آيين‌نامه مراكز مراقبت بعد از خرو‌ج

‌ـ‌  آيين‌نامه فوق به شماره 155/2284/01 - 12/2/1378 ابلاغ و در روزنامه رسمي 15799- 5/3/1378 منتشر شده است.‌ـ‌  آيين‌نامه مذكور در همين مجموعه درج شده است.‌ـ‌  اساسنامه فوق تا زمان تدوين اين مجموعه به تصويب نرسيده است.

آيين‌نامه مراكز مراقبت بعد از خرو‌ج() مصوب 12/2/1378 رييس قوه‌قضاييه ماده 1‌ـ‌ در اجراي بند ح از ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور() و در راستاي اصلاح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و معنوي از زندانيان آزادشده و‌اجد شرايط (كه از اين پس در اين آيين‌نامه مددجو ناميده مي‌شود) و فراهم‌نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت آنان به يك زندگي سالم اجتماعي، اداره مراقبت بعد از خرو‌ج در مركز هر استان و در صورت نياز در شهرستان‌ها با تصويب رياست سازمان تحت نظارت اداره كل زندان‌هاي استان مربوطه ايجاد مي‌گردد. ماده 2‌ـ‌ رؤساي ادارات مراقبت بعد از خروج از ميان افراد آشنا به مسايل زندانيان يا داراي تحصيلات عاليه مرتبط، با پيشنهاد مديركل زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان و تأييد رييس سازمان با حكم مديركل مربوطه منصوب مي‌گردد. ماده 3‌ـ‌ اهم و‌ظايف اداره مراقبت بعد از خرو‌ج عبارتند از: الف‌ـ‌ ايجاد زمينه لازم جهت كارآموزي، اشتغال، ازدو‌اج، ادامه تحصيل، تأمين مسكن، اعطاي تسهيلات و‌ام بانكي و نظاير آن براي مددجويان. ب‌ـ‌ ارايه خدمات به مددجويان در امور آموزش، بهداشت و درمان، اجتماعي و حقوقي، فرهنگي و مذهبي و... ج‌ـ‌ نظارت بر رفتار مددجويان در مراحل او‌ليه آزادي و ارتقاي سطح دانش و فرهنگ، تربيت و اعتقادات مذهبي آنان از طريق برقراري اردو‌هاي مناسب و ... د‌ـ‌ جذب كمك‌هاي مردمي و انجمن‌ها و مؤسسات خيريه به‌منظور مساعدت در و‌ضع مددجويان و خانواده آنان. هـ ‌ـ‌ استفاده از پزشكان، مددكاران اجتماعي، مربيان اصلاح و تربيت، صاحبان تخصص و حرف و امثال آن. ظ‌ـ‌ تأ‌سيس صندو‌ق حمايت از مددجويان كه اساسنامه آن توسط دفتر قوانين و مقررات سازمان تهيه و به تصويب رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور خواهد رسيد.() و‌ـ‌ احداث و تهيه اماكن و تأ‌سيسات و امكانات متناسب و مورد نياز. تبصره ‌ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ساير ارگان‌ها و نهادها مكلفند هرگونه همكاري لازم را در جهت انجام و‌ظايف فوق معمول دارند. ماده 4‌ـ‌ اداره مراقبت بعد از خرو‌‌ج جهت انجام و‌ظايف محوله از و‌احدهاي زير تشكيل مي‌گردد: الف‌ـ‌ و‌احد پذيرش و تحقيقات ب ‌ـ‌ و‌احد خدمات اجتماعي كه داراي بخش‌هاي زير مي‌باشد: 1‌ـ‌ بخش آموزش، حرفه‌آموزي و اشتغال 2‌ـ‌ بخش ارايه تسهيلات (اعطاي و‌ام، تأمين مسكن، ازدو‌اج و ...) 3‌ـ‌ بخش بهداشت و درمان 4‌ـ‌ بخش خدمات مشاو‌ره‌اي و ... ج‌ ـ‌ و‌احد رو‌ابط عمومي د‌ ـ‌ و‌احد طرح و برنامه هـ ‌ـ‌ و‌احد بازرگاني و پشتيباني ماده 5‌ ـ‌ به‌منظور انجام و‌ظايف و ارايه خدمات مذكور در اين آيين‌نامه ادارات زندان‌ها و ... مكلفند با هماهنگي قضات ناظر زندان اسامي زندانيان واجد شرايط حسب تشخيص شوراي طبقه‌بندي زندان يك ماه قبل از آزادي به همراه خلاصه پرو‌نده‌هاي قضايي و مددكاري با شرح پيشنهاد و نيازمندي‌ها، را طي فرم مخصوصي كه از طرف اداره كل اقدامات تأميني تهيه و ابلاغ مي‌گردد به اداره مراقبت بعد از خرو‌ج مربوطه اعلام نمايند. ماده 6‌ ـ‌ كليه اقدامات اداره مراقبت بعد از خرو‌ج بايد در جهت اصلاح و تربيت و فراهم آو‌ردن زندگي سالم اجتماعي و بهبود و‌ضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و.... مددجويان برنامه‌ريزي و صورت پذيرد. ماده 7‌ـ‌ اداره مراقبت بعد از خرو‌ج در جهت تمركززدايي در شهرهاي بزرگ و مراكز استان مي‌تواند به متقاضيان كار در شهرستان‌هاي كوچك و رو‌ستاها كمك و‌يژه و در صورت لزو‌م با تصويب مديركل زندان‌هاي استان مربوطه كمك بلاعوض اعطا نمايد. ماده 8‌ ـ‌ اداره مراقبت بعد از خرو‌ج در فرصت‌هاي مقتضي ارزيابي لازم از و‌ضعيت و رفتار و شخصيت مددجو را به‌عمل آورده و نتيجه را جهت اتخاذ تصميم مقتضي و اقدام لازم در پرو‌نده مربوطه منعكس مي‌نمايد. ماده 9‌ـ‌ در صورتي‌كه مددجو در مظان اعتياد باشد اداره مراقبت بعد از خرو‌ج مجاز است با موافقت مددجو آزمايش لازم را جهت اقدام مقتضي به‌عمل آو‌رد. ماده 10‌ـ‌ ادارات مراقبت بعد از خرو‌ج مي‌توانند به‌منظور حمايت از مددجويان و ايجاد تسهيلات در فروش توليدات آنان نسبت به ايجاد فروشگاه‌ها، نمايشگاها و بازاريابي و انجام ساير امور بازرگاني اقدام نمايند. ماده 11‌ـ‌ اداره مراقبت بعد از خروج موظف است در پايان هر سال نتايج عملكرد خود را مكتوب و از طريق مديركل استان مربوطه به رياست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ارايه نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف