صندوق ملي حفاظت از محيط‌زيست اكراين

- Ministry for Environmental Protection and Nuclear Safety- Supreme Council

صندوق ملي حفاظت از محيط‌زيست اكراين صندوق ملي حفاظت از محيط‌زيست اكراين بر اساس قانون شوراي‌عالي در زمينه حفاظت از محيط‌زيست در سال 1991 تشكيل شد. بر اساس ماده 47 اين قانون مقرر شده است تا به‌منظور حمايت از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست كشور صندوق ملي حفاظت از محيط‌زيست تأسيس گردد. در سال 1998، رديف بودجه‌اي مشخصي براي صندوق در قانون بودجه پيش‌بيني شد. اين صندوق داراي شعبات منطقه‌‌اي بوده و در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند. صندوق ملي محيط‌زيست اكراين از سال 1992 و پس از تصويب عوارض آلودگي توسط هيأت‌وزيران در سال 1992 فعاليت خود را آغاز كرد.©185© اساسنامه و قوانين حاكم بر صندوق در سال 1998 اصلاح شد و منابع مالي جديدي نيز بر مبناي اين اصلاحيه براي صندوق پيش‌بيني شده است. ( مديريت و سازماندهي صندوق صندوق ملي حفاظت از محيط‌زيست اكراين زير نظر وزارت محيط‌زيست و ايمني هسته‌اي (MEPNS)() فعاليت مي‌كند. اين صندوق مستقل نيست و برخلاف ساير صندوق‌هاي مشابه ساير كشورها فاقد ساختار تشكيلاتي مختص به خود مي‌باشد و كاملاً زير نظر وزارتخانه محيط‌زيست و ايمني هسته‌اي فعاليت مي‌كند. تا سال 1998 منابع مالي صندوق صرفاً از خزانه دولت تأمين مي‌شده است. وزارت محيط‌زيست و ايمني زيستي مسؤول نظارت بر استفاده از منابع مالي صندوق است. معمولاً، اين كار توسط كارشناسان وزارت محيط‌زيست انجام مي‌شود. مديران دفاتر آب، سرزمين، هوا و حفاظت از تنوع زيستي در فرايند تصميم‌گيري در مورد تخصيص منابع مالي صندوق دخالت دارند و كليه اعتبارات و منابع مالي بايد با هماهنگي و نظارت آنها از سوي صندوق براي پروژه‌ها و طرح‌هاي محيط‌زيستي هزينه شود. صندوق ملي محيط‌زيست اكراين داراي شعبات منطقه‌‌اي و محلي در سراسر كشور است كه بر اساس سياست‌هاي اعلام شده توسط صندوق ملي محيط‌زيست فعاليت مي‌كنند. ( درآمدهاي صندوق منابع تأمين منابع مالي صندوق ملي محيط‌زيست كشور اكراين از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: عوارض و جريمه‌هاي آلودگي درآمدهاي حاصل از عوارض مصرف برخي از منابع طبيعي (از سال 1999 ميزان عوارض توسط هيأت‌وزيران و بر اساس تصويب شوراي‌عالي() تعيين مي‌شود) كمك‌هاي داوطلبانه شركت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص ساير منابع از جمله درآمدهاي حاصل از جرايم محيط‌زيستي بر اساس اصلاحيه سال 1998 قانون حفاظت از محيط‌زيست اكراين، 30 درصد از درآمد‌هاي حاصل از عوارض آلودگي به صندوق ملي محيط‌زيست واريز مي‌شود. شايان ذكر است، پيش از اين اصلاحيه 10 درصد از درآمدهاي حاصل از عوارض به صندوق ملي محيط‌زيست واريز مي‌شده است. 70 درصد باقيمانده عوارض نيز به نسبت زير توزيع مي‌شود: 50 درصد از درآمدهاي حاصل از عوارض به صندوق‌هاي محيط‌زيست منطقه‌‌اي و 20 درصد نيز به صندوق‌هاي محيط‌زيست محلي تخصيص داده مي‌شود. ( راهبرد‌هاي هزينه كردن منابع مالي صندوق منابع مالي صندوق بر اساس تنظيم بودجه سالانه به حوزه‌هاي مختلف براي حفاظت از محيط‌زيست تخصيص داده مي‌شود. اين به‌صورت مشترك بودجه توسط وزارت محيط‌زيست و ايمني هسته‌اي (MEPNS) و وزارت امور دارايي تصويب مي‌شود. به اين منظور در بودجه درآمدها و هزينه‌ها و فهرست پروژه‌هاي مشمول كمك از صندوق©186© به‌صورت سالانه منتشر و به تصويب مي‌رسد. حدود 10 درصد از اعتبارات صندوق به‌صورت سالانه براي موارد پيش‌بيني نشده در زمينه محيط‌زيست (حوادث غيرمترقبه در زمينه محيط‌زيست) در نظر گرفته مي‌شود. منابع مالي صندوق ملي محيط‌زيست اكراين در موارد زير هزينه مي‌شود: تدوين و اجراي برنامه‌هاي ملي حفاظت از محيط‌زيست كمك به فعاليت‌ها كاهش آثار و پيامدهاي منفي محيط‌زيست حمايت و پشتيباني براي اجراي فعاليت‌ها كاهش خسارات محيط‌زيستي در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه محيط‌زيستي حمايت و پشتيباني از فعاليت‌ها تحقيق و توسعه در زمينه محيط‌زيست تجهيز و توانمندسازي سازمان‌هاي متولي محيط‌زيست و منابع طبيعي حمايت و پشتيباني از همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه حفاظت از محيط‌زيست برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، نمايشگاه‌ها و ساير رخدادها در زمينه حفاظت از محيط‌زيست علاوه بر اين صندوق به بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي نيز براي كاهش آثار و پيامدهاي محيط‌زيستي كمك مي‌كند. ( ارزيابي، گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي فعاليت‌هاي صندوق: هزينه‌هاي سالانه صندوق توسط وزارت دارايي و ساير سازمان‌هاي نظارتي به‌صورت سالانه كنترل مي‌شود. براي اين منظور وزارت محيط‌زيست و ايمني هسته‌اي (MEPNS) گزارش سالانه استفاده از منابع مالي صندوق را به وزارت آمار ارايه مي‌دهد. پس از آن درآمدها و هزينه‌هاي صندوق به‌صورت سالانه در گزارش ملي وضعيت محيط‌زيست منتشر مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف