صندوق ملي محيط‌زيست جمهوري چك

- National Council Act- Fund Council

صندوق ملي محيط‌زيست جمهوري چك پيشينه تشكيل صندوق صندوق ملي جمهوري چك بر اساس قانون شوراي‌ملي() در سال 1991 و از ادغام دو صندوق ملي هوا و آب به‌صورت مؤسسه دولتي تشكيل شد. در اين قانون وضعيت قانوني صندوق، قوانين و مقررات در خصوص نحوه اداره صندوق، ضوابط و مقررات تأمين منابع مالي و ... ساير ضوابط مرتبط با صندوق مشخص شده است. اين ضوابط توسط وزارت محيط‌زيست تهيه و منتشر شده و به‌صورت سالانه توسط وزارت محيط‌زيست و دفتر صندوق بازنگري و منتشر مي‌شود. استراتژي‌هاي صندوق ملي محيط‌زيست بر اساس سياست‌هاي محيط‌زيست چك©161© مصوب سال 1995، تدوين شده است. مهمترين استراتژي‌هاي صندوق براي كاهش آلودگي‌ها و تخريب محيط‌زيست در حوزه‌هاي زير به تصويب رسيده است: - كاهش آلودگي هوا - كاهش آلودگي آب - كاهش پسماندها به‌ويژه پسماندهاي خطرناك - حمايت از فنآوري‌هاي توليد پاك (پسماند كمتر، انتشار كمتر و مصرف كمتر انرژي) - حفاظت از محيط‌زيست طبيعي (اقدامات كنترل و پيشگيري از سيلاب‌ها و مديريت آبخيزها) - كاهش هزينه‌هاي اقدامات اصلاحي براي حفاظت از محيط‌زيست - مشاركت در پروژه‌ها و طرح‌هاي بهسازي محيط‌زيست ( مديريت و سازماندهي صندوق صندوق ملي محيط‌زيست جمهوري چك، مؤسسه‌اي دولتي بوده و زير نظر وزارت محيط‌زيست فعاليت مي‌كند. اين صندوق داراي رديف بودجه مستقل در قوانين بودجه دارد. شرح وظايف و حدود اختيارات آن به‌موجب قانوني كه در سال 1992 توسط دولت تصويب شده است، تعيين شد. اداره صندوق برعهده وزارت محيط‌زيست است و وزير محيط‌زيست مسؤول استفاده از منابع مالي صندوق است. شوراي صندوق() بازوي مشاوره‌اي وزير محيط‌زيست است و تصميمات اين شورا به‌عنوان توصيه به وزير محيط‌زيست فرستاده مي‌شود. اعضاي شوراي صندوق شامل نمايندگان زير است: - شش نماينده از وزارت امور مالي، وزارت توسعه منطقه‌‌اي، وزارت كشاورزي، وزارت صنعت و تجارت و وزارت بهداشت - شش نماينده از كميسيون‌هاي مجلس شامل كميته‌هاي محيط‌زيست و تسوعه منطقه‌‌اي، كميته بودجه و كميته اقتصاد ملي - يك نماينده از اتحاديه شهرها و شهرداري‌ها صندوق داراي يك مدير است كه وزير محيط‌زيست منصوب مي‌شود. ساير مديران فني و مالي صندوق توسط مدير صندوق منصوب مي‌شوند. شمار كاركنان صندوق حدود 100نفر است. ساختار تشكيلاتي صندوق در شكل 2 ارايه شده است. شكل 2. ساختار تشكيلاتي صندوق ملي محيط‌زيست جمهوري چك ( درآمدهاي صندوق درآمدهاي صندوق ملي محيط‌زيست جمهوري چك از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: - عوارض بر تخليه فاضلاب در آب‌هاي سطحي - عوارض مصرف آب‌هاي زيرزمين©162©ي - عوارض حاصل از انتشار و تخليه مواد زيان‌آور در هوا - عوارض حاصل از قانون پسماندها - پرداخت‌هاي حاصل از تبديل اراضي كشاورزي به ساير كاربري‌ها - عوارض حاصل از توليد و واردات مواد مخرب لايه ازن - جرايم حاصل از بازرسي‌هاي محيط‌زيستي - بازپرداخت‌هاي حاصل از اصل وام‌ها - اعتبارات دولتي - ماليات‌ها (ماليات بر انتشار دي‌اكسيد كربن) - منابع حاصل از مراجع داخلي و سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس بررسي‌هاي‌هاي انجام شده در اين كشور طي دوره 1992 الي 2007 حدود 28.2 درصد منابع صندوق از محل جرايم آلودگي هوا تأمين شده است. جرايم فاضلاب و تبديل اراضي كشاورزي به ساير كاربري‌ها نيز با 23 و 22 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار داشتند. البته بايد متذكر شد كه صندوق خود براي جمع‌آوري جرايم و ماليات‌هاي اقدام نمي‌كند. اين كار توسط وزارت محيط‌زيست انجام مي‌شود و درآمدهاي آن بر اساس قانون به صندوق واريز مي‌شود. در هر سال و پيش از سال مالي صندوق درآمدهاي سال آينده را پيش‌بيني كرده و اولويت‌هاي سال مالي بعد را تعيين مي‌كند. ( راهبرد‌هاي هزينه‌كرد منابع مالي صندوق راهبردهاي هزينه‌كرد صندوق بر اساس برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت محيط‌زيست و ابزارهاي مالي صندوق انجام مي‌شود. بر اساس اين راهبردها، صندوق برنامه هزينه‌كرد سالانه اعتبارات صندوق را نيز تعيين مي‌كند. محور‌هاي اصلي هزينه‌كرد صندوق در كشور چك به‌شرح زير است: - آلودگي هوا با تأكيد بر منابع توليد آلودگي كوچك و متوسط - آلودگي آب با تأكيد بر منابع توليد آلودگي كوچك و متوسط - توسعه و كاربرد منابع توليد انرژي‌هاي تجديدپذير - كمك‌هاي بلاعوض به‌ويژه براي مؤسسات غيرانتفاعي - اعطاي وام كم‌بهره به مؤسسات غيرتجاري (با بهره 3 درصد) براي حفاظت از محيطزيست - اعطاي وام به مؤسسات تجاري براي حفاظت از محيط‌زيست (با بهره 7 درصد) - تضمين بازپرداخت وام‌ها - اعطاي يارانه به برخي از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي محيط‌زيستي براي تشويق و توسعه فعاليت‌ها محيط‌زيستي در جمهوري چك صندوق ملي محيط‌زيست اين كشور وام‌هاي كم‌بهره با مدت زمان بازپرداخت طولاني را در دستور كار قرار داده است. پس از تشكيل صندوق در اين كشور ابتدا كمك‌هاي بلاعوض براي توسعه فعاليت‌ها زيست‌محيطي بنگاه‌ها در دستور كار قرار گرفت. به‌تدريج و با توسعه صنايع©163© زيست‌محيطي در اين كشور و سودآور شدن آنها به‌تدريج طي سال‌هاي اخير از كمك‌هاي بلاعوض كاسته شده و بر سهم وام‌هاي كم‌بهره افزوده شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف