سال انتشار: 1397
مجموعه قانون تجارت (چاپ چهارم - ويرايش سوم)

قانون تجارت؛ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت؛ قانون تجارت الكترونيكي؛ نظرات شوراي نگهبان؛ آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري؛ زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛ فهرست‌هاي راهنما؛ و ... .

معرفی: پيشگفتار با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد. مجموعه حاضر يكصد و سي و چهارمين كتاب از اين نوع، مشتمل بر قانون تجارت مصوب 1311/2/13، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 1347/12/24و قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17است كه تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.( ‌) لازم به ذكر است كه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس‌جمهور در راستاي انجام وظايف خود، با استفاده از كد 401 كه يكي از نود و يك (91) كد موضوعي مورد استفاده مي‌باشد، در چند نوبت، به تهيه و انتشار «مجموعه قوانين و مقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات» كه شامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات مي‌باشد، مبادرت كرده است؛ اين مجموعه نيز پس از بروزرساني، تجديد چاپ مي‌شود. همچنين اين معاونت با محوريت قرار دادن سه‌قانون فوق‌الذكر همراه با زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي كامل و نيز واژه‌نامه تفصيلي و مفهومي، مجموعه‌اي را در قطع رقعي تهيه و منتشر كرده است. در خصوص مجموعه حاضر، توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد: 1- مجموعه تا آبان ماه 1397 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال گرديده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس مورد اشاره قرار گرفته است. 2- با توجه به اينكه به موجب ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 1347، مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب 1311 «شركت‌هاي سهامي» به‌استثناي موادي از آن كه ناظر به ساير شركت‌ها است، منسوخ مي‌باشد، مواد معتبر قانون مقدم، در پاورقي مواد مربوط به ساير شركت‌ها درج گرديده است. 3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 4
سال انتشار: 1397
فصل انتشار: 31
ماه انتشار: 9
تعداد صفحه: 264
قیمت روی جلد: 210000
قیمت نسخه اینترنتی: 45000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت؛ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون تجارت الكترونيكي، نظرات شوراي نگهبان‌ و ... ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري، فاطمه منتصر اسدي؛ زيرنظر مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1397. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا حقوق تجارت – ايران ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات كشور. اداره چاپ و انتشار رده‌بندي كنگره: ذ1397 914‌KMH رده‌بندي‌ديويي: 55097/346 شماره كتابشناسي ملي: 5456599
شماره پرونده: 401-4-0-4-2
شابک: 978-600-8804-40-6
شماره کتابخانه: 5456599
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف