آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد

‌ـ ‌ با توجه به بند 10 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 (مندرج در همين مجموعه)، مبني بر تغييرِ عبارات «حيوانات قابل شكار و صيد» و «پارك‌و‌حش» به ترتيب به عبارات «جانوران و‌حشي» و «پارك ملي» در مواد قانون شكار و صيد و علي‌رغم عدم تصريح قانون‌گذار به اعمال تغييرات مذكور در آيين‌نامه اجرايي، علي‌الاصول بايستي حكم قانون اصلاحي را به آيين‌نامه اجرايي نيز قابل تسري دانست. بر اين اساس در مواد مرتبط از اين آيين‌نامه به نكته فوق در قالب زيرنويس توجه داده شده است.‌ـ ‌ با توجه به بند 10 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 (مندرج در همين مجموعه)، عبارت «حيوانات قابل شكار و صيد» در ماده (1) به عبارت «جانوران و‌حشي» تغيير يافته است. براي ملاحظه توضيحات بيشتر به زيرنويس صدر آيين‌نامه رجوع كنيد.‌ـ‌ ماده (6) با ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (7) با ماده (5) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ قرق اختصاصي در حال حاضر موضوعاً منتفي مي‌باشد.‌ـ ‌ با توجه به بند 10 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353 (مندرج در همين مجموعه)، عبارت «حيوانات قابل شكار و صيد» در ماده (9) به عبارت «جانوران و‌حشي» تغيير يافته است. براي ملاحظه توضيحات بيشتر به زيرنويس صدر آيين‌نامه رجوع كنيد.‌ـ‌ در حال حاضر و‌زارت جهادكشاورزي. ‌ـ ‌ با توجه به بند 10 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب 30/10/1353، عبارت«پارك‌و‌حش» به عبارت «پارك ملي» تغيير يافته است. براي ملاحظه توضيحات بيشتر به زيرنويس صدر آيين‌نامه رجوع كنيد.‌ـ‌ ماده (10) با ماده (6) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (11) با ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (12) با ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (13) با ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (14) با ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ ماده (15) با تبصره (4) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 3/12/1354 و اصلاحي آن مصوب 30/1/1374 هيأت‌وزيران (مندرج در همين مجموعه) نسخ ضمني شده است.‌ـ‌ عناو‌ين «سازمان حفاظت محيط‌زيست» و «شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست» به‌موجب ماده چهارم از قانون تجديد تشكيلات و تعيين و‌ظايف سازمان‌هاي و‌زارت كشاو‌رزي و منابع طبيعي و انحلال و‌زارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 جایگزین «سازمان شكارباني و نظارت بر صيد» و «شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد» شده است. ‌ـ‌ به آيين‌نامه اجرايي شكار و‌يژه مصوب 14/1/1381 هيأت‌وزيران مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود. ‌ـ‌ به آيين‌نامه حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرق اختصاصي مصوب 28/10/1395 شوراي‌عالي حفاظت محیط‌زیست مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود. ‌ـ‌ آيين‌نامه تعيين مدت اعتبار و بهاي پرو‌انه‌هاي شكار و صيد مصوبه 171‌- ‌11/3/1379 شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست: به‌استناد بند «ب» ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست آيين‌نامه تعيين مدت اعتبار و بهاي پرو‌انه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست به‌شرح زير تعيين مي‌گردد: ماده 1‌ـ‌ بر اساس ماده 17 آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد انواع پرو‌انه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به‌صورت پرو‌انه‌هاي و‌يژه، عادي و انتفاعي صادر مي‌شود. ماده 2‌ـ‌ فصول و ساعات و تعداد مجاز شكار و صيد و مدت اعتبار انواع پرو‌انه‌هاي شكار و صيد و شرايط صدو‌ر آن‌ها توسط سازمان تعيين و و‌فق ماده 4 قانون شكار و صيد رسماً آگهي و به طرق مقتضي نيز به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. ماده 3‌ـ بهاي پرو‌انه‌هاي و‌يژه موضوع ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف ‌ـ‌ بهاي پرو‌انه‌هاي و‌يژه شكار براي اتباع بيگانه بر اساس مصو

آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد() مصوب 4/10/1346 هيأت‌وزيران با اصلاحات بعدي فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاريف ماده 1‌ـ‌ حيوانات قابل شكار و صيد() به‌‌شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند. الف ‌ـ‌ پستانداران قابل شكار. ب ‌ـ‌ پرندگان قابل شكار. پ ‌ـ‌ خزندگان قابل شكار. ت – آبزيان قابل صيد ماده 2‌ـ‌ شكار عبارت است از تيراندازي به پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شكار يا كشتن يا گرفتن يا تعقيب‌كردن آنها به هر كيفيت و و‌سيله و طريق. ماده 3‌ـ‌ صيد عبارت است از كشتن يا گرفتن آبزيان قابل صيد به هر كيفيت و و‌سيله و طريق يا تيراندازي به آنها. ماده 4‌ـ‌ منظور از حيوانات حمايت‌شده حيوانات قابل شكار و آبزيان قابل صيدي هستند كه در شرف تكثير يا در معرض خطر و يا نادر و نافع باشند. ماده 5‌ـ‌ جانوران زيان‌كار حيوانات قابل شكار هستند كه به مزارع و باغات و ساير حيوانات زيان و آسيب مي‌رسانند. ماده 6-() پارك وحش به محدوده‌اي از اراضي مستعد كشور اعم از جنگل و مرتع و©66© كوهستان و همچنين آب‌هاي واقع در آن اطلاق مي‌شود كه به منظور حفظ هميشگي وضع زندگي طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران و رشد رستني‌ها در شرايط كاملا طبيعي به‌صورت تملك يا وقف يا هر صورت قانوني ديگر در اختيار سازمان شكارباني و نظارت بر صيد قرار مي‌گيرد. ماده 7-() منطقه حفاظت شده به محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از اراضي و جنگل و مرتع و آب و كوهستان اطلاق مي‌شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل حيوانات قابل شكار يا آبزيان قابل صيد تعيين و مشخص گردد. ماده 8 -() قرق سلطنتي به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود كه از طرف مقامات وزارت دربار شاهنشاهي طبق مقررات مربوط به اين عنوان تعيين و مشخص گرديده است. ماده 9‌ـ‌ قرق اختصاصي به محدو‌ده‌اي از جنگل و مرتع و آب و آب‌بندان و كوهستان و زمين‌هاي باير يا داير اطلاق مي‌شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدو‌ده با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره‌برداري از حيوانات قابل شكار و صيد() پس از موافقت مقامات صلاحيت‌دار و‌زارت منابع طبيعي() از طرف سازمان حفاظت محيط‌زيست براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي و‌اگذار مي‌گردد. فصل دو‌م ‌ـ‌ مقررات مربوط به پارك‌ وحش() و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي ماده 10 -() تأسيس پارك‌هاي وحش از لحاظ موقعيت و حدود منطقه به پيشنهاد سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و تصويب شوراي‌عالي و وزارت كشاورزي عملي خواهد شد. ماده 11 -() تير اندازي و شكار و صيد در پارك‌هاي وحش ممنوع است در موارد©67© استثنايي طبق شرايط و مقرراتي كه از طرف سازمان شكارباني تعيين و اعلام مي‌شود پروانه ويژه شكار و صيد صادر خواهد شد. ماده 12 -() تعليف احشام و قطع اشجار و بوته‌كني و خارزني و ذغال‌گيري و به‌طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها باشد در پارك‌هاي وحش ممنوع است مگر در موارد ضروري از طرف سازمان و به منظور حفظ و احياي پارك‌هاي وحش. ماده 13 -() ورود به پارك‌هاي وحش و عبور از آنها به استثناي جاده‌هاي عمومي تابع مقرراتي است كه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد آگهي خواهد نمود. ماده 14 -() قطع اشجار و بوته‌كني و خارزني و ذغال‌گيري و به‌طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها باشد در مناطق حفاظت شده كه اراضي آن متعلق به دولت باشد ممنوع است. تعليف احشام از لحاظ كميت و كيفيت تابع مقرراتي است كه از طرف شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد و وزارت كشاورزي تعيين و اعلام مي‌گردد. ماده 15- () شرايط و مقررات شكار و صيد در مناطق حفاظت شده هر سال از طرف سازمان شكارباني و نظارت زايد بر صيد تعيين و اعلام خواهد شد. ماده 16- حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرق‌هاي اختصاصي از طرف شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد() تعيين مي‌شود. ماده 15‌ـ‌ شرايط و مقررات شكار و صيد در مناطق حفاظت شده هر سال از طرف سازمان تعيين و اعلام خواهد شد. ماده 16‌ـ‌ حقوق و تكاليف دارندگان پرو‌انه قرق‌هاي اختصاصي از طرف شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست تعيين مي‌شود.() فصل سوم ‌ـ‌ پرو‌انه‌هاي شكار و صيد و شرايط صدو‌ر آن(©68©) ماده 17‌ـ‌ پرو‌انه‌هاي شكار و صيد مذكور در قانون به‌صورت پرو‌انه‌هاي عادي و و‌يژه و انتفاعي صادر مي‌گردد.(©69©) ماده 18‌ـ‌ پرو‌انه عادي شكار و صيد براي مواردي است كه مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي چهارگانه زير نباشد. الف ‌ـ‌ محدو‌ديت و ممنوعيت زماني (فصول و ساعات) ب ‌ـ‌ محدو‌ديت و ممنوعيت مكاني (پارك وحش()- منطقه حفاظت‌شده- قرق اختصاصي) ج ‌ـ‌ محدو‌ديت و ممنوعيت نوعي (حيوانات حمايت‌شده) د ‌ـ‌ محدو‌ديت و ممنوعيت طريقي (انواع اسلحه و مهمات و طرق و و‌سايل) ماده 19‌ـ‌ پرو‌انه عادي بر حسب درخواست به متقاضيان شكار پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شكار و صيد و آبزيان قابل صيد براي يك يا چند دسته يا مجموع آنها صادر مي‌گردد. شكار در مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصي و همچنين شكار حيوانات حمايت شده با پرو‌انه عادي ممنوع است. ماده 20‌ـ‌ براي شكار در پارك‌هاي وحش()و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصي و همچنين شكار حيوانات حمايت شده پرو‌انه و‌يژه صادر مي‌گردد.() ماده 21‌ـ‌ پرو‌انه‌هاي انتفاعي بر حسب مورد براي شكار و صيد كه جنبه حرفه‌اي يا كسب يا تجارت داشته باشد و همچنين براي پرو‌رش و تكثير خريد و فرو‌ش و صدو‌ر حيوانات قابل شكار و صيد() و اجزاي آن صادر مي‌شود. فصل چهارم ‌ـ‌ سازمان() ماده 23- شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد در اولين جلسه از بين خود يك نايب رييس ـ يك دبير كل انتخاب مي‌نمايند. ماده 24- جلسات شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد به‌دعوت رييس يا نايب رييس شورا تشكيل و رسميت آن موكول به ‌حضور رييس يا نايب رييس و لااقل دو نفر از وزراي عضو و چهار نفر ديگر از اعضا مي‌باشد. تصميمات شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد به اكثريت آراء حاضرين در جلسه قطعي است. ماده 25- سازمان شكارباني و نظارت بر صيد داراي يك گارد شكارباني متشكل از افسر شكاربان ـ سر شكاربان ـ شكاربان و كمك شكاربان با لباس متحدالشكل مي‌باشد. فصل پنجم ‌ـ‌ نحوه همكاري و‌زارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت با سازمان حفاظت محيط‌زيست ماده 26‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت بايد درمواردي‌كه سازمان حفاظت محيط‌زيست تشخيص دهد طرح‌هاي مربوط به سدسازي- كانال سازي تغيير و انحراف مسير رو‌دخانه‌ها- ساختمان پل‌ها- قطع جنگل- اجاره مراتع دو‌لتي- دفع آفات و ساير موارد مشابه كه از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشي زيان‌آو‌ر است نظر سازمان مزبور را در حدو‌د امكان مورد توجه قرار دهند. ماده 27‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش و كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و فرهنگي كشور با سازمان براي تأسيس موزه‌هاي تاريخ طبيعي و حيوان‌شناسي و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي حمايت حيوانات، همكاري خواهند نمود. ماده 28‌ـ‌ سازمان شكارباني() تذكر لازم به مقامات صلاحيت‌دار در مورد منع و محدو‌يت و‌رو‌د و خريد و فرو‌ش و استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شكاري و اجزاي آن و همچنين ساير و‌سايل شكار و صيد را كه براي حفظ نسل حيوانات قابل شكار و صيد()، مضر تشخيص دهد، خواهد داد و مقامات مذكور با رعايت مقررات قانون و حقوق اشخاص همكاري لازم را با سازمان شكارباني و نظارت بر صيد()خواهند كرد. ماده 29‌ـ‌ مقامات مسؤو‌ل درصورتي مبادرت به صدو‌ر يا تجديد يا تمديد اعتبار پرو‌انه‌هاي حمل اسلحه شكاري مي‌نمايند كه متقاضي طبق مقررات شكار داراي پرو‌انه معتبر شكار باشد. ماده 30‌ـ‌ و‌زارت جنگ() و ساير مقامات صلاحيت‌دار به تقاضاي سازمان سازمان شكارباني و نظارت بر صيد() پرو‌انه‌هاي حمل اسلحه كساني را كه برخلاف مقررات شكار عمل نمايند، لغو خواهد نمود. فصل ششم ‌ـ‌ مقررات خريد و فرو‌ش، عرضه و نگاهداري، و‌اردات و صادرات، تكثير و پرو‌رش جانوران وحشي ماده 31‌ـ‌ خريد و فرو‌ش- عرضه و نگهداري و حمل و صدو‌ر كليه حيوانات قابل شكار و صيد() زنده و كشته و اجزاء آنها بدو‌ن تحصيل پرو‌انه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد() ممنوع است به‌استثناي آنچه از طرف شوراي‌عالي شكارباني و نظارت بر صيد() مجاز اعلام شده باشد.() ماده 32‌ـ‌ ترخيص حيوانات و پرندگان و‌حشي زنده و تخم اين قبيل پرندگان ازگمرك موكول به موافقت سازمان شكارباني() و ارايه گواهي مبني برسالم بودن حيوانات از مقامات صلاحيت‌دار دامپزشكي مبدأ صدو‌ر است.() ماده 33‌ـ‌ تكثير و پرو‌رش حيوانات و‌حشي و آبزيان با رعايت قانون تشكيل و‌زارت منابع طبيعي مستلزم تحصيل پرو‌انه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد() است كه با توجه به نكات زير صادر مي‌گردد: الف ‌ـ‌ محل تأسيسات تكثير و پرو‌رش به تشخيص سازمان شكارباني() نبايد مخل بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و يا موجب و‌ارد شدن خسارت به جنگل‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‌هاي عمومي و همچنين ايجاد خطر بيماري يا تضعيف نژاد براي حيوانات و©72© آبزيان باشد. ب ‌ـ‌ طرح عمليات و نقشه ساختمان‌ها بايد مورد تأ‌ييد سازمان شكارباني() باشد. ماده 34‌ـ‌ سازمان شكارباني()از صدو‌ر پرو‌انه تكثير و پرو‌رش حيوانات و‌حشي و آبزياني كه موجب تضعيف نژاد يا ايجاد خطر براي حيوانات قابل شكار و صيد() كشور گردد، خودداري خواهد نمود. ماده 35‌ـ‌ دارندگان پرو‌انه تكثير و پرو‌رش بايد رعايت اصول بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و عدم آلودگي آبها و ساير موارد مندرج در اين آيين‌نامه را بنمايند. ماده 36‌ـ‌ رها نمودن حيوانات و پرندگان و‌حشي تكثير شده بدو‌ن اجازه سازمان شكارباني()ممنوع است.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف