آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون هواي پاك

-  بر اساس نامه اصلاحي دبير هيأت‌دولت به شماره 55069/95039 مورخ 18/7/1397، عبارت «ماده(6)» به عبارت «ماده (16)» اصلاح شده است.

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون هواي پاك مصوب 21/6/1397 هيأت‌وزيران ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند: الف- قانون: قانون هواي پاك- مصوب 1396- ب- سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست پ- آلودگي صوتي: پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش بيش از حد مجاز ت- منابع و كانون‌هاي آلودگي صوتي: انواع منابع ثابت و متحرك مولد صدا و ارتعاش بيش از حد مجاز ث- عامل آلودگي صوتي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اداره يا تصدي منابع و كانون‌هاي آلودگي صوتي را برعهده داشته باشد. ماده 2- هرگونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع است. حدود مجاز آلودگي صوتي به‌شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي‌شود. ماده 3- سازمان موظف است ضمن شناسايي منابع و كانون‌هاي آلودگي صوتي ميزان آلودگي آنها را بر اساس حدود مجاز تعيين و مراتب را به همراه مهلت رفع آلودگي مذكور به عامل آلودگي صوتي ابلاغ نمايد. مهلت يادشده و روش سنجش ميزان آلودگي بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان تعيين مي‌شود و عامل آلودگي موظف است نسبت به رفع آلودگي صوتي مربوط در مهلت مقرر اقدام نمايد. ماده 4- سازمان موظف است درصورت عدم رفع آلودگي صوتي در پايان مهلت تعيين‌شده نسبت به انجام اقدامات موضوع قانون در مورد متخلف يا متخلفان اقدام نمايد. ماده 5- سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني خود و رعايت مفاد قانون و اين آيين‌نامه هر زماني كه لازم بداند نسبت به بازرسي منابع آلوده‌كننده اقدام نمايد. تبصره() - با عامل آلودگي صوتي و يا هر شخص ديگري كه به‌طور مستقيم©132© يا غيرمستقيم از انجام بازرسي و يا پايش ميزان آلودگي صوتي جلوگيري و يا از ارايه آمار و اطلاعات مورد نياز سازمان خودداري نمايد طبق ماده (16) قانون رفتار خواهد شد. ماده 6- مراكز معاينه فني وسايل‌نقليه موتوري موضوع ماده (6) قانون موظفند انواع وسايل‌نقليه موتوري مورد بازديد را از جهت رعايت حدود مجاز آلودگي صوتي نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهند. ماده 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مورد وسايل‌نقليه موتوري فاقد گواهي معاينه فني مطابق ماده (6) قانون اقدام نمايد. ماده 8- وزارت راه و شهرسازي موظف است مستندات مورد نياز مربوط به رعايت حدود مجاز استاندارد آلودگي صوتي مربوط به حمل‌ونقل عمومي، هوايي، ريلي و دريايي را در اختيار سازمان قرار دهد. ماده 9 - وزارت راه و شهرسازي موظف است در اجراي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- ، ظرف يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويبنامه، دستورالعمل كنترل و كاهش آلودگي صدا ناشي از فعاليت‌ها ساختماني و ساير ساخت و سازها در محدوده شهرها و روستاها را با لحاظ محدوديت‌هاي نوعي، كمّي و زماني تدوين و در قالب مقررات ملي ساختمان ابلاغ نمايد. ماده 10- وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) موظف است نسبت به تكميل طرح جامع مديريت كاهش آلودگي صوتي در كلان‌شهرها ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويبنامه اقدام و پس از تأييد سازمان ابلاغ نمايد. ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي مربوط ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويبنامه نسبت به تكميل و راه‌اندازي شبكه ملي پايش و اطلاع‌رساني آلودگي صوتي با اولويت كلان‌شهرها اقدام نمايد. ماده 12- اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين آيين‌نامه در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط منظور و پس از تصويب در چهارچوب مقررات مربوط هزينه مي‌شود. حدود مجاز آلودگي صوتي 1- موتورسيكلت:
ظرفيت سيلندر موتورسيكلت (CC) حد مجاز صدا بر حسب دسي بل
                         80≤ 75
1175≤    ≥80 77
≥175 80
تبصره- روش انجام آزمون بر مبناي استاندارد شماره 10282 سازمان ملي استاندارد ايران با عنوان «موتور گازي و موتورسيكلت- سطح صدا» خواهد بود. 2- خودرو:
عنوان استاندارد حد مجاز ارايه شده سطح صوت خودروها در ايران
آزمون صداي عبوري آزمون صداي اگزوز آزمون صداي وسيله هشداردهنده خودرو (نصب بر روي خودرو)
كلاس M1 كلاس N1
استاندارد ايران dB (A)* 75 dB (A)* 78 dB (A) 86 dB (A) 112-87
dB(A)* تراز سطح صوت مقياس وزني A * روش انجام آزمون‌ها: روش انجام آزمون‌ها بر مبناي استانداردهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌باشد. * خودروي كلاس M1: خودروهايي كه به‌منظور حمل مسافر مي‌باشند و در برگيرنده بيشتر از 9 صندلي با احتساب صندلي راننده نباشند. * خودروي كلاس N1 : خودروهايي كه براي مقاصد حمل و كالا مي‌باشند (با مكانيزم جرم مجاز كمتر از 2 تن) * آزمون صداي عبوري: بر اساس استاندارد 157/70/EEC اتحاديه اروپا، اين آزمون بايد در يك محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن حداقل dB(A) 10 از سطح صداي توليدي توسط خودرو كمتر مي‌باشد و در شرايط جوي مناسب (بدون وزش باد)، انجام گيرد. دو ميكروفن در دو طرف خودرو و به فاصله 5/7 متر، از خط مركز خودرو، در ارتفاع 2/1متر، به موازات سطح افق و عمود بر راستاي خودرو قرار داده مي‌شود. خودرو از فاصله 10 متري امتداد ميكروفن‌ها با كمينه دو سرعت: 1- سرعتKm/h 50، يا 2- سرعت معادل سه چهارم سرعت اسمي موتور (در دنده 2 يا 3 يا درايو) به ميكروفن‌ها نزديك مي‌شود و در زمان طي مسافت 20 متر، سطح صوت ماشيني (مكانيزم) منتشره از آن اندازه‌گيري مي‌گردد. * آزمون صداي اگزوز: بر اساس استاندارد 157/70/EEC اتحاديه اروپا، اين آزمون بايد در يك محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن حداقلdB(A) 10 از سطح صداي توليدي توسط خودرو كمتر مي‌باشد و در شرايط جوي مناسب (بدون وزش باد)،‌ انجام گيرد. يك ميكروفن با زاويه 45 درجه نسبت به مجراي خروجي اگزوز و در بيشينه دو ارتفاع: 1- ارتفاع مجراي خروجي اگزوز يا 2- ارتفاع 2/0 متر و به فاصله 5/0 متر، از دهانه خروجي اگزوز قرار داده مي‌شود و سطح صوت ماكزيمم مقدار به‌دست آمده از سه اندازه‌گيري پياپي با اختلافي در محدود dB(A)2، به‌عنوان نتيجه گزارش ارايه مي‌گردد. * آزمون صداي وسيله هشداردهنده خودرو (نصب بر روي خودرو): بر اساس استاندارد 388/70/EEC اتحاديه اروپا،‌ اين آزمون بايد در يك محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن حداقل dB(A)10 ‌از سطح صداي توليدي توسط بوق خودرو كمتر مي‌باشد و در شرايط جوي مناسب (سرعت وزش باد كمتر از 18km/h، مي‌باشد) انجام گيرد. ميكروفن‌ها به فاصله 7 متر از لبه جلويي خودرو، به موازات سطح افق،‌ در امتداد راستاي طولي خودرو، به سمت منبع توليد صوت قرار داده مي‌شود. ارتفاع ميكروفن‌ها از 5/0 تا©134© 5/1 متر (نسبت به سطح زمين) متغير بوده و ماكزيمم سطح صوت به‌دست آمده از آنها طي يك‌بار اندازه‌گيري صداي بوق (موتور خاموش است)، به‌عنوان نتيجه گزارش ارايه مي‌گردد. 3- حدود مجاز آلودگي صوتي در پهنه‌هاي مختلف:
تراز متوسط شب (10شب تا 7 صبح) dB(A) شب Lp ̄ تراز متوسط روز (7صبح تا10شب) dB(A) روزLp ̄ نوع منطقه ردیف
45 55 پهنه مسكوني 1
50 60 پهنه مختلط (تجاري– مسكوني) 2
55 65 پهنه تجاري - اداري 3
60 70 پهنه فعاليت (مسكوني– صنعتي) 4
65 75 پهنه صنعتي 5
*پهنه مسكوني: پهنه‌اي كه كاربري غالب آن مسكوني و كاركرد اصلي آن سكونت بوده و كاربري‌هاي مربوط به فعاليت‌ها پشتيبان براي تأمين نيازهاي روزمره و اوليه ساكنين محلات را نيز در خود جاي داده است. در پهنه سكونت، تأمين آسايش و امنيت ساكنين، مبناي انتخاب كاربري‌هاي مجاز به استقرار در اين پهنه است. تنوع در پهنه‌هاي مسكوني ناشي از وجود تفاوت بارز در تراكم ساختماني، ابعاد قطعات مسكوني، تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني در هر هكتار، عرض معابر و ... است. * پهنه مختلط (تجاري- مسكوني): مشتمل بر قسمت‌هايي از شهر كه از رشد خزنده فضاهاي كار و فعاليت در بافت‌هاي مسكوني پديد آمده و از استقرار توأمان كاركردهاي سكونت و كار و فعاليت شكل گرفته است. * مراكز تجاري- اداري: شامل قسمت‌هايي از شهر كه عمدتاً داراي كاربري تجاري صرف و يا كاربري‌هاي مرتبط با آن باشد (مانند بازارها، پاساژها و...) * پهنه فعاليت (مسكوني- صنعتي): مشتمل بر قسمت‌هايي از شهر كه وجه غالب آن كار و فعاليت، به‌ويژه كاربري‌هاي تجاري خدماتي بوده و سكونت در آن ممنوع، يا محدود و تابع نظم عمومي كار و فعاليت است. اين پهنه زيرپهنه‌هاي اصلي متمايزي را دربرمي‌گيرد كه در هر يك، غلبه يكي از وجوه تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي يا اختلاطي از آن‌ها در مقياس‌هاي متفاوت شهري بارز است. * پهنه صنعتي: پهنه‌اي داراي كاربري صنعتي كه طبق ضوابط محيط‌زيست استقرار آن‌ها در محيط شهر مجاز نبوده و بر اساس مطالعات زيست‌محيطي لازم است با فاصله‌اي مناسب بيرون©135© از شهر يا نواحي مسكوني قرار گيرد. كارگاه‌هاي مزاحم شهري، كاربري‌هاي كارخانه‌اي، توليدي و خدمات صنعتي عموماً در اين محدوده واقع هستند. * روش و محل اندازه‌گيري آلودگي صوتي به‌شرح زير مي‌باشد: دستور (فرمول) محاسبه‌ي تراز متوسط (Lp ̄) روز و شب به‌شرح زير است:
n=15 logƩleq(10)/n=روزLp ̄
n=9 logƩleq(10)/n =شبLp ̄
Leq (10)' تراز معادل در مدت زمان ده دقيقه اندازه‌گيري است كه 24 بار در شبانه‌روز (با فاصله زماني يك ساعته) اندازه‌گيري مي‌شود. محل اندازه‌گيري ضلعي از فرستنده است كه كمترين فاصله را با دريافت‌كننده دارد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف