات از بانك‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاه‌هاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام نمايند. ب- از ابتداي سال 1397 كليه درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در رديف 127500 جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) اين قانون پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور، اختصاصي مي‌شود. ج- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي‌صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000/000/000/300/11) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت وام به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند. هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و©41© بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد. و- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، ممنوع است. ز- به منظور ارتقاي شاخص‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پارك‌هاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي مستقر در استان است. ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد(1%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاه‌هاي اجرايي (به‌استثناي فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به‌استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسر و با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. ط- شركت‌هاي سودده، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌درصد(40%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه‌ماهه به ميزان بيست و پنج درصد(25%)، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح(پروژه)‌هاي پسادكتري و طرح(پروژه)‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. اين مبالغ براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داري كل كشور، توسط خزانه‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش‌عالي يا پژوهشي و يا جهاددانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شوند. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فنآوري و جهاد دانشگاهي به‌صورت اماني هزينه مي‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت ‌درصد (60%) خواهد بود. شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداكثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين‌نامه مذكور هزينه نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. تبصره 10- الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/750/2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديف‌هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره(7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ‌ومير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند. ب- به‌منظور تهيه و اجرايي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان‌كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق مي‌گردد. ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ده و كم‌بازده مي‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (5%)) كه از طريق سازمان خصوصي‌سازي عرضه شده و يا مي‌شود را تهاتر و تسويه نمايد. د- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 برخورد مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در‌خصوص شركت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد. هـ ‍- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود عرصه و اعيان تعداد تا©45© پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌شده يا نيمه‌تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. و- وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاه‌هاي بين‌المللي كشور در سال‌هاي 1396 و 1397 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌شود به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركت‌ها، موضوع ماده(149) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود: 1- شركت‌هاي مذكور بايد بر اساس صورت‌هاي مالي عملكرد سال 1396 مشمول ماده(141) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند. 2- شركت‌هاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده(141) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند. ح- در سال 1397 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي©46© مجموعاً ده درصد(10%) اضافه مي‌گردد. منابع حاصله به رديف درآمدي 160188 واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه‌اي 61-530000 به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد. ط- راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاه‌هاي راه‌آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيش‌بيني‌شده در ماده(27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاه‌هاي راه‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به‌نام شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم كميته‌اي مركب از هر يك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. تبصره 11- الف- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 2- 110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1397 تسويه مي‌شود، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز مي‌شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/13) ريال از طريق رديف‌هاي امور دفاعي در جدول شماره (7) اين قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به‌شرح جدول زير مي‌باشد:

مدرك تحصيلي

پايه ريالي جريمه مشمولان غايب

زيرديپلم

000/000/100 ريال

ديپلم

000/000/150 ريال

كارداني

000/000/200 ريال

كارشناسي

000/000/250 ريال

كارشناسي ارشد

000/000/300 ريال

دكتراي عمومي علوم پزشكي

000/000/350 ريال

دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي

000/000/400 ريال

دكتراي تخصصي رشته‌هاي علوم پزشكي و بالاتر

000/000/500 ريال

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يك‌سال محسوب مي‌شود. 2- براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود. 3- فرزندان مشمول افراد تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع اين بند از هفتاد درصد(70%) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند. ج- پنج‌درصد(5%) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش‌هاي مهارتي كاركنان(پرسنل) وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد. د- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌اند، تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند. هـ‍ - در راستاي اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه‌داري كل‌كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره(5) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف‌هاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني تخصيص و پرداخت نمايد. و- در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1397، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1396 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و از طريق رديف©49© هزينه‌اي 1- 106000 به مصرف مي‌رسد. ز- ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي‌شود. ح- در سال 1397 عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال 1396 أخذ مي‌گردد. زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه 1397 تا بيست و دوم آبان‌ماه 1397 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند. () ط- سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه‌التفاوت كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش‌بيني‌شده براي هريك از دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد. تبصره 12- الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. احكام بند(ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (28) قانون الحاق برخي‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر حكم اين بند حاكم است. () 1- دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ)‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين‌تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند. حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات©51© كشوري و ماده (29)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استان‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزايش نمي‌شوند. احكام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر حكم اين جزء حاكم است. () 2- پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است. احكام بند(ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر حكم اين جزء حاكم است. () ب- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام‌معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 36- 530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند. ج- دولت مجاز است اعتبار رديف 37- 550000 جدول شماره(9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ ميليون (000/000/20) ريال مي‌باشد، بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1397 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1/1/1397 اعمال نمايند. به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد خود به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم(44) قانون اساسي تا سقف يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال نسبت به تأمين منابع مالي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند. د- به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در©53© شهرستان‌هاي استان را به‌استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام‌معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارايه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. شوراي برنامه‌ريزي استان موظف است در شهرستان‌هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (70%) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي‌ربط منظور نمايد. هـ ‍- پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(9) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است. ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارايه نمايد. و- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال 1397 اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز بر اساس مقررات، مجوز كمك‌هاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي‌ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند. ز- اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمك‌ها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون©54© مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره و رؤسا و مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (كتاب پنجم- تعزيرات) مي‌گردد. ح- 1- دستگاه‌هاي مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام‌معظم رهبري و هريك از دستگاه‌هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند. 2- از ابتداي سال 1397 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاه‌هاي ‌مشمول به‌استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار و صندوق‌ها و دستگاه‌هاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به‌صورت صد درصد(100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يك‌بار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارايه نمايد©55©. ط- كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأت‌هاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، شوراي‌عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي‌عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود. ي- در سال 1397 كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ها و كارگروه‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي درصورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي‌كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام‌معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ك- در راستاي سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغي مقام‌معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد(05/0%) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان در اختيار اداره‌كل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار مي‌گيرد. انجام هزينه‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي‌گردد. وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش‌ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند©56©. ل- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند به استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم(44) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج‌ساله به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210215 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل رديف 3-151000 جدول شماره (7) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند. م- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند(الف) ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ن- دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد. س- دولت مكلف است سود سهام خود در شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را وصول و به رديف شماره 130108 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. تبصره 13- الف- در اجراي بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌(2)‌مبالغ زير اختصاص مي‌يابد: 1- معادل پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. چهل ‌درصد(40%) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به‌منظور ‌پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند. 2- در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 چهل ‌و دو درصد (42%) از درآمد رديف‌هاي 160157 و 140141 به‌جز درآمدهاي موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌گردد. ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌(2) اختصاص مي‌يابد. ج- در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد. مبلغ مذكور صددرصد (100%) تخصيص مي‌يابد. د- معادل يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار(كنترل) بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام، مايه‌كوبي(واكسيناسيون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد. هـ - معادل دو هزار ميليارد(000/000/000/000/2) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي قرار مي‌گيرد. تبصره 14- الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف‌ نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌گردد. دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌صورت تدريجي اقدام نمايد. درصورتي‌كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه موضوع را بررسي و درصورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نخواهند شد.

رديف

دريافتي‌ها (منابع)

مبلغ (ميليارد ريال)

رديف

پرداختي‌ها (مصارف)

مبلغ (ميليارد ريال)

دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي

407/‌572

1 

ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي

000/50

دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي

985/‌175

2

سهم چهارده و نيم درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي

986/36

دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي برق و ساير دريافت‌ها

785/‌‌217

3

هزينه و كارمزد حمل‌ونقل، توزيع و فروش (كارمزد جايگاه‌ها) فرآورده‌هاي نفتي

816/‌72

دريافتي حاصل از فروش آب

163/‌22

واردات فرآورده‌هاي نفتي، سهم چهارده و نيم درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي، بازپرداخت تعهدات طرح‌هاي گازرساني و بهينه‌سازي مصرف انرژي موضوع ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي

000/‌60

 

هزينه‌هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي

342/‌73

كارمزد جايگاه‌هاي سي ان جي

200/‌9

عوارض گازرساني سي ان جي موضوع ماده(65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

312/3

ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي

735/2

هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي(*)

325/‌212

10 

واردات برق

461/5

11 

هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب(**)

163/22

 

مصارف هدفمندي:

12 

پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها

000/‌300

13 

كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي كميته امداد خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌باشد. (طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.)

000/‌70

14 

ماده(46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) موضوع كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج

000/‌‌37

15 

يارانه نان و خريد تضميني گندم

000/‌‌33

جمع

000/440

جمع كل دريافتي‌ها

340/988

جمع كل

340/988

*كل هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي بر اساس اين قانون معادل 094/247 ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق زيان صنعت برق معادل 769/34 ميليارد ريال لحاظ نشده است.
** وجوه دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداً به شركت‌هاي آب و فاضلاب برگشت داده مي شود.

مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (000/000/000/300/2) ريال از جزء(2) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد. اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده‌هزار ميليارد (000/000/000/000/110) ريال به سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع رديف(1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زير به مصرف برسد: 1- افزايش سهم سلامت موضوع رديف (3) مصارف هدفمندي به چهل و چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/44) ريال 2- اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال 3- اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال 4- كمك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال 5- باقي‌مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع رديف (1) مصارف هدفمندي يارانه‌ها به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف ده‌درصد(10%) مجوز بند(ط) ماده(28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، نسبت به جابجايي از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد. ب- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 15- الف- 1- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. 2- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند. ب- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها تا سقف چهل و نه درصد (49%) براي شركت‌هاي واقع در مناطق كمترتوسعه‌يافته و تا سقف بيست درصد (20%) براي شركت‌هاي واقع در مناطق توسعه‌يافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهام مازاد شركت توانير را در اين شركت‌ها تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/250) ريال به بخش غيردولتي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد. تبصره 16- الف- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها©64© در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال 1397 يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌هزارميليارد (000/000/000/000/14) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و شش‌هزار ميليارد (000/000/000/000/6) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. درصورتي‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه 1397 استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي‌گيرد. ج- در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مبلغ يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي‌گيرد. د- به هر يك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فنآوري اطلاعات و دستگاه‌هاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد به‌استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت‌وزيران براي افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد. هـ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانك‌هاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (000/000/000/000/12) ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (000/000/200) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (000/000/50) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000/000/300) ريال به هريك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (000/000/000/000/8) ريال از محل منابع عادي بانك‌ها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك‌ ميليارد (000/000/000/1) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام نمايد. و- به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه نمايند، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند. ز- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل©66© يك‌درصد(1%) از يك‌دوازدهم هزينه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (000/000/000/570/52) ريال از حساب‌هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد. ح- بانك‌هاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به‌عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرح‌هاي عمراني اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود. ط- 1- بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 24/12/1395 موضوع تنفيذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 كل‌كشور مصوب 3/6/1395 با قيود ذيل براي سال 1397 تنفيذ مي‌گردد: () 1-1- عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصدهزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال مي‌باشد» در ذيل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور درج مي‌شود. 1-2- سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ ميليارد (000/000/000/1) ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال است. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود كه از محل باقي‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌هاي توسعه صادرات و مسكن به‌ترتيب بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال و سي هزار ميليارد (000/000/000/000/30) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال به حساب افزايش سرمايه اين بانك‌ها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال تعيين مي‌گردد. گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد. تبصره 17- الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1397 ارايه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارايه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 11-129000 تأمين مي‌شود. ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارايه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد. ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. د- در راستاي اجرايي نمودن بند (چ) ماده(70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزآوري پايگاه مذكور به‌صورت رايگان حداكثر تا پايان شش‌ماهه اول سال1397 اقدام و نسبت‌ به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به‌جاي دفترچه، جهت ارايه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت‌پوشش خود استفاده نمايند. كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان و بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارايه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه‌اي خود با ساير سازمان‌هاي بيمه‌اي است. شيوه‌نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ مي‌گردد. ه‍ - در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي‌گردد. ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف دويست ميليون (000/000/200) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1395 تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به ‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند. و- دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده(37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مندرج در رديف 110513 جدول شماره(5) اين قانون را از طريق رديف‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به صورت صد درصد (100%) تخصيص داده و پرداخت نمايد. ز- 1- سازمان‌ها و ارگان‌هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخش‌ها ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي‌مسلح امكانات بيمارستاني و ارايه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌شده با تعرفه‌ دولتي خدمت ارايه نمايند. 2- دولت مكلف است در قالب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز©71© متعدد (ام اس)، بال پروانه‌اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره(7) رديف 1290015 پرداخت نمايد. ح- بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال 1397 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد. ط- تبصره(3) ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 به‌شرح زير اصلاح مي‌‌شود: () بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به‌شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه مي‌گردد. ي- والدين شهداي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي‌ربط تا سقف پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال از محل اعتبارات رديف©72© 131600 مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد. ك- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است علاوه بر افزايش سنواتي، مستمري كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا بيست و پنج درصد (25%)‌ افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف 131600 مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال تأمين مي‌گردد. تبصره 18- الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبار رديف 61-550000 جدول شماره (9) اين قانون، بيست‌درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون از طريق رديف 550000 در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت‌ درصد (60%)، اجراي طرح (پروژه)‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل‌ونقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌بران، گردشگري، صنايع‌دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار مي‌گيرد. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به‌نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پيدا نكند©73©. عبارت «يك ‌درصد (1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود. 1- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانك‌هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد. 2- ساز و كارهاي اجرايي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرايي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهادكشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ب- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد ميليارد (000/000/000/400/1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور(اپراتور)هاي ارايه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از طرح (پروژه)‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌شده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ج- به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده(69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود. د- دولت مكلف است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظرگرفتن مزيت‌هاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و محروم با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع بند(الف) تبصره(3)‌اين قانون) اقدام نمايد. تبصره 19- در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 4/3/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد: 1- براي آن دسته از طرح‌هاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (000/000/647/894/43) ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره(1) اين قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند(الف) تبصره(3) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌كند. 2- دستگاه اجرايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي يا طرح‌هاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء(1) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود. 3- دولت مي‌تواند نسبت به ارايه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به‌استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون‌اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارايه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد. 4- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50 %) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌شده طرح‌هاي اين تبصره نمايند. 5- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقدشده در سال 1397 در سال‌هاي آتي نيز لازم‌الاجراء است. 6- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌هاي موضوع اين تبصره از مشوق‌هاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره 550000 برخوردار مي‌باشد. 7- دولت مي‌تواند در بهره‌برداري و توسعه حوزه‌هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روش‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي استفاده نمايد. 8- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از محل رديف 210300 جدول شماره (5) اين قانون به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي‌يابد. 9- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مجازند طرح(پروژه)‌هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون أخذ مصوبه هيأت‌وزيران (موضوع ماده(115) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند. 10- نيروي انساني طرح (پروژه)‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازو‌كارهاي ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين ماده(45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1) مصوب 15/8/1384 خواهد بود. 11- هرگونه فرآيند اجرايي اعم از فرآيند ارجاع طرح(پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي‌پذيرد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 12- مدارس دولتي بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند. تبصره 20- الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال 1397 نسبت ‌به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت ‌تمام‌شده اقدام نمايند. ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي در سقف رقم پيش‌بيني‌شده در رديف 6-102500 در قانون بودجه سال 1397 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ج- در اجراي حكم بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 1- اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سيستم) حسابداري دستگاه اجرايي به‌صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويداد‌هاي مالي واحد مجري به نحوي در حساب‌ها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌طور مجزا وجود داشته باشد. 2- به دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره مي‌شوند اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هر يك از رديف‌هاي هزينه‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌گردد. 4- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه‌ درصد(50%) به‌منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌عنوان پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد (50 %) ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌گردد. 5- دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در بخش دوم پيوست شماره(4) كه در طول سال 1397 متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مي‌باشند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌‌شوند. آيين‌نامه اجرايي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص‌هاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. د- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تأمين حداقل ده درصد (10%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است. هـ - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي موضوع پيوست شماره(1) اين قانون را به‌گونه‌اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده‌درصد (10%) ميانگين تخصيص طرح‌ها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌گردد. و- تأمين هزينه افطاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل‌كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است. ز- مدارس دولتي بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند. ح- دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌كرد مبالغ مندرج در رديف‌هاي اين قانون در جهت اهداف سياست‌هاي كلي به‌ويژه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همايش‌ها پرهيز نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ط- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌داري كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري رديف‌هاي جمعي- خرجي اين قانون اقدام نمايد. احكام مواد (7) و(8) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.‌() تبصره 21- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال1397 تمديد مي‌شود. تبصره 22- با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال 1397 تا زمان تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد مي‌گردد. تبصره 23- دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه يك‌ بار به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. تبصره 24- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دو‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 25- كليه احكام مندرج در اين‌قانون صرفاً مربوط به سال1397 است. قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره(11) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف