اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست

- صندوق؛ مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌نماید. حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و بنابر ضرورت می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید. تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال و سپس نهایتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه 1393 کل کشور صورت می‌گیرد. سایر منابع تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت‌ها عبارت است از کمک‌های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی، کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی، درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت‌های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه‌های قانونی و سایر درآمدها و منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. - موضوع و حدود عملیات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌شرح زیر است: الف – تأمین و تجهیز منابع مالی از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون در جهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق ب – اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و به‌طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ج – اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن ) د – حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژه‌های زیست‌محیطی و طرح‌های اکوتوریسم هـ – حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و – اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط‌زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی. متن کامل اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست به‌شرح زیر است. هیأت‌وزیران در جلسات 26/6/1393 و 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 28759- 1 مورخ 18/6/1393 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده 187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست را به‌شرح فوق تصویب کرد.- از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390): ماده 187 ـ الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيطزيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد. ... 2 ـ اصلاح اساسنامه «صندوق ملي محيط‌زيست»-  به قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.-  در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه كشور. - از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397): ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي ‌واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي‌ است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه ‌درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است كه جنبه عمومي ‌دارد.-  به‌موجب نظر شماره 3952/30/82 تاريخ 25/5/1383 شوراي‌نگهبان در خصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالي و حساب‌هاي خارج از بودجه تخصيصي من‌جمله حساب هدايا و كمك‌هاي مردمي، نظريه تفسيري شورای‌نگهبان به‌شرح زير اعلام شد: «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»-  به‌موجب اصلاحیه مورخ 18/8/1393 هیأت‌وزیران ماده 5 اساسنامه به‌شرح متن اصلاح شده است.-  به‌موجب نامه اصلاحي مورخ 18/8/1393 دبير هيأت‌دولت عبارت «طرح‌هاي اكوتوريسم» موضوع بند(4) ماده (5) اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست به عبارت «طرح‌هاي گردشگري طبيعي» تغيير يافت.-  به‌موجب اصلاحیه مصوب 14/11/1394 هيأت‌وزيران به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389 که طی نامه شماره 5828/102/94 مورخ 13/12/1394 به تأیید شوراي‌نگهبان رسیده است، در ماده (9) عبارت «، وزير نيرو و وزير جهادكشاورزي» بعد از عبارت «وزير امور خارجه» اضافه شده است.-  در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور. -  در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور. -  به‌موجب اصلاحیه مورخ 14/11/1394 هيأت‌وزيران عبارت (رییس یا نایب رییس) حذف شد.

اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست مصوب 18/8/1393 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت‌وزيران در جلسات 26/6/1393 و 18/8/1393 به پيشنهاد شماره 28759-1 مورخ 18/6/1393 سازمان حفاظت محيط‌زيست و به ‌استناد جزء (2) بند (الف) ماده 187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389()- اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست را به‌شرح زير تصويب كرد: فصل اول ـ كليات ماده 1ـ در جهت كمك به تقليل آلاينده‌هاي زيست‌محيطي و جلوگيري از تخريب محيط‌زيست و حفظ و حمايت از محيط‌زيست و به‌منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط‌زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي، صندوق ملي محيط‌زيست كه در اين اساسنامه به اختصار، صندوق ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌شود. ماده 2ـ صندوق مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به سازمان حفاظت محيط‌زيست است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مطابق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فعاليت مي‌نمايد. تبصره ـ صندوق مي‌تواند در صورت نياز، با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به تأسيس مؤسسه اعتباري و يا شركت‌هاي تابع با شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل اقدام نمايد. ماده 3ـ حوزه فعاليت صندوق سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است و بنا به©92© ضرورت مي‌تواند در نقاط ديگر كشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد. تبصره ـ به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق استفاده از يك باب ساختمان پلاك ثبتي (23680/74) بخش (11) تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دريا، خيابان صراف‌ها، كوچه 35، پلاك 36 براي مدت سي‌سال به صندوق واگذار مي‌شود. فصل دوم ـ منابع تأمين اعتبار و موضوع فعاليت صندوق ماده 4ـ تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال و سپس نهايتاً تا مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال از محل رديف 37ـ550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور صورت مي‌گيرد. ساير منابع تأمين اعتبار صندوق جهت انجام فعاليت‌ها به قرار زير است: 1ـ كمك‌هاي دولتي در چارچوب قوانين و مقررات() 2ـ كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داخلي 3ـ كمك‌ها و هداياي خارجي و بين‌المللي 4ـ درآمد ناشي از گردش مالي و فعاليت‌هاي صندوق و واحدهاي تابع بعد از وضع هزينه‌هاي قانوني 5 ـ ساير درآمدها و منابع مالي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تبصره 1ـ سرمايه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل افزايش است. تبصره 2ـ به‌منظور تأمين و تحقق اهداف قانوني از تشكيل صندوق، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور() هر ساله نسبت به تأمين اعتبارات لازم براي كمك به صندوق از محل بودجه عمومي كشور با رعايت ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري() اقدام خواهد نمود.() ماده 5 ـ موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌شرح©93© زير مي‌باشد:() 1ـ تأمين و تجهيز منابع مالي از محل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون در جهت تحقق اهداف قانوني تشكيل صندوق 2ـ اعطاي تسهيلات مالي به‌كارخانجات، كارگاه‌ها و به‌طور كلي هرگونه منابع آلاينده در جهت كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي 3ـ اعطاي تسهيلات مالي براي جلوگيري از تخريب محيط‌زيست از طريق حفظ، احياء و مديريت تنوع زيستي (شامل زيستگاه، زيست‌بوم، گونه و ژن) 4ـ حمايت مالي و همكاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي زيست‌محيطي و طرح‌هاي گردشگري طبيعي() 5 ـ حمايت مالي و همكاري در طرح‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي جهت بهبود شرايط زيست‌محيطي 6 ـ اعطاي تسهيلات مالي به مخترعين و محققين محيط‌زيست در جهت گسترش و تكميل تحقيقات براي توليد انبوه و استفاده عمومي از تجهيزات كنترل و كاهش آلودگي ماده 6 ـ صندوق مي‌تواند در موارد خاص با جلب همكاري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و با استفاده از منابع مالي آنها در جهت اعطاي تسهيلات زيست‌محيطي به متقاضيان بر اساس مقررات عمليات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضيان به بانك‌ها و مؤسسات مذكور تسهيلات و حمايت‌هاي مالي را از منابع صندوق به‌عمل آورد. ماده 7ـ صندوق مي‌تواند از طريق شركت‌ها و مؤسسات بيمه، امكانات و شرايط لازم را براي بيمه كردن دام، باغات و محصولات كشاورزي در مقابل خسارت ناشي از جانوران وحشي حمايت شده و در معرض خطر فراهم و حق بيمه مربوط را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نمايد. فصل سوم ـ اركان ماده 8 ـ صندوق داراي اركان زير است: 1ـ مجمع‌عمومي 2ـ هيأت‌مديره 3ـ مديرعامل 4ـ بازرس ماده 9 (اصلاحي 14/11/1394)ـ مجمع‌عمومي بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري صندوق مي‌باشد و اعضاي آن عبارتند از معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت،©94© وزير امورخارجه، وزير نيرو و وزير جهادكشاورزي() و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.() رياست مجمع‌عمومي برعهده معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد. ماده 10ـ وظايف و اختيارات مجمع‌عمومي عبارت است از: 1ـ تعيين خط‌مشي كلي و سياست‌هاي اجرايي صندوق 2ـ بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به‌صورت‌هاي مالي صندوق پس از استماع گزارش هيأت‌مديره و بازرس قانوني صندوق 3ـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت‌مديره 4ـ پيشنهاد اعتبارات مورد نياز براي كمك به صندوق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور() 5 ـ نصب و عزل اعضاي هيأت‌مديره به پيشنهاد رييس مجمع 6 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط 7ـ تصويب تشكيلات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط 8 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل و نيز حق‌الزحمه بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط 9ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول يا غيرقابل وصول بر اساس پيشنهاد هيأت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط 10ـ اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين صلح و سازش و استرداد دعاوي از مراجع ذي‌صلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط 11ـ اتخاذ تصميم در خصوص ادغام يا انحلال مؤسسات و شركت‌هاي زير مجموعه بنا به پيشنهاد هيأت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط 12ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش يا واگذاري اموال غيرمنقول 13ـ اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 14ـ اتخاذ تصميم در مورد اصلاحات يا تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب 15ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت‌مديره و ساير اركان در راستاي اهداف صندوق 16ـ انجام ساير وظايف و تكاليفي كه در اين اساسنامه ذكر شده است.©95© ماده 11ـ هيأت‌مديره صندوق مركب از پنج نفر افراد صلاحيت‌دار و متخصص در امور مختلف محيط‌زيست، اقتصاد، مالي، حقوقي و بانكداري مي‌باشد كه براي مدت دو سال با انتخاب مجمع‌عمومي و حكم رييس مجمع‌عمومي منصوب مي‌شوند. تبصره 1ـ هيأت‌مديره از بين خود يك رييس و يك نايب رييس انتخاب مي‌نمايد. تبصره 2ـ جلسات هيأت‌مديره حسب دعوت رييس هيأت‌مديره حداقل ماهي يك بار تشكيل و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد. تصميمات هيأت‌مديره با آراي سه نفر معتبر و لازم‌الاجراء مي‌باشد. تبصره 3ـ پس از پايان دوره تصدي تا زمان انتصاب هيأت‌مديره جديد، هيأت‌مديره سابق به فعاليت ادامه خواهد داد. تبصره 4ـ در صورت استعفاء و يا عزل هر يك از اعضاي هيأت‌مديره، مدت تصدي مسؤوليت عضو جديد هم‌زمان با ساير اعضاء پايان مي‌پذيرد. تبصره 5 ـ حداقل سه نفر از اعضاي هيأت‌مديره به‌صورت عضو موظف فعاليت مي‌نمايند. ماده 12ـ وظايف و اختيارات هيأت‌مديره عبارتند از: 1ـ اجراي مفاد اساسنامه و تصميمات مجمع‌عمومي 2ـ تدوين آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز صندوق برحسب مورد و ارجاع به مجمع‌عمومي براي تصويب 3- تنظيم برنامه‌ها و خط مشي صندوق و پيشنهاد آن جهت تصويب در مجمع‌عمومي 4- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد سالانه، صورت‌هاي مالي و ارايه آن به بازرس و مجمع‌عمومي 5- اتخاذ تصميم در مورد وصول منابع اعتباري و مطالبات صندوق 6- ارايه هرگونه پيشنهاد جهت تغيير يا اصلاح اساسنامه به مجمع‌عمومي به‌منظور طرح در مراجع ذي‌ربط 7- نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملكرد مديرعامل 8- انتخاب بانك عامل ماده 13- نصب و عزل مديرعامل توسط مجمع‌عمومي انجام مي‌شود. رييس مجمع‌عمومي از بين اعضاي هيأت مديره يك نفر را به مدت دو سال به‌عنوان مديرعامل انتخاب و منصوب مي‌نمايد و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ماده 14- وظايف مديرعامل به‌شرح زير مي‌باشد: 1- افتتاح حساب و سپرده نزد بانك عامل در ارتباط با اهداف و وظايف صندوق 2- انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري، مشاركت و همكاري با ساير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و مالي در چارچوب اختيارات مديرعامل 3- استيفاي حقوق صندوق و طرح دعوا و دفاع در مراجع قضايي و پاسخگويي به دعاوي مطرح شده عليه صندوق در مراجع قضايي، شبه قضايي، اداري، ثبتي و انتظامي 4- انتخاب وكيل با حق توكيل به غير و عنداللزوم اعزام نمايندگان قضايي 5- پيشنهاد هرگونه مصالحه و يا ارجاع به داوري به هيأت‌مديره جهت تصميم‌گيري و ارجاع به مجمع‌عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 6- مبادرت به هرگونه اقدامي كه در چارچوب قوانين و مقررات تأسيس صندوق و پيشبرد اهداف صندوق ضروري مي‌باشد. 7- تدوين و تنظيم بودجه پيشنهادي حسب سياست‌ها و خط مشي كلي صندوق و تنظيم گزارش عملكرد و سود و زيان و گزارش تفريغ بودجه سالانه صندوق و ارايه آن به هيأت‌مديره 8- انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيأت‌مديره و مجمع‌عمومي تبصره - مديرعامل اختيارات لازم غير از آنچه را كه برعهده هيأت‌مديره و مجمع‌عمومي مي‌باشد، براي اداره امور صندوق عهده‌دار مي‌باشد ماده 15- مديرعامل در برابر هيأت‌مديره پاسخگو و مسؤول مي‌باشد. هيأت‌مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به مديرعامل تفويض نمايد. ماده 16- صندوق داراي بازرس مي‌باشد كه براي مدت دوسال توسط مجمع‌عمومي انتخاب مي‌شود. ماده 17- بازرس صندوق طبق قوانين و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان، گزارش لازم را به مجمع‌عمومي ارايه خواهد نمود. صندوق مي‌تواند درصورت لزوم از خدمات حسابداران ذي‌صلاح رسمي نيز استفاده نمايد. فصل چهارم – ساير مقررات ماده 18- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هرسال آغاز و تا آخر اسفند همان سال پايان مي‌پذيرد. تبصره – اولين سال مالي صندوق از تاريخ تشكيل صندوق تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده 19 (اصلاحي 14/11/1394)- اسناد، اوراق مالي و تعهدآور و قراردادهاي مربوط به معاملات صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت‌مديره() به‌همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضاي چك‌ها از محل اعتبارات عمومي بايد به امضاي ذي‌حساب نيز برسد. تبصره – مكاتبات صندوق با امضاي مديرعامل انجام مي‌شود. مديرعامل مي‌تواند حق امضاي خود در خصوص مكاتبات را در حدود مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب به هريك از كاركنان صندوق تفويض نمايد و اين امر نافي مسؤوليت مديرعامل نمي‌باشد. ماده 20- نحوه تطبيق وضعيت استخدامي آن دسته از كاركنان رسمي- پيماني سازمان حفاظت محيط‌زيست كه به صندوق انتقال مي‌يابند به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيأت‌مديره به تصويب مجمع‌عمومي مي‌رسد. ماده 21ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع‌عمومي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 22- اين اساسنامه جايگزين اساسنامه موضوع تصويبنامه شماره 32378/ت33339هـ مورخ 12/6/1384 و اصلاحيه شماره 167885/ت39257هـ مورخ 18/9/1387 مي‌گردد. اين اساسنامه به‌موجب نامه شماره 2755/102/93 مورخ 15/9/1393 شوراي نگهبان تأييد شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف