قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب 4/2/1396 ماده 1- هرگونه بهره‌برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل‌ جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل‌ جبران، سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود. تبصره - آيين‌نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل‌ جبران تالاب‌ها حداكثر ظرف مدت شش‌‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي‌ربط قرار گيرد. اين آيين‌نامه بايد متضمن حفظ و احياء تالاب‌هاي كشور باشد. ماده 2 - سازمان مكلف است نياز آبي زيست‌محيطي تالاب‌ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد. ماده 3 - وارد كردن گونه‌هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالاب‌ها ممنوع مي‌باشد. فهرست گونه‌‌هاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دو سال يك ‌بار بازنگري و منتشر مي‌شود. ماده 4- اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و درصورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي‌شوند. تبصره 1 - درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه‌ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي‌شود، به حساب خزانه‌‌داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100%) آن با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي به‌منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌ها در اختيار صندوق ملي محيط‌زيست قرار مي‌گيرد. تبصره 2 - سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد. ماده 5 - دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي لازم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه‌‌هاي سنواتي ساليانه دستگاه‌هاي ذي‌ربط پيش‌بيني نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف